105/18 - 23.04.2018 Usnesení Rady Města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

 

Č.j. MÚVB/2930/18/T/KLI

 

SOUHRN USNESNÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 105/2018 konané dne 23.04.2018 v obřadní síni radnice

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/105/18/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 105/2018 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 104/2018
 3. Rozpočtové opatření č. 3/2018
 4. Žádost SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš o schválení převodu
 5. Žádost ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116 o schválení odpisového plánu  
 6. Jmenování členů konkursní komise
 7. Jmenování členů konkursní komise
 8. Stanovení počtu členů zastupitelstva města
 9. Oprava I/37 Velká Bíteš – přechod pro chodce km 0,182
 10. Žádost ZUŠ, Velká Bíteš o schválení odpisového plánu  
 11. Odvolání Okrašlovacího spolku Dolní mlýn, o.p.s. proti rozhodnutí rady o neposkytnutí dotace
 12. Žádost Městské knihovny Velká Bíteš o schválení servisní smlouvy
 13. Žádost Městské knihovny Velká Bíteš o schválení změny výpůjční doby
 14. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, Návrší 249, Velká Bíteš
 15. Záměr úplatného převodu pozemku p.č. 1239/1 v k.ú. Březka u Velké Bíteše
 16. Výzva uživatelům hrobových míst
 17. Cenová nabídka na provedení vrtu na fotbalovém stadionu ve Velké Bíteši
 18. Přechod nájmu – byt č. 1, U Stadionu 475, Velká Bíteš
 19. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 301, U Stadionu 548, Velká Bíteš
 20. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, Sadová 579, Velká Bíteš
 21. Žádost ZUŠ, Velká Bíteš o schválení vyřazení majetku
 22. Cenová nabídka na výměnu oken ve zbylé části základní školy, Tišnovská 116, Velká Bíteš
 23. Řešení nevyhovující doby dozvuku v tělocvičně ZŠ Velká Bíteš
 24. Nájem nebytových prostor – část budovy č.p. 85 v k.ú. Velká Bíteš
 25. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o projednání omezení provozu
 26. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 23.04.2018

 

2/105/18/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 104/2018 ze dne 09.04.2018.

odpovědnost: rada města

termín: 23.04.2018

 

3/105/18/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2018 dle rozpočtového opatření města č. 3/2018.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 30.04.2018

 

4/105/18/RM schvaluje bezúplatný převod vybavení serverovny ze Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace na město Velká Bíteš dle žádosti příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2696/18.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Bc. Tomáš Zedník

termín: 31.05.2018

 

5/105/18/RM schvaluje odpisový plán na rok 2018 dle žádosti Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2724/18.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.12.2018

 

6/105/18/RM v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

- jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Velká Bíteš, příspěvková organizace, adresa: Sadová 579, 595 01 Velká Bíteš, IČO: 70436533, v tomto složení:

a)    členové určení zřizovatelem:

b)    člen určený ředitelem Krajského úřadu Kraje Vysočina:

c)    člen - odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu a typu

       příslušné školy:

d)    člen - pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy:

e)    člen - školní inspektor České školní inspekce:

f)     člen - člen školské rady:

- pověřuje funkcí tajemníka této konkursní komise. Tajemník není členem konkursní komise, o průběhu konkursu pořizuje zápis.*

odpovědnost: předseda komise

termín: 24.04.2018

 

7/105/18/RM v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

- jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace, adresa: Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš, IČO: 68686480, v tomto složení:

a)    členové určení zřizovatelem:

b)    člen určený ředitelem Krajského úřadu Kraje Vysočina:

c)    člen - odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu a typu

       příslušné školy:

d)    člen - pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy:

e)    člen - školní inspektor České školní inspekce:

f)     člen - člen školské rady:

- pověřuje funkcí tajemníka této konkursní komise. Tajemník není členem konkursní komise, o průběhu konkursu pořizuje zápis.*

odpovědnost: předseda komise

termín: 24.04.2018

 

8/105/18/RM bere na vědomí informace o stanovení počtu členů zastupitelstva pro volby do zastupitelstev obcí 2018 zaslané Krajským úřadem Kraje Vysočina pod č.j. MÚVB/2256/18.

 

9/10518/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy VYZNAČ s.r.o., Srázná 1, 586 01 Jihlava IČ 01916297, ve výši 205.398,- Kč včetně DPH na zhotovení vodorovného dopravního značení retroreflexní červenou barvou o výměře 175 m2 u přechodu pro chodce na silnici I/37 u cesty k PBS a předmětné práce u ní objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Milan Pelc

termín: 30.04.2018

 

10/105/18/RM schvaluje odpisový plán na rok 2018 dle žádosti Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2781/18.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.12.2018

 

11/105/18/RM rozhoduje zamítnout odvolání Okrašlovacího spolku Dolní mlýn, o.p.s. doručené pod č.j. MÚVB/2838/18 proti rozhodnutí rady města o neposkytnutí dotace.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2018

 

12/105/18/RM rozhoduje uzavřít předloženou Servisní smlouvu se zhotovitelem Tritius Solutions a.s., Vodní 258/13, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 05700582.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Bc. Tomáš Zedník

termín: 10.05.2018

 

13/105/18/RM schvaluje změnu výpůjční doby pro období 02.07. – 31.08.2018 dle žádosti Městské knihovny Velká Bíteš č.j. MÚVB/2805/18.

odpovědnost: MK

řešitel: Bc. Hana Vokřínková

termín: 02.07.2018

 

14/105/18/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6, na ulici Návrší 249, Velká Bíteš na dobu neurčitou od 01.06.2018 a za nájemné 65 Kč/m2/měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.05.2018

 

15/105/18/RM rozhoduje

a) ukončit nájemní smlouvu uzavřenou dne 02.12.2002 mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a nájemcem na pronájem pozemku p.č. 1239/1 v k.ú. Březka u Velké Bíteše, a to dohodou ke dni 30.06.2018,

b) zveřejnit záměr úplatného převodu pozemku p.č. 1239/1 zahrada o výměře 428 m2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2018

 

16/105/18/RM rozhoduje umístit na hrobová místa bez uzavřených platných písemných nájemních smluv na veřejných pohřebištích - starém a novém hřbitově ve Velké Bíteši a na hřbitově v Košíkově výzvy k jejich uzavření.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.12.2018

 

17/105/18/RM rozhoduje revokovat usnesení číslo 17/83/17/RM ze dne 31.07.2017 takto:

Rada města Velká Bíteš rozhoduje přijmout od firmy HS geo s.r.o., Absolonova 2a, 624 00 Brno; IČ: 269 17 785 cenovou nabídku ve výši 219.000,- Kč bez DPH / 264.990,- Kč s DPH za provedení vrtané studny na fotbalovém stadionu ve Velké Bíteši a současně RM rozhoduje s danou firmou uzavřít předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Pohlová

termín: 30.06.2018

 

18/105/18/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, na ulici U Stadionu 475, Velká Bíteš na dobu neurčitou od 01.05.2018 a za nájemné 65,– Kč/m2/ měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.05.2018

 

19/105/18/RMrozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 301, na ulici U Stadionu 548, Velká Bíteš na dobu neurčitou od 01.05.2018 a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 30.04.2018

 

20/105/18/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 11, na ulici Sadová 579, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.05.12018 do 31.08.2019 a za nájemné 65,– Kč/m2/ měsíc mínus 10 % sleva.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 30.04.2018

 

21/105/18/RM rozhoduje souhlasit s vyřazením poškozeného majetku dle žádosti Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2924/18.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.05.2018

 

22/105/18/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku od firmy HZB spol. s.r.o., Pražská 548/136, 642 00 Brno – Bosonohy; IČ: 255 10 916 ve výši 134.801,20 Kč bez DPH / 155.021,40 Kč včetně DPH na realizaci výměny oken na základní škole, Tišnovská 116, Velká Bíteš a současně rada města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Pohlová

termín: 31.05.2018

 

23/105/18/RM bere na vědomí nutnost realizovat akustická opatření v tělocvičně Základní školy Velká Bíteš v budově na adrese: Sadová 579, Velká Bíteš. Současně Rada města Velká Bíteš pověřuje odbor majetkový k předložení cenové nabídky na podrobné technické řešení (na prováděcí projektovou dokumentaci) akustických opatření v tělocvičně Základní školy Velká Bíteš v budově na adrese: Sadová 579, Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 31.12.2018

 

24/105/18/RMrozhoduje opětovně zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru č. 101 nacházejícího se v budově č.p. 85, byt. dům, která je součástí pozemku p.č. 60 v k.ú. a obci Velká Bíteš, který tvoří:

- prodejna o výměře 25 m2 za nájemné v min. výši 1600,- Kč/m2/rok,

- místnost o výměře 12 m2 za nájemné v min. výši 800,- Kč/m2/rok,

- sklad o výměře 9 m2 za nájemné v min. výši 800,- Kč/m2/rok,

- sklad o výměře 12 m2 za nájemné v min. výši 800,- Kč/m2/rok,

na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 15.05.2018

 

25/105/18/RM rozhoduje souhlasit s omezením provozu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace dle žádosti paní ředitelky o projednání omezení č.j. MÚVB/2922/18.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.04.2018

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

Počet listů: 2