104/18 - 09.04.2018 Usnesení Rady Města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/2574/18/T/KLI

 

SOUHRN USNESNÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 104/2018 konané dne 09.04.2018 v KD Velká Bíteš

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/104/18/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 104/2018 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 102/2018
 3. Žádost TS Velká Bíteš o schválení vyřazení vozidel
 4. Oznámení ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116 o volných dnech    
 5. Žádost Mgr. Renaty Němcové - Domácí ošetřovatelská péče dotaci
 6. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 302, U Stadionu 548, Velká Bíteš
 7. Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 12.10.2012 – pronájem lesní půdy
 8. Odepsání pohledávek z účetní evidence
 9. Žádost ZŠ Velká Bíteš o schválení účetní závěrky k 31.12.2017 a rozdělení výsledku hospodaření
 10. Souhlas s možností realizace projektu „Vybudování přírodní vzdělávací zahrady MŠ Velká Bíteš“
 11. Žádost ZŠ Velká Bíteš o schválení bezúplatného převodu majetku
 12. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 206, U Stadionu 276, Velká Bíteš
 13. Ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 11, Sadová 579, Velká Bíteš
 14. Oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti ČŠI v ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116
 15. Byt, Velká Bíteš - výzva k vyklizení bytu
 16. Výpůjčka pozemků p.č. 849/4, 849/2, 849/24 v k.ú. Velká Bíteš
 17. Žádost Polikliniky Velká Bíteš o dotaci
 18. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 09.04.2018

 

2/104/18/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 103/2018 ze dne 26.03.2018.

odpovědnost: rada města

termín: 09.04.2018

 

3/104/18/RM v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. schvaluje trvalé vyřazení tří vozidel z majetku Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o. dle žádosti jednatele společnosti č.j. MÚVB/2250/18.

odpovědnost: jednatel TS

termín: 30.04.2018

 

4/104/18/RM bere na vědomí oznámení Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace o vyhlášení dnů 30.04.2018 a 07.05.2018 za volné dny.

 

5/104/18/RM rozhoduje poskytnout Mgr. Renatě Němcové - Domácí ošetřovatelská péče dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2018 na základě její žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2212/18 ve výši 10.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 31.05.2018

 

6/104/18/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 302, na ulici U Stadionu 548, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.05.2018 do 30.07.2018 a za nájemné 65,– Kč/m2/ měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 30.04.2018

 

7/104/18/RM rozhoduje zveřejnit záměr změny nájemního vztahu vyplývajícího z nájemní smlouvy uzavřené dne 12.10.2012 mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a Technickými službami Velká Bíteš spol. s r.o., IČ: 255 94940, Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš jako nájemcem na pronájem lesních pozemků ve vlastnictví města ve znění jejích dodatků, jehož předmětem je dohoda smluvních stran o výši nájemného za pronájem lesní půdy pro rok 2018 stanoveného takto:

- 11 % z částky tržeb za prodej dřevní hmoty z pronajatých lesních pozemků v rozmezí 0,- až 2 500 000,- Kč,

- 13 % z částky tržeb za prodej dřevní hmoty z pronajatých lesních pozemků v rozmezí 2 500 000,- Kč až 5 000 000,- Kč,

- 15 % z částky tržeb za prodej dřevní hmoty z pronajatých lesních pozemků v rozmezí 5 000 000,- Kč a výše.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.04.2018

 

8/104/18/RM rozhoduje odepsat z účetnictví města tyto pohledávky z hospodářské činnosti: FV116/01 Kč 2 872,80, FV99033 Kč 18 294,-, FV25/02 Kč   3 269,-, FV57/02 Kč 17 037,-, FV61/02 Kč 1 675,-, FV33 Kč 5 786,-, FV15/03 Kč 986,-, FV34/03 Kč 695,-, FV52/03 Kč 3 817,-, FV82/03 Kč 256,26, FV2/05 Kč 1 067,50, FV66/08 Kč 8 955,- a FV2010108 Kč 7 551,-.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Ivana Zemanová

termín: 31.05.2018

 

9/104/18/RM schvaluje účetní závěrku Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace za rok 2017 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2017.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 30.04.2018

 

10/104/18/RM schvaluje výsledek hospodaření za rok 2017 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 30.04.2018

 

11/104/18/RM bere na vědomí souhlas starosty města s možností realizace projektu „Vybudování přírodní vzdělávací zahrady MŠ Velká Bíteš“ a udržitelností projektu v délce pěti roků v Mateřské škole Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizaci.

 

12/104/18/RMrozhoduje souhlasit s bezúplatným převodem drobného dlouhodobého majetku ze Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace na Základní školu Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkovou organizaci dle žádosti č.j. MÚVB/2459/18.

odpovědnost: ředitel, ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.04.2018

 

13/104/18/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 206, U Stadionu 276, Velká Bíteš na dobu určitou od 10.04.2018 do 31.03.2019 a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 10.04.2018

 

14/104/18/RM rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu č. 11, Sadová 579, Velká Bíteš ke dni 30.04.2018.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.05.2018

 

15/104/18/RM bere na vědomí oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí v Základní škole Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace ve dnech 06.- 08.02.2018.

 

16/104/18/RM rozhoduje vyzvat nájemce k vyklizení bytu, a to ke dni 31.07.2018.

Rada města rozhoduje prostřednictvím právního zástupce podat žalobu na vyklizení bytu, v případě, že stávající nájemce do stanoveného termínu (31.07.2018) předmětný byt nevyklidí.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.07.2018

 

17/104/18/RM rozhoduje uzavřít s Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace, IČ: 750 21 447, 595 01 Velká Bíteš jako s vypůjčitelem smlouvu o výpůjčce pozemků p.č. 849/4 ostatní plocha, zeleň o výměře 1181 m2, p.č. 849/2 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1022 m2 a p.č. 849/24 orná půda o výměře 42 m2 k.ú. a obci Velká Bíteš na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.04.2018

 

18/104/18/RM doporučuje ZM zařadit do rozpočtového opatření poskytnutí příspěvku Poliklinice Velká Bíteš, příspěvkové organizaci ve výši 176.128 Kč dle její žádosti č.j. MÚVB/2561/18.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 11.06.2018

                   

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

 

Počet listů: 2