103/18 - 26.03.2018 Usnesení Rady města

 

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/2247/18/T/KLI

 

SOUHRN USNESNÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 103/2018 konané dne 26.03.2018 v zasedací síni radnice

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/103/18/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 103/2018 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 102/2018
 3. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o schválení odpisového plánu
 4. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o schválení účetní závěrky k 31.12.2017 a
 5. rozdělení výsledku hospodaření
 6. Žádosti o dotace z Grantového programu na rok 2018 „Sport a tělovýchova“
 7. Žádosti o dotace z Grantového programu na rok 2018 „Kultura a ostatní zájmová činnost“
 8. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města
 9. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o schválení účetní závěrky k 31.12.2017 a rozdělení výsledku hospodaření
 10. Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Velké Meziříčí
 11. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících s dopravcem TRADO-BUS, s.r.o.
 12. Inventarizační zpráva o inventarizaci majetku města Velké Bíteše za rok 2017
 13. Schválení účetní závěrky města Velká Bíteš k 31.12.2017
 14. Rozpočtové opatření města č. 2/2018
 15. Závěrečný účet města Velká Bíteš za rok 2017
 16. Směna pozemku p.č. 466 v k.ú. Košíkov
 17. Smlouva o právní pomoci
 18. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4473/1 v k.ú. Velká Bíteš
 19. Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby za rok 2017
 20. Žádost SOŠ J. Tiraye Velká Bíteš o schválení účetní závěrky k 31. 12. 2017 a rozdělení výsledku hospodaření
 21. Konkursy na ředitele škol
 22. Žádost FC Spartak Velká Bíteš o zařazení akcí do vyhlášky o nočním klidu
 23. Veřejné osvětlení na Návrší
 24. Podnět ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku města
 25. Zrušení zadávacího řízení „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš – výkon činnosti TDS“
 26. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Výměna VO v místních částech Jestřabí a Jindřichov města Velká Bíteš“
 27. Přeložka zařízení distribuční soustavy v ulici Jihlavská
 28. Žádost o vyhrazené parkování pro zákazníky a zásobování
 29. Souhlas se zřízením vyhrazeného parkoviště u bytového domu č.p. 281 U Stadionu, Velká Bíteš
 30. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, Návrší 259, Velká Bíteš
 31. Výměna výplní otvorů v budově č.p.38 v Holubí Zhoři
 32. Program ZM č. 23/2018
 33. Žádost o spolupráci při vydání knihy
 34. „Výměna oken v části objektu Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš – I. etapa“
 35. Žádost o finanční příspěvek - Babybox
 36. Úplatné nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům p.č. 5432, p.č. 5160 v k.ú. Holubí Zhoř
 37. Záměr úplatného nabytí částí p.č. 2539/89, 2539/90, 2539/91 v k.ú. Velká Bíteš
 38. Snížení úhrady za zřízení věcného břemene – Velká Bíteš
 39. Nebytový prostor č. 101, Hybešova 241, Velká Bíteš – výměna vstupních dveří
 40. Žádost o souhlas s vedením přípojek vody, splaškové kanalizace a plynu
 41. Informace ze schůze SVJ U Stadionu 275, Velká Bíteš
 42. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 26.03.2018

 

2/103/18/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 102/2018 ze dne 12.03.2018.

odpovědnost: rada města

termín: 26.03.2018

 

3/103/18/RM schvaluje odpisový plán na rok 2018 dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2038/18.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.12.2018

 

4/103/18/RM schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace za rok 2017 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2017.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 30.04.2018

 

5/103/18/RM schvaluje výsledek hospodaření za rok 2017 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.04.2018

 

6/103/18/RM doporučuje ZM rozhodnout poskytnout dotaci FC Spartak Velká Bíteš z Grantového programu na rok 2018 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. MÚVB/1834/18 ve výši 1.200.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 09.04.2018

 

7/103/18/RM doporučuje ZM rozhodnout poskytnout TJ Spartak Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1857/18 ve výši 420.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 09.04.2018

 

8/103/18/RM doporučuje ZM rozhodnout poskytnout HC Spartak Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1866/18 ve výši 1.200.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 09.04.2018

 

9/103/18/RM rozhoduje poskytnout Tenisovému clubu města Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1008/18 ve výši 12.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2018

 

10/103/18/RM rozhoduje poskytnout Bítešskému spolku vytrvalostních sportů dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1808/18 ve výši 12.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2018

 

11/103/18/RM rozhoduje poskytnout Kung Fu Akademii dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1767/18 ve výši 31.500 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2018

 

 

12/103/18/RMrozhoduje poskytnout Tenisovému clubu Matador Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1879/18 ve výši 12.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2018

 

13/103/18/RM rozhoduje poskytnout TJ Sokol Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1918/18 ve výši 27.200 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2018

 

14/103/18/RM rozhoduje neposkytnout TJ Sokol Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1916/18 z důvodu komerčního využití objektu.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2018

 

15/103/18/RM rozhoduje neposkytnout TJ Sokol Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1917/18, protože nebyla prokázána potřeba obnovy zařízení.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2018

 

16/103/18/RM rozhoduje poskytnout TJ Sokol Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1915/18 ve výši 22.800 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2018

 

17/103/18/RMrozhoduje poskytnout Moravskému rybářskému svazu, MO Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/837/18 ve výši 27.500 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2018

 

18/103/18/RMrozhoduje poskytnout Kynologickému klubu Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1867/18 ve výši 20.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2018

 

19/103/18/RMrozhoduje poskytnout Českému svazu včelařů, základní organizace Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1766/18 ve výši 30.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2018

 

20/103/18/RMrozhoduje poskytnout Mysliveckému sdružení Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1876/18 ve výši 8.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2018

 

21/103/18/RMrozhoduje poskytnout Českému svazu chovatelů, základní organizace Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1919 /18 ve výši 35.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2018

 

22/103/18/RMrozhoduje poskytnout Územní organizaci Svazu diabetiků Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1212/18 ve výši 10.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2018

 

23/103/18/RMrozhoduje poskytnout Kolpingově rodině Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1812/18 ve výši 40.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2018

 

24/103/18/RMrozhoduje poskytnout Pionýru, z.s. – Pionýrská skupina Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1865/18 ve výši 50.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2018

 

25/103/18/RMrozhoduje poskytnout Svazu dobrovolných hasičů Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1735/18 ve výši 14.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2018

 

26/103/18/RMrozhoduje poskytnout Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, ZO Velká dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1572/18 ve výši 40.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2018

 

27/103/18/RMdoporučuje ZM rozhodnout poskytnout Klubu přátel vážné hudby dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/839/18 ve výši 75.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 09.04.2018

 

28/103/18/RMrozhoduje poskytnout Muzejnímu spolku Velkobítešska dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1843/18 ve výši 22.890 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2018

 

29/103/18/RMrozhoduje poskytnout Římskokatolické farnosti Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1901/18 ve výši 24.500 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2018

 

30/103/18/RMrozhoduje neposkytnout Okrašlovacímu spolku Dolní mlýn dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1920/18 z důvodu, že program je určen pro podporu opakovaných akcí.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2018

 

31/103/18/RMrozhoduje poskytnout Kynologickému klubu Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2018 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1868/18 ve výši 21.840 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2018

 

32/103/18/RMrozhoduje   poskytnout ABIS-Tec s.r.o. dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2018 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1947/18 ve výši 10.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2018

 

33/103/18/RMschvaluje účetní závěrku Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace za rok 2017 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2017.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 30.04.2018

 

34/103/18/RMschvaluje výsledek hospodaření za rok 2017 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.04.2018

 

35/103/18/RMschvaluje dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Velké Meziříčí.

odpovědnost: místostarosta

termín: 31.03.2018

 

36/103/18/RM rozhoduje uzavřít Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním s dopravcem TRADO-BUS, s.r.o., Komenského nám. 137/9, 674 01 Třebíč., č.: SM SM201712041.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Bc. Hana Dočkalová

termín: 30.04.2018

 

37/103/18/RM bere na vědomí Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku města Velké Bíteše za rok 2017.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Ladislav Rada

termín: 29.03.2018

 

38/103/18/RM doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Velká Bíteš za rok 2017 k rozvahovému dni 31.12.2017 a pověřit odbor finanční MěÚ vypracováním protokolu o schvalování této účetní závěrky.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Ivana Zemanová

termín: 09.04.2018

 

39/103/18/RM doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2018 dle rozpočtového opatření města č. 2/2018.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 09.04.2018

 

40/103/18/RM doporučuje ZM schválit celoroční hospodaření města Velká Bíteš a závěrečný účet města za rok 2017 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017 s výrokem „bez výhrad“.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 09.04.2018

 

41/103/18/RM doporučuje ZM rozhodnout směnit pozemek p.č. 466 trvalý travní porost o výměře 259 m2 v k.ú Košíkov z vlastnictví města za části pozemku p.č. 543 oddělené geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označené p.č. 541/8 orná půda o výměře 241 m2 a p.č. 541/20 orná půda o výměře 42 m2 v k.ú. Košíkov do vlastnictví města s doplatkem ve výši 1.920,- Kč ze strany města s tím, že město uhradí náklady související se směnou výše uvedených pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 09.04.2018

 

42/103/18/RM rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o právní pomoci mezi městem Velká Bíteš a advokátem Mgr. Filipem Lederem, IČ: 662 48 272, se sídlem Lidická 710/57, 602 00 Brno 2.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 09.04.2018

 

43/103/18/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 4473/1 oddělenou geometrickým plánem č. 2317-118/2016 a nově označenou p.č. 4473/3 orná půda o výměře 718 m2 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 09.04.2018

 

44/103/18/RM rozhoduje zveřejnit souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby meziměstské autobusové dopravy za rok 2017 č.j. MÚVB/2143/18/SPR/DOC.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Bc. Hana Dočkalová

termín: 30.04.2018

 

45/103/18/RM schvaluje účetní závěrku Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace za rok 2017 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2017.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 30.04.2018

 

46/103/18/RM schvaluje výsledek hospodaření za rok 2017 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace. odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 30.04.2018

 

47/103/18/RM 1. vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Velká Bíteš, příspěvková organizace, adresa: Sadová 579, 595 01 Velká Bíteš, IČO: 70436533, dle přílohy materiálu,

2. odvolává pana Mgr. Zdeňka Strašáka z vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace ke dni 31.07.2018 z důvodu vyhlášení konkursního řízení,

3. pověřuje starostu

- požádat Krajský úřad Kraje Vysočina, Českou školní inspekci, školskou radu o delegování jejich zástupce za člena konkursní komise,

- požádat ředitele školy (jiné, než na kterou je vypsán konkurs) o souhlas se svým jmenováním za člena konkursní komise,

- požádat ředitele školy, aby zorganizoval volbu zástupce z řad pedagogických pracovníků školy do konkursní komise a doložil ji zápisem o volbě.*

odpovědnost: starosta

termín: 03.04.2018

 

48/103/18/RM 1. vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace, adresa: Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš, IČO: 68686480, dle přílohy materiálu,

2. odvolává pana Ing. Josefa Chytku z vedoucího pracovního místo ředitele Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace ke dni 31.07.2018 z důvodu vyhlášení konkursního řízení,

3. pověřuje starostu

- požádat Krajský úřad Kraje Vysočina, Českou školní inspekci, školskou radu o delegování jejich zástupce za člena konkursní komise,

- požádat ředitele školy (jiné, než na kterou je vypsán konkurs) o souhlas se svým jmenováním za člena konkursní komise,

- požádat ředitele školy, aby zorganizoval volbu zástupce z řad pedagogických pracovníků školy do konkursní komise a doložil ji zápisem o volbě.*

odpovědnost: starosta

termín: 03.04.2018

 

49/103/18/RM nevyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace, adresa: Masarykovo náměstí 86, 595 01 Velká Bíteš, IČO: 75021439.

odpovědnost: starosta

termín: 03.04.2018

 

50/103/18/RM nevyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace, adresa: U Stadionu 538, 595 01 Velká Bíteš, IČO: 75021447.

odpovědnost: starosta

termín: 03.04.2018

 

51/103/18/RMbere na vědomí žádost FC Spartak Velká Bíteš o zařazení akcí do vyhlášky o nočním klidu a doporučuje žadateli využít pro konání plánovaných akcí termíny dle obecně závazné vyhlášky města Velká Bíteš č. 2/2016, o nočním klidu.

odpovědnost: starosta

termín: 10.04.2018

 

52/103/18/RMpověřuje odbor majetkový k poptání a případnému objednání zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na veřejné osvětlení v lokalitě na Návrší.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Ladislav Rada

termín: 30.06.2018

 

53/103/18/RMrozhoduje ořezat část větví 1ks modřínu na pozemku parc.č. 250/1 v k.ú. Velká Bíteš a současně rozhoduje pokácet 1 ks břízy bělokoré na pozemku parc.č. 847/3 v k.ú. Velká Bíteš ve vlastnictví města.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 30.03.2018

 

54/103/18/RMrozhoduje zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku „Revitalizaci ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš – výkon činnosti TDS.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 09.04.2018

 

55/103/18/RMrozhoduje uzavřít se zhotovitelem Technické služby Velká Bíteš spol. s.r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš; IČ: 25594940 předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: „Výměna VO v místních částech Jestřabí a Jindřichov města Velká Bíteš“, kterým se prodlužuje termín plnění díla.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Pohlová

termín: 30.04.2018

 

56/103/18/RMrozhoduje souhlasit s předloženou smlouvou o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13010875 v ulici Jihlavská, firmy E-ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice se závazkem ve výši 689.255,- Kč včetně DPH a rozhoduje tuto smlouvu uzavřít.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Milan Pelc

termín: 15.04.2018

 

57/103/18/RM rozhoduje vyhradit parkovací stání pro zákazníky a zásobování provozoven na Masarykově náměstí č.p. 19, 20, 65 a 66 Velká Bíteš na omezenou dobu max. 15 min. V případě, že bude majitel obchodu vyžadovat vyhrazená stání pouze pro svoji provozovnu, zajistí si vyhrazení na své náklady.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Milan Pelc

termín: 15.05.2018

 

58/103/18/RMrozhoduje souhlasit se zřízením vyhrazeného parkovacího místa na parkovišti vedle bytového domu č.p. 281 s tím, že instalaci značení včetně projednání s příslušnými orgány si zajistí žadatel na vlastní náklady. Vyhrazené parkovací místo bude využíváno pouze pro vozidlo technicky způsobilé k provozu.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 15.04.2018

 

59/103/18/RMrozhoduje uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou od 01.05.2018 a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 01.05.2018

 

60/103/18/RMrozhoduje přijmout cenovou nabídku ve výši 52.310,90 Kč bez DPH, 63.296,20 Kč včetně DPH, od společnosti HZB spol. s r.o., Pražská 548/136, 642 00 Brno, Bosonohy, IČ: 25510916 na realizaci výměny oken a dveří (místo stávajících dřevěných výplňových prvků nové plastové) v obvodovém plášti budovy č.p. 38 v Holubí Zhoři, obec Velká Bíteš, parc.č. 5235 v k.ú. Holubí Zhoř.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 30.04.2018

 

61/103/18/RM navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 23/2018 takto:

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 09.04.2018 v 17:00 hod.

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Plnění rozpočtu k 31. 03. 2018
 4. Rozpočtové opatření č. 2/2018
 5. Dotace z grantového programu
 6. Závěrečný účet města za rok 2017
 7. Účetní závěrka města k 31. 12. 2017
 8. Zápis z finančního výboru
 9. Vydání Změny č. 9 ÚP města Velká Bíteš
 10. Směna části pozemku p.č. 2263/6 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Směna pozemku p.č. 466 v k.ú. Košíkov
 12. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 41, 43 v k.ú. Jestřabí u Velké Bíteše
 13. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4442 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Úplatné nabytí pozemku p.č. 4473/1 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Úplatný převod části pozemku p.č. 2539/88 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 16. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 2539/148 v k.ú. Velká Bíteš
 17. Souhlas s dispoziční změnou společných prostor v domě U Stadionu 275, Velká Bíteš
 18. Úplatné nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům p.č. 5432, p.č. 5160 v k.ú. Holubí Zhoř
 19. Nové názvy ulic ve Velké Bíteši
 20. Diskuze
 21. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 09.04.2018

 

62/103/18/RM rozhoduje nevyužít nabídku na objednání knihy S odvahou v srdcích I. a II. díl.

odpovědnost: starosta

termín: 30.04.2018

 

63/103/18/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Truhlářství Jaroslav Kulík, Mlýnská 643, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, IČ: 127 51 057 na realizaci akce „Výměna oken v části objektu Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš – I. etapa“ za cenu 397.392,00,- Kč bez DPH / 480.844,32,- Kč s DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Pohlová

termín: 30.04.2018

 

64/103/18/RM rozhoduje poskytnout finanční dar ve výši 2.000 Kč obdarovanému Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2018

 

65/103/18/RMdoporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt

a) id. 1/42 pozemku p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnického podílu uvedeného pozemku,

b) id. 1/63 pozemků p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2 a p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 617 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů uvedených pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 09.04.2018

 

66/103/18/RM rozhoduje revokovat usnesení č. 28/101/18/RM ze dne 26.02.2018 a nahradit ho usnesením v následujícím znění:

RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu:

- části pozemku p.č. 2539/89 orná půda o výměře cca 1427 m2,

- části pozemku p.č. 2539/90 orná půda o výměře cca 1121 m2,

- části pozemku p.č. 2539/91 orná půda o výměře cca 749 m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš, každý z uvedených pozemků

za

- nejvyšší nabídnutou kupní cenu, min. za 1000,-Kč/m2,

- se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy,

- se složením kauce ve výši 50.000,-- Kč/1 pozemek při podání nabídky kupní ceny.

V kupní smlouvě bude uveden závazek kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci, příp. zahájení užívání stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výši 250,- Kč/m2 výměry nezastavěného pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.04.2018

 

67/103/18/RM rozhoduje uzavřít se společností itself s.r.o., IČ: 188 26 016, se sídlem Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno jako budoucím oprávněným z věcného břemene smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene zřizovaného k pokládce podzemního komunikačního vedení na částech pozemků p.č. 2991, 3005/21, 3005/22, 3005/23, 3005/24, 3005/25, 3005/26, 3005/27 v k.ú. Velká Bíteš a na částech pozemků p.č. 1/1, 39/132, 415 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše ve vlastnictví města v rámci stavby „Kabelový rozvod Velká Bíteš - Jáchymov“ v rozsahu předložené dokumentace za jednorázovou úhradu ve výši 30,- Kč/bm za podmínky, že spol. itself s.r.o. bezúplatně uloží městu v rámci stavby přípolož jedné HDPE trubky DN 40 a dvou chrániček DN 100 včetně výstražné folie a zajistí na vlastní náklady předláždění celé šíře chodníku dotčeného uvedenou stavbou v úseku pokládky kabelu v k.ú. Velká Bíteš a geodetické zaměření skutečného provedení stavby v celém jejím rozsahu. Město Velká Bíteš uhradí dodání HDPE trubek, chrániček a výstražné folie na vlastní náklady.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.06.2018

 

68/103/18/RM rozhoduje souhlasit s tím, aby nájemce nebytového prostoru číslo 101 - prodejny na adrese Velká Bíteš, Hybešova 241 (dále také „NP 101“), kterým je COOP družstvo Velké Meziříčí, IČ: 00032344, se sídlem Družstevní 1173/2, 594 01 Velké Meziříčí, provedl na svoje náklady výměnu vstupních dveří do NP 101.

Rada města rozhoduje kompenzovat nájemci NP 101 skutečně vynaložené náklady na výměnu vstupních dveří do prodejny formou předplaceného nájmu s písemným závazkem, že tento nájemce zajistí udržení provozu prodejny potravin, ovoce a zeleniny a doplňkového sortimentu (smíšeného, drogistického a průmyslového zboží) v předmětném nebytovém prostoru po dobu 5 let.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 30.06.2018

 

69/103/18/RM rozhoduje souhlasit s umístěním vodovodní přípojky a přípojek kanalizace a STL plynovodu na pozemky parc. č. 2146/1, 2146/3, 2146/4, 2147/4, 2147/5, 2147/7 a 2920/1 v k.ú. Velká Bíteš ve vlastnictví města dle předloženého situačního plánu. Dále rada města Velká Bíteš souhlasí s umístěním vodoměrné šachty na pozemku parc.č. 2146/3 v k.ú. Velká Bíteš ve vlastnictví města. Další technické podmínky pro napojení na technickou infrastrukturu v majetku města stanoví odbor majetkový MěÚ Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 30.06.2018

 

70/103/18/RMbere na vědomí informace o průběhu a výsledku schůze Společenství vlastníků jednotek SVJ U Stadionu 275, Velká Bíteš a doporučuje ZM nesouhlasit s novou dispozicí sklepních prostor.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.03.2018

 

 

                   

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

 

Počet listů: 5