102/18 - 12.03.2018 Usnesení Rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

Č.j. MÚVB/1745/18/T/KLI

 

SOUHRN USNESNÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 102/2018 konané dne 12.03.2018 v zasedací síni radnice

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/102/18/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 102/2018 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 101/2018
 3. Žádost o projednání stavby vodovodního řadu v ulici Sadová
 4. Žádost ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116 o souhlas s přijetím daru
 5. Žádost ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116 o souhlas s vyřazením majetku
 6. Převod výsledku hospodaření z hospodářské činnosti města Velká Bíteš
 7. Žádost Polikliniky Velká Bíteš o schválení účetní závěrky k 31.12.2017 a rozdělení hospodářského výsledku
 8. Žádost Polikliniky Velká Bíteš o schválení odpisového plánu
 9. Změna č. 10 územního plánu města Velká Bíteš
 10. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, Masarykovo náměstí 67, Velká Bíteš
 11. Ukončení a uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 308, U Stadionu 548, Velká Bíteš
 12. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4442 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 2539/148 v k.ú. Velká Bíteš
 14. „Výměna oken v části objektu ZUŠ – III. etapa, Hrnčířská 117, Velká Bíteš“
 15. „Kamenný sokl na druhé budově radnice, Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš“
 16. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, Tyršova 239, Velká Bíteš
 17. Nové názvy ulic ve Velké Bíteši
 18. Potravinová pomoc dětem
 19. Cenová nabídka na projekční práce „Domov se zvláštním režimem – Velká Bíteš“
 20. Dohoda o změně smlouvy č. 9270310561-D
 21. Nebytový prostor číslo 101 na adrese: Velká Bíteš, Sadová, parc. č. 1339/4, k.ú. Velká Bíteš –nabídka odkoupení topné jednotky
 22. Stavební úpravy společných prostor – SVJ U Stadionu 275, Velká Bíteš
 23. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 12.03.2018

 

2/102/18/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 101/2018 ze dne 26.02.2018.

odpovědnost: rada města

termín: 12.03.2018

 

3/102/18/RM bere na vědomí žádost o zařazení bodu „stavba vodovodního řádu“ na projednání na veřejném zasedání zastupitelstva města doručenou dne 21.02.2018 pod č.j. MÚVB/1464/18 a pověřuje starostu města k odpovědi na tuto žádost.

odpovědnost: starosta

termín: 31.03.2018

 

4/102/18/RM rozhoduje souhlasit s přijetím účelově určeného finančního daru Základní školou Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/1755/18.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 12.04.2018

 

5/102/18/RM rozhoduje souhlasit s vyřazením poškozeného a nepotřebného majetku dle žádosti Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/1756/18.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.04.2018

 

6/102/18/RM bere na vědomí výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Velká Bíteš a převedení částky 597.010,40 Kč z hospodářské činnosti na rozpočtový účet města (položka 4131).

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Ivana Zemanová

termín: 30.04.2018

 

7/102/18/RM schvaluje účetní závěrku Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace za rok 2017 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2017.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 31.03.2018

 

8/102/18/RM schvaluje výsledek hospodaření za rok 2017 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.03.2018

 

9/102/18/RM schvaluje odpisový plán na rok 2018 dle žádosti Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/1835/18.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.12.2018

 

10/102/18/RM bere na vědomí doporučení Komise pro územní plán a regionální rozvoj a doporučuje ZM pořízení změny č. 10 územního plánu města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 23.04.2018

 

11/102/18/RM rozhoduje neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 8, Masarykovo náměstí 67, Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.03.2018

 

12/102/18/RM rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu č. 308, U Stadionu 548, Velká Bíteš, a to ke dni 31.03.2018.

Současně rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 308, U Stadionu 548, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.04.2018 do 31.03.2019 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu).*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.03.2018

 

13/102/18/RM doporučuje ZM úplatně nabýt část pozemku p.č. 4442 orná půda o výměře cca 260 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 500,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části uvedeného pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 09.04.2018

 

14/102/18/RM doporučuje ZM revokovat usnesení č. 24/22/18/ZM ze dne 12.02.2018 a nahradit ho novým usnesením ve znění:

ZM rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 2539/148 orná půda o výměře cca 16 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.450,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí částí výše uvedeného pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 09.04.2018

 

15/102/18/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Truhlářství Jaroslav Kulík, IČ: 127 51 057 na realizaci akce „Výměna oken v části objektu ZUŠ – III. etapa, Hrnčířská 117, Velká Bíteš“ za cenu 186.785,00,- Kč bez DPH / 226.009,85,- Kč s DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Pohlová

termín: 31.03.2018

 

16/102/18/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy ATIKA – LYSÝ s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velká Bíteš; IČ: 607 32 610 na realizaci akce „Kamenný sokl na druhé budově radnice, Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš“ za cenu 272.277,49,- Kč bez DPH / 329.455,00,- Kč s DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Pohlová

termín: 31.03.2018

 

17/102/18/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5 na ulici Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.04.2018 do 31.03.2019 za nájemné 45,– Kč/m2/měsíc. V závěrečném ustanovení nájemní smlouvy uvést bod, ve kterém se nájemce zavazuje uhradit nájem a zálohy na služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu i za období, kdy nebyla podepsaná smlouva.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.03.2018

 

18/102/18/RM doporučuje ZM rozhodnout o tom, že ulice nacházející se:

- na části pozemku parc.č.1326/3 v k.ú. Velká Bíteš ponese název „Krátká“

- na části pozemku parc.č. 2539/70 a pozemku parc.č. 2539/93 v k.ú. Velká Bíteš ponese název

„Okružní“

- na části pozemku parc.č. 2539/70 a na části pozemku parc.č. 1326/3 v k.ú. Velká Bíteš ponese

název „Na Babinci“

- na pozemku parc.č. 2539/97, pozemku parc.č. 2539/99 a pozemku parc.č. 2539/92 v k.ú.

Velká Bíteš ponese název „Sadová“

- na částech pozemků parc.č. 1326/3, pozemku parc.č.1335/2, pozemku parc.č.1338/2, pozemku

parc.č. 1339/16 a parc.č.1339/14 v k.ú. Velká Bíteš ponese název „Na Valech“

- na části pozemku parc.č. 4609/1 v k.ú, Velká Bíteš ponese název „Lomená“.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 09.04.2018

 

19/102/18/RM rozhoduje o zapojení mateřských a základních škol zřízených městem Velká Bíteš do programu Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi a pověřuje ředitele škol k podání přihlášky Kraji Vysočina o zapojení školy do projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina.

odpovědnost: ředitel MŠ, ZŠ

termín: 23.03.2018

 

20/102/18/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy INGSTEP s.r.o., Sloup 192, 679 13, IČ: 293 77 340 na studii akce „Domov se zvláštním režimem – Velká Bíteš“ za celkovou cenu 240.000 Kč bez DPH a tyto práce objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Ladislav Rada

termín: 30.03.2018

 

21/102/18/RM rozhoduje uzavřít dohodu o změně smlouvy č. 9270310561-D uzavíranou mezi městem Velká Bíteš jako příjemcem dotace a Státním fondem rozvoje bydlení, IČ: 708 56 788, se sídlem Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha jako poskytovatelem dotace spočívající ve zkrácení vázací doby, po kterou je město povinno dodržet závazné podmínky při nakládání s bytovými jednotkami domu č.p. 239 na p.č. 759 v k.ú. Velká Bíteš na dobu do 27.09.2035, na jejichž vybudování byla poskytnuta dotace.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr.Jana Pelánová

termín: 30.06.2018

 

22/102/18/RM rozhoduje odkoupit teplovzdušnou jednotku Robur, Typ G 40 za cenu 50.000,00 Kč bez DPH a uzavřít předloženou kupní smlouvu za podmínky předchozího prověření technického stavu jednotky a jemu odpovídající výši ceny.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 30.04.2018

 

23/102/18/RM rozhoduje nesouhlasit s předloženou navrhovanou stavební úpravou přerozdělením sklepních prostor v bytovém domě SVJ U Stadionu 275, Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.03.2018

 

 

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Alois Špaček

člen rady města

 

 

 

Počet listů: 2