101/18 - 26.02.2018 Usnesení Rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/1545/18/T/KLI

  

SOUHRN USNESNÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 101/2018 konané dne 26.02.2018 v zasedací síni radnice

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/101/18/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 101/2018 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 100/2018
 3. Žádost  ICKK o schválení účetní závěrky k 31.12.2017 a dokrytí ztráty z rezervního fondu
 4. Žádost ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116 o schválení účetní závěrky k 31.12.2017 a rozdělení výsledku hospodaření
 5. Žádost ZUŠ, Velká Bíteš o schválení účetní závěrky k 31.12.2017 a rozdělení výsledku hospodaření
 6. Smlouvy o poskytnutí příspěvku na investici SVK Žďársko
 7. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním s BDS-BUS, s.r.o.
 8. Žádost Diecézní Charity Brno, Oblastní Charity Třebíč o poskytnutí dotace
 9. Žádost Linky důvěry STŘED Třebíč o poskytnutí dotace  
 10. Autorský dozor objednatele na akce „Rybník Bezděkov – rekonstrukce obecního rybníku“ a „Rybník Březka– rekonstrukce obecního rybníku“
 11. Košíkov – jihovýchod, komunikace a inženýrské sítě
 12. Ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 5, Masarykovo náměstí 67, Velká Bíteš
 13. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 206, U Stadionu 475, Velká Bíteš
 14. Prominutí příslušenství dluhu na nájemném
 15. Zápis do rejstříku škola a školských zařízení
 16. Ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 13, Sadová 579, Velká Bíteš
 17. Požadavek na změnu projektu stavby „Parkoviště pro bytové domy S.O.K., ul. Za Uličkami, Velká Bíteš“
 18. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 41, 43 v k.ú. Jestřabí u Velké Bíteše
 19. Záměr směny pozemku p.č. 466 v k.ú. Košíkov
 20. Směna části p.č. 2263/6 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Snížení úhrady za zřízení věcného břemene – Velká Bíteš
 22. Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení
 23. Žádost ZŠ Velká Bíteš o schválení odpisového plánu
 24. Žádost ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116 o souhlas s přijetím daru
 25. Oznámení o postoupení pohledávek
 26. Záměr směny pozemků v k.ú. Velká Bíteš
 27. Veřejná zakázka „Modernizace výtahů bytových domů 548C a 475C v ulici U Stadionu ve Velké Bíteši“
 28. Dohoda o poskytnutí fin. příspěvku na vybudování infrastruktury - Košíkov
 29. Kabelové rozvody PVSEK Babinec – 2. etapa, Velká Bíteš
 30. Žádost o instalaci lampy veřejného osvětlení
 31. Zápis do mateřských škol na školní rok 2018/2019
 32. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Velká Bíteš
 33. Záměr prodeje části pozemku p.č. 2539/88 v k.ú. Velká Bíteš
 34. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 26.02.2018

 

2/101/18/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 100/2018 ze dne 12.02.2018.

odpovědnost: rada města

termín: 12.02.2018

 

3/101/18/RM  schvaluje účetní závěrku Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace za rok 2017 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2017.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 31.03.2018

 

4/101/18/RM schvaluje dokrytí zhoršeného výsledku hospodaření Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace za rok 2017 z Rezervního fondu této příspěvkové organizace dle předloženého návrhu.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.03.2018

 

5/101/18/RM  schvaluje účetní závěrku Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace za rok 2017 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2017.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 31.03.2018

 

6/101/18/RM schvaluje  výsledek hospodaření za rok 2017 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.03.2018

 

7/101/18/RM schvaluje  účetní závěrku Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace za rok 2017 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2017.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 31.03.2018

 

8/101/18/RM schvaluje výsledek hospodaření za rok 2017 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.03.2018

 

9/101/18/RM – rozhoduje uzavřít smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční akce „Velká Bíteš, vodovod Lánice II. etapa, od RD 652 po RD 43“ ve výši Kč 65.000,- a „Velká Bíteš, vodovod ul. Lánice-Jihlavská“ ve výši Kč 72.000,- se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 15.03.2018

 

10/101/18/RM rozhoduje uzavřít Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním s dopravcem BDS-BUS, s.r.o., Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš., č.:  AD1/2018.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Bc. Hana Dočkalová

termín: 31.03.2018

 

11/101/18/RM rozhoduje poskytnout Oblastní Charitě Třebíč dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2018 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/8315/17 ve výši 23.000 Kč  a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 31.03.2018

 

12/101/18/RM   rozhoduje  neposkytnout Lince důvěry STŘED Třebíč dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2018 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/848/18 z důvodu, že město Velká Bíteš má již v sociální oblasti navázanou spolupráci s jinými subjekty.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 31.03.2018

 

13/101/18/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy VZD INVEST s.r.o., kpt. Nálepky  2332, 530 02 Pardubice IČ: 26954834 na „Autorský dozor objednatele „Rybník Bezděkov – rekonstrukce obecního rybníku“ a „Rybník Březka – rekonstrukce obecního rybníku“ za cenu 41.140 Kč včetně DPH a uzavřít s ním předloženou příkazní smlouvu.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Milan Pelc

termín: 15.03.2018

 

14/101/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku zhotovitele projektové dokumentace firmy Ing. Josef Novotný, U Dvora 11, 586 01 Jihlava na akci „Košíkov – jihovýchod, komunikace a inženýrské sítě“, ve výši 141.570,- Kč včetně DPH a předmětné práce objednat

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Milan Pelc

termín: 31.03.2018

 

15/101/18/RM rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu k bytu č. 5, Masarykovo náměstí 67, Velká Bíteš, a to ke dni 28.02.2018.*  

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 28.02.2018

 

16/101/18/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 206, U Stadionu 475, Velká Bíteš na dobu neurčitou od 01. 04.2018 a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.03.2018

 

17/101/18/RM rozhoduje prominout příslušenství dluhu na nájemném a zálohách za úhradu za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu ve výši 12.307,– Kč.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.03.2018

 

18/101/18/RM bere na vědomí rozhodnutí MŠMT o zápisu střední školy, jejíž činnost bude vykonávat Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, příspěvková organizace, a o zápisu  nejvyššího povoleného počtu žáků do rejstříku škola a školských zařízení s účinností od 01.09.2018.

 

19/101/18/RM rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu k bytu č. 13, Sadová 579, Velká Bíteš, a to ke dni 28.02.2018.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 15.03.2018

 

20/101/18/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt

- část pozemku p.č. 41 trvalý travní porost o výměře cca 50 m2 v k.ú. Jestřabí u Velké Bíteše za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že město zajistí na vlastní náklady vybudování sjezdu, nového oplocení včetně vstupní brány na nově vznikající hranici pozemků,

- část pozemku p.č. 43 trvalý travní porost o výměře cca 152 m2 v k.ú. Jestřabí u Velké Bíteše za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že město zajistí na vlastní náklady vybudování sjezdu, nového oplocení včetně vstupní brány na nově vznikající hranici pozemků.

Náklady související s úplatným nabytím výše uvedených částí pozemků uhradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 09.04.2018

 

21/101/18/RM rozhoduje zveřejnit záměr směny pozemku p.č. 466 trvalý travní porost o výměře 259 m2 v k.ú. Košíkov.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.03.2018

 

22/101/18/RM doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku p.č. 4471 oddělenou geometrickým plánem č. 2317-118/2016 a nově označenou p.č. 4471/2 orná půda o výměře 52 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za část pozemku p.č. 2263/6 oddělenou geometrickým plánem č. 2531-194/2017 a nově označenou p.č. 2263/15 orná půda v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města s doplatkem ve výši 1.000,- Kč/m2 za rozdíl výměr směňovaných pozemků. Náklady na úhradu správního poplatku za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí smluvní strany rovným dílem.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 09.04.2018

 

23/101/18/RM rozhoduje uzavřít se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice jako budoucím oprávněným z věcného břemene smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene zřizovaného k pokládce kabelu NN na částech pozemků p.č. 1326,/3, p.č. 2539/108, p.č. 1339/5, p.č. 1339/4 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš ve vlastnictví města v rámci stavby „„V.Bíteš, Babinec, příp. NN, p. Vlček““ za jednorázovou úhradu ve výši 8.400,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.04.2018

 

24/101/18/RM rozhoduje uzavřít smlouvy o pronájmu plynárenského zařízení mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a společností GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem jako nájemcem

- plynárenského zařízení – STL plynovod – dimenze DN, ø 63 o délce 19,1 m + 2 ks přípojek – dimenze DN,  ø 32 o délce 9,5 m v k.ú. Velká Bíteš - lokalita Pod Základní školou – I. etapa na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 2.277,- Kč

a

- plynárenského zařízení – STL plynovod – dimenze DN, ø 63 o délce 658 m + 36 ks přípojek – dimenze DN, ø 32 o délce 281, 45 m v k.ú. Velká Bíteš v lokalitě Babinec- Pod Základní školou – II. etapa na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 16.906,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.06.2018

 

25/101/18/RM schvaluje odpisový plán na rok 2018 dle žádosti Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/1528/18.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.12.2018

 

26/101/18/RM rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Základní školou Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/1529/18.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.03.2018

 

27/101/18/RM bere na vědomí postoupení pohledávky vůči městu ve výši Kč 26 195 tis. na společnost Factoring KB, a.s., se sídlem náměstí Junkových 2772/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 25148290 a uznává tímto výše uvedený dluh města Velká Bíteš vůči této společnosti.*

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 15.03.2018

 

28/101/18/RM rozhoduje zveřejnit záměr směny:

- části pozemku p.č. 2539/89 orná půda o výměře cca 1427 m2,

- části pozemku p.č. 2539/90 orná půda o výměře cca 1121 m2,

- části pozemku p.č. 2539/91 orná půda o výměře cca 749 m2

vše v k.ú.  a obci Velká Bíteš se závazkem nabyvatele, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do deseti let od nabytí pozemků do jeho vlastnictví ke kolaudaci, příp. zahájení užívání tří staveb rodinných domů na těchto pozemcích, uhradí nabyvatel městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 výměry pozemku, nezastavěného stavbou rodinného domu.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.03.2018

 

29/101/18/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče VÝTAHY s.r.o., Vrchovecká 216, 594 29 Velké Meziříčí, IČ: 463 42 354 na realizaci akce „Modernizace výtahů bytových domů 548C a 475C v ulici U Stadionu ve Velké Bíteši“ za cenu 1.410.000,- Kč bez DPH / 1.621.500,- Kč s DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Pohlová

termín: 30.04.2018

 

30/101/18/RM rozhoduje uzavřít předloženou Dohodu o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování mezi městem Velká Bíteš a.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.03.2018

 

31/101/18/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Vegacom a.s., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha, IČ: 257 88 680 na pokládku kabelových rozvodů PVSEK Babinec – 2. etapa, Velká Bíteš“ za cenu 658.729,30 Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.

Rada města Velká Bíteš rozhoduje o výjimce z Pravidel města Velká Bíteš VZMR k výše uvedené veřejné zakázce.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 12.03.2018

 

32/101/18/RM rozhoduje rozšířit veřejné osvětlení, které bude sloužit pro osvětlení parkoviště na pozemku parc.č. 1789/5 v k.ú. Velká Bíteš. Technické řešení navrhne odbor majetkový MěÚ Velká Bíteš ve spolupráci s Technickými službami Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 15.03.2018

 

33/101/18/RM rozhoduje souhlasit se zápisem dětí do obou mateřských škol ve Velké Bíteši na nový školní rok 2018/2019 dle návrhu ředitelek MŠ.

odpovědnost: ředitelky MŠ                                        

termín: 10.05.2018

 

34/101/18/RM schvaluje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Velká Bíteš v předloženém znění.

odpovědnost: starosta                                   

termín: 27.02.2018

 

35/101/18/RM rozhoduje zveřejnit záměr prodeje části pozemku p.č. 2539/88 orná půda o výměře cca 1508 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.000,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci, příp. zahájení užívání stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 uvedeného pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.03.2018

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

Počet listů: 3