100/18 - 12.02.2018 Usnesení Rady města

Pozn. 

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb. 

Č.j. MÚVB/1259/18/T/KLI

 

SOUHRN USNESNÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 100/2018 konané dne 12.02.2018

 v Kulturním domě Velká Bíteš

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/100/18/RM – schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 100/2018 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 99/2018
 3. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o projednání omezení provozu
 4. Návrh smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření města Velká Bíteš za rok 2018
 5. Pojistná smlouva č. 2731319909 o pojištění majetku a odpovědnosti – dodatek č. 2
 6. Žádost ICKK o schválení odpisového plánu
 7. Zadávací dokumentace „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“
 8. Žádost o snížení úhrady za zřízení věcného břemene – Velká Bíteš
 9. Ukončení nájemní smlouvy k nebyt. prostoru č. 101,Sadová, parc. č. 1339/4, k.ú. Velká Bíteš
 10. Informace ředitele ZŠ Velká Bíteš
 11. Informace SDH o stavu vozidla
 12. Technický dozor objednatele na akce „Rybník Bezděkov – rekonstrukce obecního rybníku“ a „Rybník Březka– rekonstrukce obecního rybníku“
 13. Smlouva – Informační systém Radnice Vera
 14. Platový výměr ředitele ICKK
 15. Podnět ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku města
 16. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu dopravního prostředku a marketingové spolupráci
 17. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 12.02.2018

 

2/100/18/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 99/2018 ze dne 29.01.2018.

odpovědnost: rada města

termín: 12.02.2018

 

3/100/18/RM –  rozhoduje  souhlasit s omezením provozu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace dle žádosti paní ředitelky o projednání omezení č.j. MÚVB/972/18.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 26.02.2018

 

4/100/18/RM rozhoduje uzavřít Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města Velká Bíteš za rok 2018 s auditorem Ing. Pavlem Hrabákem, č. auditorského oprávnění 996, jednajícího jménem InForm Audit s.r.o.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 31.03.2018

 

5/100/18/RM  rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 Pojistné smlouvy č. 2731319909 se spol. UNIQA pojišťovna, a. s., Evropská 136, Praha 6, IČ: 49240480.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 20.02.2018

 

6/100/18/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2018 dle žádosti Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/1167/18.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.12.2018

 

7/100/18/RM – schvaluje zadávací dokumentaci pro opakované zadávací řízení projektu „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 26.02.2018

 

8/100/18/RM – rozhoduje stanovit jednorázovou úhradu za zřízení budoucího věcného břemene k části pozemku p.č. 2085/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš dle Ceníku úhrady za zřízení věcného břemene pro inženýrské sítě, jiná zařízení a stavby na majetku města Velká Bíteš z důvodu uložení kabelu NN na části uvedeného pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.04.2018

 

9/100/18/RM –  rozhoduje uzavřít se společností G-Team a.s., IČ: 45358028, se sídlem Petrská 1131/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, odštěpný závod Turbomachinery, Sadová 579, 595 01 Velká Bíteš, dohodu o skončení nájmu k nebytovému prostoru číslo 101 v budově na pozemku parc.č. 1339/4 v k.ú. Velká Bíteš, Sadová, 595 01 Velká Bíteš, ke dni 28.02.2018.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 28.02.2018

 

10/100/18/RM – bere na vědomí informace ředitele Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace ze dne 09.02.2018 a doporučuje řediteli příspěvkové organizace řešit sběr elektroodpadu ve spolupráci s Technickými službami Velká Bíteš spol. s r. o.

 

11/100/18/RM – bere na vědomí informaci SDH Velká Bíteš o stavu vozidla Renault Trafic a pověřuje Technické služby Velká Bíteš spol. s r. o. zhodnocením stavu vozidla a rozsahu případných oprav.

odpovědnost: jednatel společnosti

termín: 28.02.2018

 

12/100/18/RM   rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. Tomáše Sobotky, Hradecká 518, 588 56 Telč, IČ: 76042995 na „Technický dozor objednatele „Rybník Bezděkov – rekonstrukce obecního rybníku“ a „Rybník Březka – rekonstrukce obecního rybníku“ za cenu 40.000 Kč včetně DPH a uzavřít s ním předloženou příkazní smlouvu.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Milan Pelc

termín: 28.02.2018

 

13/100/18/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o postoupení licence na spisovou službu informačního systému Radnice Vera s Městem Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, IČ: 00295671 za cenu 26 480Kč.

RM rozhoduje uzavřít smlouvu o udělení licence a podpoře provozu programového vybavení VERA Radnice se společností VERA, spol. s r.o., Praha 6 - Vokovice, Lužná 2 z důvodu optimalizace informačního systému městského úřadu.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Bc. Tomáš Zedník

termín: 28.02.2018

 

14/100/18/RM –   schvaluje platový výměr Ing. Josefa Jelínka, ředitele  Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace s účinností od 01.03.2018.

odpovědnost: rada města

termín: 01.03.2018

 

15/100/18/RM – rozhoduje pokácet tyto stromy a keře:

1ks modřínu a 4ks smrku na pozemku parc.č. 849/6 v k.ú. Velká Bíteš

2ks smrku na pozemku parc.č. 852/1 v k.ú. Velká Bíteš

1ks lípy srdčité na pozemku parc.č. 853 v k.ú. Velká Bíteš

5ks smrku a 2ks modřínu a 1ks borovice kleč na pozemku parc.č. 852/4 v k.ú. Velká Bíteš

1ks břízy bělokoré na pozemku parc.č. 847/3 v k.ú. Velká Bíteš

2ks stříbrného smrku a 1ks břízy bělokoré na pozemku parc.č. 850/1 v k.ú. Velká Bíteš

1ks jalovec- keř na pozemku parc.č. 849/7 v k.ú. Velká Bíteš

1ks jalovec- keř na pozemku parc.č. 852/1 v k.ú. Velká Bíteš

1ks lípy srdčité na pozemku parc. č. 342/6 v k.ú. Jestřabí u Velké Bíteše

ve vlastnictví města.

 

 

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 30.03.2018

 

16/100/18/RM – rozhoduje uzavřít se společností E.ON Česká republika, s.r.o. se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu dopravního prostředku a marketingové spolupráci, jejímž předmětem je prodloužení pronájmu elektromobilu pro potřeby MěÚ o jeden měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Ladislav Rada

termín: 19.02.2018

   

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

Počet listů: 2