99/18 - 29.01.2018 Usnesení Rady města

 

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/909/18/T/KLI

 

SOUHRN USNESNÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 99/2018 konané dne 29.01.2018 v zasedací síni radnice

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/99/18/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 99/2018 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 97/2017
 3. Grantový program města Velká Bíteš na rok 2018
 4. Rezignace na členství v kontrolním výboru
 5. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Masarykovo náměstí 67, Velká Bíteš
 6. Společný postup zadavatelů na soutěž „Rekonstrukce ulic Nová čtvrť, Velká Bíteš“
 7. Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění úklidových prací na MěÚ Velká Bíteš
 8. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Holubí Zhoř 38
 9. Ukončení a uzavření nájemní smlouvy k bytu č.11, Družstevní 584, Velká Bíteš
 10. Nebytový prostor č. 102, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš – prominutí nájemného
 11. Vyhrazené parkoviště pro zákazníky v ulici Lánice
 12. Uzavření dodatku nájemní smlouvy k bytům č. 2 a 3, Tyršova 239, Velká Bíteš
 13. Záměr prodeje pozemku p.č. 125 v k.ú. Košíkov
 14. Zrušení zadávacího řízení a zajištění opakovaného zadávacího řízení na realizaci stavby „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“
 15. Program ZM č. 22/2018
 16. Smlouva o poskytnutí příspěvku na investici SVK Žďársko
 17. Rozpočtové opatření č. 1/2018
 18. Cenová nabídka nového databázového řešení
 19. Cenová nabídka oživení trasy metropolitní sítě
 20. Žádost SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš  o souhlas s přijetím daru
 21. Úplatné nabytí id. ½ p.č. 4597/2, části p.č. 4672 a id. 1/32 p.č. 2535/6, 2535/7, 2535/28 v k.ú. Velká Bíteš
 22. Úplatné nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům p.č. 2538/5, 2563/3, 2563/4 v k.ú. Velká Bíteš
 23. Cenová nabídka na projekční práce „Výstavba okružní křižovatky sil. I/37, II/395 a II/602“ a  „Rekonstrukce ulice Pod Hradbami“
 24. Koncepce dostavby technického zázemí ZS Velká Bíteš
 25. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 29.01.2018

 

2/99/18/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 98/2017 ze dne 18.01.2018.

odpovědnost: rada města

termín: 29.01.2018

 

3/99/18/RM  doporučuje ZM schválit Grantový program na rok 2018 Finanční pomoc postiženým dětem v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 12.02.2018

 

4/99/18/RM doporučuje ZM vzít na vědomí rezignaci paní Mgr. Jitky Katolické na členství v kontrolním výboru.

odpovědnost: starosta

termín: 12.02.2018

 

5/99/18/RM  rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2, na ulici Masarykovo náměstí 67, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.03. 2018 do 28.02.2019 a za nájemné 65,– Kč/m2/ měsíc mínus 30 % sleva.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 28.02.2018

 

6/99/18/RM rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi městem Velká Bíteš a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko pro realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce ulic Nová čtvrť, Velká Bíteš“ za účelem výběru společného dodavatele.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Pohlová

termín: 31.03.2018

 

7/99/18/RM rozhoduje uzavřít se společností V – LUXO, s.r.o., se sídlem Polní 1385/20, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 26928493 předložený Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění úklidových prací na MěÚ Velká Bíteš.

odpovědnost: tajemnice

termín: 31.01.2018

 

8/99/18/RM  rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, Holubí Zhoř 38, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.02.12018 do 31.01.2019 a za nájemné 36,58 Kč/m2/ měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.01.2018

 

9/99/18/RM   rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu k bytu č. 11, Družstevní 584, Velká Bíteš, a to ke dni 31.01.2018.

Současně rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 11, Družstevní 584, Velká Bíteš na dobu neurčitou od 01.03.2018 a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc mínus 20 % sleva.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 28.02.2018

 

10/99/18/RM rozhoduje prominout měsíční nájemné ve výši 8.242,00 Kč za pronájem nebytového prostoru číslo 102 na adrese Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 5 paní Lence Dohnalové, IČ: 41588321, z důvodu omezeného užívání předmětného prostoru v průběhu oprav.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 28.02.2018

 

11/99/18/RM rozhoduje snížit v ulici Lánice před prodejnou potravin počet parkovacích stání s parkovacím kotoučem na 2 a zároveň upravit platnost omezení na dobu  Po-Pá 6 – 18 a So

6 – 12.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Milan Pelc

termín: 15.03.2018

 

12/99/18/RM   doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p.č. 125 zahrada o výměře 389 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 12.02.2018

 

13/99/18/RM   rozhoduje

1. uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 17.10.2017 k bytu č. 3 na ulici Tyršova 239, Velká Bíteš,

2. uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 17.10.2017 k bytu č. 2 na ulici Tyršova 239, Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 28.02.2018

 

14/99/18/RM   rozhoduje vyloučit všechny tři účastníky ze zadávacího řízení na „Revitalizaci ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ a zadávací řízení zrušit.

Rada města Velká Bíteš rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, IČ: 634 85 290 na zajištění opakovaného zadávacího řízení na stavební práce „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ a uzavřít s ní příkazní smlouvu s cenou 20.000 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 05.02.2018

 

15/99/18/RM  navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 22/2018 takto:

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 12.02.2018 v 17:00 hod.

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Volba člena kontrolního výboru
 4. Rozpočtové opatření č. 15/2017 na vědomí
 5. Plnění rozpočtu k 31.12.2017 na vědomí
 6. Rozpočtové opatření č. 1/2018 ke schválení
 7. Grantový program Finanční pomoc postiženým dětem
 8. Aktualizace Střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2019 a 2020
 9. Zápis finančního výboru
 10. Nové názvy ulic ve Velké Bíteši
 11. Směna id. 83/519 pozemků p.č. 597/4, 597/7 v k.ú. Křoví
 12. Směna části p.č. 540 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Úplatný převod pozemku p.č. 53/4 a pozemku  p.č. 53/3, jehož součástí je budova č.p. 645 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Úplatný převod pozemku p.č. 35 v k.ú. Březka u Velké Bíteše
 15. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/167 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 16. Zamítnutí úplatného převodu pozemku p.č. 5713 v k.ú. Holubí Zhoř
 17. Zamítnutí úplatného převodu části pozemku p.č. 1064/9 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Zamítnutí úplatného převodu pozemku p.č. 544/6 v k.ú. Velká Bíteš
 19. Zamítnutí úplatného převodu pozemku p.č. 125 v k.ú. Košíkov
 20. Úplatné nabytí částí p.č. 39 a p.č. 40 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Úplatné nabytí členského podílu v bytovém družstvu
 22. Úplatné nabytí spoluvlastnických podílů k p.č. 2538/5, 2563/3, 2563/4 v k.ú. Velká Bíteš
 23. Úplatné nabytí id. ½ p.č. 4597/2, části p.č. 4672 a id. 1/32 p.č. 2535/6, 2535/7, 2535/28 v k.ú. Velká Bíteš
 24. Diskuze
 25. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 12.02.2018

 

16/99/18/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční akci „Velká Bíteš – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Nová čtvrť – II. etapa“ ve výši 17.000,- Kč se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 15.02.2018

 

17/99/18/RM doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2018 dle rozpočtového opatření města č. 1/2018.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 12.02.2018

 

18/99/18/RM doporučuje ZM nepřijmout nabídku úplatného nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům:

- p.č. 2538/5 trvalý travní porost o výměře 2453 m2,

- p.č. 2563/3 trvalý travní porost o výměře 3947 m2,

- p.č. 2563/4 trvalý travní porost o výměře 3031 m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to:

- id. 1/28 pozemků p.č. 2538/5, 2563/3 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 38.000,- Kč,

- id. 1/168 pozemků p.č. 2538/5, 2563/3 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 1.000,- Kč,

- id. 1/168 pozemků p.č. 2538/5, 2563/3 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 1.000,- Kč,

- id. 2/21 pozemku p.č. 2563/4 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 20.000,- Kč

v rámci zákonného předkupního práva města Velká Bíteš jako vlastníka id. 7/21 výše uvedených pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 12.02.2018

 

19/99/18/RM  rozhoduje přijmout cenovou nabídku na pořízení databázového systému MSSQL od společnosti AutoCont CZ a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 47676795 za cenu 163.708 Kč s DPH.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Bc. Tomáš Zedník

termín: 15.02.2018

 

20/99/18/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku na realizaci optických prací na metropolitní optické síti od společnosti Optotel s.r.o., se sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno,  IČ: 25339851 v lokalitě Návrší - průmyslová zóna Košíkov za cenu 164.760 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Bc. Tomáš Zedník

termín: 15.02.2018

 

21/99/18/RM rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru účelově určeného Střední odbornou školou Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/914/18.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 15.02.2018

 

22/99/18/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt

- část pozemku p.č. 4672 orná půda o výměře cca 152 m2 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2,

- id. ½ pozemku p.č. 4597/2 orná půda o výměře 346 m2 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2,

- id. 1/32 pozemků p.č. 2535/6 trvalý travní porost o výměře 143 m2, p.č. 2535/7 trvalý travní porost o výměře 809 m2, p.č. 2535/28 trvalý travní porost o výměře 105 m2 v k,ú. Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2

s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí výše uvedených pozemků a jejich spoluvlastnických podílů.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 12.02.2018

 

23/99/18/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti PROfi Jihlava, spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, IČ 18198228

a)    na projektovou dokumentaci na akci „Výstavba okružní křižovatky sil. I/37, II/395 a II/602“  v rozsahu technické studie za cenu 120.000 Kč bez DPH,

b)    na projektovou dokumentaci na akci „Rekonstrukce ulice Pod Hradbami“ v rozsahu dokumentace pro územní řízení za cenu 70.000 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Nikola Kučerová

termín: 15.02.2018

 

 

24/99/18/RM rozhoduje pověřit  odbor majetkový vypracováním koncepce dostavby technického zázemí zimního stadionu ve Velké Bíteši.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Ladislav Rada

termín: 28.02.2018

 

 

 

 

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

 

 

Počet listů: 3