98/18 - 18.01.2018 Usnesení Rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/687/18/T/KLI

SOUHRN USNESNÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 98/2018 konané dne 18.01.2018 v zasedací síni radnice

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/98/18/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 98/2018 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 97/2017
 3. Rozpis rozpočtového opatření č. 15/2017
 4. Střednědobý výhled rozpočtu města
 5. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících s dopravcem ICOM transport a.s.
 6. Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti v rámci IDS JMK
 7. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, U Stadionu 281, Velká Bíteš
 8. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, Masarykovo náměstí 84, Velká Bíteš
 9. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 16, U Stadionu 475, Velká Bíteš
 10. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 302, U Stadionu 548, Velká Bíteš
 11. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 204, U Stadionu 283, Velká Bíteš
 12. Záměr prodeje pozemku p.č. 544/6 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Záměr směny části pozemku p.č. 1064/9 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 39 a p.č. 40 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Směna id. 83/519 pozemků p.č. 597/4, 597/7 v k.ú. Křoví
 16. Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků
 17. Masopustní průvod
 18. Oznámení MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o vyřazení majetku
 19. Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení
 20. Záměr prodeje pozemku p.č. 5713 v k.ú. Holubí Zhoř
 21. Úplatné nabytí členského podílu v Bytovém družstvu města Velká Bíteš – U Stadionu 548
 22. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Inženýrské sítě na Babinci – 1. etapa“
 23. Dohoda o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování infrastruktury
 24. Přeložka elektro pilíře Na Valech, Velká Bíteš
 25. Smlouva o nájmu dopravního prostředku a marketingové spolupráci
 26. Nové názvy ulic
 27. Souhlas s umístěním stavby kolny na hranici pozemků
 28. Záměr směny části pozemku p.č. 2263/6 v k.ú. Velká Bíteš
 29. Koncepce prevence kriminality
 30. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 18.01.2018

 

2/98/18/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 97/2017 ze dne 08.01.2018.

odpovědnost: rada města

termín: 18.01.2018

 

3/98/18/RM  bere na vědomí rozpis rozpočtového opatření města č. 15/2017.

 

4/98/18/RM  doporučuje ZM schválit aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu města Velká Bíteš na roky 2019 a 2020.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 12.02.2018

 

5/98/18/RM  rozhoduje uzavřít Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním s dopravcem ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, 587 32  Jihlava., č.:  91/2018.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Bc. Hana Dočkalová

termín: 28.02.2018

 

6/98/18/RM rozhoduje uzavřít Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje s Jihomoravským krajem, zastoupený JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82  Brno.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Bc. Hana Dočkalová

termín: 30.04.2018

 

7/98/18/RM  rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6 na ulici U Stadionu 281, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.02.2018 do 31.01.2019 a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.01.2018

 

8/98/18/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3, Masarykovo náměstí 84, Velká Bíteš na dobu určitou od 01. 03.2018 do 28.02.2019 a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 28.02.2018

 

9/98/18/RM  rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 16, U Stadionu 475, Velká Bíteš od 01.02.2018 na dobu neurčitou a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.01.2018

 

10/98/18/RM  rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 302, na ulici U Stadionu 548, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.02.12018 do 30.04.2018 a za nájemné 65,– Kč/m2/ měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.01.2018

 

11/98/18/RM   rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou od 01. 03.2018 do 28.02.2019 a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 28.02.2018

 

12/98/18/RM doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p.č. 544/6 ostatní plocha, zeleň o výměře 53 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 12.02.2018

 

13/98/18/RM doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 1064/9 ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 80 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 12.02.2018

 

14/98/18/RM   doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt

- část pozemku p.č. 39 oddělenou geometrickým plánem č. 2456-367/2017 a nově označenou p.č. 39/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2 za cenu 120,- Kč/m

- část pozemku p.č. 40 oddělenou geometrickým plánem č. 2456-367/2017 a nově označenou p.č. 40/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2 za cenu 120,- Kč/m

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí částí výše uvedených pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 12.02.2018

 

15/98/18/RM   doporučuje ZM směnit id. 83/519

- části pozemku p.č. 597/7 oddělené geometrickým plánem č. 423-355/2017 a nově označené díl „a“ o výměře 187 m2 a

- části pozemku p.č. 597/4 oddělené geometrickým plánem č. 423-355/2017 a nově označené díl „b“ o výměře 89 m2

vše v k.ú. Křoví z vlastnictví města Velká Bíteš

za

- id. 83/519 části pozemku p.č. st. 87 oddělené geometrickým plánem č. 423-355/2017 a nově označené p.č. 889 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 210 m2

v k.ú. Křoví s doplatkem městu ve výši id. 83/519 z částky 1.650,- Kč.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 12.02.2018

 

16/98/18/RM   rozhoduje schválit předložené Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků týkající se pozemků p.č. 597/1 lesní pozemek, p.č. 597/2 orná půda a p.č. 597/7 orná půda v k.ú. Křoví.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.06.2018

 

17/98/18/RM  rozhoduje souhlasit s pořádáním akce Masopustní průvod dne 13.02.2018 dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace.

odpovědnost: starosta

termín: 13.02.2018

 

18/98/18/RM bere na vědomí  oznámení Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace o vyřazení majetku č.j. MÚVB/224/18.

 

19/98/18/RM  rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu plynárenského zařízení, a to:

- plynárenské zařízení – STL plynovod – dimenze DN, Æ 63 o délce 19,1 m + 2 ks přípojek – dimenze DN, Æ32 o délce 9,5 m v k.ú. Velká Bíteš - lokalita Pod Základní školou – I. etapa na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 2.277,- Kč

a

- plynárenské zařízení – STL plynovod – dimenze DN,Æ 63 o délce 658 m + 36 ks přípojek – dimenze DN, Æ 32 o délce 281, 45 m v k.ú. Velká Bíteš v lokalitě Babinec- Pod Základní školou – II. etapa na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 16.906,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.01.2018

 

20/98/18/RM doporučuje ZM rozhodnout zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p.č. 5713 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 232 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 12.02.2018

 

21/98/18/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt členský podíl v Bytovém družstvu města Velká Bíteš ve výši 350.000,- Kč.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 12.02.2018

 

22/98/18/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Inženýrské sítě na Babinci – 1. etapa“ se zhotovitelem IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, IČ: 253 22 257, kterým se mění předmět plnění, navyšuje cena díla o 1.231.689,41 Kč včetně DPH a prodlužuje termín dokončení stavby.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 24.01.2018

 

23/98/18/RM rozhoduje uzavřít předloženou Dohodu o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování infrastruktury uzavíranou mezi městem Velká Bíteš a spol. JOKA Acces s.r.o., IČ: 05612799, se sídlem Skalice 197, 671 71 Skalice týkající se financování vybudování kanalizace a vodovodu na p.č. 857/1 a p.č. 857/2 v k.ú. Velká Bíteš v rámci výstavby dvou bytových domů na p.č. 4609/1 v k.ú. Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.06.2018

 

24/98/18/RM rozhoduje uzavřít smlouvu č. 13010446 o přeložce zařízení distribuční soustavy – plastového pilíře č. 001030044119 na pozemku parc. č. 1339/16 Na Valech ve Velké Bíteši se společností E.ON Česká republika, s.r.o., IČ: 257 33 591 s předpokládanými náklady ve výši 39.900 Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 26.01.2018

 

25/98/18/RM rozhoduje uzavřít Smlouvu o nájmu dopravního prostředku a marketingové spolupráci se společností E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, jejímž předmětem je jednoměsíční pronájem elektromobilu pro potřeby MěÚ.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Ladislav Rada

termín: 19.01.2018

 

26/98/18/RM doporučuje ZM rozhodnout o tom, že ulice nacházející se:

- na části pozemku parc.č.1326/3 v k.ú. Velká Bíteš ponese název „Krátká“ nebo „Nad Hadrem“

- na části pozemku parc.č. 2539/70 a pozemku parc.č. 2539/93 v k.ú. Velká Bíteš ponese název „Okružní“

- na části pozemku parc.č. 1326/3 v k.ú. Velká Bíteš ponese název „Na Valech“.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 12.02.2018

 

27/98/18/RM rozhoduje nesouhlasit s umístěním stavby kolny na pozemku parc.č. 2263/8 v k.ú. Velká Bíteš, a to na hranici s pozemkem parc.č. 2263/6 v k.ú. Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 31.01.2018

 

28/98/18/RM rozhoduje revokovat usnesení Rady města Velká Bíteš č. 30/92/17/RM ze dne 06.11.2017 tak, že ho nahrazuje novým usnesením ve znění:

Rada města Velká Bíteš rozhoduje zveřejnit záměr směnit část pozemku p.č. 2263/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře  cca 635 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 15.02.2018

 

29/98/18/RM schvaluje Koncepci prevence kriminality ve Velké Bíteši na roky 2018 – 2020.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Bc. Tomáš Zedník

termín: 29.01.2018

 

 

Ing. Milan Vlček

starosta města


Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

 

Počet listů: 2