97/18 - 08.01.2018 Usnesení Rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

Č.j. MÚVB/179/18/T/KLI

SOUHRN USNESNÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 97/2018 konané dne 08.01.2018 v zasedací síni radnice

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/97/18/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 97/2018 takto:

  1. Zahájení, schválení programu schůze
  2. Zápis RM č. 96/2017
  3. Žádost ICKK o výpůjčku
  4. Rozhodnutí MŠMT
  5. Přeložka elektro na ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš
  6. Rekonstrukce rybníků v místních částech Březka a Bezděkov
  7. Úhradovník Domova důchodců Velká Bíteš
  8. Bytové domy U Stadionu 276, 277, 281 a 283, Velká Bíteš – obnova společných prostor
  9. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 08.01.2018

 

2/97/18/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 96/2017 ze dne 18.12.2017.

odpovědnost: rada města

termín: 08.01.2018

 

3/97/18/RM  rozhoduje vypůjčit Informačnímu centru a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizaci spodní část Masarykova náměstí ve Velké Bíteši k uspořádané akci „Novoroční oslavy“ dne 01.01.2018.

odpovědnost: starosta

termín: 15.01.2018

 

4/97/18/RM bere na vědomí Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  č.j. MSMT – 34069/2017-2 ze dne 12.12.2017.

 

5/97/18/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy na budově ZŠ Tišnovská 115 ve Velké Bíteši č. 13010254 se společností E.ON Česká republika, s.r.o., IČ: 257 33 591 s předpokládanými náklady ve výši 173.452 Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 22.01.2018

 

6/97/18/RM  rozhoduje přijmout cenové nabídky uchazeče KAVYL spol. s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČO: 49975358 na realizaci veřejné zakázky „Rybník Bezděkov – rekonstrukce obecního rybníku“ s cenou 1.062.535,23 Kč včetně DPH a na realizaci veřejné zakázky „Rybník Březka – rekonstrukce obecního rybníku“ s cenou 1.399.085,08 včetně DPH a uzavřít se společností KAVYL spol. s r.o. smlouvy o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Milan Pelc

termín: 01.02.2018

 

7/97/18/RM schvaluje výši úhrad v Domově důchodců Velká Bíteš od 01.02.2018 dle návrhu předloženého Poliklinikou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 01.02.2018

 

8/97/18/RM  rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Huslík s.r.o., Karlova 12, 614 00 Brno; IČ: 25527495 na obnovu maleb a nátěrů ve společných prostorách bytových domů na adrese: Velká Bíteš, U Stadionu 283, 281, 277 a 276 za cenu 4x 72.821,63 Kč bez DPH, tj.  celkem za cenu 291.286,52 Kč bez DPH (334.979,50 Kč včetně 15% DPH).

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 28.02.2018

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města