96/17 - 18.12.2017 Usnesení Rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb. 

Č.j. MÚVB/9519/17/T/KLI

 

SOUHRN USNESNÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 96/2017 konané dne 18.12.2017 v kanceláři starosty

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/96/17/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 96/2017 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 95/2017
 3. Zápis z 6. zasedání dozorčí rady TS Velká Bíteš
 4. Umístění reklamního poutače
 5. Změna nájemní smlouvy k NP č. 101 Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, ukončení nájmu NP č. 107 Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86
 6. Změna nájemní smlouvy k NP č. 109 Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, ukončení nájmu NP č. 102 Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86
 7. Změna nájemní smlouvy pro NP č. 101 a 103 Velká Bíteš, Vlkovská 482
 8. Pronájem pozemku p.č. 854/4, jehož součástí je budova č.p. 613 a části pozemku p.č. 857/2 v k.ú. Velká Bíteš
 9. Ukončení nájemní smlouvy k NP č. 102 Velká Bíteš, Družstevní 584
 10. Oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách
 11. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 18.12.2017

 

2/96/17/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 95/2017 ze dne 11.12.2017.

odpovědnost: rada města

termín: 18.12.2017

 

3/96/17/RM v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.:

-       bere na vědomí zápis z 6. zasedání dozorčí rady TS  ze dne 30.11.2017

-       schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2017 a výhled roku 2018

-       schvaluje plán tržeb a výdajů pro rok 2018.

odpovědnost: jednatel TS

termín: průběžně

 

4/96/17/RM  rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 6.12.2013 mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a Czech Outdoor s r.o., IČ 24199427, se sídlem Štětkova 1638/18, Praha jako nájemcem, na pronájem plochy bočnic celých mostů z obou stran, jehož předmětem je prodloužení nájemní smlouvy do roku 2027 s tím, že po uplynutí této doby se smlouva automaticky prodlouží (i opakovaně) vždy o 5 let, pokud kterákoliv ze stran písemně neoznámí druhé straně nejpozději 6 měsíců před koncem platnosti smlouvy, že nesouhlasí s automatickým prodloužením platnosti a účinnosti smlouvy. Minimální výše nájemného za předmět smlouvy činí 150.000 Kč/rok. Nájemce se zavazuje, že v případě pravomocného udělení sankce za umístění a provozování reklamního zařízení na předmětu nájmu v rozporu s platnými právními předpisy, sankci uhradí.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 30.12.2017

 

5/96/17/RM rozhoduje změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 01.03.2016 na pronájem nebytového prostoru číslo 101 v budově č.p.86, Masarykovo náměstí, parc.č.59, obec a k.ú. Velká Bíteš, a to s platností od 01.01.2018. Změnou nájemní smlouvy dojde k rozšíření předmětu nájmu (celková výměra nebytového prostoru před změnou: 18 m2, celková výměra nebytového prostoru po změně: 56,23 m2) a k navýšení nájemného (sazby za pronajaté plochy před změnou: prodejna – 900,00 Kč/m2/rok, sazby za pronajaté plochy po změně: prodejna – 1.400,00 Kč/m2/rok, šatna a WC – 200,00 Kč/m2/rok).

Rada města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít s paní Danou Ráčkovou, IČO: 46231072, Křoví 166, 59454, předloženou dohodu o ukončení nájmu nebytového prostoru číslo 107 na adrese: Masarykovo náměstí 86, 59501 Velká Bíteš, ke dni 31.12.2017.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 31.12.2017

 

6/96/17/RM rozhoduje změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 23.03.2009 na pronájem nebytového prostoru číslo 109 v budově č.p.86, Masarykovo náměstí, parc.č.59, obec a k.ú. Velká Bíteš. Změnou nájemní smlouvy dojde k rozšíření předmětu nájmu (před změnou: 19,50 m2, po změně: 47,59 m2) a k navýšení nájemného (sazby za pronajaté plochy před změnou: prodejna – 814,00 Kč/m2/rok, sazby za pronajaté plochy po změně: prodejna – 1.400,00 Kč/m2/rok, sklad – 800,00 Kč/m2/rok, WC – 200,00 Kč/m2/rok). 

Rada města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít s panem Stanislavem Pelánem, IČ: 45643679, Lipová 178, 595 01, předloženou dohodu o ukončení nájmu nebytového prostoru číslo 102 na adrese: Masarykovo náměstí 86, 595 01 Velká Bíteš ke dni 31.12.2017.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 31.12.2017

 

7/96/17/RM   rozhoduje změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 05.03.2012 na pronájem nebytového prostoru číslo 101 v budově č.p.482, ulice Vlkovská, parc.č.769, obec a k.ú. Velká Bíteš. Změnou nájemní smlouvy dojde od 01.01.2018 k navýšení nájemného (výše ročního nájemného, které je stanoveno ve výpočtovém listu nájemného, před změnou: 144.576,00 Kč, výše ročního nájemného, které je navrženo ve výpočtovém listu nájemného od 01.01.2018, tzn. po změně: 236.424,00 Kč). 

Rada města Velká Bíteš rozhoduje změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 11.06.2012 na pronájem nebytového prostoru číslo 103 v budově č.p.482, ulice Vlkovská, parc.č.769, obec a k.ú. Velká Bíteš. Změnou nájemní smlouvy dojde od 01.01.2018 k navýšení nájemného (výše ročního nájemného, které je stanoveno ve výpočtovém listu nájemného, před změnou: 45.900,00 Kč, výše ročního nájemného, které je navrženo ve výpočtovém listu nájemného od 01.01.2018, tzn. po změně: 102.156,00 Kč).   

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 31.12.2017

 

8/96/17/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru č. 102 nacházejícího se v budově č.p. 613 tech. vyb. na p.č. 854/4 v k.ú. a obci Velká Bíteš včetně části pozemku p.č. 857/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 329,6 m2, a to:

- hala č. 1 o výměře 165 m2 za nájemné ve výši 1000,- Kč/m2/rok,

- hala č. 2 o výměře 176,7 m2 za nájemné ve výši 1000,- Kč/m2/rok,

- šatna a sociální zařízení o výměře 21,9 m2 za nájemné ve výši 200,- Kč/m2/rok,

- kancelář o výměře 21,9 m2 za nájemné ve výši 800,- Kč/m2/rok,

- manipulační plocha o výměře 329,6 m2 za nájemné ve výši 100,- Kč/m2/rok

od 01.01.2018 na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce panu Michalu Vavřinovi, IČ: 871 00 240, Zmola 184, 595 01 Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.12.2017

 

9/96/17/RM rozhoduje uzavřít předloženou dohodu o ukončení nájmu nebytového prostoru číslo 102 na adrese: Družstevní 584, 595 01 Velká Bíteš ke dni 31.12.2017.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 31.12.2017

 

10/96/17/RM rozhoduje zveřejnit oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním s dopravcem TRADO-BUS, s.r.o., Komenského náměstí 137/9,Třebíč.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Bc. Hana Dočkalová

termín: 31.12.2017

 

 

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Alois Špaček

člen rady města

Počet listů: 1