95/17 - 11.12.2017 Usnesení Rady města

 

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/9284/17/T/KLI

 

SOUHRN USNESNÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 95/2017 konané dne 11.12.2017 v zasedací síni radnice

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/95/17/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 95/2017 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 94/2017
 3. Aktualizace vnitřních předpisů města Velká Bíteš
 4. Návrhy rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací města
 5. Výroční zpráva ZŠ Velká Bíteš za školní rok 2016/2017
 6. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, Sadová 579, Velká Bíteš
 7. Pronájem části pozemku p.č. 1314/1 o výměře 730 m2, jehož součástí je budova č.p. 259 v k.ú. Velká Bíteš
 8. Rekonstrukce části ulice Tyršova ve Velké Bíteši
 9. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, Masarykovo náměstí 67, Velká Bíteš
 10. Stavební úpravy pro zřízení spisovny v ZŠ Velká Bíteš
 11. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o souhlas s uzavřením školy
 12. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o schválení účetních odpisů
 13. Výkon koordinátora BOZP na stavbě „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“
 14. Společný postup zadavatelů na soutěž „Inženýrské sítě. Lokalita „Lípová – Strojní“ a „Na Vyhlídce“, Velká Bíteš“
 15. Darovací smlouva s Krajem Vysočina
 16. Dodatek smlouvy o dílo  – přípolož k trase CETIN  – Návrší – Průmyslová zóna Košíkov
 17. Záměr směny id. 83/519 pozemků p.č. 597/4, 597/7 v k.ú. Křoví
 18. Dodatek smlouvy – Informační systém Radnice Vera
 19. Autorský dozor na stavbě „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“
 20. Školská rada SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš
 21. Platový výměr ředitele Polikliniky Velká Bíteš
 22. Schválení odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Velká Bíteš
 23. Schválení odměny jednateli TS Velká Bíteš
 24. Úprava rozpočtu r. 2017 – závěrečné rozpočtové opatření města Velká Bíteš č. 15
 25. Výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky ICKK
 26. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 11.12.2017

 

2/95/17/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 94/2017 ze dne 04.12.2017.

odpovědnost: rada města

termín: 11.12.2017

 

3/95/17/RM schvaluje s účinností od 12.12.2017 aktualizované vnitřní předpisy města Velká Bíteš, a to Směrnici k inventarizaci majetku a závazků města Velká Bíteš, Směrnici k nakládání s majetkem města Velká Bíteš a Přílohu č. 2 Organizačního řádu Městského úřadu Velká Bíteš, vše v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční, odbor majetkový

řešitel: Bc. Věra Pokorná, Ing. Ladislav Rada

termín: 12.12.2017

 

4/95/17/RM schvaluje rozpočty na rok 2018 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2019 a 2020 všech příspěvkových organizací zřízených městem Velká Bíteš v předloženém znění.

odpovědnost: ředitelé příspěvkových organizací

termín: 10.01.2018

 

5/95/17/RM  bere na vědomí výroční zprávu Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace za školní rok 2016/2017.

 

6/95/17/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 13, Sadová 579, Velká Bíteš, a to na dobu určitou od 01.01.2018 do 31.03.2018 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc mínus 10 % sleva.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.12.2017

 

7/95/17/RM rozhoduje uzavřít se spol. AKE CZ s.r.o., IČ: 256 82 709, se sídlem Družstevní 104, 273 41 Cvrčovice nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p.č. 1314/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 660 m2, jehož součástí je budova č.p. 259 jiná st. v k.ú. a obci Velká Bíteš od. 01.01.2018 na dobu neurčitou, a to:

- budova dílny – dílna o výměře 156 m2 za nájemné ve výši 1000,- Kč/m2/rok

- ostatní prostory o výměře 70 m2 za nájemné ve výši 200,- Kč/m2

- skladové prostory o výměře 125 m2 za nájemné ve výši 100,- Kč/m2

- manipulační plocha o výměře 312 m2 za nájemné ve výši 100,- Kč/m2

s úhradou služeb nájemcem a výpovědní dobou 3 měsíce.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.12.2017

 

8/95/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku zhotovitele projektové dokumentace firmy APC SILNICE s.r.o., Palackého třída 768/12, 612 00 Brno na akci „Rekonstrukce části ulice Tyršova ve Velké Bíteši“, ve výši 181.500,- Kč včetně DPH a rozhoduje předmětné práce objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Milan Pelc

termín: 10.01.2018

 

9/95/17/RM   rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou od 01.01.2018 do 31.03.2018 a  za nájemné 45,50 Kč/m2/ měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.12.2017

 

10/95/17/RM   rozhoduje souhlasit s realizací navržených úprav pro vystavění nové spisovny v budově Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace, Sadová 579, Velká Bíteš, které spočívají ve stavebním rozdělení stávající místnosti skladu lyží na dvě menší, z nichž jedna bude sloužit jako spisovna.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 31.12.2017

 

11/95/17/RM rozhoduje souhlasit s uzavřením Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace v období vánočních prázdnin od 27.12.2017 do 02.01.2018.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 27.12.2017

 

12/95/17/RM   schvaluje účetní odpisy DHIM na rok 2017 dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/9246/17.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.12.2017

 

13/95/17/RM    rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. Česlava Veselého, Lesní 397/32, 591 02 Žďár nad Sázavou, IČ: 758 52 837 na výkon funkce koordinátora BOZP na stavbě „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ za cenu 78.000 Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 22.12.2017

14/95/17/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů Městem Velká Bíteš a SVK Žďársko pro realizaci veřejné zakázky „Inženýrské sítě, lokalita „Lípová – Strojní“ a „Na Vyhlídce“, Velká Bíteš“ za účelem výběru společného dodavatele.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Pohlová

termín: 31.01.2018

 

15/95/17/RM rozhoduje uzavřít Darovací smlouvu s Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, č. O01885.0014, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 35.000,- Kč v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 20.12.2017

 

16/95/17/RM  rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci přípolože ochranných trubek pro metropolitní síť města s firmou TEMO – TELEKOMUNIKACE, a.s., U Záb. zámku 233/15, Praha 10, který se týká prodloužení realizace díla.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Bc. Tomáš Zedník

termín: 20.12.2017

 

17/95/17/RM  rozhoduje zveřejnit záměr směnit id. 83/519 části pozemku p.č. 597/7 oddělené geometrickým plánem č. 423-355/2017 a nově označené díl „a“ o výměře 187 m2 a části pozemku p.č. 597/4 oddělené geometrickým plánem č. 423-355/2017 a nově označené díl „b“ o výměře 89 m2 v k.ú. Křoví.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.01.2018

 

18/95/17/RM  rozhoduje uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě SWRp/06/32 se společností VERA, spol. s r.o. z důvodu optimalizace informačního systému městského úřadu.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Bc. Tomáš Zedník

termín: 20.12.2017

 

19/95/17/RM  rozhoduje přijmout cenovou nabídku STABIL s.r.o., Hlinky 142c, 603 00 Brno, IČ: 607 27 012 na výkon autorského dozoru na akci „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ za cenu 387.000 Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 21.12.2017

 

20/95/17/RM  jmenuje pana Ing. Milana Macholána členem školské rady Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace.

odpovědnost: rada města

termín: 11.12.2017

 

21/95/17/RM   schvaluje z důvodu nařízení vlády č. 341/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018 platový výměr MUDr. Svatopluka Horka, ředitele Polikliniky Velká Bíteš, příspěvková organizace.

odpovědnost: rada města

termín: 01.01.2018

 

22/95/17/RM schvaluje vyplacení odměny za 2. pololetí roku 2017:

 • §Mgr. Haně Sedlákové, ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace
 • §Jiřině Janíkové, ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace
 • §Ing. Josefu Chytkovi, řediteli Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace
 • §Mgr. Blance Gaizurové, ředitelce Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace
 • §Mgr. Zdeňku Strašákovi, řediteli Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
 • §Františku Kratochvílovi, řediteli Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace
 • §MUDr. Svatopluku Horkovi, řediteli Polikliniky Velká Bíteš, příspěvková organizace.*

odpovědnost: ředitel/ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.12.2017

 

23/95/17/RM v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. schvaluje vyplacení odměny za 2. pololetí roku 2017 jednateli společnosti Ing. Pavlu Gaizurovi.*

odpovědnost: jednatel TS

termín: 31.12.2017

 

24/95/17/RM  schvaluje úpravu rozpočtu roku 2017 dle závěrečného rozpočtového opatření města č. 15/2017.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 15.01.2018

 

25/95/17/RM   odvolává pana Tomáše Jelínka z vedoucího pracovního místa ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace ke dni 28.02.2018.*

odpovědnost:  rada města

termín: 28.02.2018

 

26/95/17/RM   jmenuje pana Ing. Josefa Jelínka na vedoucí pracovní místo ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace s účinností od 01.03.2018.*

odpovědnost:  rada města

termín: 01.03.2018

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

Počet listů: 2