94/17 - 04.12.2017 Usnesení Rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/9107/17/T/KLI

 

SOUHRN USNESNÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 94/2017 konané dne 04.12.2017 v zasedací síni radnice

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/94/17/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 94/2017 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 93/2017
 3. Schválení změny nájemních smluv k nebytovým prostorům
 4. Školská rada ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116
 5. Oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách
 6. Informace ZŠ Velká Bíteš
 7. Zápisy kontrolního výboru
 8. Žádost ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116 o souhlas s přijetím daru
 9. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o souhlas s uzavřením školy a s přijetím daru
 10. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o souhlas s přijetím daru
 11. Úplatný převod pozemku p.č. 35 v k.ú. Březka u Velké Bíteše
 12. Úplatný převod pozemku p.č. 53/4 a pozemku p.č. 53/3, jehož součástí je budova č.p. 645 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Směna id. 83/519 pozemků p.č. 592, 591/2 a částí p.č. 593, 594/1 v k.ú. Křoví
 14. Prominutí příslušenství dluhu na nájemném
 15. Žádost ZŠ Velká Bíteš o souhlas s přijetím daru
 16. Cenová nabídka na projekční práce dílčích částí v rámci projektu „Velká Bíteš – Novostavba 14 BD“
 17. Úplatné nabytí pozemku p.č. 466 v k.ú. Košíkov
 18. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 04.12.2017

 

2/94/17/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 93/2017 ze dne 20.11.2017.

odpovědnost: rada města

termín: 04.12.2017

 

3/94/17/RM  schvaluje změnit nájemní smlouvu

 

uzavřenou dne 03.01.2009 na pronájem nebytového prostoru číslo 102 v budově č.p.5, Masarykovo náměstí, parc.č.161, obec a k.ú. Velká Bíteš,

 

uzavřenou dne 03.02.2004 na pronájem nebytového prostoru číslo 103 v budově č.p.5, Masarykovo náměstí, parc.č.161, obec a k.ú. Velká Bíteš,

 

uzavřenou dne 03.01.2009 na pronájem nebytového prostoru číslo 107 v budově č.p.5, Masarykovo náměstí, parc.č.161, obec a k.ú. Velká Bíteš,

 

uzavřenou dne 01.04.2016 na pronájem nebytového prostoru číslo 104 v budově č.p.7, Masarykovo náměstí, parc.č.155/1, obec a k.ú. Velká Bíteš,

 

uzavřenou dne 21.11.2000 na pronájem nebytového prostoru číslo 101 v budově č.p.14, Masarykovo náměstí, parc.č.140, obec a k.ú. Velká Bíteš,

 

uzavřenou dne 14.07.2006 na pronájem nebytového prostoru číslo 101 v budově č.p.65, Masarykovo náměstí, parc.č.122, obec a k.ú. Velká Bíteš,

 

uzavřenou dne 01.04.2016 na pronájem nebytového prostoru číslo 101 v budově č.p.67, Masarykovo náměstí, parc.č.118, obec a k.ú. Velká Bíteš,

 

uzavřenou dne 12.01.1999 na pronájem nebytového prostoru číslo 101 v budově č.p.84, Masarykovo náměstí, parc.č.61, obec a k.ú. Velká Bíteš,

 

uzavřenou dne 06.04.2006 na pronájem nebytového prostoru číslo 102 v budově č.p.84, Masarykovo náměstí, parc.č.61, obec a k.ú. Velká Bíteš,

 

uzavřenou dne 01.08.2015 na pronájem nebytového prostoru číslo 103 v budově č.p.84, Masarykovo náměstí, parc.č.61, obec a k.ú. Velká Bíteš,

 

uzavřenou dne 01.11.2004 na pronájem nebytového prostoru číslo 106 v budově č.p.84, Masarykovo náměstí, parc.č.61, obec a k.ú. Velká Bíteš,

 

uzavřenou dne 30.11.2012 na pronájem nebytového prostoru číslo 107 v budově č.p.84, Masarykovo náměstí, parc.č.61, obec a k.ú. Velká Bíteš,

 

uzavřenou dne 31.07.2002 na pronájem nebytového prostoru číslo 102 v budově č.p.85, Masarykovo náměstí, parc.č.60, obec a k.ú. Velká Bíteš,

 

uzavřenou dne 15.07.2008 na pronájem nebytového prostoru číslo 108 v budově č.p.86, Masarykovo náměstí, parc.č.59, obec a k.ú. Velká Bíteš,

 

uzavřenou dne 30.11.2004 na pronájem nebytového prostoru číslo 101 v budově č.p.612, U Stadionu, parc.č.854/2, obec a k.ú. Velká Bíteš,

 

uzavřenou dne 01.08.2006 na pronájem nebytového prostoru číslo 101 v budově č.p.548, U Stadionu, parc.č.852/2, obec a k.ú. Velká Bíteš,

 

uzavřenou dne 15.09.2009 na pronájem nebytového prostoru číslo 101 v budově č.p.579, U Stadionu, parc.č.1339/8, obec a k.ú. Velká Bíteš,

 

uzavřenou dne 30.04.2003 na pronájem nebytového prostoru číslo 102 v budově č.p.584, Družstevní, parc.č.727/1, obec a k.ú. Velká Bíteš,

 

uzavřenou dne 28.08.2001 na pronájem nebytového prostoru číslo 102 v budově č.p.563, Tišnovská, parc.č.915, obec a k.ú. Velká Bíteš.

 

Předmětem změny výše uvedených smluv je zvýšení nájemného od 01.01.2018 na základě těchto nových sazeb nájemného za užívání nebytových prostorů ve vlastnictví města Velká Bíteš:

 

1.600,00 Kč/m2/rok

Hlavní plochy pro podnikání v centru města (Masarykovo náměstí), nacházející se v budovách orientovaných hlavním průčelím do náměstí. Uvedená sazba se použije u nebytových prostorů, které mají vstup z náměstí i výklady či okna do náměstí.

 

1.400,00 Kč/m2/rok

Hlavní plochy pro podnikání v centru města (Masarykovo náměstí), nacházející se v budovách orientovaných hlavním průčelím do náměstí. Uvedená sazba se použije u nebytových prostorů, které mají do náměstí jen vstup (okna či výklady nikoliv) nebo jen okna či výklady (přímý vstup nikoliv).

Hlavní plochy pro podnikání v centru města (Masarykovo náměstí), nacházející se v budovách dvorních traktů.

 

1.000,00 Kč/m2/rok

Hlavní plochy pro podnikání v budovách mimo centra města .

 

800,00 Kč/m2/rok

Jiné než hlavní plochy pro podnikání - kanceláře, dílny, sklady, garáže, WC pro zákazníky provozovny.

 

200,00 Kč/m2/rok

Sociální zázemí pro nájemce, kuchyňky, šatny, předsíně, chodby, schody, plochy v interiéru budov bez jiného určení do 7 m2

 

100,00 Kč/m2/rok

Přístřešky, kolny, kotelny, manipulační plochy a sklady v exteriéru

 

Rada města rozhoduje v rámci změny nájemní smlouvy uzavřené dne 01.11.2004 na pronájem nebytového prostoru číslo 106 v budově č.p.84, Masarykovo náměstí, parc.č.61, obec a k.ú. Velká Bíteš, přesunout plochu o výměře 12,84 m2 pod sazbu 800,00 Kč/m2/rok.

 

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 31.12.2017

 

4/94/17/RM  jmenuje  Ing. Libora Buchtu členem školské rady Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace.

odpovědnost: rada města

termín: 04.12.2017

 

5/94/17/RM rozhoduje zveřejnit oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním s dopravcem BDS-BUS, s.r.o., Vlkovská 334, 595 01  Velká Bíteš, č. AD1/2018.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Bc. Hana Dočkalová

termín: 28.02.2018

 

6/94/17/RM  bere na vědomí informaci ředitele Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace, o výši částky na poskytnuté motivační odměny žákům školy pro rok 2017.

 

7/94/17/RM bere na vědomí zápisy kontrolního výboru č. 19/2017, 20/2017, 21/2017.

 

8/94/17/RM  rozhoduje souhlasit s přijetím účelového daru Základní školou Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/8689/17.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 20.12.2017

 

9/94/17/RM   rozhoduje:

a)  souhlasit s uzavřením Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace v období vánočních prázdnin od 27.12.2017 do 02.01.2018,

b) souhlasit s přijetím finančního daru Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/8675/17.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 27.12.2017

 

10/94/17/RM   rozhoduje souhlasit s přijetím finančního účelově určeného daru Mateřskou školou Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/8973/17.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 20.12.2017

 

11/94/17/RM   doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést pozemek p.č. 35 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 19 m2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše z vlastnictví města za kupní cenu 300,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 12.02.2018

 

12/94/17/RM   doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést

- pozemek p.č. 53/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 54 m2, jehož součástí je budova č.p. 646 obč. vyb. v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- pozemek p.č. 53/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 9 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

z vlastnictví města do vlastnictví Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o., IČ: 25594940, Masarykovo náměstí 88, 59501 Velká Bíteš za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 400.000,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 12.02.2018

 

13/94/17/RM   doporučuje ZM rozhodnout směnit id. 83/519

- pozemku p.č. 592 o výměře 367 m2,

- pozemku p.č. 591/2 o výměře 1592 m2,

- části pozemku p.č. 593 oddělené GP č. 417-260/2017 a nově označené díl „a“ o výměře 2171 m2,

- částí pozemku p.č. 594/1 oddělené GP č. 417-260/2017 a nově označené díl „b“ a „c“ o výměře 3833 m2

vše v k.ú. a obci Křoví z vlastnictví města do vlastnictví Obce Křoví, IČ: 00545406, se sídlem Křoví 32, 594 54

za id. 83/519

- pozemku p.č. 599 lesní pozemek o výměře 4805 m2,

- pozemku p.č. 600 trvalý travní porost o výměře 3158 m2

v k.ú. a obci Křoví z vlastnictví Obce Křoví, IČ: 00545406, se sídlem Křoví 32, 594 54 do vlastnictví města. Náklady související se směnou uhradí smluvní strany tak, že ½ nákladů uhradí Obec Křoví a z druhé poloviny nákladů uhradí město jejich část ve výši id. 83/519.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 12.02.2018

 

14/94/17/RM   rozhoduje prominout příslušenství dluhu na nájemném a zálohách za úhradu za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu ve výši 1.780,– Kč.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.12.2017

 

15/94/17/RM  rozhoduje souhlasit s přijetím účelově určeného daru Základní školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/9039/17.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 20.12.2017

 

16/94/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Ing. František Laštovička UNIPROJEKT, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 10117831 na projektovou dokumentaci na akci „Velká Bíteš – Novostavba 14 BD – dešťová kanalizace a veřejné osvětlení ulice U Stadionu“ v rozsahu pro stavební řízení a dále pro provedení stavby za celkovou cenu 59.290 Kč včetně DPH (tj. 49.000 Kč bez DPH) a tyto práce objednat.  

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Nikola Kučerová

termín: 30.12.2017

 

17/94/17/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemek p.č. 466 trvalý travní porost o výměře 259 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedeného pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 11.12.2017

 

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

Počet listů: 2