93/17 - 20.11.2017 Usnesení Rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb. 

Č.j. MÚVB/8515/17/T/KLI

SOUHRN USNESNÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 93/2017 konané dne 20.11.2017

v Kulturním domě Velká Bíteš

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/93/17/RM – schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 93/2017 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 92/2017
 3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na investici SVK Žďársko
 4. Žádost Městské knihovny Velká Bíteš o uzavření v období vánočních svátků
 5. Výsledek šetření stížnosti Českou školní inspekcí
 6. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 304, U Stadionu 475, Velká Bíteš
 7. Úplatné nabytí pozemku p.č. 1620/7 a části p.č. 1518/5 v k.ú. Březské
 8. Úplatné nabytí spol. podílů k pozemkům p.č. 5432, p.č. 5160, p.č. 5474 v k.ú. Holubí Zhoř
 9. Program ZM č. 21/2017
 10. Záměr změnit nájemní smlouvu k nebyt. prostoru č. 101, Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš
 11. Záměr změnit nájemní smlouvu k nebyt. prostoru č. 109, Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš
 12. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem HZB spol. s r.o.
 13. Dodatek č. 2  ke smlouvě o dílo  3/80/17
 14. Nové názvy ulic ve Velké Bíteši
 15. Schválení ústřední inventarizační komise
 16. Záměr změnit nájemní smlouvu pro nebyt. prostory č. 101 a 103, Vlkovská 482, Velká Bíteš
 17. Cenová nabídka na práce – fotbalový stadion
 18. Úplatné nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům v k.ú. a obci Velká Bíteš
 19. Dodatek č. 1 Dohody o podmínkách převodu majetku a o vybudování parkovacích míst
 20. Žádost o schválení předložení žádosti o poskytnutí podpory
 21. Žádost Polikliniky o navýšení závazného ukazatele na mzdové prostředky
 22. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – PD K Mlýnům, Tišnovská - ČOV
 23. Dohoda o spolupráci s Frielas Invest, s.r.o
 24. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 20.11.2017

 

2/93/17/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 92/2017 ze dne 06.11.2017.

odpovědnost: rada města

termín: 20.11.2017

 

3/93/17/RM  rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční akci „Velká Bíteš rekonstrukce vodovodu a kanalizace III/3791 Lánice po st. silnici 1/37 po ul. Kostelní“, kterým se navyšuje částka příspěvku o Kč 96.426,-, se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 30.11.2017

 

4/93/17/RM –  schvaluje uzavření  knihovny dle žádosti Městské knihovny Velká Bíteš ve dnech 22.12.2017 - 01.01.2018.

odpovědnost: knihovnice

termín: 22.12.2017

 

5/93/17/RM – bere na vědomí  výsledek šetření stížnosti zaslaný Českou školní inspekcí dne 13.11.2017 pod č.j. ČŠIJ-1420/17-J.

 

6/93/17/RM –  rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 304, U Stadionu 475, Velká Bíteš, a to od 01.12.2017 do doby trvání pracovního poměru u PBS a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 30.11.2017

 

7/93/17/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemek p.č. 1620/7 ostatní plocha, silnice o výměře 724 m2 a část pozemku p.č. 1518/5 orná půda o výměře cca 221 m2 v k.ú. Březské za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedených pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 11.12.2017

 

8/93/17/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt

a) id. 1/42 pozemků p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2 a p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 617 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů uvedených pozemků,

b) id. 1/63 pozemků p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2 a p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 617 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš a id. 1/60 pozemku p.č. 5474 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů uvedených pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 11.12.2017

 

9/93/17/RM navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 21/2017 takto:

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 11.12.2017 v 17:00 hod.

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2019 a 2020
 4. Rozpočet města na rok 2018
 5. Grantové programy na rok 2018
 6. Plnění rozpočtu města k 30. 11. 2017
 7. Rozpočtové opatření č. 14/2017 ke schválení
 8. Nové názvy ulic ve Velké Bíteši
 9. Úplatné nabytí id. 1/11 p.č. 2357/1, id. 1/13 p.č. 2517/4, 2569/1, 2626/1, 2626/2, 2627, 
 10. 2628/1, 2628/3 v k.ú. a obci Velká Bíteš 
 11. Úplatné nabytí p.č. 1620/7 a části p.č. 1518/5 v k.ú. Březské
 12. Úplatné nabytí spol. podílů k pozemkům p.č. 5432, p.č. 5160, p.č. 5474 v k.ú. Holubí  Zhoř
 13. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/167 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 14. Úplatný převod části pozemku p.č. 2263/6 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 15. Zápisy z jednání kontrolního výboru
 16. Diskuze
 17. Závěr

odpovědnost:  rada města                                             

termín: 11.12.2017

 

10/93/17/RM – rozhoduje zveřejnit podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn, záměr změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 01.03.2016 na pronájem nebytového prostoru číslo 101 v budově č.p.86, Masarykovo náměstí, parc.č.59, obec a k.ú. Velká Bíteš, a to s platností od 01.01.2018. Změnou nájemní smlouvy dojde k rozšíření předmětu nájmu (celková výměra nebytového prostoru před změnou: 18 m2, celková výměra nebytového prostoru po změně: 56,23 m2) a k navýšení nájemného (sazby za pronajaté plochy před změnou: prodejna – 900,00 Kč/m2/rok, sazby za pronajaté plochy po změně: prodejna – 1.400,00 Kč/m2/rok, šatna a WC – 200,00 Kč/m2/rok).

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

 

11/93/17/RM rozhoduje zveřejnit podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn, záměr změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 23.03.2009 na pronájem nebytového prostoru číslo 109 v budově č.p.86, Masarykovo náměstí, parc.č.59, obec a k.ú. Velká Bíteš. Změnou nájemní smlouvy dojde k rozšíření předmětu nájmu (celková výměra nebytového prostoru před změnou: 19,50 m2, celková výměra nebytového prostoru po změně: 47,59 m2) a k navýšení nájemného (sazby za pronajaté plochy před změnou: prodejna – 814,00 Kč/m2/rok, sazby za pronajaté plochy po změně: prodejna – 1.400,00 Kč/m2/rok, sklad – 800,00 Kč/m2/rok, WC – 200,00 Kč/m2/rok).

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 30.11.2017

 

12/93/17/RM rozhoduje uzavřít předložený Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem HZB spol. s r.o., Pražská 548/136, 642 00 Brno, Bosonohy, IČ: 25510916 na realizaci výměny oken a dveří (místo stávajících dřevěných výplňových prvků nové plastové) v bytovém domě na adrese: Velká Bíteš, Návrší 259, kterým se mění termín dokončení díla a cena díla.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 24.11.2017

13/93/17/RM rozhoduje  uzavřít se zhotovitelem Eurovia CS a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1  dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „III/3791a Velká Bíteš ul.Lánice“, kterým se navyšuje cena díla o 505 050,58 Kč včetně DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Milan Pelc

termín: 29.11.2017

 

14/93/17/RM doporučuje ZM rozhodnout o tom, že ulice nacházející se na:

- části pozemku parc.č.1326/3 v k.ú. Velká Bíteš ponese název „Sadová“,

- pozemku parc.č.  4062/1 v k.ú. Velká Bíteš ponese název „Na Vyhlídce“,

- částech pozemků parc.č. 2037/1 a parc.č. 4058 v k.ú. Velká Bíteš ponese název „Na Sádkách“.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 11.12.2017

 

15/93/17/RM schvaluje ústřední inventarizační komisi pro zajištění inventur majetku města Velké Bíteše za rok 2017 ve složení JUDr. Radka Klímová, Bc. Hana Dočkalová, Bc. Věra Pokorná, Ing. Ladislav Rada.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Ladislav Rada

termín: 31.03.2018

 

16/93/17/RM rozhoduje zveřejnit podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn, záměr změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 05.03.2012 na pronájem nebytového prostoru číslo 101 v budově č.p.482, ulice Vlkovská, parc.č.769, obec a k.ú. Velká Bíteš. Změnou nájemní smlouvy dojde k navýšení nájemného (výše ročního nájemného, které je stanoveno ve výpočtovém listu nájemného, před změnou: 144.576,00 Kč, výše ročního nájemného, které je navrženo ve výpočtovém listu nájemného od 01.01.2018, tzn. po změně: 236.424,00 Kč). 

 

Rada města Velká Bíteš rozhoduje zveřejnit podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn, záměr změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 11.06.2012 na pronájem nebytového prostoru číslo 103 v budově č.p.482, ulice Vlkovská, parc.č.769, obec a k.ú. Velká Bíteš. Změnou nájemní smlouvy dojde k navýšení nájemného (výše ročního nájemného, které je stanoveno ve výpočtovém listu nájemného, před změnou: 45.900,00 Kč, výše ročního nájemného, které je navrženo ve výpočtovém listu nájemného od 01.01.2018, tzn. po změně: 102.156,00 Kč). 

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 30.11.2017

 

17/93/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Technických služeb Velká Bíteš spol. s.r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš; IČ: 255 94 940 na realizaci akce „Fotbalový stadion, oprava zázemí, úprava hřišť“ za cenu 263.411,- Kč bez DPH / 318.728,- Kč s DPH a předmětné práce objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Pohlová

termín: 31.12.2017

 

18/93/17/RM doporučuje ZM úplatně nabýt

- id. 1/11 pozemku p.č. 2357/1 trvalý travní porost o výměře 3383 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 10,- Kč/m2,

- id. 1/13 pozemku p.č. 2517/4 trvalý travní porost o výměře 3221 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 10,- Kč/m2,

- id. 1/13 pozemku p.č. 2569/1 trvalý travní porost o výměře 10214 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 10,- Kč/m2,

- id. 1/13 pozemku p.č. 2626/1 trvalý travní porost o výměře 4353 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 10,- Kč/m2,

- id. 1/13 pozemku p.č. 2626/2 trvalý travní porost o výměře 278 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 10,- Kč/m2,

- id. 1/13 pozemku p.č. 2627 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1302 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 10,- Kč/m2,

- id. 1/13 pozemku p.č. 2628/1 vodní plocha, tok přirozený o výměře 497 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 10,- Kč/m2,

- id. 1/13 pozemku p.č. 2628/3 vodní plocha, tok přirozený o výměře 142 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 10,- Kč/m2

s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů uvedených pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Pelánová

termín: 30.11.2017

19/93/17/RM rozhoduje uzavřít se spol. S.O.K. real,, a.s., IČ: 253 45 524, se sídlem Střítež, Hrotovická – Průmyslová zóna 162 Dodatek č. 1 Dohody o podmínkách převodu majetku a o vybudování parkovacích míst ze dne 25.01.2017 za účelem prodloužení termínu realizace 18 odstavných a parkovacích míst do 30.06.2018.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.12.2017

 

20/93/17/RM souhlasí s předložením žádosti na akci „Přírodní zahrada MŠ U Stadionu Velká Bíteš“ Mateřskou školou Velká Bíteš, U stadionu 538, příspěvkovou organizací a doporučuje ZM poskytnout příspěvek na úhradu architektonické studie na danou akci ve výši 24.000 Kč.

odpovědnost: odbor majetkový, finanční

řešitel: Ing. Nikola Kučerová, Bc. Věra Pokorná

termín: 11.12.2017

 

21/93/17/RM doporučuje ZM navýšit závazné ukazatele rozpočtu na rok 2017 na mzdové a ostatní osobní výdaje pro Polikliniku Velká Bíteš, příspěvkovou organizaci, a to o 150 tis. Kč pro středisko Domov důchodců, o 150 tis. Kč pro středisko Poliklinika a o 90 tis. Kč pro středisko Pečovatelská služba.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 11.12.2017

 

22/93/17/RM rozhoduje uzavřít se zhotovitelem UNI projekt, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 101 17 831 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace k akci: „Místní komunikace Tišnovská – ČOV, Velká Bíteš“, kterým se prodlužuje termín plnění  díla a zvyšuje se cena díla o 145.000 Kč bez DPH / 175.450 Kč včetně DPH.

Rada města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít se zhotovitelem UNI projekt, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 101 17 831 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace k akci: „Místní komunikace K Mlýnům, Velká Bíteš“, kterým se prodlužuje termín plnění díla.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Pohlová

termín: 31.12.2017

 

23/93/17/RM rozhoduje uzavřít předloženou dohodu o spolupráci uzavíranou mezi městem Velká Bíteš a spol. Frielas Invest, s.r.o., IČ: 017 72 431, se sídlem č.p. 50, 594 53 Osová Bítýška.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.03.2018

 

24/93/17/RM rozhoduje zveřejnit záměr změny nájemního vztahu uzavřeného dne 06.12.2013 mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a Czech Outdoor s.r.o., IČ: 24199427, se sídlem Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 jako nájemcem mostů nad dálnicí D1 – evid. č. D1 -194 (km 156,564) a č. D1 – 200 (km 161,900) spočívající v následujících změnách:

- prodloužení doby nájmu z původní doby nájmu uzavřené na dobu do 31.12.2017 na dobu do 31.12.2027

- doplnění ustanovení, že po uplynutí počátečního období se smlouva automaticky prodlužuje

(i opakovaně) vždy o 5 let, pokud kterákoliv ze stran písemně neoznámí druhé straně nejpozději 6 měsíců před koncem platnosti smlouvy, že nesouhlasí s automatickým prodloužením platnosti a účinnosti smlouvy,

- minimální výše nájemného za běžný rok činí 150.000,- Kč bez DPH (původní výše nájemného činila 100.000,- Kč bez DPH).

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 15.12.2017

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

Počet listů: 3