92/17 - 06.11.2017 Usnesení Rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/8085/17/T/KLI

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 92/2017 konané dne 06.11.2017 v zasedací síni radnice

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/92/17/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 92/2017 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 91/2017
 3. Výsledky voleb do školské rady ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116
 4. Smlouva o poskytnutí příspěvku na investici SVK Žďársko
 5. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o souhlas s konáním setkání v prostorách školy
 6. Přijetí úvěrů na financování revitalizace ZŠ Tišnovská 115
 7. Účetní závěrky příspěvkových organizací města Velká Bíteš k 30.09.2017
 8. Žádost SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš  o souhlas s přijetím daru
 9. Výroční zpráva SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš za školní rok 2016/2017
 10. Rozpočtové opatření č. 13/2017
 11. Příprava rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2018
 12. Pravidla pro veřejné zakázky malého rozsahu
 13. Střednědobý výhled rozpočtu města Velká Bíteš
 14. Oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách
 15. Aktualizace vnitřního předpisu města Velká Bíteš
 16. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 4618, 4617, 4616, 4615, 4614, 4613, 4611 v k.ú. Velká Bíteš
 17. Úplatné nabytí id. 1/2 pozemku p.č. 3237 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Přijetí úvěru na financování vybudování technické a dopravní infrastruktury v lokalitě „Babinec“ 2. etapa
 19. Program ZM č. 20/2017
 20. Cenová nabídka na výměnu svítidel VO v místních částech Jindřichov a Jestřabí
 21. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Jihlavská 282, Velká Bíteš
 22. Uznání dluhu na nájemném a dohoda o jeho splácení
 23. ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579 - pamětní deska, Tišnovská 115 - školní zvon
 24. Masarykovo náměstí 646, Velká Bíteš, budova veřejného WC - střecha
 25. Úplatné nabytí id. 1/42 pozemků p.č. 5432, p.č. 5160 v k.ú. Holubí Zhoř
 26. Záměr pronájmu pozemku p.č. 854/4, jehož součástí je budova č.p. 613 a části pozemku p.č. 857/2 o výměře 330 m2 v k.ú. Velká Bíteš
 27. Ukončení a uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 213, U Stadionu 475, Velká  Bíteš
 28. Cenová nabídka na zpracování prováděcí projektové dokumentace na akci „rekonstrukce bytových jader v bytech U Stadionu 548 vchod A, B, C“
 29. Dodatek č. 1 dohody o spolupráci se spol. JOKA Acces s.r.o.
 30. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1314/1 o výměře 730 m2, jehož součástí je budova č.p. 259 v k.ú. Velká Bíteš
 31. Osadní výbory
 32. Záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 2263/6 v k.ú. Velká Bíteš
 33. Cenová nabídka na vazníky a klempířské a pokrývačské práce - KD Jáchymov
 34. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 06.11.2017

 

2/92/17/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 91/2017 ze dne 23.10.2017.

odpovědnost: rada města

termín: 06.11.2017

 

3/92/17/RM –  bere na vědomí výsledky voleb do školské rady Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace.

 

4/92/17/RM  rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na projektovou dokumentaci pro investiční  akci „Velká Bíteš – bytové domy p. č. 4609 – SO 103 vodovod a SO 104 kanalizace“ ve výši Kč 30.000,- se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 15.11.2017

 

5/92/17/RM rozhoduje souhlasit s konáním montessori semináře „Matematika 2-8 let“ v prostorách  Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace dne 07.12.2017.

odpovědnost: starosta

termín: 30.11.2017

 

6/92/17/RM  rozhoduje v rámci veřejné zakázky na služby malého rozsahu na zakázku „Úvěr na 40 mil. Kč se splatností 21 měsíců a úvěr na 40 mil. Kč se splatností 8 let“ na základě závěru hodnotící komise schválit cenovou nabídku uchazeče Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova č.p. 1929, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782 ve výši Kč 973.235,90 a doporučuje ZM rozhodnout uzavřít s ním smlouvy o přijetí úvěrů na realizaci revitalizace ZŠ Tišnovská č. 115 ve Velké Bíteši č. 10224/17/LCD a č. 10225/17/LCD v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 20.11.2017

 

7/92/17/RM bere na vědomí účetní závěrky k 30.09.2017 příspěvkových organizací zřízených městem Velká Bíteš.

 

8/92/17/RM rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru účelově určeného Střední odbornou školou Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/7977/17.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 30.11.2017

 

9/92/17/RM bere na vědomí výroční zprávu Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace za školní rok 2016/2017.

 

10/92/17/RM doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2017 dle rozpočtového opatření města č. 13/2017.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 20.11.2017

 

11/92/17/RM b schvaluje předložená Pravidla města Velká Bíteš určující postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 13.11.2017

 

12/92/17/RM doporučuje ZM schválit střednědobý výhled rozpočtu města Velká Bíteš na roky 2019 a 2020.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 11.12.2017

 

13/92/17/RM rozhoduje zveřejnit oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním s dopravcem ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, 587 32  Jihlava, č.:  91/2018.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Bc. Hana Dočkalová

termín: 31.12.2017

14/92/17/RM schvaluje s účinností od 01.01.2018 aktualizovanou Směrnici k tvorbě a čerpání sociálního fondu města Velká Bíteš v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 01.01.2018

 

15/92/17/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt

- část pozemku p.č. 4611 orná půda o výměře cca 60 m2,

- část pozemku p.č. 4613 orná půda o výměře cca 230 m2,

- část pozemku p.č. 4614 orná půda o výměře cca 230 m2,

- část pozemku p.č. 4615 orná půda o výměře cca 360 m2,

- část pozemku p.č. 4616 orná půda o výměře cca 440 m2,

- část pozemku p.č. 4617 orná půda o výměře cca 115 m2,

- část pozemku p.č. 4618 orná půda o výměře cca 700 m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví spol. BÍTEŠSKÁ DOPRAVNÍ SPOLEČNOST, spol. s r.o.,

IČ: 46962816, Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš za dohodnutou cenu 10.000,- Kč s tím, že

kupující uhradí náklady související s koupí částí výše uvedených pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 11.12.2017

 

16/92/17/RM doporučuje ZM revokovat usnesení č. 11/19/17/ZM a nahradit ho novým usnesením:

ZM rozhoduje úplatně nabýt

- id. ½ části pozemku p.č. 3237 orná půda o výměře cca 1924 m2 za cenu 120,- Kč/m2

- id. ½ části pozemku p.č. 3237 orná půda o výměře cca 51 m2 za cenu 120,- Kč/m2

- id. ½ části pozemku p.č. 3237 orná půda o výměře cca 4844 m2 za cenu 25,- Kč/m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnického podílu k uvedenému pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 11.12.2017

 

17/92/17/RM rozhoduje schválit cenovou nabídku Komerční banky, a. s. a doporučuje ZM rozhodnout uzavřít smlouvu o přijetí úvěru na částku 20 mil. Kč na financování vybudování technické a dopravní infrastruktury v lokalitě „Babinec“ 2. etapa s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, dle přiloženého návrhu.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 20.11.2017

 

18/92/17/RM navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 20/2017 takto:

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 20.11.2017 v 18:00 hod.

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Účetní závěrka města k 30. 9. 2017 na vědomí
 4. Plnění rozpočtu města k 31. 10. 2017
 5. Rozpočtové opatření č. 12/2017 schválené v RM na vědomí
 6. Rozpočtové opatření č. 13/2017 ke schválení
 7. Přijetí úvěrů na Revitalizaci ZŠ Tišnovská 115
 8. Přijetí úvěru na vybudování technické a dopravní infrastruktury v lokalitě „Babinec“ 2. etapa
 9. Zápis z jednání finančního výboru
 10. Zamítnutí žádosti o úplatný převod pozemku p.č. 2435/1 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Úplatné nabytí id. 1/5 p.č. 2685, 4722, 3035/1, id. 1/3  p.č. 2629/9 a pozemků p.č. 2287/4, 2641/7, 3339, 3512, 3574, 3587, 4661 v k.ú. a obci Velká Bíteš 
 12. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 4618, 4617, 4616, 4615, 4614, 4613, 4611 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Úplatné nabytí id. ½ pozemku p.č. 3237 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/171 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 15. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/173 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 16. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/174 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 17. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/167 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 18. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/169 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 19. Diskuze
 20. Závěr

odpovědnost:  rada města                                             

termín: 20.11.2017

 

19/92/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku od firmy Technické služby Velká Bíteš spol. s.r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš; IČ: 25594940 ve výši 246.750,- Kč / 298.567,- s DPH na „Výměnu svítidel VO v místních částech Jindřichov a Jestřabí města Velká Bíteš“ a současně rada města rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Pohlová

termín: 30.11.2017

20/92/17/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, Jihlavská 282, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.01.2018 do 31.12.2018 za nájemné 43,88 Kč/m2/měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.12.2017

 

21/92/17/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 302, na ulici U Stadionu 548, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.12.12017 do 31.01.2018 a za nájemné 65,– Kč/m2/ měsíc.

Současně rada města rozhoduje uzavřít předloženou dohodu.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 30.11.2017

 

22/92/17/RM rozhoduje podat prostřednictvím odboru majetkového ve věci zmizení pamětní desky z budovy 2. stupně ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579, Velká Bíteš a zmizení školního zvonu z budovy 1. stupně ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 115, Velká Bíteš trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření ze spáchání krádeže.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 30.11.2017

 

23/92/17/RM rozhoduje zrušit bez náhrady usnesení číslo 19/74/17/RM ze dne 15.05.2017.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 30.11.2017

 

24/91/17/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt id. 1/42 pozemků p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2 a p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 617 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů uvedených pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 11.12.2017

 

25/92/17/RM rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu

nebytového prostoru č. 102 nacházejícího se v budově č.p. 613 tech. vyb. na p.č. 854/4 v k.ú. a obci Velká Bíteš včetně části pozemku p.č. 857/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 329,6 m2, a to:

- hala č. 1 o výměře 165 m2 za nájemné ve výši 1000,- Kč/m2/rok,

- hala č. 2 o výměře 176,7 m2 za nájemné ve výši 1000,- Kč/m2/rok,

- šatna a sociální zařízení o výměře 21,9 m2 za nájemné ve výši 200,- Kč/m2/rok,

- kancelář o výměře 21,9 m2 za nájemné ve výši 800,- Kč/m2/rok,

- manipulační plocha o výměře 329,6 m2 za nájemné ve výši 100,- Kč/m2/rok

od 01.01.2018 na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.12.2017

 

26/92/17/RM rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu k bytu č. 213, U Stadionu 475, Velká Bíteš ke dni 30.11.2017.

Současně rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 213, U Stadionu 475, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.12.2017 do 30.11.2018 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu).*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 30.11.2017

 

27/92/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku od firmy AP – atelier, s.r.o., Kabátníkova 2, 602 00 Brno, IČ: 60725681  na zpracování prováděcí projektové dokumentace na rekonstrukci bytových jader včetně sociálního zařízení a kuchyně za nabídkovou cenu 398.000,- Kč bez DPH / 481.580,- Kč včetně DPH a současně rada města rozhoduje objednat předmětnou projektovou dokumentaci.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Pohlová

termín: 30.11.2017

 

28/92/17/RM rozhoduje uzavřít předložený dodatek č. 1 dohody o spolupráci uzavíraný mezi městem Velká Bíteš a spol. JOKA Acces s.r.o., IČ: 05612799, se sídlem Skalice 197, 671 71 Skalice.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.12.2017

 

29/92/17/RM rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. 1314/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 660 m2, jehož součástí, je budova č.p. 259 jiná st. v k.ú. a obci Velká Bíteš na dobu  neurčitou od 01.01.2018, a to:

- budova dílny -  dílna o výměře 156 m2 za nájemné ve výši 1000,- Kč/m2/rok

                        - ostatní prostory o výměře 70 m2 za nájemné ve výši 200,- Kč/m2

- skladové prostory o výměře 125 m2 za nájemné ve výši 100,- Kč/m2

- manipulační plocha o výměře 312 m2 za nájemné ve výši 100,- Kč/m2

s úhradou služeb nájemcem a výpovědní dobou 3 měsíce.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.12.2017

 

30/92/17/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 2263/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře  cca 635 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za minimální cenu 1.000 Kč/m2.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.12.2017

 

31/92/17/RM rozhoduje

a) přijmout cenovou nabídku od pana Petra Dvořáka, Jabloňov 56, 594 01 Velké Meziříčí, IČO: 41005384 dodávku a montáž střešní krytiny a okapního systému dle cenové nabídky na přistavenou část kulturního domu v Jáchymově za cenu 145.399 Kč včetně DPH (tj. 120164,40 Kč bez DPH) a tyto objednat,

b přijmout cenovou nabídku od DNK systém s.r.o. IČO: 28291786 na výrobu, dopravu a montáž dřevěných příhradových vazníků na přistavenou část kulturního domu v Jáchymově za cenu 74.802,20 Kč včetně DPH (tj. 61.820 Kč bez DPH) a tyto vazníky objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Nikola Kučerová

termín: 30.11.2017

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

  

Počet listů: 3