91/17 - 23.10.2017 Usnesení Rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/7786/17/T/KLI

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 91/2017 konané dne 23.10.2017 v zasedací síni radnice

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/91/17/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 91/2017 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze

 2. Zápis RM č. 90/2017

 3. Rozpočtové opatření č. 12/2017

 4. Žádost MC Bítešáček o souhlas s konáním akce dne 12.11.2017

 5. Žádost ICKK o ponechání si finančních darů v organizaci

 6. Zápis z 5. zasedání dozorčí rady TS Velká Bíteš

 7. Výroční zpráva ZUŠ,Velká Bíteš, Hrnčířská 117 za školní rok 2016/2017

 8. Výroční zpráva ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116 za školní rok 2016/2017

 9. Nálezy v roce 2014

 10. Zápis osadního výboru Košíkov č. 3/2017

 11. Dodatek k SoD 3/80/17 na akci „Rekonstrukce MK Lánice –Velká Bíteš“

 12. Oprava kanalizace v Holubí Zhoři

 13. Záměr směny id. 83/519 pozemků p.č. 592, 591/2 a částí p.č. 593, 594/1 v k.ú. Křoví

 14. Záměr úplatného převodu pozemků p.č. 53/4, 53/3, jehož součástí je budova č.p. 645 v k.ú. Velká Bíteš

 15. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, Masarykovo náměstí 67, Velká Bíteš

 16. Využití budovy Masarykovo náměstí č.p. 67, Velká Bíteš

 17. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14, U Stadionu 475, Velká Bíteš

 18. Záměr úplatného převodu pozemku p.č. 35 v k.ú. Březka u Velké Bíteše

 19. Záměr úplatného převodu pozemku p.č. 2435/1 v k.ú. Velká Bíteš

 20. Platové výměry ředitelů příspěvkových organizací

 21. Finanční prostředky na platy v ICKK

 22. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o souhlas s uzavřením provozu

 23. Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Velká Bíteš

 24. Žádost FC Spartak Velká Bíteš o dotaci

 25. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo „Dláždění chodníků v ulici Nová čtvrť, Velká Bíteš“

 26. Výše nájemného v bytech, které vlastní a pronajímá město Velká Bíteš

 27. Pronájem nebytového prostoru č. 101, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš

 28. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Sadová 579, Velká Bíteš

 29. Cenová nabídka na instalaci nabíjecí stanice

 30. Žádost o souhlas s umístěním skluzavky a pískoviště na pozemku města

 31. Žádost o vyjádření k výstavbě betonárky v průmyslové zóně

 32. Dohoda o zrušení věcného břemene – p.č. 2070 v k.ú. Velká Bíteš

 33. Zvýšení nájemného z nebytových prostor

 34. Úplatné nabytí pozemku v lokalitě Za Loukama

 35. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 23.10.2017

 

2/91/17/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 90/2017 ze dne 09.10.2017.

odpovědnost: rada města

termín: 23.10.2017

 

3/91/17/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2017 dle rozpočtového opatření města č. 12/2017.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 31.10.2017

 

4/91/17/RM  rozhoduje souhlasit s pořádáním akce Svatomartinský průvod světýlek dne 12.11.2017 dle žádosti MC Bítešáček č.j. MÚVB/7437/17.

odpovědnost: starosta

termín: 31.10.2017

 

5/91/17/RM rozhoduje souhlasit s přijetím finančních darů účelově určených  Informačním centrem a Klubem kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/7591/17.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.10.2017

 

6/91/17/RM  v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.:

-       bere na vědomí zápis z 5. zasedání dozorčí rady TS  ze dne 27.09.2017

-       schvaluje nákup tří vozidel dle předložené specifikace

-       schvaluje ceník prací a služeb pro rok 2018.

odpovědnost: jednatel TS

termín: průběžně

 

7/91/17/RM bere na vědomí výroční zprávu Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace za školní rok 2016/2017.

 

8/91/17/RM bere na vědomí výroční zprávu Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace za školní rok 2016/2017.

 

9/91/17/RM rozhoduje naložit s věcmi nalezenými na území města v roce 2014, které dle nového občanského zákoníku přešly do vlastnictví města, takto:

a) předat na sběrný dvůr k likvidaci věci dle seznamu odboru správního,

b) darovat jízdní kolo sociálně znevýhodněné rodině dle návrhu sociálního pracovníka.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Bc. Hana Dočkalová

termín: 30.11.2017

 

10/91/17/RM bere na vědomí zápis osadního výboru Košíkov č. 3/2017 ze dne 11.10.2017.

 

11/91/17/RM rozhoduje uzavřít se zhotovitelem Eurovia CS a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3/80/17, jehož předmětem je prodloužení termínu plnění do 30.11.2017.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Milan Pelc

termín: 31.10.2017

 

12/91/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Ncorp s.r.o., Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš ve výši 225.291,- Kč včetně DPH na opravu kanalizace podél obecních budov č.p. 9 a č.p. 56 v Holubí Zhoři a uzavřít předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Milan Pelc

termín: 31.10.2017

 

13/91/17/RM rozhoduje zveřejnit záměr směnit id. 83/519

- pozemku p.č. 592 o výměře 367 m2,

- pozemku p.č. 591/2 o výměře 1592 m2,

- části pozemku p.č. 593 oddělené GP č. 417-260/2017 a nově označené díl „a“ o výměře 2171 m2,

- částí pozemku p.č. 594/1 oddělené GP č. 417-260/2017 a nově označené díl „b“ a „c“ o výměře 3833 m2 vše v k.ú. a obci Křoví.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 15.11.2017

 

14/91/17/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu

- pozemku p.č. 53/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 54 m2, jehož součástí je budova č.p. 646 obč. vyb. v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- pozemku p.č. 53/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 9 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 15.11.2017

 

15/91/17/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou od 01.11.2017 do 31.12.2017 a  za nájemné 45,50 Kč/m2/měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.10.2017

 

16/91/17/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou od 01.11.2017 do 31.10.2018 a  za nájemné 65,– Kč/m2/ měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.10.2017

 

17/91/17/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu pozemku p.č. 35 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 19 m2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 15.11.2017

 

18/91/17/RM doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p.č. 2435/1 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. a obci Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 15.11.2017

 

19/91/17/RM schvaluje z důvodu nařízení vlády č. 340/2017 Sb. s účinností od 01.11.2017 platový výměr:

§  Mgr. Hany Sedlákové, ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace

§  Jiřiny Janíkové, ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace

§  Ing. Josefa Chytky, ředitele Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace

§  Mgr. Blanky Gaizurové, ředitelky Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace

§  Mgr. Zdeňka Strašáka, ředitele Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace

§  Františka Kratochvíla, ředitele Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace

§  Tomáše Jelínka, ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace.

odpovědnost: rada města

termín: 01.11.2017

 

20/91/17/RM bere na vědomí objem finančních prostředků na platy zaměstnanců Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace.

 

21/91/17/RM rozhoduje na základě žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/7725/17 souhlasit s  uzavřením provozu MŠ Lánice 300 dne 01.11.2017.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 01.11.2017

 

22/91/17/RM doporučuje ZM úplatně nabýt

- id. 1/5 pozemku p.č. 2685 trvalý travní porost o výměře 3180 m2 za cenu 10,- Kč/m2,

- id. 1/5 pozemku p.č. 4722 trvalý travní porost o výměře 2271 m2 za cenu 10,- Kč/m2,

- id. 1/5 pozemku p.č. 3035/1 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo umělé o výměře 1706 m2 za cenu 10,- Kč/m2,

- id. 1/3 pozemku p.č. 2629/9 trvalý travní porost o výměře 1279 m2 za cenu 10,- Kč/m2,

- p.č. 2287/4 trvalý travní porost o výměře 627 m2 za cenu 120,- Kč/m2,

- p.č. 2641/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 51 m2 za cenu 120,- Kč/m2,

- p.č. 3339 orná půda o výměře 4006 m2 za cenu 25,- Kč/m2,

- p.č. 3512 orná půda o výměře 2481 m2 za cenu 25,- Kč/m2,

- p.č. 3574 orná půda o výměře 6363 m2 za cenu 25,- Kč/m2,

- p.č. 3587 orná půda o výměře 99 m2 za cenu 25,- Kč/m2,

- část p.č. 4661 orná půda o výměře 300 m2 za cenu 120,- Kč/m2,

- část p.č. 4661 orná půda o výměře 2744 m2 za cenu 25,- Kč/m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedených pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 11.12.2017

 

23/91/17/RM rozhoduje poskytnout FC Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2017 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 7752/17 ve výši 20.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 11.12.2017

 

24/91/17/RM rozhoduje uzavřít se zhotovitelem Technické služby Velká Bíteš spol. s.r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš; IČ:25594940 předložený dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na akci „Dláždění chodníku v ulici Nová čtvrť, Velká Bíteš“, kterým se mění předmět plnění díla a zvyšuje se cena díla o 107.915,- Kč bez DPH / 130.577,- Kč včetně DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Pohlová

termín: 31.10.2017

 

25/91/17/RM rozhoduje odložit zvyšování nájemného za užívání bytů ve vlastnictví města Velká Bíteš o dva roky, tzn. pro rok 2018 a 2019 zůstává 65,– Kč/m2/měsíc a současně pověřuje odbor majetkový uzavřením nových dohod s jednotlivými nájemci.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.12.2017

 

26/91/17/RM rozhoduje pronajmout panu Miloši Brychtovi, Hajany 160, 664 43, IČ: 64278395 nebytový prostor číslo 101 o výměře 46 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš na adrese Masarykovo náměstí 85, a to na dobu určitou od 01.11.2017 do 30.11.2017, za nájemné 3.000,00 Kč/nebytový prostor.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 31.10.2017

 

27/91/17/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 na ulici Sadová 579, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.11.2017 do 31.10.2018 za nájemné 65,– Kč/m2/ měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.10.2017

 

28/91/17/RM rozhoduje přijmout předloženou cenovou nabídku firmy elmont-invest s.r.o., IČ 26961385, Jihlavská 2523/36, Žďár nad Sázavou na instalaci 1 ks nabíjecí stanice pro elektrické dopravní prostředky. Současně RM rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o zabezpečení reklamy a poskytnutí marketingových služeb s firmou E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F.A.Gestnera 2151/6, 370 01 České Budějovice na nabíjecí stanici pro elektrické dopravní prostředky v hodnotě 30.000 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 30.10.2017

 

29/91/17/RM rozhoduje zveřejnit záměr vypůjčit část pozemku parc.č. 795 v k.ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš za účelem umístění skluzavky a pískoviště.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 10.11.2017

 

30/91/17/RM rozhoduje souhlasit se záměrem výstavby betonárky investorem TBG PKS a.s., se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou a současně souhlasí s předloženou projektovou dokumentací. Konkrétní technické podmínky pro napojení na technickou a dopravní infrastrukturu stanoví odbor majetkový MěÚ Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 31.10.2017

 

31/91/17/RM rozhoduje uzavřít dohodu o zrušení věcného břemene k pozemku p.č. 2070 zahrada v k.ú. a obci Velká Bíteš spočívajícího ve služebnosti přístupu na pozemek za účelem oprav potrubí vodovodu, avšak za podmínky, že město obdrží potvrzení o vymístění vodovodního řadu z předmětného pozemku. Správní poplatek za podání návrhu na vklad výmazu věcného břemene uhradí město Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 15.11.2017

 

32/91/17/RM rozhoduje zvýšit nájemné za užívání nebytových prostor ve vlastnictví města Velká Bíteš dle předložené tabulky s účinností od 01.01.2018.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Ladislav Rada

termín: 31.12.2017

 

33/91/17/RM  pověřuje starostu města Velká Bíteš dalším jednáním o prodeji pozemku v lokalitě Za Loukama ve Velké Bíteši městu Velká Bíteš.*

odpovědnost: starosta

termín: 31.12.2017

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

Počet listů: 3

 

 

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/7786/17/T/KLI

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 91/2017 konané dne 23.10.2017 v zasedací síni radnice

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/91/17/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 91/2017 takto:

1.      Zahájení, schválení programu schůze

2.      Zápis RM č. 90/2017

3.      Rozpočtové opatření č. 12/2017

4.      Žádost MC Bítešáček o souhlas s konáním akce dne 12.11.2017

5.      Žádost ICKK o ponechání si finančních darů v organizaci

6.      Zápis z 5. zasedání dozorčí rady TS Velká Bíteš

7.      Výroční zpráva ZUŠ,Velká Bíteš, Hrnčířská 117 za školní rok 2016/2017

8.      Výroční zpráva ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116 za školní rok 2016/2017

9.      Nálezy v roce 2014

10.    Zápis osadního výboru Košíkov č. 3/2017

11.    Dodatek k SoD 3/80/17 na akci „Rekonstrukce MK Lánice –Velká Bíteš“

12.    Oprava kanalizace v Holubí Zhoři

13.    Záměr směny id. 83/519 pozemků p.č. 592, 591/2 a částí p.č. 593, 594/1 v k.ú. Křoví

14.    Záměr úplatného převodu pozemků p.č. 53/4, 53/3, jehož součástí je budova č.p. 645 v k.ú. Velká Bíteš

15.    Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, Masarykovo náměstí 67, Velká Bíteš

16.    Využití budovy Masarykovo náměstí č.p. 67, Velká Bíteš

17.    Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14, U Stadionu 475, Velká Bíteš

18.    Záměr úplatného převodu pozemku p.č. 35 v k.ú. Březka u Velké Bíteše

19.    Záměr úplatného převodu pozemku p.č. 2435/1 v k.ú. Velká Bíteš

20.    Platové výměry ředitelů příspěvkových organizací

21.    Finanční prostředky na platy v ICKK

22.    Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o souhlas s uzavřením provozu

23.    Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Velká Bíteš

24.    Žádost FC Spartak Velká Bíteš o dotaci

25.    Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo „Dláždění chodníků v ulici Nová čtvrť, Velká Bíteš“

26.    Výše nájemného v bytech, které vlastní a pronajímá město Velká Bíteš

27.    Pronájem nebytového prostoru č. 101, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš

28.    Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Sadová 579, Velká Bíteš

29.    Cenová nabídka na instalaci nabíjecí stanice

30.    Žádost o souhlas s umístěním skluzavky a pískoviště na pozemku města

31.    Žádost o vyjádření k výstavbě betonárky v průmyslové zóně

32.    Dohoda o zrušení věcného břemene – p.č. 2070 v k.ú. Velká Bíteš

33.    Zvýšení nájemného z nebytových prostor

34.    Úplatné nabytí pozemku v lokalitě Za Loukama

35.    Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 23.10.2017

 

2/91/17/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 90/2017 ze dne 09.10.2017.

odpovědnost: rada města

termín: 23.10.2017

 

3/91/17/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2017 dle rozpočtového opatření města č. 12/2017.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 31.10.2017

 

4/91/17/RM  rozhoduje souhlasit s pořádáním akce Svatomartinský průvod světýlek dne 12.11.2017 dle žádosti MC Bítešáček č.j. MÚVB/7437/17.

odpovědnost: starosta

termín: 31.10.2017

 

5/91/17/RM rozhoduje souhlasit s přijetím finančních darů účelově určených  Informačním centrem a Klubem kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/7591/17.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.10.2017

 

6/91/17/RM  v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.:

-       bere na vědomí zápis z 5. zasedání dozorčí rady TS  ze dne 27.09.2017

-       schvaluje nákup tří vozidel dle předložené specifikace

-       schvaluje ceník prací a služeb pro rok 2018.

odpovědnost: jednatel TS

termín: průběžně

 

7/91/17/RM bere na vědomí výroční zprávu Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace za školní rok 2016/2017.

 

8/91/17/RM bere na vědomí výroční zprávu Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace za školní rok 2016/2017.

 

9/91/17/RM rozhoduje naložit s věcmi nalezenými na území města v roce 2014, které dle nového občanského zákoníku přešly do vlastnictví města, takto:

a) předat na sběrný dvůr k likvidaci věci dle seznamu odboru správního,

b) darovat jízdní kolo sociálně znevýhodněné rodině dle návrhu sociálního pracovníka.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Bc. Hana Dočkalová

termín: 30.11.2017

 

10/91/17/RM bere na vědomí zápis osadního výboru Košíkov č. 3/2017 ze dne 11.10.2017.

 

11/91/17/RM rozhoduje uzavřít se zhotovitelem Eurovia CS a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3/80/17, jehož předmětem je prodloužení termínu plnění do 30.11.2017.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Milan Pelc

termín: 31.10.2017

 

12/91/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Ncorp s.r.o., Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš ve výši 225.291,- Kč včetně DPH na opravu kanalizace podél obecních budov č.p. 9 a č.p. 56 v Holubí Zhoři a uzavřít předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Milan Pelc

termín: 31.10.2017

 

13/91/17/RM rozhoduje zveřejnit záměr směnit id. 83/519

- pozemku p.č. 592 o výměře 367 m2,

- pozemku p.č. 591/2 o výměře 1592 m2,

- části pozemku p.č. 593 oddělené GP č. 417-260/2017 a nově označené díl „a“ o výměře 2171 m2,

- částí pozemku p.č. 594/1 oddělené GP č. 417-260/2017 a nově označené díl „b“ a „c“ o výměře 3833 m2 vše v k.ú. a obci Křoví.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 15.11.2017

 

14/91/17/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu

- pozemku p.č. 53/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 54 m2, jehož součástí je budova č.p. 646 obč. vyb. v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- pozemku p.č. 53/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 9 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 15.11.2017

 

15/91/17/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou od 01.11.2017 do 31.12.2017 a  za nájemné 45,50 Kč/m2/měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.10.2017

 

16/91/17/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou od 01.11.2017 do 31.10.2018 a  za nájemné 65,– Kč/m2/ měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.10.2017

 

17/91/17/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu pozemku p.č. 35 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 19 m2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 15.11.2017

 

18/91/17/RM doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p.č. 2435/1 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. a obci Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 15.11.2017

 

19/91/17/RM schvaluje z důvodu nařízení vlády č. 340/2017 Sb. s účinností od 01.11.2017 platový výměr:

§  Mgr. Hany Sedlákové, ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace

§  Jiřiny Janíkové, ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace

§  Ing. Josefa Chytky, ředitele Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace

§  Mgr. Blanky Gaizurové, ředitelky Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace

§  Mgr. Zdeňka Strašáka, ředitele Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace

§  Františka Kratochvíla, ředitele Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace

§  Tomáše Jelínka, ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace.

odpovědnost: rada města

termín: 01.11.2017

 

20/91/17/RM bere na vědomí objem finančních prostředků na platy zaměstnanců Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace.

 

21/91/17/RM rozhoduje na základě žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/7725/17 souhlasit s  uzavřením provozu MŠ Lánice 300 dne 01.11.2017.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 01.11.2017

 

22/91/17/RM doporučuje ZM úplatně nabýt

- id. 1/5 pozemku p.č. 2685 trvalý travní porost o výměře 3180 m2 za cenu 10,- Kč/m2,

- id. 1/5 pozemku p.č. 4722 trvalý travní porost o výměře 2271 m2 za cenu 10,- Kč/m2,

- id. 1/5 pozemku p.č. 3035/1 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo umělé o výměře 1706 m2 za cenu 10,- Kč/m2,

- id. 1/3 pozemku p.č. 2629/9 trvalý travní porost o výměře 1279 m2 za cenu 10,- Kč/m2,

- p.č. 2287/4 trvalý travní porost o výměře 627 m2 za cenu 120,- Kč/m2,

- p.č. 2641/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 51 m2 za cenu 120,- Kč/m2,

- p.č. 3339 orná půda o výměře 4006 m2 za cenu 25,- Kč/m2,

- p.č. 3512 orná půda o výměře 2481 m2 za cenu 25,- Kč/m2,

- p.č. 3574 orná půda o výměře 6363 m2 za cenu 25,- Kč/m2,

- p.č. 3587 orná půda o výměře 99 m2 za cenu 25,- Kč/m2,

- část p.č. 4661 orná půda o výměře 300 m2 za cenu 120,- Kč/m2,

- část p.č. 4661 orná půda o výměře 2744 m2 za cenu 25,- Kč/m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedených pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 11.12.2017

 

23/91/17/RM rozhoduje poskytnout FC Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2017 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 7752/17 ve výši 20.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 11.12.2017

 

24/91/17/RM rozhoduje uzavřít se zhotovitelem Technické služby Velká Bíteš spol. s.r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš; IČ:25594940 předložený dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na akci „Dláždění chodníku v ulici Nová čtvrť, Velká Bíteš“, kterým se mění předmět plnění díla a zvyšuje se cena díla o 107.915,- Kč bez DPH / 130.577,- Kč včetně DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Pohlová

termín: 31.10.2017

 

25/91/17/RM rozhoduje odložit zvyšování nájemného za užívání bytů ve vlastnictví města Velká Bíteš o dva roky, tzn. pro rok 2018 a 2019 zůstává 65,– Kč/m2/měsíc a současně pověřuje odbor majetkový uzavřením nových dohod s jednotlivými nájemci.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.12.2017

 

26/91/17/RM rozhoduje pronajmout panu Miloši Brychtovi, Hajany 160, 664 43, IČ: 64278395 nebytový prostor číslo 101 o výměře 46 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš na adrese Masarykovo náměstí 85, a to na dobu určitou od 01.11.2017 do 30.11.2017, za nájemné 3.000,00 Kč/nebytový prostor.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 31.10.2017

 

27/91/17/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 na ulici Sadová 579, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.11.2017 do 31.10.2018 za nájemné 65,– Kč/m2/ měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.10.2017

 

28/91/17/RM rozhoduje přijmout předloženou cenovou nabídku firmy elmont-invest s.r.o., IČ 26961385, Jihlavská 2523/36, Žďár nad Sázavou na instalaci 1 ks nabíjecí stanice pro elektrické dopravní prostředky. Současně RM rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o zabezpečení reklamy a poskytnutí marketingových služeb s firmou E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F.A.Gestnera 2151/6, 370 01 České Budějovice na nabíjecí stanici pro elektrické dopravní prostředky v hodnotě 30.000 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 30.10.2017

 

29/91/17/RM rozhoduje zveřejnit záměr vypůjčit část pozemku parc.č. 795 v k.ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš za účelem umístění skluzavky a pískoviště.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 10.11.2017

 

30/91/17/RM rozhoduje souhlasit se záměrem výstavby betonárky investorem TBG PKS a.s., se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou a současně souhlasí s předloženou projektovou dokumentací. Konkrétní technické podmínky pro napojení na technickou a dopravní infrastrukturu stanoví odbor majetkový MěÚ Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 31.10.2017

 

31/91/17/RM rozhoduje uzavřít dohodu o zrušení věcného břemene k pozemku p.č. 2070 zahrada v k.ú. a obci Velká Bíteš spočívajícího ve služebnosti přístupu na pozemek za účelem oprav potrubí vodovodu, avšak za podmínky, že město obdrží potvrzení o vymístění vodovodního řadu z předmětného pozemku. Správní poplatek za podání návrhu na vklad výmazu věcného břemene uhradí město Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 15.11.2017

 

32/91/17/RM rozhoduje zvýšit nájemné za užívání nebytových prostor ve vlastnictví města Velká Bíteš dle předložené tabulky s účinností od 01.01.2018.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Ladislav Rada

termín: 31.12.2017

 

33/91/17/RM  pověřuje starostu města Velká Bíteš dalším jednáním o prodeji pozemku v lokalitě Za Loukama ve Velké Bíteši městu Velká Bíteš.*

odpovědnost: starosta

termín: 31.12.2017

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

Počet listů: 3