90/17 - 09.10.2017 Usnesení Rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/7340/17/T/KLI

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 90/2017 konané dne 09.10.2017 v zasedací síni radnice

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/90/17/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 90/2017 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze

 2. Zápis RM č. 89/2017

 3. Žádost ICKK  o navýšení závazného ukazatele na mzdové prostředky a navýšení příspěvku na provoz

 4. Nabídka na odkoupení kuchyňské linky – byt č. 2, Družstevní 584, Velká Bíteš

 5. Prominutí nájemného – nebytový prostor na adrese Sadová 579, Velká Bíteš 

 6. Zařazení staveb do seznamu investic SVK Žďársko

 7. Souhlas s umístěním banneru – FC Spartak Velká Bíteš

 8. Výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky ICKK

 9. Podnět ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku města

 10. Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce ulice  části Nová čtvrť, Velká Bíteš“

 11. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 09.10.2017

 

2/90/17/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 89/2017 ze dne 04.10.2017.

odpovědnost: rada města

termín: 09.10.2017

 

3/90/17/RM doporučuje ZM navýšit závazný ukazatel rozpočtu na rok 2017 na mzdové a ostatní osobní výdaje pro Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizaci o 500 tis. Kč a příspěvek na provoz této organizaci navýšit o 350 tis. Kč.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 20.11.2017

 

4/90/17/RM rozhoduje odkoupit kuchyňskou linku za kupní cenu 4.000,– Kč. Současně rozhoduje uzavřít s prodávajícími kupní smlouvu.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.10.2017

 

5/90/17/RM  rozhoduje prominout nájemné firmě G-Team a.s., Petrská 1132/2, 110 00 Praha, využívající nebytové prostory na adrese Sadová 579, 595 01 Velká Bíteš za měsíce říjen a listopad 2017 v plné výši, tj. 11.449,– Kč/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.10.2017

 

6/90/17/RM – bere na vědomí plán investic SVK Žďársko na období 2017-2019

a rozhoduje podat žádost o zařazení akcí:

1. „Velká Bíteš – rekonstrukce vodovodu ul. Lánice – ul. Jihlavská“,

2. „Velká Bíteš – kanalizace – stoka A7 - 2“,

3. „VELKÁ BÍTEŠ – vodovod Lánice II. etapa od RD č.p. 652 po RD č.p. 43“

do tohoto seznamu investic SVK Žďársko.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Pohlová

termín: 30.11.2017

 

7/90/17/RM  souhlasí na základě žádosti FC Spartak Velká Bíteš z.s., IČ: 433 83 955, se sídlem Lánice 40, 595 01 Velká Bíteš s umístěním reklamního banneru ITW PRONOVIA s.r.o., IČ: 46965823, se sídlem Vlkovská 595, 595 01 Velká Bíteš o velikosti cca 2 m x 3 m na oplocení na pozemcích p.č. 877/1, p.č. 877/2, p.č. 877/3 v k.ú. Velká Bíteš při ulici Vlkovská.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 31.10.2017

 

8/90/17/RM – rozhoduje vyhlásit výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace s termínem podání přihlášek do 16.11.2017.

odpovědnost: rada města                   

termín: 18.10.2017

 

9/90/17/RM – rozhoduje pokácet tyto stromy:

4 ks smrku na pozemku parc.č. 615/1 v k.ú. Velká Bíteš ve vlastnictví města.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 30.10.2017

 

10/90/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od Ing. Jan  Mikuláštík Štefánikova 850/23, 602 00 Brno - Veveří, IČ: 41561163 na zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce ulice v části Nová čtvrt, Velká Bíteš“ za nabídkovou cenu 78.000,- Kč (dodavatel není plátce DPH) a současně rozhoduje práce objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Pohlová

termín: 30.11.2017

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

Počet listů: 1

 

 

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/7340/17/T/KLI

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 90/2017 konané dne 09.10.2017 v zasedací síni radnice

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/90/17/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 90/2017 takto:

1.      Zahájení, schválení programu schůze

2.      Zápis RM č. 89/2017

3.      Žádost ICKK  o navýšení závazného ukazatele na mzdové prostředky a navýšení příspěvku  

        na provoz

4.      Nabídka na odkoupení kuchyňské linky – byt č. 2, Družstevní 584, Velká Bíteš

5.      Prominutí nájemného – nebytový prostor na adrese Sadová 579, Velká Bíteš 

6.      Zařazení staveb do seznamu investic SVK Žďársko

7.      Souhlas s umístěním banneru – FC Spartak Velká Bíteš

8.      Výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky ICKK

9.      Podnět ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku města

10.    Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce ulice  části

        Nová čtvrť, Velká Bíteš“

11.    Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 09.10.2017

 

2/90/17/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 89/2017 ze dne 04.10.2017.

odpovědnost: rada města

termín: 09.10.2017

 

3/90/17/RM doporučuje ZM navýšit závazný ukazatel rozpočtu na rok 2017 na mzdové a ostatní osobní výdaje pro Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizaci o 500 tis. Kč a příspěvek na provoz této organizaci navýšit o 350 tis. Kč.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 20.11.2017

 

4/90/17/RM rozhoduje odkoupit kuchyňskou linku za kupní cenu 4.000,– Kč. Současně rozhoduje uzavřít s prodávajícími kupní smlouvu.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.10.2017

 

5/90/17/RM  rozhoduje prominout nájemné firmě G-Team a.s., Petrská 1132/2, 110 00 Praha, využívající nebytové prostory na adrese Sadová 579, 595 01 Velká Bíteš za měsíce říjen a listopad 2017 v plné výši, tj. 11.449,– Kč/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.10.2017

 

6/90/17/RM – bere na vědomí plán investic SVK Žďársko na období 2017-2019

a rozhoduje podat žádost o zařazení akcí:

1. „Velká Bíteš – rekonstrukce vodovodu ul. Lánice – ul. Jihlavská“,

2. „Velká Bíteš – kanalizace – stoka A7 - 2“,

3. „VELKÁ BÍTEŠ – vodovod Lánice II. etapa od RD č.p. 652 po RD č.p. 43“

do tohoto seznamu investic SVK Žďársko.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Pohlová

termín: 30.11.2017

 

7/90/17/RM  souhlasí na základě žádosti FC Spartak Velká Bíteš z.s., IČ: 433 83 955, se sídlem Lánice 40, 595 01 Velká Bíteš s umístěním reklamního banneru ITW PRONOVIA s.r.o., IČ: 46965823, se sídlem Vlkovská 595, 595 01 Velká Bíteš o velikosti cca 2 m x 3 m na oplocení na pozemcích p.č. 877/1, p.č. 877/2, p.č. 877/3 v k.ú. Velká Bíteš při ulici Vlkovská.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 31.10.2017

 

8/90/17/RM – rozhoduje vyhlásit výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace s termínem podání přihlášek do 16.11.2017.

odpovědnost: rada města                   

termín: 18.10.2017

 

9/90/17/RM – rozhoduje pokácet tyto stromy:

4 ks smrku na pozemku parc.č. 615/1 v k.ú. Velká Bíteš ve vlastnictví města.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 30.10.2017

 

10/90/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od Ing. Jan  Mikuláštík Štefánikova 850/23, 602 00 Brno - Veveří, IČ: 41561163 na zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce ulice v části Nová čtvrt, Velká Bíteš“ za nabídkovou cenu 78.000,- Kč (dodavatel není plátce DPH) a současně rozhoduje práce objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Pohlová

termín: 30.11.2017

 

 

 

 

 

Ing. Milan Vlček                                            Ing. Tomáš Kučera

                                  starosta města                                            místostarosta města

 

 

 

 

 

Počet listů: 1