89/17 - 04.10.2017 Usnesení Rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/7209/17/T/KLI

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 89/2017 konané dne 04.10.2017 v zasedací síni radnice

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/89/17/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 89/2017 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 88/2017
 3. Smlouvy o poskytnutí příspěvků na investice SVK Žďársko
 4. Poděkování ZŠ Velká  Bíteš, Tišnovská 116
 5. Cenová nabídka na ošetření starých lip     
 6. Cenová nabídka na opravu kapličky v Jindřichově
 7. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 208, U Stadionu 548, Velká Bíteš
 8. Cenová nabídka na výměnu oken ve zbylé části polikliniky ve Velké Bíteši
 9. Dva RD v ul. Za Potokem ve Velké Bíteši
 10. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Družstevní 584, Velká Bíteš
 11. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 04.10.2017

 

2/89/17/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 88/2017 ze dne 25.09.2017.

odpovědnost: rada města

termín: 04.10.2017

 

3/89/17/RM rozhoduje uzavřít smlouvy o poskytnutí příspěvků z rozpočtu města na investiční akce „Inženýrské sítě na Babinci – 2. etapa Velká Bíteš – novostavba vodovodu a kanalizace“ ve výši Kč 5.341.314,- a „Velká Bíteš rekonstrukce vodovodu a kanalizace III/3791 Lánice po st. silnici 1/37 po ul. Kostelní“ ve výši Kč 1.119.301,- se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná   

termín: 27.10.2017

 

4/89/17/RM  bere na vědomí poděkování Základní škole Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizaci od Lipky, školského zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvkové organizace za spolupráci při realizaci projektu „Terapie přírodou a pro přírodu“ a vyslovuje poděkování paní ředitelce Mgr. Blance Gaizurové poděkování za reprezentaci města.   

 

5/89/17/RM  rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Baobab – péče o zeleň s.r.o., se sídlem Alšova 5/3, 252 62 Únětice a realizovat ošetření těchto stromů:

1. Lípy svobody naproti radnici na Masarykově náměstí za cenu 34.920 Kč

2. Lípy u banky Moneta na Masarykově náměstí za cenu 6.480 Kč

3. Lípy u hradeb okolo kostela sv. Jana Křtitele naproti ZUŠ za cenu 26.640 Kč

4. Lípy u farní zahrady u kostela sv. Jana Křtitele za cenu 29.240 Kč

vše ve Velké Bíteši.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková   

termín: 30.10.2017

 

6/89/17/RM  rozhoduje přijmout cenovou nabídku od Rössler-stavitelství s.r.o., IČO: 29374324 na rekonstrukci kapličky v Jindřichově za cenu 231.450,- Kč včetně DPH (tj. 191.280,57 Kč bez DPH) a tyto práce objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Nikola Kučerová   

termín: 30.11.2017

 

7/89/17/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 208 na ulici U Stadionu 548, Velká Bíteš na dobu neurčitou od 01.11.2017 za nájemné 65,– Kč/m2/ měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.10.2017

 

8/89/17/RM  rozhoduje přijmout cenovou nabídku od firmy HZB spol. s.r.o., Pražská 548/136, 642 00 Brno – Bosonohy; IČ: 255 10 916 ve výši 299.350,70,- Kč bez DPH / 362.214,30,- Kč včetně DPH na realizaci výměny oken na poliklinice, Tyršova 223 ve Velké Bíteši a současně rada města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost:  odbor majetkový                                             

řešitel: Ing. Lenka Pohlová   

termín: 30.11.2017

 

9/89/17/RM  rozhoduje souhlasit s předloženou studií stavebního záměru stavby dvou rodinných domů na pozemcích parc.č. 1620, 1621, 1622 a 1610/1 v k.ú. Velká Bíteš s tím, že další stupně projektové dokumentace budou předloženy k dalšímu odsouhlasení a s podmínkou, že původní objekt garáže bude přestavěn do podoby přízemního přístřešku pro osobní automobily bez možnosti budoucí nástavby. Konkrétní technické podmínky pro napojení na technickou a dopravní infrastrukturu v majetku města stanoví odbor majetkový MěÚ Velká Bíteš.

odpovědnost:  odbor majetkový                                             

řešitel: Ing. Hana Žáková   

termín: 12.10.2017

 

10/89/17/RM  rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2, Družstevní 584, Velká Bíteš na dobu neurčitou od 01.11.2017 a za nájemné 65 Kč/m2/měsíc mínus 20 % sleva.*

řešitel: Dana Lipavská, DiS.   

termín: 31.10.2017

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Alois Špaček

člen rady města

 

Počet listů: 1