88/17 - 25.09.2017 Usnesení Rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/7027/17/T/KLI

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 88/2017 konané dne 25.09.2017 v zasedací síni radnice

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/88/17/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 88/2017 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Změny č. 8 a 9 ÚP, nový ÚP
 3. Zápis RM č. 87/2017
 4. Kontrola hospodaření příspěvkových organizací města Velká Bíteš
 5. Rozpočtové opatření č. 11/2017
 6. Prominutí příslušenství – dluh na nájmu bytu
 7. Oznámení ředitelky ZŠ Velká  Bíteš, Tišnovská 116 o vyhlášení volného dne
 8. Žádost ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116 o udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě   
 9. Informace ředitele ZŠ
 10. Směna p.č. 2977/2, 2539/163 a části p.č. 3000/24 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 3300 v k.ú. Velká Bíteš  
 12. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 3301 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Tyršova 239, Velká Bíteš
 14. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, Tyršova 239, Velká Bíteš
 15. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Oprava veřejného osvětlení ve Velké Bíteši, ul.  Lánice od č.p. 53 po č.p. 199“
 16. Platový výměr ředitele SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš
 17. Hodnotící komise veřejné zakázky „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“
 18. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „Dláždění chodníků v ulici Nová čtvrť, Velká Bíteš“
 19. Smlouva o poskytnutí dotace na akci „Výměna svítidel VO v místních částech Jindřichov a Jestřabí města Velká Bíteš“
 20. Cenová nabídka na opravu vytápění v MŠ Lánice ve Velké Bíteši
 21. Úplatné nabytí pozemků pro výstavbu nového DD
 22. Podnět ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku města
 23. Úplatný převod id. 83/519 p.č. 1148/2 a p.č. 1149/2 v k.ú. Vlkov u Velké Bíteše
 24. Dohoda o spolupráci s Diecézní charitou Brno
 25. Smlouva o poskytování služeb – zajištění SMS parkovného ve městě Velká Bíteš
 26. Úplatné nabytí p.č. 4625, 4624, 4622, 4621, 4620, 2293/3, 2293/4, 2293/2, 2293/1, 4623 a částí p.č. 4609/3, 4608, 4607, 4606/1, 4611 v k.ú. Velká Bíteš
 27. Program ZM č. 19/2017
 28. Smlouva o zapojení do projektu „KDOTANCUJENEZLOBÍ – ANI VE ŠKOLCE“
 29. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 25.09.2017

 

2/88/17/RM doporučuje odboru výstavby a životního prostředí předat pověřenému zastupiteli pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování změny č. 8 ÚP, změny č. 9 ÚP a nového ÚP  aktualizované harmonogramy pro vydání uvedených změn  ÚP a nového ÚP.

odpovědnost:  odbor výstavby a ŽP                           

řešitel: Ing. Ladislav Homola  

termín: 27.09.2017

 

3/88/17/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 87/2017 ze dne 11.09.2017.

odpovědnost: rada města

termín: 25.09.2017

 

4/88/17/RM rozhoduje provést kontroly hospodaření u všech příspěvkových organizací zřízených městem Velká Bíteš za období od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2017 v průběhu měsíce října a listopadu 2017 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš jejich zajištěním. Součástí kontrol bude i prověření realizace doporučení z kontrol minulých.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.11.2017

 

5/88/17/RM  doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2017 dle rozpočtového opatření města č. 11/2017.   

odpovědnost:  odbor finanční                                     

řešitel: Bc. Věra Pokorná   

termín: 09.10.2017

 

6/88/17/RM  rozhoduje  prominout příslušenství dluhu na nájemném ve výši 17.784,– Kč.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.   

termín: 31.10.2017

 

7/88/17/RM bere na vědomí oznámení ředitelky Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace o vyhlášení volného dne.

 

8/88/17/RM  rozhoduje povolit Základní škole Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizaci výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě ZŠ speciální (třída I.), a to dle žádosti ředitelky školy doručené zřizovateli dne 15.09.2017 pod č.j. MÚVB/6798/17.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 26.09.2017

 

9/88/17/RM  bere na vědomí informace ředitele Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace pro radu města doručené zřizovateli dne 19.09.2017 pod č.j. MÚVB/6872/17.   

 

10/88/17/RM  –  doporučuje ZM rozhodnout směnit

- část pozemku p.č. 3000/16 oddělenou geometrickým plánem č. 2375-36/2017 a nově označenou p.č. 3000/36 o výměře 221 m2,

- pozemek p.č. 2977/2 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 28 m2,

- pozemek p.č. 2539/163 orná půda o výměře 1173 m2 vzniklého sloučením p.č. 2539/163 orná půda o výměře 1132 m2 a částí p.č. 2539/70 oddělených geometrickým plánem č. 2445-105/2017 a nově označených díly „a“ o výměře 36 m2, „c“ o výměře 9 m2 a „e“ o výměře 5 m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví spol. LABARA CABLES s.r.o., IČ: 28340965, Jindřichov 20, 595 01 Velká Bíteš

za

- pozemek p.č. 3000/23 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 331 m2,

- část pozemku p.č. 3000/24 oddělené geometrickým plánem č. 2375-36/2017 a nově označené p.č. 3000/37 o výměře 704 m2

z vlastnictví spol. LABARA CABLES s.r.o., IČ: 28340965, Jindřichov 20, 595 01 Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s tím, že spol. LABARA CABLES s.r.o. uhradí městu Velká Bíteš doplatek ve výši 761.870,- Kč. Náklady související s vkladem do katastru nemovitostí uhradí smluvní strany rovným dílem.

odpovědnost:  odbor majetkový                                             

řešitel: Mgr. Jana Pelánová   

termín: 09.10.2017

 

11/88/17/RM  doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 3300 orná půda o výměře cca 57 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části uvedeného pozemku.*

odpovědnost:  odbor majetkový                                             

řešitel: Mgr. Jana Pelánová   

termín: 09.10.2017

 

12/88/17/RM  doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p. č. 3301 orná půda o výměře cca 6 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části uvedeného pozemku.*

odpovědnost:  odbor majetkový                                             

řešitel: Mgr. Jana Pelánová   

termín: 09.10.2017

 

13/88/17/RM  rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2 na ulici Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.11.2017 do 31.10.2018 za nájemné 45,– Kč/m2/ měsíc.*

odpovědnost:  odbor majetkový                                             

řešitel: Dana Lipavská, DiS.   

termín: 31.10.2017

 

14/88/17/RM  rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4 na ulici Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.11.2017 do 31.10.2018 za nájemné 45,– Kč/m2/ měsíc.*

řešitel: Dana Lipavská, DiS.   

termín: 31.10.2017

 

15/88/17/RM  –  rozhoduje uzavřít se zhotovitelem, Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 25594940, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava veřejného osvětlení ve Velké Bíteši, ul.  Lánice od č.p. 53 po č.p. 199“, kterým se navyšuje cena díla o 79.781,00 Kč včetně  DPH.

odpovědnost:  odbor majetkový                                             

řešitel: Ing. Milan Pelc

 

16/88/17/RM   schvaluje platový výměr Ing. Josefa Chytky, ředitele Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace s účinností od 01.10.2017

odpovědnost: rada města

termín: 01.10.2017

 

17/88/17/RM schvaluje následující složení komise: Ing. Milan Vlček, Ing. Tomáš Kučera, Ing. Alois Koukola, CSc., Ing. Miloš Zduba, MBA, Ing. Libor Buchta, Ing. Marie Šabacká, Ing. Bohumil Hejtmánek, Ing. Petr Daniel, Ing. Pavel Bednář a jejich náhradníky: Karel Navrátil, Eduard Rovenský, Vojtěch Pernica, Ing. Libor Kotačka, Ph.D., Ing. Ladislav Rada, Jan Vrba, Jiří Rauš, Ing. arch. Stanislava Fixelová, Ing. Lenka Pohlová pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“.

odpovědnost:  odbor majetkový                                             

řešitel: Ing. Pavel Bednář   

termín: 02.10.2017

 

18/88/17/RM  rozhoduje uzavřít se zhotovitelem, Technické služby Velká Bíteš spol. s.r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš; IČ:25594940 předložený dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Dláždění chodníku v ulici Nová čtvrť, Velká Bíteš“, kterým se mění předmět plnění díla a zvyšuje se cena díla o 539.265,- Kč bez DPH / 652.510,- Kč včetně DPH.

odpovědnost:  odbor majetkový                                             

řešitel: Ing. Lenka Pohlová   

termín: 31.10.2017

 

19/88/17/RM  rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace (ID FV02046.0013) s Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749 na akci „Výměna svítidel VO v místních částech Jindřichov a Jestřabí města Velká Bíteš“.

odpovědnost:  odbor majetkový                                             

řešitel: Ing. Lenka Pohlová       

termín: 31.10.2017

 

20/88/17/RM  rozhoduje přijmout cenovou nabídku od firmy GB, spol s.r.o., Pražská 61, 642 00 Brno – Bosonohy; IČ:499 72 707 ve výši 180.133,- Kč bez DPH / 217.961,- Kč včetně DPH za provedení revitalizace vytápění v budově Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace a současně rada města rozhoduje předmětné práce objednat.

odpovědnost:  odbor majetkový                                             

řešitel: Ing. Lenka Pohlová   

termín: 31.10.2017

 

21/88/17/RM  doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt:

- pozemek 724/1 zahrada o výměře 1162 m2,

- pozemek p.č. 724/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 90 m2, jehož součástí je budova bez čp/če garáž,

- pozemek p.č. 727/8 ostatní plocha, zeleň o výměře 106 m2,

- pozemek p.č. 2294/41 zahrada o výměře 2 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš

za cenu 1.400,- Kč/m2 s tím, že náklady související s výkupem nemovitostí hradí kupující.*

odpovědnost:  odbor majetkový                                             

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 09.10.2017

 

22/88/17/RM  rozhoduje pokácet tyto stromy:

1ks stříbrný smrk na pozemku parc.č. 158/1 v k.ú. Velká Bíteš

1ks stříbrný smrk na pozemku parc.č. 157 v k.ú. Velká Bíteš

2 ks lípy srdčité na pozemku parc.č. 631 v k.ú. Velká Bíteš

3 ks lípy srdčité na pozemku parc.č. 3/1 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše

vše ve vlastnictví města.

odpovědnost:  odbor majetkový                                             

řešitel: Ing. Hana Žáková   

termín: 30.10.2017

 

23/88/17/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést id. 83/519 pozemků p.č. 1148/2 lesní pozemek o výměře 86 m2 a p.č. 1149/2 lesní pozemek o výměře 610 m2 v k.ú. Vlkov u Osové Bítýšky, obec Vlkov z vlastnictví města do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle za cenu 35.080,- Kč s tím, že náklady související s vkladem do katastru nemovitostí uhradí kupující.

odpovědnost:  odbor majetkový                                             

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 09.10.2017

 

24/88/17/RM  rozhoduje uzavřít Dohodu o spolupráci s Diecézní charitou Brno ve věci zajištění umístění a pravidelné obsluhy kontejnerů na textil a obuv.

odpovědnost:  odbor správní                                      

řešitel: Bc. Hana Dočkalová   

termín: 10.10.2017

 

25/88/17/RM  rozhoduje uzavřít se společností GLOBDATA a.s., IČ: 01527525 se sídlem Na příkopě 393/11, 110 00 Praha předloženou Smlouvu o poskytování služeb a předloženou Smlouvu o postoupení pohledávek.

odpovědnost:  odbor majetkový                                             

řešitel: Ing. Nikola Kučerová

termín: 01.11.2017

 

26/88/17/RM doporučuje ZM rozhodnout

a) úplatně nabýt pozemky p.č. 4625, 4624, 4622, 4621, 4620, 2293/3, 2293/4, 2293/2, 2293/1, 4623 a částí p.č. 4609/3, 4608, 4607, 4606/1, 4611 v k.ú. a obci Velká Bíteš o celkové výměře cca 25.200 m2 za cenu 1.300,- Kč/m2, přičemž kupní cena bude hrazena v pěti ročních splátkách ve výši 6.552.000,- Kč/kalendářní rok s tím, že první splátka bude prodávajícímu uhrazena kupujícímu v r. 2018, náklady související s výkupem pozemků hradí kupující, ,

b) odmítnout nabídku na úplatné nabytí pozemku p.č. 336/8 trvalý travní porost o výměře 2678 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.500,- Kč/m2 s tím, že náklady související s výkupem pozemku hradí kupující.*

odpovědnost:  odbor majetkový                                             

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 09.10.2017

 

27/88/17/RM  navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č.19/2017 takto:

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 09.10.2017 v 17:00 hod.

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Volba člena rady města
 4. Rozpočtová opatření č. 7/2017, č. 8/2017,  č. 9/2017, č. 10/2017 na vědomí
 5. Plnění rozpočtu k 30. 09. 2017
 6. Rozpočtové opatření č. 11/2017 ke schválení
 7. Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace
 8. Uznání dluhu na nájemném a dohoda o jeho splácení
 9. Zamítnutí žádosti o prodej pozemku p.č. 168 v k.ú. Velká Bíteš
 10. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 3238 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Úplatné nabytí id. ½ pozemku p.č. 3237 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Úplatné nabytí pozemku p.č. 3241 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Úplatné nabytí pozemku p.č. 3320 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 1518/3 v k.ú. Březské
 15. Úplatné nabytí id. 1/15 části pozemku p.č. 3239 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Úplatné nabytí pozemků části p.č. 1518/2, p.č. 1620/6 v k.ú. Březské a p.č. 3243 v k.ú. Velká Bíteš
 17. Úplatné nabytí id. 3/5 pozemku p.č. 3366/2 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 3300 v k.ú. Velká Bíteš
 19. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 3301 v k.ú. Velká Bíteš
 20. Úplatné nabytí pozemků p.č. 2330/3, 2334, 2335/16, 2346/27, 3286/1, 3304 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Úplatné nabytí pozemků id. 1/20 p.č. 2346/12 a p.č. 940/4, id. 1/40 p.č. 940/5 v k.ú. Velká Bíteš
 22. Úplatné nabytí pozemku p.č. 2295/20 v k.ú. Velká Bíteš
 23. Úplatné nabytí pozemků p.č. 2346/21, 2346/22 v k.ú. Velká Bíteš
 24. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 2539/158-162 v k.ú. Velká Bíteš
 25. Úplatné nabytí pozemků p.č. 4625, 4624, 4622, 4621, 4620, 2293/3, 2293/4, 2293/2, 2293/1, 4623 a částí p.č. 4609/3, 4608, 4607, 4606/1, 4611 v k.ú. Velká Bíteš
 26. Úplatné nabytí pozemků p.č. 724/1, p.č. 727/8 , p.č. 2294/41  a p.č. 724/3, jehož součástí je budova bez čp/če garáž v k.ú. Velká Bíteš
 27. Úplatný převod pozemku  p.č. 849/25 v k.ú. Velká Bíteš
 28. Úplatný převod id. 83/519 pozemků p.č. 1148/2 a p.č. 1149/2 v k.ú. Vlkov u Velké Bíteše
 29. Směna části pozemku p.č. 880/33 v k.ú. Velká Bíteš
 30. Směna pozemků  p.č. 2539/80, p.č. 2539/81, p.č. 2539/82 v k.ú. Velká Bíteš
 31. Směna pozemků p.č. 1326/3, 1328/6, 1328/4 v k.ú. Velká Bíteš
 32. Směna pozemků p.č. 2977/2, 2539/163 a části p.č. 3000/24 v k.ú. Velká Bíteš
 33. Dohoda o zrušení věcného předkupního práva – p.č. 84/13, p.č. 84/16 a č.p. 26 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše
 34. Bezúplatné nabytí částí pozemku p.č. 3015/1 v k.ú. Velká Bíteš
 35. Smlouva o společném postupu při zajištění přípravy a realizace akce „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“
 36. Smlouva o společném postupu při zajištění přípravy a realizace akce „Velká Bíteš – propojení silnic I/37 a II/395“
 37. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/83 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 38. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/171 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 39. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/172 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 40. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/173 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 41. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/174 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 42. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/166 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 43. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/167 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 44. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/168 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 45. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/169 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 46. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/153 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 47. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/152 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 48. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/177 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 49. Úplatný převod části pozemku p.č. 2539/70 v k.ú. Velká Bíteš
 50. Zápis finančního výboru
 51. Zápisy kontrolního výboru
 52. Diskuze
 53. Závěr

odpovědnost:  rada města                                             

termín: 09.10.2017

 

28/88/17/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o zapojení do projektu „KDOTANCUJENEZLOBÍ – ANI VE ŠKOLCE“ s Mighty Shake Zastávka, z.s., Hutní Osada 14, 664 84 Zastávka, pro děti v Mateřské škole Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizaci a v Mateřské škole Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizaci.

odpovědnost:  starosta města                                    

termín: 27.09.2017

  

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

Počet listů: 3