87/17 - 11.09.2017 Usnesení Rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/6689/17/T/KLI

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 87/2017 konané dne 11.09.2017 v zasedací síni radnice

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/87/17/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 87/2017 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 86/2017
 3. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o souhlas s přijetím daru
 4. Rozpočtové opatření č. 10/2017
 5. Smlouva o poskytnutí dotace městu
 6. Žádost DH Galáni o finanční dar
 7. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 2539/158, 2539/159, 2539/160, 2539/161, 2539/162 v k.ú. Velká Bíteš 
 8. Úplatné nabytí pozemků p.č. 2330/3, 2334, 2335/16, 2346/27, 3286/1, 3304 v k.ú. Velká Bíteš
 9. Pronájem části p.č. 2263/4 v k.ú. Velká Bíteš – zařízení staveniště
 10. Snížení úhrady za zřízení věcného břemene – u KD Velká Bíteš
 11. Úhrada za zřízení věcného břemene – kabel NN - Jihlavská - semafor
 12. Úhrada za zřízení věcného břemene – kabel NN – Na Vyhlídce
 13. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, U Stadionu 475, Velká Bíteš
 14. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, Masarykovo náměstí 14, Velká Bíteš
 15. Smlouva o společném postupu při zajištění přípravy a realizaci akce „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“
 16. Smlouva o společném postupu při zajištění přípravy a realizaci akce „Velká Bíteš – propojení silnic I/37 a II/395“
 17. Pokládka chrániček v ul. Lánice
 18. Žádost ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116 o udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídě a nejvyššího počtu žáků ve třídě    
 19. Nájemní smlouva k bytu č. 8, Masarykovo náměstí 67, Velká Bíteš
 20. Žádost ZŠ Velká Bíteš o souhlas s realizací projektu
 21. Technický dozor objednatele na stavbě „Inženýrské sítě na Babinci – 2. etapa“
 22. Autorský dozor na stavbě „Inženýrské sítě na Babinci – 2. etapa“
 23. Cenová nabídka na pódium  a dřevěné schody na Základní uměleckou školu
 24. Výkon koordinátora BOZP na stavbě „Inženýrské sítě na Babinci – 2. etapa“
 25. Záchranný archeologický výzkum na stavbě „Inženýrské sítě na Babinci – 2. etapa“
 26. Výsadba zeleně na nádvoří za radnicí Velká Bíteš
 27. Úplatný převod pozemku p.č. 849/25 v k.ú. Velká Bíteš
 28. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 303, U Stadionu 548, Velká Bíteš
 29. Dva RD v ul. Za potokem
 30. Žádost o vyhrazené parkování pro zákazníky Portalis s.r.o.
 31. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací v rámci akce „Velká Bíteš, ul. Lánice – chodníky, sjezdy a zpevněné plochy“
 32. Cenová nabídka na PD „Venkovní úpravy dvorní části a parkoviště s vazbou na park Kulturního domu Velká Bíteš“
 33. Cenová nabídka na zpracování DSP akce „Silnice II/379 Velká Bíteš – SZ Obchvat“
 34. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 11.09.2017

 

2/87/17/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 86/2017 ze dne 31.08.2017.

odpovědnost: rada města

termín: 31.08.2017

 

3/87/17/RM rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/6348/17.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.09.2017

 

4/87/17/RM  schvaluje úpravu rozpočtu roku 2017 dle rozpočtového opatření města č. 10/2017.   

odpovědnost:  odbor finanční                                     

řešitel: Bc. Věra Pokorná   

termín: 30.09.2017

 

5/87/17/RM  rozhoduje  uzavřít smlouvu  o poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč na zakoupení přístroje na měření alkoholu v dechu k provádění kontrol dodržování zákona č. 379/2005 Sb. s poskytovatelem dotace Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749.

odpovědnost: starosta města

termín: 13.09.2017

 

6/87/17/RM  rozhoduje  poskytnout DH Galáni, Dlouhá 31, 664 83 Přibyslavice, IČ: 25664530  finanční dar ve výši 10.000 Kč.

odpovědnost:  odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.09.2017

 

7/87/17/RM  doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt

- část p.č. 2539/158 oddělenou GP č. 2445-105/2017 a nově označená díl „k“ o výměře 13 m2,

- část p.č. 2539/159 oddělenou GP č. 2445-105/2017 a nově označená díl „j“ o výměře 20 m2,

- část p.č. 2539/160 oddělenou GP č. 2445-105/2017 a nově označená díl „i“ o výměře 20 m2,

- část p.č. 2539/161 oddělenou GP č. 2445-105/2017 a nově označená díl „h“ o výměře 20 m2,

- část p.č. 2539/162 oddělenou GP č. 2445-105/2017 a nově označená díl „g“ o výměře 22 m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví spol. S.O.K. real, a.s., IČ: 253 45 524, se sídlem Hrotovická-Průmyslová Zóna 162, 674 01 Střítež za cenu 1460,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí částí uvedených pozemků.

odpovědnost:  odbor majetkový                                             

řešitel: Mgr. Jana Pelánová   

termín: 09.10.2017

 

8/87/17/RM  doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt

- část pozemku p.č. 3286/1 orná půda o výměře cca 2294 m2 za cenu 120,- Kč/m2

- část pozemku p.č. 3286/1 orná půda o výměře cca 11.851 m2 za cenu 25,- Kč/m2,

- p.č. 3304 orná půda o výměře 6884 m2 za cenu 25,- Kč/m2,

- p.č. 2335/16 vodní plocha, nádrž umělá o výměře 63 m2 za cenu 25,- Kč/m2,

- p.č. 2334 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 674 m2 za cenu 25,- Kč/m2,

- p.č. 2330/3 trvalý travní porost o výměře 384 m2 za cenu 25,- Kč/m2,

- p.č. 2346/27 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 123 m2 za cenu 120,- Kč/m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedených pozemků.*

odpovědnost:  odbor majetkový                                             

řešitel: Mgr. Jana Pelánová   

termín: 09.10.2017

 

9/87/17/RM  rozhoduje uzavřít se společností CONTENT, s.r.o., IČ: 63492164, se sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno nájemní smlouvu o pronájmu části pozemku p.č. 2263/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 600 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok na dobu určitou, a to do 31.10.2017.

odpovědnost:  odbor majetkový                                             

řešitel: Mgr. Jana Pelánová   

termín: 30.09.2017

 

10/87/17/RM  rozhoduje uzavřít se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice jako budoucím oprávněným z věcného břemene smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene zřizovaného na částech pozemků

- p.č. 766/1 ostatní plocha, ostatní komunikace

- p.č. 770/1 ostatní plocha, jiná plocha

- p.č. 771/1 ostatní plocha, manipulační plocha

- p.č. 3009/94 ostatní plocha, ostatní komunikace

- p.č. 3010/1 ostatní plocha, silnice

- p.č. 1024/2 ostatní plocha, ostatní komunikace

vše v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš ve vlastnictví města v rámci stavby „VBT, Vlkovská, přel. NN, Město V.Bít, p.č. 766/1“ za jednorázovou úhradu ve výši 5.100,- Kč.

odpovědnost:  odbor majetkový                                             

řešitel: Mgr. Jana Pelánová   

termín: 31.12.2017

 

11/87/17/RM  rozhoduje uzavřít se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice jako oprávněným z věcného břemene smlouvu o zřízení věcného břemene zřizovaného na části pozemku p.č. 4529/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, části pozemku p.č. 3005/23 ostatní plocha, ostatní komunikace, části pozemku p.č. 3005/24 ostatní plocha, zeleň vše v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš ve vlastnictví města v rámci stavby „VBT, Jihlavská, příp. NNk, TS, p.č. 3005/17“ za jednorázovou úhradu ve výši 3.200,- Kč.

odpovědnost:  odbor majetkový                                             

řešitel: Mgr. Jana Pelánová   

termín: 31.12.2017

 

12/87/17/RM  rozhoduje uzavřít se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice jako oprávněným z věcného břemene smlouvu o zřízení věcného břemene zřizovaného na části pozemku p.č. 2037/1 ostatní plocha, neplodná půda, části pozemku p.č. 4058 orná půda, části pozemku p.č. 4062/1 orná půda vše v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš ve vlastnictví města v rámci stavby „V.Bíteš, Před ouvarem, lok. RD, Vlček, p. 4063“ za jednorázovou úhradu ve výši 8.500,- Kč.

odpovědnost:  odbor majetkový                                             

řešitel: Mgr. Jana Pelánová   

termín: 31.12.2017

 

13/87/17/RM  rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou od 01.10.2017 do 30.09.2018 za nájemné 65,– Kč/m2/ měsíc a bez notářského zápisu (dohoda o splnění závazku se svolením přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm.e) občanského soudního řádu).*

odpovědnost:  odbor majetkový                                             

řešitel: Dana Lipavská, DiS.   

termín: 30.09.2017

 

14/87/17/RM  rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3 na ulici Masarykovo náměstí 14, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.10.2017 do 30.09.2018, za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc mínus 10 % sleva a bez notářského zápisu (dohoda o splnění závazku se svolením přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm.e) občanského soudního řádu).*

odpovědnost:  odbor majetkový                                             

řešitel: Dana Lipavská, DiS.   

termín: 30.09.2017

 

15/87/17/RM  doporučuje ZM rozhodnout uzavřít s Krajem Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Jihlava, Žižkova 57, PSČ 587 33 předloženou Smlouvu o společném postupu při zajištění přípravy a realizace akce „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“.

odpovědnost:  odbor majetkový                                             

řešitel: Mgr. Jana Pelánová   

termín: 09.10.2017

 

16/87/17/RM  doporučuje ZM rozhodnout uzavřít s Krajem Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Jihlava, Žižkova 57, PSČ 587 33 předloženou Smlouva o společném postupu při zajištění přípravy a realizace akce „Velká Bíteš – propojení silnic I/37 a II/395“.

odpovědnost:  odbor majetkový                                             

řešitel: Mgr. Jana Pelánová   

termín: 09.10.2017

 

17/87/17/RM  rozhoduje přijmout cenovou nabídku na realizaci pokládky chrániček společnosti Jicom, spol. s r.o., Jarní 898/50 Brno v ulici Lánice, Velká Bíteš za cenu 125.874 Kč s DPH.

odpovědnost:  odbor správní                                      

řešitel: Bc. Tomáš Zedník   

termín: 13.09.2017

 

18/87/17/RM  rozhoduje povolit Základní škole Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizaci výjimku z nejnižšího počtu žáků ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální (třída VII.)  a výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě ZŠ samostatně zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona (třída IV.) a ve třídě ZŠ speciální (třída II.), a to dle žádosti ředitelky školy doručené zřizovateli dne 08.09.2017 pod č.j. MÚVB/6615/17.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 12.09.2017

 

19/87/17/RM  rozhoduje revokovat usnesení číslo 22/79/17/RM ze dne 26.06.2017 a nahradit jej usnesením novým, v tomto znění:

Rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 8, Masarykovo náměstí 67, Velká Bíteš na dobu určitou, a to do 31.10.2017 za nájemné 45,50 Kč/m2/měsíc.* 

odpovědnost:  odbor majetkový                                             

řešitel: Ing. Jana Švecová   

termín: 30.09.2017

 

20/87/17/RM  rozhoduje udělit Základní škole Velká Bíteš, příspěvkové organizaci souhlas s realizací projektu v rámci Výzvy č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace    

termín: 20.09.2017

 

21/87/17/RM  rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. Vladislava Donaťáka, Mackovec 349/9, 664 31 Lelekovice, IČ: 620 82 086 na „Technický dozor objednatele“ na stavbě „Inženýrské sítě na Babinci – 2. etapa“ za cenu 200.000 Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou příkazní smlouvu.

odpovědnost:  odbor majetkový                                             

řešitel: Ing. Pavel Bednář   

termín: 02.10.2017

 

22/87/17/RM  rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. Františka Laštovičky, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 101 17 831 na výkon autorského dozoru na akci „Inženýrské sítě na Babinci – 2. etapa“ za cenu 85.000 Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou příkazní smlouvu.

odpovědnost:  odbor majetkový                                             

řešitel: Ing. Pavel Bednář   

termín: 02.10.2017

 

23/87/17/RM  rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Václav Kopáček, Tyršova 222, 595 01 Velká Bíteš; IČ: 704 03 759 na realizaci dřevěného pódia a schodů na Základní uměleckou školu Hrnčířská 117, Velká Bíteš za cenu 55.000,- Kč bez DPH / 66.500,- Kč s DPH a předmětné práce objednat.

odpovědnost:  odbor majetkový                                             

řešitel: Ing. Lenka Pohlová   

termín: 31.10.2017

 

24/87/17/RM  rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. Česlava Veselého, Lesní 397/32, 591 02 Žďár nad Sázavou, IČ: 758 52 837 na výkon funkce koordinátora BOZP na stavbě „Inženýrské sítě na Babinci – 2. etapa“ za cenu 50.000 Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost:  odbor majetkový                                             

řešitel: Ing. Pavel Bednář   

termín: 02.10.2017

 

25/87/17/RM  rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti ARCHAIA Brno, o.p.s., IČ: 262 68 469 na záchranný archeologický výzkum na stavbě „Inženýrské sítě na Babinci – 2 etapa“ za cenu 45.000 Kč bez DPH a uzavřít s ní předloženou smlouvu.

odpovědnost:  odbor majetkový                                             

řešitel: Ing. Pavel Bednář   

termín: 02.10.2017

 

26/87/17/RM  rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. Tomáše Pelána, Rajhradská 628, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 882 83 992 a objednat u něj výsadbu zeleně na nádvoří za radnici Velká Bíteš za cenu 100.160 Kč včetně DPH.

odpovědnost:  odbor majetkový                                             

řešitel: Ing. Pavel Bednář   

termín: 25.09.2017

 

27/87/17/RM  doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést pozemek p.č. 849/25 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 90 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města do vlastnictví spol. E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice za cenu obvyklou ve výši 50.000,- Kč. Ve prospěch města bude zřízeno věcné předkupní právo, jehož předmětem bude závazek kupujícího nabídnout uvedený pozemek za cenu 50.000,- Kč nejprve prodávajícímu v případě, že by chtěl kupující uvedený pozemek v budoucnu jakýmkoliv způsobem zcizit. Náklady související s vkladem vlastnického práva i věcného předkupního práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost:  odbor majetkový                                             

řešitel: Mgr. Jana Pelánová   

termín: 09.10.2017

 

28/87/17/RM  rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou od 01.10.2017do 30.09.2018 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a bez notářského zápisu (dohoda o splnění závazku se svolením přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm.e) občanského soudního řádu).*

odpovědnost:  odbor majetkový                                             

řešitel: Dana Lipavská, DiS.   

termín: 30.09.2017

 

29/87/17/RM  nesouhlasí s předloženou studií stavebního záměru stavby dvou rodinných domů na pozemcích parc.č. 1620, 1621, 1622 a 1610/1 v k.ú. Velká Bíteš s ohledem na nereálně navržené parkování.

odpovědnost:  odbor majetkový                                             

řešitel: Ing. Hana Žáková   

termín: 27.09.2017

 

30/87/17/RM  rozhoduje vyhradit parkovací stání pro zákazníky a zásobování provozoven v ul. Lánice čp. 30, 57- 60, Velká Bíteš na omezenou dobu max. 15 min. V případě, že bude majitel obchodu vyžadovat vyhrazená stání pouze pro svoji provozovnu, zajistí si vyhrazení na své náklady.

odpovědnost:  odbor majetkový                                             

řešitel: Ing. Hana Žáková   

termín: 27.09.2017

 

31/87/17/RM  rozhoduje uzavřít se zhotovitelem, Ncorp s.r.o, Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 27721043, dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Velká Bíteš, ul. Lánice – chodníky, sjezdy a zpevněné plochy“, kterým se navyšuje cena díla o 49.761,- Kč bez DPH, cena včetně DPH 60.211,- Kč.

odpovědnost:  odbor majetkový                                             

řešitel: Ing. Milan Pelc   

termín: 20.09.2017

 

32/87/17/RM  rozhoduje přijmout cenovou nabídku od společnosti AP – ateliér, s.r.o. Kabátníkova 2, 602 00 Brno, IČ: 60725681 na zpracování realizační projektové dokumentace na akci „Venkovní úpravy dvorní části a parkoviště s vazbou na park u Kulturního domu Velká Bíteš“ za nabídkovou cenu 170.000,- Kč bez DPH / 205.700,- Kč včetně DPH v rozsahu cenové nabídky ze dne 21.07.2017. Současně rada města rozhoduje u této firmy předmětné práce objednat.

odpovědnost:  odbor majetkový                                             

řešitel: Ing. Lenka Pohlová   

termín: 31.10.2017

 

33/87/17/RM  rozhoduje přijmout cenovou nabídku od společnosti Silniční projekt spol. s.r.o. se sídlem Šumavská 31, 602 00 Brno, IČO: 46968822, na zpracování dílčí části DSP akce „Silnice II/379 Velká Bíteš – SZ Obchvat“ ve výši 342.478,- Kč s DPH (tj. 283.040,- Kč bez DPH) a tyto projekční práce objednat.

odpovědnost:  odbor majetkový                                             

řešitel: Ing. Nikola Kučerová   

termín: 30.11.2017

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

Počet listů: 3