86/17 - 31.08.2017 Usnesení Rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/6364/17/T/KLI

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 86/2017 konané dne 31.08.2017 v zasedací síni radnice

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/86/17/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 86/2017 takto:

  1. Zahájení, schválení programu schůze
  2. Zápis RM č. 85/2017
  3. Dodatek ke smlouvě o dílo 23/69/17
  4. Akce „Inženýrské sítě na Babinci – 2. etapa“ 
  5. Uzavření nájemní smlouvy bytu č. 3, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
  6. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Dláždění chodníků v ulici Nová čtvrť, Velká Bíteš“
  7. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 31.08.2017

 

2/86/17/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 85/2017 ze dne 21.08.2017.

odpovědnost: rada města

termín: 31.08.2017

 

3/86/17/RM rozhoduje uzavřít se zhotovitelem PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha  dodatek ke smlouvě o dílo 23/69/17a tím prodloužit termín plnění do 17.09.2017.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Milan Pelc

termín: 01.09.2017

 

4/86/17/RM  rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/14, 627 00 Brno, IČ: 253 22 257  na realizaci stavby „Inženýrské sítě na Babinci – 2. etapa“ a uzavřít s ním smlouvu o dílo s cenou díla 23.547.933,32 Kč bez DPH.

odpovědnost:  odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 30.10.2017

 

5/86/17/RM  rozhoduje  uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.09.2017 do 31.08.2018 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc mínus 10 % sleva a  bez notářského zápisu (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e)  občanského soudního řádu).*

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 01.09.2017

 

6/86/17/RM  rozhoduje uzavřít se zhotovitelem, Technické služby Velká Bíteš spol. s.r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš; IČ:25594940 předložený dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Dláždění chodníku v ulici Nová čtvrť, Velká Bíteš“, kterým se prodlužuje termín plnění díla do 30.10.2017.

odpovědnost:  odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 30.09.2017

 

 

 

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

Ing. Tomáš Kučera

člen rady města

 

 

 

Počet listů: 1