85/17 - 21.08.2017 Usnesení Rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

 

 

Č.j. MÚVB/5762/17/T/KLI

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 85/2017 konané dne 21.08.2017 v zasedací síni radnice

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/85/17/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 85/2017 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 84/2017
 3. Prominutí příslušenství dluhu na nájemném
 4. Dluh na nájemném 
 5. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, Tyršova 239, Velká Bíteš
 6. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 3243, 1620/6, 1518/2 v k.ú. Velká Bíteš
 7. Bezúplatné nabytí částí p.č. 3015/1 v k.ú. Velká Bíteš
 8. Dohoda o zrušení věcného předkupního práva
 9. Úplatné nabytí pozemku p.č. 2295/20 v k.ú. Velká Bíteš
 10. Úplatné nabytí id. 1/20 p.č. 940/4, id. 1/40 p.č. 940/5, id. 1/20 p.č. 2346/12 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Směna pozemků p.č. 2539/80, p.č. 2539/81, p.č. 2539/82 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Úplatné nabytí id. 1/2 pozemku p.č. 3237 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Úplatné nabytí id. 1/15 pozemku p.č. 3239 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 1518/3 v k.ú. Březské
 15. Úplatné nabytí id. 1/2 pozemku p.č. 3320 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Uzavření Mateřské školy Masarykovo náměstí 86
 17. Smlouva o předání a převzetí přeložky mezi investorem a SVK Žďársko pro stavbu „Silnice II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“
 18. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, na ulici Sadová 579, Velká Bíteš
 19. Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7, Tyršova 239, Velká Bíteš
 20. Hodnotící komise veřejné zakázky „Inženýrské sítě na Babinci – 2. etapa“
 21. Směna částí pozemků p.č. 1326/3, 1328/6, 1328/4 v k.ú. Velká Bíteš
 22. Úplatné nabytí id. 3/5 pozemku p.č. 3366/2 v k.ú. Velká Bíteš
 23. Uzavření nájemní smlouvy bytu č. 5, Masarykovo náměstí 84, Velká Bíteš
 24. Uzavření nájemní smlouvy bytu č. 11, Sadová 579, Velká Bíteš
 25. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním s dopravcem TRADO-bus, s.r.o.
 26. Uzavření nájemní smlouvy bytu č. 3, U Stadionu 283, Velká Bíteš
 27. Úplatné nabytí pozemků p.č. 2346/22 a p.č. 2346/21 v k.ú. Velká Bíteš
 28. Výměna výplní otvorů v KD Březka
 29. Zápis z jednání kontrolního výboru
 30. Smlouva k užití silničního tělesa
 31. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 21.08.2017

 

2/85/17/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 84/2017 ze dne 14.08.2017.

odpovědnost: rada města

termín: 21.08.2017

 

3/85/17/RM rozhoduje prominout příslušenství dluhu na nájemném a zálohách za úhradu za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu ve výši 209,– Kč.*

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.08.2017

 

4/85/17/RM  rozhoduje předat dluh bývalých nájemců bytu na nájemném ve výši 28.881,00 Kč  právnímu zástupci k vymáhání soudní cestou.*

odpovědnost:  odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 31.08.2017

 

5/85/17/RM  rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3 na ulici Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.11.2017 do 31.10.2018 za nájemné 45,– Kč/m2/ měsíc.*

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.10.2017

 

6/85/17/RM  doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt

-       část pozemku p.č. 1518/2 o výměře cca 1054 m2 v k.ú. a obci Březské za cenu 120,- Kč/m2

-       pozemek p.č. 1620/6 o výměře 665 m2 v k.ú. a obci Březské za cenu 120,- Kč/m2

-       část pozemku p.č. 3243 o výměře cca 216 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2

-       část pozemku p.č. 3243 o výměře cca 65 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 25,- Kč/m2

s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí částí uvedených pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Jana Pelánová

termín: 31.12.2017

 

7/85/17/RM  doporučuje ZM rozhodnout bezúplatně nabýt části pozemku p.č. 3015/1 v k.ú. a obci Velká Bíteš oddělené geometrickým plánem č. 2301-212/2016 a nově označené:

-       p.č. 3015/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 174 m2,

-       p.č. 3015/21 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 86 m2,

-       p.č. 3015/19 ostatní plocha, zeleň o výměře 15 m2,

-       p.č. 3015/20 ostatní plocha, zeleň o výměře 16 m2,

-       p.č. 3015/22 ostatní plocha, zeleň o výměře 392 m2,

-       p.č. 3015/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 96 m2,

-       p.č. 3015/23 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 27 m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví Kraje Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava do vlastnictví města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Jana Pelánová

termín: 31.12.2017

 

8/85/17/RM  doporučuje ZM revokovat usnesení č. 14/18/17/ZM ze dne 12.06.2017 a nahradit ho novým zněním:

ZM rozhoduje uzavřít mezi městem Velká Bíteš a manželi dohodu o zrušení věcného předkupního práva k pozemku p.č. 84/13 zahrada a pozemku p.č. 84/16 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 26, rod. dům vše v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš zřízeného ve prospěch města Velká Bíteš. Náklady na výmaz věcného předkupního práva z katastru nemovitostí uhradí žadatel.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Jana Pelánová

termín: 31.12.2017

 

9/85/17/RM  doporučuje ZM schválit a uzavřít předloženou kupní smlouvu č.j. ÚZSVM/BZR/2838/2017-BZRM na převod vlastnického práva k pozemku parc. č. 2295/20 v obci a k.ú. Velká Bíteš, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví města Velká Bíteš, za cenu 41.000,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Jana Pelánová

termín: 31.12.2017

 

10/85/17/RM  doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt

-       id. 1/20 pozemku p.č. 940/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 52 m2,

-       id. 1/40 pozemku p.č. 940/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2,

-       id. 1/20 pozemku p.č. 2346/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 71 m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů k výše uvedeným pozemkům.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Jana Pelánová

termín: 31.12.2017

 

11/85/17/RM doporučuje ZM rozhodnout směnit pozemky

-       p.č. 2539/80 orná půda o výměře 741 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

-       p.č. 2539/81 orná půda o výměře 741 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

-       p.č. 2539/82 orná půda o výměře 1018 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš v hodnotě 2.500.000,- Kč za id. 2/11 pozemku p.č. 1846 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 3428 m2 a id. 2/11 pozemku p.č. 1847 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu obvyklou uvedených spoluvlastnických podílů ve výši 86.497,- Kč do vlastnictví města Velká Bíteš s tím, že rozdíl hodnot pozemků ve výši 2.413.503,- Kč bude městu uhrazen před podpisem směnné smlouvy. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí smluvní strany rovným dílem.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Jana Pelánová

termín: 31.12.2017

 

12/85/17/RM  doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt id. ½ části pozemku p.č. 3237 orná půda o výměře cca 1924 m2 za cenu 120,- Kč/m2 a id. ½ části pozemku p.č. 3237 orná půda o výměře cca 4895 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnického podílu k uvedenému pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Jana Pelánová

termín: 31.12.2017

 

13/85/17/RM  doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt id. 1/15 části pozemku p.č. 3239 orná půda o výměře cca 37 m2 za cenu 120,- Kč/m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnického podílu k části uvedeného pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Jana Pelánová

termín: 31.12.2017

 

14/85/17/RM  doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 1518/3 orná půda o výměře cca 476 m2 za cenu 120,- Kč/m2 v k.ú. a obci Březské s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části uvedeného pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Jana Pelánová

termín: 31.12.2017

 

15/85/17/RM  doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt id. ½ části pozemku p.č. 3320 orná půda o výměře cca 468 m2 za cenu 120,- Kč/m2 a id. ½ části pozemku p.č. 3320 orná půda o výměře cca 2724 m2 za cenu 25,- Kč/m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnického podílu částí uvedeného pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Jana Pelánová

termín: 31.12.2017

 

16/85/17/RM  rozhoduje souhlasit s uzavřením mateřské školky Masarykovo náměstí 86 dne 1.9.2017

odpovědnost:  MŠ Masarykovo náměstí                                  

řešitel: Mgr. Hana Sedláková   

termín: 31.08.2017

 

17/85/17/RM  rozhoduje uzavřít mezi: Městem Velká Bíteš, IČ: 00295647 se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš, jako investorem stavby „Silnice II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“ Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, IČ: 43383513, se sídlem Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou jako vlastník stávající stavby vodovodu předloženou Smlouvu za účelem stanovení vzájemných práv a závazků při budování přeložky vodovodu SO 301.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Nikola Kučerová

termín: 30.09.2017

 

18/85/17/RM  rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 12 na ulici Sadová 579, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.09.2017 do 31.08.2018 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc mínus 10 % sleva a bez notářského zápisu (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu).*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská

termín: 31. 08. 2017

 

19/85/17/RM  rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 7, Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.10.2017 do 30.09.2018 za nájemné 45,– Kč/m2/měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská

termín: 30.09.2017

 

20/85/17/RM  schvaluje následující složení hodnotící komise: Ing. Milan Vlček, Ing. Pavel Bednář, Ing. Lenka Kerberová, Ing. Ivana Kalábová, Ing. Petr Bláha a jejich náhradníky: Ing. Tomáš Kučera, Ing. Milan Pelc, Ing. Ladislav Rada, Tomáš Růžek DiS. a Ing. Petr Leopold pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Inženýrské sítě na Babinci – 2. etapa“.

termín: 31.08.2017

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

 

21/85/17/RM  doporučuje ZM rozhodnout směnit

-       část pozemku p.č. 1326/3 oddělenou geometrickým plánem č. 2420-73/2017 a nově označenou p.č. 1326/5 orná půda o výměře 63 m2,

-       část p.č. 1328/4 oddělenou geometrickým plánem č. 2420-73/2017 a nově označenou p.č. 1328/4 trvalý travní porost o výměře 13 m2,

-       část p.č. 1328/6 oddělenou geometrickým plánem č. 2420-73/2017 a nově označenou p.č. 1328/10 trvalý travní porost o výměře 12 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš 

-       za část pozemku p.č. 1328/1 trvalý travní porost oddělenou geometrickým plánem č. 2271-45/2016 a nově označenou p.č. 1328/8 trvalý travní porost o výměře 140 m2 do vlastnictví města Velká Bíteš se současným bezúplatným zřízením věcného břemene ve prospěch města Velká Bíteš spočívajícího v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat kanalizační řady se šachtami včetně práva vstupu a vjezdu na část p.č. 1326/3 oddělenou geometrickým plánem č. 2420-73/2017 a nově označenou p.č. 1326/5 v k.ú. Velká Bíteš v rozsahu geometrického plánu č. 1983-162/2012. Správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva a práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí město Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Jana Pelánová

termín: 31.12.2017

 

22/85/17/RM  doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt id. 3/5 pozemku p.č. 3366/2 orná půda o výměře 37 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Jana Pelánová

termín: 31.12.2017

 

23/85/17/RM  rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5 na ulici Masarykovo náměstí 84, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.09.2017 do 31.08.2018 a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc mínus 10 % sleva a bez notářského zápisu.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská

termín: 31. 08. 2017

 

24/85/17/RM  rozhoduje revokovat usnesení číslo 5/80/17/RM ze dne 03.07.2017 a nahradit jej následujícím:

Rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 11, Sadová 579, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.09.2017 do 31.08.2018 za nájemné 65,– Kč/m2/ měsíc a bez notářského zápisu.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská

termín: 31.08.2017

 

25/85/17/RM  rozhoduje uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním s dopravcem TRADO-BUS, s.r.o., Komenského č.p. 137, č.o. 9, 674 01  Třebíč, IČ 25503316

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Darina Burianová

termín: 10.09.2017

 

26/85/17/RM  rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3, U Stadionu 283, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.09.2017 do 31.08.2018 za nájemné 65,– Kč/m2/ měsíc a s notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm.e)  občanského soudního řádu).*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská

termín: 31.08.2017

 

27/85/17/RM  doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt:

-       pozemek p.č. 2346/21 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 81 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 

-       pozemek p.č. 2346/22 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 41 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Jana Pelánová

termín: 31.12.2017

 

28/85/17/RM  rozhoduje přijmout cenovou nabídku ve výši 115.474,00 Kč od společnosti HZB spol. s r.o., Pražská 548/136, 642 00 Brno, Bosonohy, IČ: 25510916 na realizaci výměny oken a dveří (místo stávajících dřevěných výplňových prvků nové plastové) v obvodovém plášti budovy č.p. 28 v Březce, obec Velká Bíteš, parc.č. 127 v k.ú. Březka u Velké Bíteše.

Současně rada města rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 31.08.2017

 

29/85/17/RM  vzala na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru.

odpovědnost:  rada města                              

termín: 11.09.2017

 

30/85/17/RM  rozhoduje uzavřít „Smlouvu k užití silničního tělesa“ se správcem komunikace – Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny s cenou za užití silničního tělesa 1.210,-Kč

odpovědnost: Odbor majetkový

řešitel: Ing. Milan Pelc

termín: 30.09.2017

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Karel Navrátil

člen rady města

 

Počet listů: 3