84/17 - 14.08.2017 Usnesení Rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

 

Č.j. MÚVB/5760/17/T/KLI

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 84/2017 konané dne 14.08.2017 v zasedací síni radnice

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

 

1/84/17/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 84/2017 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 83/2017
 3. Výkon koordinátora BOZP na stavbě „III/3791a Velká Bíteš ul. Lánice“
 4. Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků – bývalá Traktorka
 5. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o souhlas s uzavřením provozu
 6. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o souhlas s přijetím daru
 7. Udělení výjimky z umístění stavby od hranice pozemku dle §25 odst.5 vyhlášky 501/2006 Sb.
 8. Platový výměr ředitelky MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86
 9. Výměna oken v části objektu ZUŠ – II. etapa
 10. Oprava hřbitovní zdi – 3. část
 11. Oplocení u Základní školy, ulice Sadová
 12. Rekonstrukce křižovatky Nová Čtvrť - II/379 - K Mlýnům a veřejného osvětlení
 13. Opatření k odstranění vlhkosti v části objektu ZUŠ – I. etapa a rekonstrukce instalace – II. etapa, Hrnčířská 117, Velká Bíteš
 14. Nádvoří za radnicí Velká Bíteš
 15. Dohodu o společném postupu při vybudování dopravní a technické infrastruktury v Košíkově
 16. Cenová nabídka na chytrou lavičku od firmy Full Capacity, s.r.o.
 17. Revokace usnesení o odvolání ředitele ICKK Tomáše Jelínka
 18. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 14.08.2017

 

2/84/17/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 83/2017 ze dne 31.07.2017.

odpovědnost: rada města

termín: 14.08.2017

 

3/84/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku organizace KSÚSV p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ 00090450 na výkon funkce koordinátora BOZP na stavbě „III/3791a Velká Bíteš ul. Lánice“ za cenu 6.175 Kč bez DPH, s DPH 7.472 Kč a uzavřít s ní příkazní smlouvu.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Milan Pelc

termín: 31.08.2017

 

4/84/17/RM  rozhoduje zveřejnit záměr směny pozemků p.č. 2539/163 orná půda o výměře 1132 m2, p.č. 2977/2 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 28 m2 a části pozemku p.č. 3000/16 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 221 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost:  odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová   

termín: 15.09.2017

 

5/84/17/RM rozhoduje souhlasit s  uzavřením provozu Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace v týdnu od 28. do 31. 08. 2017 dle žádosti  č.j. MÚVB/5757/17.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 28.08.2017

 

6/84/17/RM   rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/5756/17.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.08.2017

 

usnesení 7/84/17/RM -  rozhoduje souhlasit s umístěním stavby garáže na pozemku parc.č. 2539/148 v k.ú. Velká Bíteš a to v min. vzdálenosti 0,3 m od hranice s pozemkem parc.č. 2539/149 v k.ú. Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš.

odpovědnost: Odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 31.08.2017

 

8/84/17/RM schvaluje platový výměr Mgr. Hany Sedlákové, ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace s účinností od 01.08.2017

odpovědnost: rada města                   

termín: 14.08.2017

 

usnesení 9/84/17/RM - rozhoduje uzavřít se zhotovitelem, TRUHLÁŘSTVÍ Jaroslav Kulík, Mlýnská 643, Hrušovany nad Jevišovkou 671 67; IČ: 127 51 057 předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Výměna oken v části objektu ZUŠ – II. etapa, Hrnčířská 117, Velká Bíteš“, kterým se prodlužuje termín plnění díla.

odpovědnost: Odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 31.08.2017

 

usnesení 10/84/17/RM - rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče ATIKA-LYSÝ, s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velká Bíteš; IČ: 607 32 610 na realizaci akce „Oprava hřbitovní zdi – 3. část“ za cenu 739.890,00,- Kč bez DPH / 895.267,00,- Kč s DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 30.09.2017

 

usnesení 11/84/17/RM - rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Technických služeb Velká Bíteš spol. s.r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš; IČ: 255 94 940 na realizaci akce „Oplocení u Základní školy, ulice Sadová“ za cenu 90.139,57,- Kč bez DPH / 109.069,00,- Kč s DPH a předmětné práce objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 30.09.2017

 

usnesení 12/84/17/RM - rozhoduje zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce křižovatky Nová Čtvrť - II/379 - K Mlýnům a veřejného osvětlení“.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Nikola Kučerová

termín: 30.08.2017

 

usnesení 13/84/17/RM - rozhoduje uzavřít se zhotovitelem, Antonínem Vondruškou, Hybešova 160, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 75669617, předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Opatření k odstranění vlhkosti v části objektu ZUŠ – I. etapa a rekonstrukce instalace – II. etapa, Hrnčířská 117, Velká Bíteš“, kterým se navyšuje cena díla o 84.178,- Kč bez DPH / 101. 855,- Kč s DPH.

odpovědnost: Odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 31.08.2017

 

usnesení 14/84/17/RM - rozhoduje uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Nádvoří za radnicí Velká Bíteš“ se zhotovitelem ATIKA-LYSÝ, s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 607 32 610, kterým se mění předmět plnění a snižuje se cena díla o 263 761 Kč včetně DPH.

termín: 31.08.2017

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

 

usnesení 15/84/17/RM - rozhoduje uzavřít předloženou dohodu o společném postupu při vybudování dopravní a technické infrastruktury v Košíkově na částech pozemků p.č. p.č. 42/3, 40, 37, 36/1, 542/1, 543, 544, 537, 86, 84, 79/1, 545, 44, 81 v k.ú. Košíkov.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 15.09.2017

 

usnesení 16/84/17/RM - rozhoduje přijmout cenovou nabídku na chytrou lavičku od firmy Full Capacity, s.r.o., Myslbekova 685/19, 169 00 Praha 6, 02088843

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 30.09.2017

 

usnesení 17/84/17/RM - rozhoduje zrušit usnesení Rady města Velká Bíteš č. 7/77/17/RM ze dne 05.06.2017  a rozhoduje ponechat  pana Tomáše Jelínka na vedoucím pracovním místě ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace

odpovědnost: rada města

termín: 31.08.2017

 

 

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Alois Špaček

člen rady města

 

 

 

 

 

Počet listů: 2