83/17 - 31.07.2017 Usnesení Rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

 

Č.j. MÚVB/5429/17/T/KLI

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 83/2017 konané dne 31.07.2017 v zasedací síni radnice

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/83/17/RM – schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 83/2017 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 82/2017
 3. Nabídka provozování řeckého obchoduIC Velká Bíteš
 4. Cenová nabídka kamerového systému
 5. Rozpočtové opatření č. 9/2017
 6. Žádost ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116 o souhlas se zřízením nového vzdělávacího oboru
 7. Oznámení ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116 o zřízení detašovaného pracoviště
 8. Žádost Vodafone Czech Republic a.s. o změnu nájemní smlouvy
 9. Smlouva o dílo – informační systém knihovny
 10. Smlouva o převodu vlastnictví k majetku ČR s HZS Kraje Vysočina
 11. Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení
 12. Žádost o parkovací kartu
 13. Organizační řád Městského úřadu Velká Bíteš
 14. Cenová nabídka majákové rampy
 15. Rekuperace v MŠ U Stadionu, Velká Bíteš
 16. Úrazové pojištění strážníků Městské policie Velká Bíteš
 17. Ukončení nájmunebytovému prostoru č. 103, Masarykovo náměstí 7, Velká Bíteš a prominutí nájemného
 18. Vrtání studny na fotbalovém stadionu ve Velké Bíteši
 19. Vrtání studny na hokejovém stadionu ve Velké Bíteši
 20. Vrtání studny na speciální škole na ulici Tišnovské 116 ve Velké Bíteši
 21. Výměna výplní otvorů v bytovém domě na Návrší č.p. 259
 22. Pronájem nebytového prostoru č. 101, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
 23. Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě „Rekonstrukce MK Lánice – Velká Bíteš“
 24. Umístění reklamního poutače
 25. Studie RD v ul. Za Potokem
 26. Smlouva o dílo – docházkový systém organizací
 27. Nabídka odprodeje pozemku městu Velká Bíteš
 28. Vydání parkovacích karet
 29. Závěr

 

odpovědnost: rada města

termín: 31.07.2017

 

2/83/17/RM - schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 82/2017 ze dne 24.07.2017.

odpovědnost: rada města

termín: 31.07.2017

 

3/83/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku kamerového systému od spol. AXEC, s.r.o., Palackého tř. 93, 612 00 Brno ve výši 44.810 Kč bez DPH a kamerový systém objednat.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Bc. Tomáš Zedník

termín: 15.08.2017

 

4/83/17/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2017 dle rozpočtového opatření města č. 9/2017.  

odpovědnost:  odbor finanční                                     

řešitel: Bc. Věra Pokorná  

termín: 15.08.2017

 

5/83/17/RM bere na vědomí žádost Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace o souhlas se zřízením nového vzdělávacího oboru Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 od školního roku 2018/2019 a doporučuje ZM schválit změnu zřizovací listiny Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace tak, aby nový vzdělávací obor mohl být zřízen.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 09.10.2017

 

6/83/17/RM bere na vědomí oznámení Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace o zřízení detašovaného pracoviště v budově Tyršova č.p. 239 ve Velké Bíteši na přechodnou dobu pro školní rok 2017/2018.

 

7/83/17/RM rozhoduje nevyhovět žádosti společnosti Vodafone Czech Republic, a.s. o snížení nájemného a pověřuje odbor majetkový jednáním se společností o těchto variantách:

a) uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 10 let, nájemné 120 tis. Kč bez DPH/rok s inflační doložkou, nebo

b) ukončení nájemní smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.08.2017

 

8/83/17/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o dílo na pořízení a nasazení informačního systému knihovny se zhotovitelem Tritius Solutions a.s., Vodní 258/13, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 05700582.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Bc. Tomáš Zedník

termín: 15.08.2017

 

9/83/17/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o převodu vlastnictví k majetku České republiky s Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava, IČO 70885184 a pověřuje Ludvíka Zavřela, velitele SDH Velká Bíteš fyzickým převzetím majetku.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Darina Burianová

termín: 15.08.2017

 

10/83/17/RM doporučuje ZM uzavřít předložený dvoustranný právní úkon: UZNÁNÍ DLUHU A DOHODA O JEHO SPLÁCENÍ.

Rada města rozhoduje předat dluh nájemce na nájemném k vymáhání soudní cestou v případě, že tento nájemce neuzavře s městem dohodu o splácení dluhu do stanoveného termínu.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 31.12.2017

 

11/83/17/RM – k žádosti sděluje, že žadatelka má možnost zakoupit parkovací kartu dle nařízení města Velká Bíteš č. 2/2013 za cenu 1.800 Kč/rok. Pokud se jedná o vyhrazení trvalého parkovacího místa, činí místní poplatek dle obecně závazné vyhlášky města Velká Bíteš č. 2/2011 10.000 Kč/rok.*

odpovědnost:  starosta                                              

termín: 15.08.2017

 

12/83/17/RM schvaluje Organizační řád Městského úřadu Velká Bíteš v předloženém znění s účinností od 01.08.2017.

odpovědnost: tajemnice

termín: 01.08.2017

 

13/83/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku majákové rampy od spol. TOP CENTRUM car s.r.o., Strážovská 958, 697 01 Kyjov ve výši 35.500 Kč včetně DPH a majákovou rampu objednat.

odpovědnost: starosta

termín: 15.08.2017

 

14/83/17/RM bere na vědomí technickoekonomické posouzení výhodnosti instalace rekuperace v kuchyni MŠ U Stadionu ve Velké Bíteši a rozhoduje zahájit přípravné práce pro realizaci rekuperace v kuchyni MŠ U Stadionu.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 30.09.2017

 

15/83/17/RM rozhoduje uzavřít Pojistnou smlouvu č. 355000909 na kolektivní úrazové pojištění strážníků Městské policie Velká Bíteš s firmou UNIQA pojišťovna, a. s., Evropská 136, Praha 6, IČ: 49240480, dle předloženého návrhu.

odpovědnost:  odbor finanční                                     

řešitel: Bc. Věra Pokorná  

termín: 15.08.2017

 

16/83/17/RM rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu k nebytovému prostoru číslo 103 na adrese Masarykovo náměstí č.p.7, 595 01 Velká Bíteš, ke dni 31.07.2017.

Rada města rozhoduje prominout nájemné ve výši 11.480,00 Kč za pronájem nebytového prostoru číslo 103 v domě na adrese Masarykovo náměstí 7, 595 01 Velká Bíteš, za období od 01.01.2017 do 31.07.2017.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 31.08.2017

 

17/83/17/RM rozhoduje přijmout od firmy CHOMEX s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2; IČ: 24846562 cenovou nabídku ve výši 135.000,- Kč bez DPH / 163.350,- Kč s DPH za provedení vrtané studny na fotbalovém stadionu ve Velké Bíteši a současně RM rozhoduje s danou firmou uzavřít předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 30.09.2017

 

18/83/17/RM rozhoduje přijmout od firmy CHOMEX s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2; IČ: 24846562 cenovou nabídku ve výši 79.000,- Kč bez DPH / 95.590,- Kč s DPH za provedení vrtané studny na hokejovém stadionu ve Velké Bíteši a současně RM rozhoduje s danou firmou uzavřít předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 30.09.2017

 

19/83/17/RM rozhoduje přijmout od firmy CHOMEX s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2; IČ: 24846562 cenovou nabídku ve výši 65.000,- Kč bez DPH / 78.650,- Kč s DPH za provedení vrtané studny na speciální škole na ulici Tišnovské 116 ve Velké Bíteši a současně RM rozhoduje s danou firmou uzavřít předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 30.09.2017

 

20/83/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče HZB spol. s r.o., Pražská 548/136, 642 00 Brno, Bosonohy, IČ: 25510916 na realizaci výměny oken a dveří (místo stávajících dřevěných výplňových prvků nové plastové) v bytovém domě na adrese: Velká Bíteš, Návrší 259 za cenu 212.821,40 Kč bez DPH a uzavřít smlouvu o dílo na předmětnou zakázku.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 30.12.2017

 

21/83/17/RM rozhoduje pronajmout panu Miloši Brychtovi, Hajany 160, 664 43, IČ: 64278395 nebytový prostor číslo 101 o výměře 46 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš na adrese Masarykovo náměstí 85, a to na dobu určitou od 01.08.2017 do 31.10.2017, za nájemné 3.000,00 Kč/měsíc/nebytový prostor.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 31.08.2017

 

22/83/17/RM rozhoduje uzavřít se zhotovitelem SCC CZECH s.r.o., Za Žoskou 383, 288 02 Nymburk, IČ: 2877932 dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na výkon koordinátora BOZP, kterým se snižuje cena díla o 26.100 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Milan Pelc

termín: 31.08.2017

 

23/83/17/RM rozhoduje zamítnout žádost firmy Autobaterie Kopečný s.r.o. o umístění reklamního poutače na zábradlí před budovou České pošty, s.p. a rozhoduje vyhotovit na náklady města Velká Bíteš společný informační panel o provozu firem nacházejících se v rekonstruovaném úseku. Tento panel bude po dobu stavby umístěn na objektu čp. 67.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 07.08.2017

 

24/83/17/RM vydává nařízení města Velká Bíteš č. 2/2017, kterým se vymezuje oblast města Velká Bíteš, ve které lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla za sjednanou cenu.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Nikola Kučerová

termín: 30.09.2017

 

25/83/17/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o dílo na pořízení a nasazení evidence docházky v organizacích města s firmou Vladimír Zavřel Z-WARE, Horákovská 163/7, 628 00 Brno – Líšeň, IČO: 15564894.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Bc. Tomáš Zedník

termín: 15.08.2017

 

26/83/17/RM deklaruje svůj zájem na dořešení lokality pro městský domov důchodců a pověřuje odbor majetkový předložením variant možného umístění tohoto zařízení na území města.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 21.08.2017

 

27/83/17/RMrozhoduje poskytnout bezplatné parkovací karty obyvatelům ulice Lánice v opravovaném úseku od ulice Kostelní po Mejto s platností do 31.10.2017.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Milan Pelc

termín: 31.10.2017

 

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Zdeněk Řezáč

člen rady města

 

 

 Počet listů: 2