82/17 - 24.07.2017 Usnesení Rady města

 

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/5306/17/T/KLI

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 82/2017 konané dne 24.07.2017 v HS Velká Bíteš

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

 

1/82/17/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 82/2017 takto:

Zahájení, schválení programu schůze

Zápis RM č. 81/2017

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s RENARDS dotační, s.r.o.

Změna poskytovatele pevných linek

Smlouva o dílo – přípolož k trase CETIN

Rozpočtové opatření č. 8/2017

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Nádvoří za radnicí Velká Bíteš“

Projektová dokumentace na opravu budovy Jihlavská 623, Velká Bíteš

Dodatek č. 1 smlouvy o připojení na pult centralizované ochrany

Ukončení nájemní smlouvy a uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, Družstevní 584, Velká Bíteš

Dláždění chodníku na fotbalovém stadionu ve Velké Bíteši

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Dláždění chodníků v ulici Nová čtvrť, Velká Bíteš“

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Zadávací dokumentace „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“

Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 24.07.2017

 

2/82/17/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 81/2017 ze dne 18.07.2017.

odpovědnost: rada města

termín: 24.07.2017

 

3/82/17/RM rozhoduje uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. D 002238 / - / 1 s firmou RENARDS dotační, s.r.o., se sídlem Vídeňská 228/7, 639 00 Brno ohledně ukončení spolupráce při přípravě žádosti o dotaci - z dotačního titulu IROP na projekt s pracovním názvem „Informační a komunikační systémy města Velká Bíteš“

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Bc. Tomáš Zedník

termín: 30.07.2017

 

4/82/17/RM  rozhoduje uzavřít rámcovou smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací s firmou UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, Praha 4, Nusle, IČ: 00562262 v oblasti poskytování služby pevných linek.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Bc. Tomáš Zedník

termín: 30.07.2017

 

5/82/17/RM  rozhoduje uzavřít smlouvu o dílo na realizaci přípolože ochranných trubek pro metropolitní síť města v celkové výši 274.807,88 Kč bez DPH s firmou TEMO – TELEKOMUNIKACE, a.s., U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10, IČO: 257 40 253.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Bc. Tomáš Zedník

termín: 31.07.2017

 

6/82/17/RM  schvaluje úpravu rozpočtu roku 2017 dle rozpočtového opatření města č. 8/2017.   

odpovědnost:  odbor finanční                                     

řešitel: Bc. Věra Pokorná   

termín: 31.07.2017

 

7/82/17/RM  rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Nádvoří za radnicí Velká Bíteš“ se zhotovitelem ATIKA- LYSÝ, s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 607 32 610, kterým se mění předmět plnění, snižuje cena díla a prodlužuje termín dokončení.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 07.08.2017

 

8/82/17/RM  rozhoduje přijmout cenovou nabídku projektové dokumentace od zhotovitele Ing. Jiří Procházka na akci „Rekonstrukce objektu Jihlavská 623“, ve výši 80.810,- Kč včetně DPH a předmětné práce objednat.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Milan Pelc

termín: 31.08.2017

 

9/82/17/RM  rozhoduje  uzavřít Dodatek č. 1 smlouvy o připojení na pult centralizované ochrany číslo K 0600/2014-PCO se SECURITY MONIT s.r.o., se sídlem Hoblíkova 6, 613 00 Brno.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 31.07.2017

 

10/82/17/RM  rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu č. 4 na adrese Družstevní 584, Velká Bíteš ke dni 31.07.2017.

Současně rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4, Družstevní 584, Velká Bíteš na dobu neurčitou od 01.08.2017 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc mínus 20 % sleva.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.07.2017

 

11/82/17/RM  rozhoduje přijmout cenovou nabídku a objednat zboží u Technických služeb Velká Bíteš spol. s.r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš; IČ: 255 94 940 na realizaci akce „Dláždění chodníku na fotbalovém stadionu“ v rozsahu cenové nabídky za 98.162,28,- Kč bez DPH / 118.776,- Kč s DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 31.08.2017

 

12/82/17/RM  rozhoduje uzavřít se zhotovitelem, Technické služby Velká Bíteš spol. s.r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš; IČ:25594940 předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Dláždění chodníku v ulici Nová čtvrť, Velká Bíteš“, kterým se prodlužuje termín plnění díla.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 31.08.2017

 

13/82/17/RM  rozhoduje uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor, a to služebny městské policie a skladu dopravního značení, s pronajímatelem Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš; IČ:25594940.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 31.07.2017

 

14/82/17/RM schvaluje zadávací dokumentaci pro zadávací řízení projektu „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 31.08.2017

 

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Alois Špaček

člen rady města

 

 

Počet listů: 1