81/17 - 17.07.2017 Usnesení Rady města

Č.j. MÚVB/5222/17/T/KLI

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 81/2017 konané dne 18.07.2017 v kanceláři starosty

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

 

1/81/17/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 81/2017 takto:

  1. Zahájení, schválení programu schůze
  2. Zápis RM č. 80/2017
  3. Smlouva o nájmu dopravního prostředku a marketingové spolupráci
  4. Oprava hřbitovní zdi – 3. část u kostela sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši
  5. Rozpočtové opatření č. 7/2017
  6. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 18.07.2017

 

2/81/17/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 80/2017 ze dne 03.07.2017.

odpovědnost: rada města

termín: 18.07.2017

 

3/81/17/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o nájmu dopravního prostředku a marketingové spolupráci se spol. E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 215/16, 370 01 České Budějovice,   IČO: 25733591.

odpovědnost: starosta

termín: 24.07.2017

 

4/81/17/RM  bere na vědomí přípravu s následnou realizací akce: „Oprava hřbitovní zdi – 3. část“ s pomocí Ministerstva kultury České republiky.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 30.09.2017

 

5/81/17/RM  schvaluje úpravu rozpočtu roku 2017 dle rozpočtového opatření města č. 7/2017.   

odpovědnost:  odbor finanční                                     

řešitel: Bc. Věra Pokorná   

termín: 31.07.2017

 

 

 

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

Ing. Tomáš Kučera 

místostarosta města 

 

 

Počet listů: 1