80/17 - 03.07.2017 Usnesení Rady města

 

Pozn.

 

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/4915/17/T/KLI

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 80/2017 konané dne 03.07.2017 v kanceláři starosty

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/80/17/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 80/2017 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 79/2017
 3. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky „III/3791a Velká Bíteš ul. Lánice“
 4. Aktualizace vnitřního předpisu města Velká Bíteš
 5. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, Sadová 579, Velká Bíteš     
 6. Cenová nabídka řešení plateb parkovného mobilními telefony
 7. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, Tyršova 239, Velká Bíteš     
 8. Vnitřní předpis o přidělování, nošení a ukládání služebních zbraní a střeliva městské policie
 9. Memorandum o vzájemné spolupráci v projektu Smart City
 10. Schválení odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Velká Bíteš
 11. Schválení odměny jednateli TS Velká Bíteš
 12. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 03.07.2017

 

2/80/17/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 79/2017 ze dne 26.06.2017.

odpovědnost: rada města

termín: 03.07.2017

 

3/80/17/RM rozhoduje, jakožto zadavatel ve smyslu ustanovení §122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky ve veřejné zakázce „III/3791a Velká Bíteš ul. Lánice“ uchazeče EUROVIA CS a.s., IČO: 45274924, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií v souladu s doporučením komise vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

b) rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o dílo se společností EUROVIA CS a.s., IČO: 45274924.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Nikola Kučerová

termín: 30.08.2017

 

4/80/17/RM  schvaluje s účinností od 03.07.2017 aktualizovanou Směrnici pro vedení pokladen města Velká Bíteš v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 04.07.2017

 

5/80/17/RM  rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 11 na ulici Sadová 579, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.09.2017 do 31.08.2018 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.08.2017

 

6/80/17/RM  rozhoduje přijmout cenovou nabídku spol. GLOBDATA a.s., Staroměstské náměstí 608/10, 110 00 Praha 1 na řešení plateb parkovného mobilními telefony a pověřuje odbor majetkový přípravou systému SMS parkovného s účinností od 01.08.2017.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Ladislav Rada

termín: 14.07.2017

 

7/80/17/RM   rozhoduje  uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6 na ulici Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.10.2017 do 30.09.2018 za nájemné 45,– Kč/m2/měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.08.2017

 

8/80/17/RM   bere na vědomí vnitřní předpis města Velká Bíteš č. 1/2017, který upravuje přidělování, nošení a ukládání služebních zbraní a střeliva Městské policie Velká Bíteš.

 

9/80/17/RM   rozhoduje uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci (strategickém partnerství) v projektu Smart City se spol. E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice , IČ 25733591.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Ladislav Rada

termín: 31.08.2017

 

10/80/17/RM schvaluje vyplacení odměny za 1. pololetí roku 2017:

 • §Mgr. Haně Sedlákové, ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace
 • §Jiřině Janíkové, ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace
 • §Ing. Josefu Chytkovi, řediteli Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace
 • §Mgr. Blance Gaizurové, ředitelce Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace
 • §Mgr. Zdeňku Strašákovi, řediteli Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
 • §Františku Kratochvílovi, řediteli Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace
 • §MUDr. Svatopluku Horkovi, řediteli Polikliniky Velká Bíteš, příspěvková organizace.*

odpovědnost: ředitel/ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.07.2017

 

11/80/17/RM v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. schvaluje vyplacení odměny za 1. pololetí roku 2017 jednateli společnosti Ing. Pavlu Gaizurovi.*

odpovědnost: jednatel TS

termín: 31.07.2017

 

 

 

 

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

 

 

 

Počet listů: 1