79/17 - 26.06.2017 Usnesení Rady města

 

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/4733/17/T/KLI

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 79/2017 konané dne 26.06.2017 v zasedací síni radnice

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/79/17/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 79/2017 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 78/2017
 3. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Družstevní 584, Velká Bíteš
 4. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Masarykovo náměstí 14, Velká Bíteš
 5. Žádost o pronájem nebytového prostoru č. 101, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
 6. Žádost ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116 o udělení souhlasu s pokračováním v zákl. vzdělávání
 7. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o souhlas s přijetím darů
 8. Žádosti ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116 o poskytnutí příspěvků v souvislosti s granty
 9. Pojistná smlouva č. 2731319909 o pojištění majetku a odpovědnosti – dodatek č. 1
 10. Záměr prodeje id. 83/519 částí p.č. 1148/2, p.č. 1149/2 v k.ú. Vlkov u Osové Bítýšky
 11. Záměr prodeje pozemku p.č. 849/25 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 3238 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 3320 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Úplatné nabytí pozemku p.č. 3241 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 06.09.2005 – pronájem lesní půdy
 16. Žádost o VO na Návrší
 17. Chodník a lávka v ulici Jihlavská
 18. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Úprava ohřevu teplé vody a výměna kotle na fotbalovém stadionu ve Velké Bíteši“
 19. Palisádová stěna Na Valech ve Velká Bíteši
 20. Rekuperace v kulturním domě, Velká Bíteš – revokace
 21. Stanovisko ředitele ZŠ Velká Bíteš k usnesení č. 11/78/17/RM
 22. Žádost o prodloužení doby trvání nájmu k bytu č. 8, Masarykovo náměstí 67, Velká Bíteš
 23. Směna částí pozemků p.č. 1326/3, 1328/6, 1328/4 v k.ú. Velká Bíteš
 24. Záměr úplatného převodu pozemku p.č. 168 v k.ú. Velká Bíteš
 25. Směna části pozemku p.č. 880/33 v k.ú. Velká Bíteš
 26. Navýšení čerpání provozních prostředků v roce 2017 na odměny žákům ZŠ Velká Bíteš
 27. Výběr projektanta na vyhotovení ÚPD pro Změnu č. 9 ÚP města Velká Bíteš, dodatek č.1 k SOD č. 06/2016 na vyhotovení ÚPD Územní plán Velká Bíteš
 28. Dohoda o spolupráci
 29. Dohoda o ukončení nájmu
 30. Parkoviště Za Uličkami, Velká Bíteš
 31. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o souhlas s realizací projektu
 32. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o souhlas s přijetím daru
 33. Smlouva o poskytnutí dotace na akci „Velká Bíteš- Nasvícení přechodů pro chodce“
 34. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících s dopravcem BDS-BUS, s.r.o.
 35. Cenová nabídka dokumentace bouracích prací – dvorní objekty Masarykovo náměstí 85 a 86
 36. Platový výměr ředitele ICKK
 37. Neuspokojivý stav silnice I/37
 38. Odstoupení od rozhodnutí RM o výběru ředitele ICKK
 39. Závěr

 

odpovědnost: rada města

termín: 26.06.2017

 

2/79/17/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 78/2017 ze dne 12.06.2017.

odpovědnost: rada města

termín: 26.06.2017

 

3/79/17/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, Družstevní 584, Velká Bíteš na dobu neurčitou od 01.07.2017 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc mínus 20 % sleva.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 30.06.2017

 

4/79/17/RM  rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, Masarykovo náměstí 14, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.07.2017 do 30.06.2018 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu).*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 30.06.2017

 

5/79/17/RM – a) rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru č. 101 o výměře 46 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš na adrese Masarykovo náměstí 85, a to od 01.08.2017 do 31.10.2017.

b) rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části nebytových prostor v budově č.p. 86, obč. vyb., na p.č. 59 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to nebytový prostor č. 106 o výměře 143,28 m2.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 14.07.2017

 

6/79/17/RM   rozhoduje souhlasit s pokračováním v základním vzdělávání pro školní rok 2017/2018 ve vzdělávacím programu RVP – ZŠS - díl I. v Základní škole Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace.*

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 10.07.2017

 

7/79/17/RM   rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru a věcných darů Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/4600/17.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.07.2017

 

8/79/17/RM   bere na vědomí informace o přidělení finančních prostředků od Kraje Vysočina pro Základní školu Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace, na projekty Webová stránka pro specskolabites.cz a Zdravá škola a doporučuje zastupitelstvu zařadit do rozpočtu roku 2017 příspěvky na dokrytí finančních prostředků na tyto projekty, a to na projekt Webová stránka pro specskolabites.cz ve výši 24.000,- Kč a na projekt Zdravá škola ve výši 40.000,- Kč.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 30.09.2017

 

9/79/17/RM   rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 Pojistné smlouvy č. 2731319909 s firmou UNIQA pojišťovna, a. s., Evropská 136, Praha 6, IČ: 49240480.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 03.07.2017

 

10/79/17/RM   rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu id. 83/519 pozemků p.č. 1148/2 lesní pozemek o výměře 86 m2 a p.č. 1149/2 lesní pozemek o výměře 610 m2 v k.ú. Vlkov u Osové Bítýšky, obec Vlkov.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.07.2017

 

11/79/17/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu pozemku p.č. 849/25 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 90 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš s předkupním právem města Velká Bíteš k uvedenému pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.07.2017

 

12/79/17/RM  doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 3238 orná půda o výměře cca 1085 m2 za cenu 120,- Kč/m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části uvedeného pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 09.10.2017

 

13/79/17/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt id. ½ části pozemku p.č. 3320 orná půda o výměře cca 468 m2 za cenu 120,- Kč/m2 a id. ½ části pozemku p.č. 3320 orná půda o výměře cca 2724 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části uvedeného pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 09.10.2017

 

14/79/17/RM  doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemek p.č. 3241 orná půda o výměře 30 m2 za cenu 120,- Kč/m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedeného pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 09.10.2017

 

15/79/17/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené dne 06.09.2005 mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a Lesním družstvem svazu obcí s.r.o., IČ: 63487977, se sídlem Březské 46, 595 01 Velká Bíteš jako nájemcem ve znění jejích dodatků na pronájem lesních pozemků, jehož předmětem jsou následující ustanovení:

- stanovení výše nájemného za pronájem lesní půdy činí částku odpovídající 75 % z kladného ročního výsledku hospodaření nájemce před zdaněním z předmětu pronájmu/ pronájem lesních pozemků dle této smlouvy/. Minimální výše nájmu je stanovena ve výši 10,- Kč/ha.

Při výpočtu kladného ročního výsledku hospodaření nájemce je vycházeno ze vzorce ( a-b-c), kde je:

a) celkové výnosy v souvislosti s pronajatými pozemky/ tržba za prodej dříví a dotace/

b) náklady na péči o pronajaté pozemky dle LHP

c) podíl na hospodářském výsledku režijního střediska. /tj náklady a výnosy, které nejdou jednoznačně přiřadit k pronajatým pozemkům a jiným střediskům/. Podíl se vypočítá jako poměr celkových výnosů firmy vůči výnosům v bodu „a“

-  na roční výši nájmu vystaví pronajímatelé fakturu se splatností do 15.12. roku vystavení

- nájemce má právo propachtovat pozemky dále třetí osobě, k tomuto musí dát souhlas valná hromada nájemce.

- každá ze smluvních stran má právo výpovědi, která činí 6 let, počítaných od 1. ledna roku následujícího po dni řádného doručené takovéto písemné výpovědi.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2017

 

16/79/17/RM pověřuje odbor majetkový předložením návrhu řešení veřejného osvětlení v lokalitě na Návrší.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Nikola Kučerová

termín: 14.07.2017

 

17/79/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku zhotovitele projektové dokumentace firmy Ing. Josef Novotný, U Dvora 11, 586 01 Jihlava na akci „Chodník a lávka v ulici Jihlavská“, ve výši 106.480,- Kč včetně DPH a předmětné práce objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Milan Pelc

termín: 31.07.2017

 

18/79/17/RM rozhoduje uzavřít se zhotovitelem Petrem Osobou, Sadová 524, 595 01 Velká Bíteš; IČ: 725 07 713 předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: Úprava ohřevu teplé vody a výměna kotle na fotbalovém stadionu ve Velké Bíteši, kterým se navyšuje cena díla o 16.621,- Kč včetně DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 31.07.2017

 

19/79/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku dodavatele Jiří Loukota, Růžová 142, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 426 53 304 a vystavit objednávku na realizaci „Palisádové stěny Na Valech ve Velké Bíteši“ za cenu 163.445,00 Kč včetně DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 17.07.2017

 

20/79/17/RM rozhoduje zrušit usnesení Rady města Velká Bíteš č. 21/75/17/RM ze dne 29.05.2017 a pověřuje odbor majetkový předložením návrhu technickoekonomické výhodnosti instalace rekuperace v kuchyni MŠ U Stadionu ve variantách s dotací a bez dotace.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 10.07.2017

 

21/79/17/RM bere na vědomí stanovisko ředitele Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace a odboru majetkového k usnesení Rady města Velká Bíteš č. 11/78/17/RM ze dne 12.06.2017 ve věci zmizení zvonu z budovy 1. stupně ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 115 a zmizení pamětní desky z budovy 2. stupně ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579, a pověřuje odbor majetkový vznesením dotazu na bývalého ředitele Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace, jak bylo naloženo s těmito věcmi za jeho působení.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 10.07.2017

 

22/79/17/RM rozhoduje nevyhovět žádosti o prodloužení nájmu k bytu na adrese Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 67, a neuzavírat na další období smlouvu o nájmu bytu, Masarykovo náměstí 67, Velká Bíteš.

Rada města rozhoduje prostřednictvím právního zástupce podat žalobu na vyklizení bytu, Masarykovo náměstí 67, Velká Bíteš v případě, že stávající nájemce do stanoveného termínu předmětný byt nevyklidí.

Rada města rozhoduje předat dluh nájemce na nájemném k vymáhání soudní cestou v případě, že tento nájemce do dne stanoveného jako den předání vyklizeného bytu tento dluh v aktuální výši neuhradí ani neuzavře s městem uznání dluhu v aktuální výši  a dohodu o jeho splácení.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 30.09.2017

 

23/79/17/RM rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 1326/3 orná půda o výměře 63 m2, p.č.1328/4 trvalý travní porost o výměře 13 m2, p.č. 1328/6 trvalý travní porost o výměře 12 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.07.2017

 

24/79/17/RM doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p.č. 168 ostatní plocha, zeleň o výměře 67 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 09.10.2017

 

25/79/17/RM doporučuje ZM rozhodnout směnit:

- část pozemku p.č. 880/33 orná půda o výměře cca 646 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

z vlastnictví města Velká Bíteš

za

- část pozemku p.č. 880/40 orná půda o výměře cca 432 m2,

- část pozemku p.č. 2346/22 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 59 m2

v k.ú. a obci Velká Bíteš,

a

- část pozemku p.č. 2346/21 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 111 m2,

- část pozemku p.č. 880/35 orná půda o výměře cca 44 m2 vše

v k.ú. a obci Velká Bíteš,

Náklady související se směnou částí výše uvedených pozemků uhradí město Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 09.10.2017

 

26/79/17/RM  bere na vědomí informaci ředitele Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace o čerpání provozních prostředků v roce 2017.

 

27/79/17/RM  rozhoduje přijmout cenovou nabídku  na vyhotovení ÚPD Změny č. 9 ÚP města Velká Bíteš předloženou Ing. arch. Alenou Košťálovou, architektonicko urbanistická  projekční kancelář, Zavřená 32, 634 00 Brno  a  současně rozhoduje  uzavřít příslušnou  smlouvu o dílo  s tím, že celková  cena díla  bude činit 64.130 Kč včetně DPH.

  rozhoduje uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 06/2016 na vyhotovení ÚPD pro „Územní plán Velká Bíteš“ s Ing. arch. Alenou Košťálovou, architektonicko urbanistická  projekční kancelář, Zavřená 32, 634 00 Brno dle předloženého návrhu.

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

řešitel: Ing. Ladislav Homola

termín: 26.07.2017

 

28/79/17/RM  rozhoduje uzavřít předloženou dohodu o spolupráci uzavíranou mezi městem Velká Bíteš a spol. JOKA Acces s.r.o., IČ: 05612799, se sídlem Skalice 197, 671 71 Skalice.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.07.2017

 

29/79/17/RM  rozhoduje uzavřít s S.O.K. stavební, s.r.o., se sídlem Střítež, Hrotovická – Průmyslová zóna 162, 675 01 Třebíč dohodu o ukončení nájmu dle předloženého návrhu.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 30.06.2017

 

30/79/17/RM  rozhoduje souhlasit s předloženým návrhem parkoviště pro bytové domy S.O.K., ul. Za Uličkami, Velká Bíteš na pozemku parc.č. 4603 v k.ú. Velká Bíteš, konkrétní podmínky budou stanoveny v písemném vyjádření odboru majetkového.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 30.06.2017

 

31/79/17/RM  rozhoduje udělit Mateřské škole Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizaci souhlas s realizací projektu s názvem „Podpora a rozvoj MŠ Velká Bíteš“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace    

termín: 01.09.2017

 

32/79/17/RM rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Mateřskou školou Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/4716/17.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace    

termín: 31.07.2017

 

33/79/17/RM rozhoduje uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace (ID FV01987.0016) s Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749 na akci „Velká Bíteš- Nasvícení přechodů pro chodce“.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Milan Pelc

termín: 26.07.2017  

 

34/79/17/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním s dopravcem BDS-bus, s.r.o., Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš číslo AD1/2017.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Darina Burianová

termín: 10.07.2017

 

35/79/17/RM – a) rozhoduje přijmout cenovou nabídku  od Ing. arch. Kunčíka, autorizovaného architekta na dokumentaci bouracích prací – Masarykovo náměstí 85 ve výši 19.723,- Kč včetně DPH a tyto projekční práce objednat.

b) rozhoduje přijmout cenovou nabídku od Ing. arch. Kunčíka, autorizovaného architekta na dokumentaci bouracích prací – Masarykovo náměstí 86 ve výši 15.125,- Kč včetně DPH a tyto projekční práce objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 17.07.2017

 

36/79/17/RM schvaluje na základě nařízení vlády č. 168/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017 platový výměr Tomáše Jelínka, ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace.

odpovědnost: rada města                   

termín: 01.07.2017

 

37/79/17/RM pověřuje odbor majetkový svoláním jednání s odpovědnými zástupci ŘSD ČR a SVK Žďársko ve věci neuspokojivého stavu úseku ulice Kpt. Jaroše silnice I/37 po předchozí rekonstrukci komunikace.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Ladislav Rada

termín: 31.07.2017

 

38/79/17/RM   bere na vědomí sdělení o odstoupení od rozhodnutí Rady města Velká Bíteš ze dne 05.06.2017 o výběru ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace s tím, že dne 01.09.2017 do funkce ředitele nenastoupí.*

 

 

Ing. Milan Vlček
starosta města

Ing. Tomáš Kučera
místostarosta města

 

Počet listů: 3