78/17 - 12.06.2017

Č.j. MÚVB/4399/17/T/KLI

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 78/2017 konané dne 12.06.2017

v Kulturním domě Velká Bíteš

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/78/17/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 78/2017 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 77/2017
 3. Znovuotevření Turistického informačního centra
 4. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o souhlas s přijetím daru
 5. Žádost SOŠ J. Tiraye Velká Bíteš  o schválení odpisového plánu na rok 2017     
 6. Oznámení SOŠ J. Tiraye Velká Bíteš  o schválení projektové žádosti
 7. Oznámení ředitele ZUŠ, Velká Bíteš o udělení ředitelského volna
 8. Oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících s dopravcem TRADO-BUS, s.r.o.
 9. Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby meziměstské autobusové dopravy za rok 2016
 10. Smlouva o výpůjčce s Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina
 11. Oznámení předsedy školské rady ZŠ Velká Bíteš
 12. Žádost o prominutí nájemného z nebytového prostoru č. 101, Tišnovská 563, Velká Bíteš
 13. Ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 1, Masarykovo náměstí 14, Velká Bíteš
 14. Bytové domy na Návrší 249 a 250, Velká Bíteš – výmalba společných prostor
 15. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o souhlas s uzavřením provozu
 16. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o souhlas s uzavřením provozu
 17. Smlouva o poskytnutí služeb a servisu kopírovacího stroje
 18. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 12.06.2017

 

2/78/17/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 77/2017 ze dne 05.06.2017.

odpovědnost: rada města

termín: 12.06.2017

 

3/78/17/RM bere na vědomí informaci Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace o znovuotevření Turistického informačního centra.

 

4/78/17/RM  rozhoduje souhlasit s přijetím finančních a věcných darů Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/4179/17 a děkuje všem sponzorům za podporu mateřské školy.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.06.2017

 

5/78/17/RM schvaluje odpisový plán na rok 2017 dle žádosti Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/4152/17.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.12.2017

 

6/78/17/RM –  bere na vědomí oznámení Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace o schválení projektové žádosti do projektu ERASMUS+ 2017.

 

7/78/17/RM   bere na vědomí oznámení  ředitele Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace o udělení ředitelského volna od 26.06.2017 do 30.06.2017.

 

8/78/17/RM   rozhoduje zveřejnit oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním s dopravcem TRADO-BUS, s.r.o., Komenského č.p. 137, č.o. 9, 674 01  Třebíč číslo: SM201703072.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Darina Burianová

termín: 30.06.2017

 

9/78/17/RM   rozhoduje zveřejnit souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby meziměstské autobusové dopravy za rok 2016 č.j. MÚVB/4071/17/SPR/BUR.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Darina Burianová

termín: 30.06.2017

 

10/78/17/RM   rozhoduje uzavřít smlouvu o výpůjčce s Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava, IČO 70885184 a pověřuje Ludvíka Zavřela, velitele SDH Velká Bíteš fyzickým převzetím majetku. 

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Darina Burianová

termín: 30.06.2017

 

11/78/17/RM – a) bere na vědomí oznámení předsedy školské rady Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace o zmizení školního zvonu z budovy 1. stupně ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 115 a zmizení pamětní desky z budovy 2. stupně ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579,

b) požaduje písemné stanovisko ředitele Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace k této záležitosti,

c) pověřuje odbor majetkový prověřením této záležitosti.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace, odbor majetkový

termín: 30.06.2017

 

12/78/17/RM  rozhoduje vyhovět žádosti paní Lucie Havlišové, U Stadionu 277, 595 01 Velká Bíteš, IČO: 04626044 o prominutí nájemného za nebytový prostor číslo 101 na adrese Velká Bíteš, Tišnovská 563, a nájemné v uvedeném prostoru prominout v plné výši, a to od 01.05.2017 do 31.05.2017.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 23.06.2017

 

13/78/17/RM  rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu s paní Janou Kolesárovou, nar. 24.06.1949, trvale bytem Masarykovo náměstí 14, Velká Bíteš k bytu č. 1 na adrese Masarykovo náměstí 14, Velká Bíteš ke dni 30.06.2017.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 30.06.2017

 

14/78/17/RM  rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Huslík s.r.o., Karlova 12, 614 00 Brno; IČ: 25527495 na výmalbu společných prostor dvou bytových domů na adrese: Velká Bíteš, Janovice, Návrší č.p. 249 a č.p. 250 za cenu 59.205,00 Kč bez DPH (2x 29.602,54 Kč) a realizaci této výmalby objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 30.06.2017

 

15/78/17/RM rozhoduje souhlasit s  uzavřením provozu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace v měsících červenci a srpnu 2017 dle žádosti  č.j. MÚVB/4412/17.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: průběžně

 

16/78/17/RM rozhoduje souhlasit s  uzavřením provozu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace dne 21.06.2017 dle žádosti  č.j. MÚVB/4413/17.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 21.06.2017

 

17/78/17/RM rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o poskytnutí kopírovacích služeb s firmou COPY PLUS, s.r.o., IČO: 27756904, Merhautova 64, 613 00 Brno.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Bc. Tomáš Zedník

termín: 30.06.2017

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

Počet listů: 1