77/17 - 05.06.2017

 

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

Č.j. MÚVB/4228/17/T/KLI

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 77/2017 konané dne 05.06.2017 v zasedací síni radnice

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/77/17/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 77/2017 takto:

  1. Zahájení, schválení programu schůze
  2. Zápis RM č. 76/2017
  3. Žádost TJ Spartak Velká Bíteš o dotaci
  4. Žádost Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou o dotaci
  5. Cenová nabídka na vozidlo pro MP Velká Bíteš
  6. Schválení zadání Změny č. 9 Územního plánu města Velká Bíteš
  7. Výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky ICKK
  8. Stanovení počtu zaměstnanců MÚ Velká Bíteš
  9. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 05.06.2017

 

2/77/17/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 76/2017 ze dne 30.05.2017.

odpovědnost: rada města

termín: 05.06.2017

 

3/77/17/RM doporučuje ZM rozhodnout poskytnout TJ Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2017 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/3981/17 ve výši 410.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost:  odbor finanční                         

řešitel: Eva Blahová

termín: 12.06.2017

 

4/77/17/RM rozhoduje poskytnout Domovu bez zámku Náměšť nad Oslavou dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2017 na základě její žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/4034/17 ve výši 20.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost:  odbor finanční                         

řešitel: Eva Blahová

termín: 31.07.2017

 

5/77/17/RM – rozhoduje revokovat usnesení č. 8/76/17/RM ze dne 30.05.2017 a nahradit novým usnesením ve znění: Rada města rozhoduje přijmout cenovou nabídku od spol. TOP CENTRUM car s.r.o., Strážovská 958, 697 01 Kyjov, IČ: 25331639 na vozidlo Volkswagen Caddy TL 1,4 TSI KR EU 6 za cenu 460.141,- Kč včetně demontovatelné dělící mříže a včetně DPH, a rozhoduje uzavřít s touto společností kupní smlouvu na výše uvedené vozidlo.

odpovědnost:  starosta                                  

termín: 30.06.2017

 

6/77/17/RM bere na vědomí návrh zadání Změny č. 9 Územního plánu města Velká Bíteš a doporučuje ZM schválit na základě vyhodnocení návrh zadání v předloženém znění.

odpovědnost:  odbor výstavby a ŽP                           

řešitel: Ing. Ladislav Homola

termín: 12.06.2017

 

7/77/17/RM odvolává pana Tomáše Jelínka z vedoucího pracovního místa ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace ke dni 31.08.2017.*

odpovědnost:  rada města

termín: 31.08.2017

 

8/77/17/RM jmenuje pana Michala Kratochvíla na vedoucí pracovní místo ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace s účinností od 01.09.2017.*

odpovědnost:  rada města

termín: 01.09.2017

 

9/77/17/RM stanoví v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců města Velká Bíteš v Městském úřadu Velká Bíteš s účinností od 01.08.2017 na 26 zaměstnanců.

odpovědnost: tajemnice

termín: 01.08.2017

 

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

 

 

 

Počet listů: 1