76/17 - 30.05.2017

Č.j. MÚVB/4076/17/T/KLI

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 76/2017 konané dne 30.05.2017 v zasedací síni radnice

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/76/17/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 76/2017 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Výběrové řízení na pracovní místo ředitele ICKK
 3. Zápis RM č. 75/2017
 4. Záměr směny části pozemku p.č. 880/33 v k.ú. Velká Bíteš
 5. Cenová nabídka na stavební úpravy márnice
 6. Žádost ICKK o výpůjčku
 7. Žádost ICKK o výpůjčku
 8. Oprava vazby na budově č.p.56 v m.č. Holubí Zhoř
 9. Cenová nabídka na vozidlo pro MP Velká Bíteš
 10. Žádost Kolpingovy rodiny Velká Bíteš o dotaci  
 11. Záměr směny části pozemku p.č. 524/1 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 30.05.2017

 

2/76/17/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 75/2017 ze dne 29.05.2017.

odpovědnost: rada města

termín: 30.05.2017

 

3/76/17/RM  rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 880/33 orná půda o výměře cca 646 m2 v k.ú. Velká Bíteš.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

řešitel: Mgr. Jana Pelánová           

termín: 15.06.2017

 

4/76/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Ncorp s.r.o., Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš na stavební úpravy márnice ve Velké Bíteši za cenu 343.714,- Kč včetně DPH a předmětné práce objednat.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

řešitel: Ing. Milan Pelc    

termín: 30.06.2017

 

5/76/17/RM rozhoduje vypůjčit Informačnímu centru a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizaci pozemky v k.ú. a obci Velká Bíteš dle žádosti č.j.  MÚVB/4024/17 k pořádání akcí „BÍTEŠKÁ POUŤ 2017“ a „TRADIČNÍ BÍTEŠKÉ HODY 2017“.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: průběžně

 

6/76/17/RM rozhoduje vypůjčit Informačnímu centru a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizaci spodní část Masarykova náměstí ve Velké Bíteši k pořádání akce „KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ 2017“.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 22.07.2017

 

7/76/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Petr Dvořák, Jabloňov 56, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 41005384 na opravu vazby na budově č.p. 56 v Holubí Zhoři za cenu 102.850,- Kč včetně DPH a uzavřít předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

řešitel: Ing. Milan Pelc  

termín: 20.06.2017

 

8/76/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku od spol. TOP CENTRUM car s.r.o., Strážovská 958, 697 01 Kyjov,  IČ: 25331639 na vozidlo Volkswagen Caddy TL 1,4 TSI KR EU 6  za cenu 448.000,- Kč včetně DPH a uzavřít s ní kupní smlouvu.

odpovědnost:  starosta                                  

termín: 30.06.2017

 

9/76/17/RM rozhoduje poskytnout Kolpingově rodině Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2017 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/3840/17 ve výši 25.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost:  odbor finanční                         

řešitel: Eva Blahová           

termín: 30.06.2017

 

10/76/17/RM rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 524/1 o výměře 519 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

řešitel: Mgr. Jana Pelánová  

termín: 31.07.2017

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

Počet listů: 1