75/17 - 29.05.2017

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

 

Č.j. MÚVB/4018/17/T/KLI

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 75/2017 konané dne 29.05.2017 v zasedací síni radnice

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/75/17/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 75/2017 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 74/2017
 3. Zápis osadního výboru Košíkov č. 2/2017
 4. Rozpočtové opatření č. 6/2017
 5. Darovací smlouva s Krajem Vysočina
 6. Zápis z 3. zasedání dozorčí rady TS Velká Bíteš
 7. Koncepční záměry a úkoly SOŠ J. Tiraye Velká Bíteš v období 2017 – 2024
 8. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o povolení výjimky z max. počtu dětí ve třídě a o souhlas s uzavřením provozu
 9. Žádost Oblastní Charity Žďár nad Sázavou  o dotaci 
 10. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, Družstevní 584, Velká Bíteš
 11. Revokace usnesení č. 16/74/17/RM,  18/74/17/RM
 12. Smlouva o poskytnutí dotace s Krajem Vysočina
 13. Cenová nabídka instalace ukazatele rychlosti vozidel v obci Jindřichov
 14. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, Návrší 249, Velká Bíteš
 15. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 81 v k.ú. Košíkov
 16. Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2295/3 v k.ú. Velká Bíteš
 17. Úplatné nabytí id. 1/6 pozemku p.č. 2350/1 a id. 1/12 p.č. 2349/1 v k.ú. Velká Bíteš   
 18. Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 06.09.2005
 19. Souhlas s poskytováním nebytových prostor města
 20. Program ZM č. 18/2017
 21. Rekuperace v kulturním domě, Velká Bíteš
 22. Úplatný převod pozemku p.č. 753/3 v k.ú. Velká Bíteš
 23. Vitríny na nádvoří za radnicí Velká Bíteš
 24. Oprava bytu č. 12, Návrší 250, Velká Bíteš
 25. Inspekční zpráva a protokol  o kontrole ČŠI
 26. Směna části pozemku p.č. 1024/2 v k.ú. Velká Bíteš
 27. Rekonstrukce obecního rybníku Luža ve Velké Bíteši
 28. Cenová nabídka na realizaci el. rozvodů v kulturním domě, Holubí Zhoř
 29. Žádost AgroStar cisterny s.r.o. o ukončení nájmu nebytových prostor
 30. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 29.05.2017

 

2/75/17/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 74/2017 ze dne 15.05.2017.

odpovědnost: rada města

termín: 29.05.2017

 

3/75/17/RM bere na vědomí zápis osadního výboru Košíkov č. 2/2017 ze dne 12.05.2017 a pověřuje odbor majetkový zasláním sdělení v této záležitosti společnosti AG FOODS Group a.s.

 

4/75/17/RM doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2017 dle rozpočtového opatření města č. 6/2017.    

odpovědnost:  odbor finanční                                     

řešitel: Bc. Věra Pokorná   

termín: 12.06.2017

 

5/75/17/RM rozhoduje uzavřít Darovací smlouvu s Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, jejímž předmětem je poskytnutí finančních prostředků městu Krajem Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti základních  škol vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků ve výši 338 000,- Kč.

odpovědnost:  odbor finanční                         

řešitel: Bc. Věra Pokorná  

termín: 02.06.2017

 

6/75/17/RM v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.:

-        bere na vědomí zápis z 3. zasedání dozorčí rady TS  ze dne 26.04.2017

-        schvaluje zprávu o ovládacích vztazích za účetní období roku 2016, zprávu o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2016, návrh na rozdělení zisku za rok 2016 v předloženém znění.

odpovědnost: jednatel TS

termín: průběžně

 

7/75/17/RM bere na vědomí koncepční záměry a úkoly Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace v období 2017 – 2024.

 

8/75/17/RM rozhoduje

a) povolit Mateřské škole Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizaci výjimku z maximálního počtu dětí pro 4 třídy na školní rok 2017/2018 od 01.09.2017, a to ve dvou třídách na 28 dětí na třídu a ve dvou třídách na 25 dětí na třídu,

b) souhlasit s  uzavřením provozu Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace v měsících červenci a srpnu 2017 dle žádosti  č.j. MÚVB/3918/17.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: průběžně

 

9/75/17/RM doporučuje ZM rozhodnout poskytnout Oblastní Charitě Žďár nad Sázavou dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2017 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/3905/17 ve výši 150.000 Kč.

odpovědnost:  odbor finanční                         

řešitel: Eva Blahová  

termín: 12.06.2017

 

10/75/17/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 9, Družstevní 584, Velká Bíteš od 01.06.2017, za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc mínus 20 % sleva  a na dobu neurčitou.*

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

řešitel: Dana Lipavská, DiS. 

termín: 31.05.2017

 

11/75/17/RM rozhoduje

a) revokovat usnesení číslo 16/74/17/RM ze dne 15.05.2017 a nahradit novým usnesením ve znění: Rada města doporučuje ZM rozhodnout poskytnout FC Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2017 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2994/17 ve výši 80.000,- Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem,

b) revokovat usnesení číslo 18/74/17/RM ze dne 15.05.2017 a nahradit novým usnesením ve znění: Rada města doporučuje ZM rozhodnout poskytnout TJ Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2017 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2635/17 ve výši 105.000,- Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost:  odbor finanční                         

řešitel: Eva Blahová

termín: 12.06.2017

 

12/75/17/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749 č.: ID ZZ01984.0091, jejímž předmětem je poskytnutí dotace městu Krajem Vysočina na financování potřeb jeho jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za účelem udržení a rozvoje její akceschopnosti ve výši 30.000,- Kč.

odpovědnost:  odbor správní                          

řešitel: Darina Burianová

termín: 30.06.2017

 

13/75/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku od firmy DOSIP Servis s.r.o. na dodávku a montáž dvou orientačních měřičů rychlosti do místní části Jindřichov ve výši 98.978,- Kč včetně DPH a tyto měřiče objednat.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

řešitel: Ing. Nikola Kučerová           

termín: 10.07.2017

 

14/75/17/RM rozhoduje revokovat část usnesení číslo 37/74/17/RM ze dne 15.05.2017 v tomto znění:

RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou od 01.06.2017 do 31.05.2018, za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se svolením přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu).

 

a nahradit usnesením ve znění:

 

Rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou od 01.06.2017 do 31.05.2018 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se svolením přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu).*

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

řešitel: Dana Lipavská, DiS.           

termín: 31.05.2017

 

15/75/17/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 81 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 541/15 zahrada o výměře 84 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části pozemku.*

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

řešitel: Mgr. Jana Pelánová           

termín: 12.06.2017

 

16/75/17/RM doporučuje ZM schválit a uzavřít předloženou smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č.j. UZSVM/BZR/1999/2017-BZRM, a to k pozemku parc. č. 2295/3 v obci a k.ú. Velká Bíteš, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví města Velká Bíteš, včetně omezujících podmínek uvedených v čl. IV. smlouvy.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

řešitel: Mgr. Jana Pelánová           

termín: 12.06.2017

 

17/75/17/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt:

- id. 1/6 části pozemku p.č. 2350/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 31 m2 za cenu 120,- Kč/m2,

- id. 1/6 části pozemku p.č. 2350/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 4304 m2 za cenu 25,- Kč/m2,

- id. 1/12 pozemku p.č. pozemku p.č. 2349/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 162 m2 za cenu 25,- Kč/m2,

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedených pozemků.*

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

řešitel: Mgr. Jana Pelánová  

termín: 12.06.2017

 

18/75/17/RM rozhoduje zveřejnit záměr změny nájemního vztahu uzavřeného dne 06.09.2005 mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a Lesním družstvem svazu obcí s.r.o., IČ: 63487977, se sídlem Březské 46, 595 01 Velká Bíteš ve znění jeho dodatků na pronájem lesních pozemků spočívající v následujících změnách:

- stanovení výše nájemného za pronájem lesní půdy činí částku odpovídající 75 % z kladného ročního výsledku hospodaření nájemce před zdaněním z předmětu pronájmu/ pronájem lesních pozemků dle této smlouvy/. Minimální výše nájmu je stanovena ve výši 10,- Kč/ha.

Při výpočtu kladného ročního výsledku hospodaření nájemce je vycházeno ze vzorce ( a-b-c), kde je:

a) celkové výnosy v souvislosti s pronajatými pozemky /tržba za prodej dříví a dotace/

b) náklady na péči o pronajaté pozemky dle LHP

c) podíl na hospodářském výsledku režijního střediska /tj. náklady a výnosy, které nejdou jednoznačně přiřadit k pronajatým pozemkům a jiným střediskům/. Podíl se vypočítá jako poměr celkových výnosů firmy vůči výnosům v bodu „a“

- na roční výši nájmu vystaví pronajímatelé fakturu se splatností do 15.12. roku vystavení

- nájemce má právo propachtovat pozemky dále třetí osobě, k tomuto musí dát souhlas valná hromada nájemce.

- každá ze smluvních stran má právo výpovědi, která činí 6 let, počítaných od 1. ledna roku následujícího po dni řádného doručené takovéto písemné výpovědi.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.07.2017

 

19/75/17/RM rozhoduje udělit Apoštolské církvi, IČ: 01858033, sborem Velké Meziříčí, Novosady 1139/40 594 01 Velké Meziříčí souhlas s poskytováním nebytového prostoru č. 101 v budově č.p. 5 na p.č. 161 v k.ú. Velká Bíteš Diecézní charitě Brno, IČ: 44990260, tř. Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno pro krátkodobé akce nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Wellmez.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

řešitel: Ing. Jana Švecová  

termín: 31.05.2017

 

20/75/17/RM navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č.18/2017 takto:

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 12.06.2017 v 17:00 hod.

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Rozpočtová opatření č. 4/2017, č. 5/2017 na vědomí
 4. Plnění rozpočtu k 31. 05. 2017
 5. Rozpočtové opatření č. 6/2017 ke schválení
 6. Poskytnutí dotací z rozpočtu města
 7. Pověření určeného strážníka plněním některých úkolů při řízení Městské policie Velká Bíteš
 8. Schválení zadání Změny č. 9 ÚP města Velká Bíteš
 9. Směna části pozemku p.č. 1024/2 v k.ú. Velká Bíteš
 10. Úplatný převod částí pozemků p.č. 2210/1 a p.č. 2210/4 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Dohoda o zrušení věcného předkupního práva
 12. Úplatný převod části pozemku p.č. 753/3 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Územní anomálie – budova č.e. 95 na p.č. st. 50 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše a na p.č. st. 1 v k.ú. Pucov
 14. Zamítnutí žádosti o prodej části pozemku p.č. 1180/155 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 81 v k.ú. Košíkov
 16. Úplatné nabytí id. 1/21 pozemků p.č. 5160, p.č. 5432 v k.ú. Holubí Zhoř
 17. Úplatné nabytí id. 1/6 pozemku p.č. 2350/1 a id. 1/12 pozemku p.č. 2349/1 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Zamítnutí žádosti o směnu části pozemku p.č. 852/1 v k.ú. Velká Bíteš
 19. Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2295/3 v k.ú. Velká Bíteš
 20. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/157 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 21. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/156 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 22. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/170 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 23. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/171 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 24. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/172 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 25. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/173 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 26. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/174 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 27. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/155 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 28. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/154 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 29. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/166 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 30. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/167 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 31. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/168 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 32. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/169 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 33. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/153 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 34. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/152 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 35. Diskuze
 36. Závěr

odpovědnost:  rada města                             

termín: 12.06.2017

 

21/75/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku spol. Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha IČ: 290 29 210 na zpracování žádosti o dotaci na rekuperaci tepla v kulturním domě ve Velké Bíteši a uzavřít s ní smlouvu s cenou 55.000 Kč bez DPH.

odpovědnost:  odbor majetkový                      

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 23.06.2017

 

22/75/17/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 753/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 170 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 a část pozemku p.č. 753/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 280 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do spoluvlastnictví vlastníků bytových jednotek bytového domu č.p. 294 na p.č. 753/1 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 500,- Kč/m2, a to takto:

- id. 1/12

- id. 1/12

- id. 1/12

- id. 1/12

- id. 1/12

- id. 1/24

- id. 1/12

- id. 1/12

- id. 1/12

- id. 1/12

- id. 1/12

- id. 1/12

- id. 1/24

s tím, že kupující uhradí náklady související s prodejem uvedeného pozemku.*

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

řešitel: Mgr. Jana Pelánová  

termín: 12.06.2017

 

23/75/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku dodavatele FORPLAST SYSTEMS s.r.o., Lorencova 3791, 760 01 Zlín, IČ: 292 68 915 a objednat u nich dodávku 6 kusů oboustranných vitrín DL120-32 s osvětlením na nádvoří za radnici za cenu 144.278 Kč včetně DPH.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

řešitel: Ing. Pavel Bednář  

termín: 16.06.2017

 

24/75/17/RM rozhoduje vyhovět žádosti nájemce bytu číslo 12 na adrese Velká Bíteš, Janovice, Návrší 250 a souhlasit s realizací rekonstrukce bytu, který tento nájemce užívá, a to v rozsahu uvedeném v této žádosti a za dodržení těchto podmínek:

- Nová dlažba, zařizovací předměty (záchodová mísa, umyvadlo a baterie) a vypínače se stanou neoddělitelnou součástí bytu a v případě ukončení nájmu nebude nájemce bytu požadovat na městu kompenzaci nákladů vynaložených v souvislosti s rekonstrukcí bytu.

- V případě demontáže barového pultu budou dotčené stavební konstrukce zapraveny (zapravení defektů v místech kotvení atd.).

- Stávající sporák bude uložen ve sklepě, v případě jeho nutné likvidace bude odboru majetkovému předložen vyřazovací protokol, vydaný oprávněnou osobou.*

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

řešitel: Ing. Jana Švecová  

termín: 30.06.2017

 

25/75/17/RM bere na vědomí  inspekční zprávu České školní inspekce čj. ČŠIJ-470/17-J o inspekční činnosti  a protokol České školní inspekce čj. ČŠIJ-471/17-J o kontrole ve Střední odborné škole Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizaci.

 

26/75/17/RM doporučuje ZM rozhodnout směnit

- část pozemku p.č. 1024/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 24 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu obvyklou ve výši 3.070,- Kč stanovenou znaleckým posudkem

za

- pozemek p.č. 1043/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2,

- pozemek p.č. 3010/3 ostatní plocha, silnice o výměře 8 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2,

- část pozemku p.č. 3316 orná půda o výměře cca 765 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2,

- část pozemku p.č. 1030 zahrada o výměře cca 18 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to id. 1/2 a id. 1/2  za cenu 120,- Kč/m2.

Doplatek bude hradit město Velká Bíteš po započtení výše uvedených částek. Náklady související se směnou výše uvedených pozemků uhradí město Velká Bíteš.*

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

řešitel: Mgr. Jana Pelánová  

termín: 12.06.2017

 

27/75/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku zhotovitele projektové dokumentace firmy VZD invest s.r.o., kpt. Nálepky 2332, Pardubice, provozovna Hraničky 354/59, 625 00 Brno na akci „Rekonstrukce rybníku na p.č.193 v k.ú. Velká Bíteš“, ve výši 179.080,- Kč včetně DPH.

Současně RM   Velká Bíteš   rozhoduje předmětné práce objednat.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

řešitel: Ing. Milan Pelc

termín: 30.06.2017

 

28/75/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Ncorp s.r.o., Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš na realizaci el. rozvodů včetně materiálu v kulturním domě v Holubí Zhoři za cenu 50.104,- Kč včetně DPH a předmětné práce objednat.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

řešitel: Ing. Milan Pelc    

termín: 30.06.2017

 

29/75/17/RM  rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor na adrese Jihlavská 623, 595 01 Velká Bíteš s nájemcem AgroStar cisterny s.r.o., se sídlem Jihlavská 623, 595 01 Velká Bíteš, IČO: 27702944 ke dni 30.06.2017 a souhlasí se zachováním adresy sídla firmy na stávající adrese nejpozději do 31.12.2022.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová     

termín: 30.06.2017

 

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

 

 

Počet listů: 3