74/17 - 15.05.2017

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/3651/17/T/KLI

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 74/2017 konané dne 15.05.2017 v zasedací síni radnice

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/74/17/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 74/2017 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 73/2017
 3. Žádost ICKK o výpůjčku Masarykova náměstí
 4. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o povolení výjimky z max. počtu dětí ve třídě
 5. Sdělení k výběrovému řízení na pozici ředitele ICKK
 6. Žádost ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116 o souhlas se zapojením do projektu
 7. Žádost ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116 o souhlas s přijetím daru
 8. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17, Družstevní 584, Velká Bíteš
 9. Výpůjčka části pozemku p.č. 2471/1 v k.ú. Velká Bíteš
 10. Záměr prodeje části pozemku p.č. 1180/155 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Oprava – úprava zázemí KD  v Holubí Zhoři
 12. Smlouva o převodu práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby „III/3928 Velká Bíteš – Rekonstrukce násypu“ ve Velké Bíteši
 13. Rozpočtové opatření č. 5/2017
 14. Úhrada za zřízení věcného břemene – Holubí Zhoř – NNK 
 15. Žádost TC Velká Bíteš o dotaci
 16. Žádost FC Spartak Velká Bíteš o dotaci
 17. Žádost HC Spartak Velká Bíteš o dotaci
 18. Žádost TJ Spartak Velká Bíteš o dotaci
 19. Oprava střechy budovy veřejného WC, Masarykovo náměstí 646, Velká Bíteš
 20. Územní anomálie
 21. Stavební úpravy v knihovně, Masarykovo nám. 85, Velká Bíteš
 22. Prominutí dluhu
 23. Zřízení průchodu a rozšíření prodejny, Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš
 24. Dohoda o prostorovém uspořádání - „Velká Bíteš - rekonstrukce křižovatky Nová Čtvrť - II/379 – K Mlýnům a veřejného osvětlení podél části II/379 a u hřbitova“
 25. Úplatné nabytí pozemků p.č. 5432, p.č. 5160 v k.ú. Holubí Zhoř
 26. Pronájem částí pozemku p.č. 748/1 v k.ú. Velká Bíteš 
 27. Žádost ZUŠ, Velká Bíteš o souhlas s přijetím daru
 28. Darovací smlouva s Krajem Vysočina
 29. Projektová dokumentace místní komunikace K ČOV a bioplynové stanici, Velká Bíteš
 30. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Nádvoří za radnicí Velká Bíteš“
 31. Projekt „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“
 32. Realizace sociálního zázemí pro fotbalový stadion ve Velké Bíteši
 33. Cenová nabídka na rozšíření cvičného hřiště na fotbalovém stadionu ve Velké Bíteši
 34. Cenová nabídka na opravu ohřevu TUV a výměny kotle na fotbalovém stadionu ve Velké Bíteši
 35. Veřejná zakázka „Dláždění chodníků v ulici Nová čtvrť ve Velké Bíteši“
 36. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 217, U Stadionu 475, Velká Bíteš
 37. Ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 6, Návrší 249, Velká Bíteš
 38. Záměr směny pozemků p.č. 2539/80, 2539/81, 2539/82 v k.ú. Velká Bíteš
 39. Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy – úpravy KD
 40. Cenová nabídka na opravu dešťové kanalizace – Velká Bíteš, místní část Pánov
 41. Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy a přístavba Mateřské školy, Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš“
 42. Rámcová smlouva o odběru a zpracování dokumentů určených ke skartování
 43. Nabídka E.ON Energie, a.s. na dodávky plynu a elektřiny na rok 2018
 44. Cenová nabídka Ing. Tomáše Kůpy na vnitřní vybavení služebny MP
 45. Výběrové řízení na pracovní místo ředitele ICKK
 46. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 15.05.2017

 

2/74/17/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 73/2017 ze dne 24.04.2017.

odpovědnost: rada města

termín: 15.05.2017

 

3/74/17/RM rozhoduje vypůjčit spodní část  Masarykova náměstí ve Velké Bíteši  Informačnímu centru a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizaci dle žádosti dne 27.05.2017 k pořádání akce „XXIV. Sraz veteránů Vysočina 2017“.

odpovědnost: ředitel ICKK

termín: 27.05.2017

 

4/74/17/RM povoluje Mateřské škole Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizaci výjimku z maximálního počtu dětí pro 4 třídy na školní rok 2017/2018 od 01.09.2017, a to v jedné třídě na 28 dětí na třídu a ve třech třídách na 25 dětí na třídu.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 01.09.2017

 

5/74/17/RM bere na vědomí sdělení p. Tomáše Kučery, manažera festivalu Mystery Music a fotografa k výběrovému řízení na pozici ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace.

 

6/74/17/RM souhlasí se zapojením Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace do projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II. dle žádosti č.j. MÚVB/3504/17.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.05.2017

 

7/74/17/RM rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Základní školou Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/3505/17.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.05.2017

 

8/74/17/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 17, Družstevní 584, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.07.2017 do 30.06.2018 a za nájemné 37,06 Kč/m2/měsíc.*

odpovědnost:  odbor finanční                                     

řešitel: Dana Lipavská, DiS.        

termín: 30.06.2017

 

9/74/17/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku p.č. 2471/1 trvalý travní porost o výměře cca 70 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš v souvislosti s probíhající stavbou II/379 Velká Bíteš-křiž. s III/3792 mezi městem Velká Bíteš jako půjčitelem a spol. EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, IČ: 45274924, se sídlem Vídeňská 104, 619 00 Brno jako vypůjčitelem na dobu do 31.12.2017.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

řešitel: Mgr. Jana Pelánová    

termín: 30.06.2017

 

10/74/17/RM doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 1180/155 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 23 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.*

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

řešitel: Mgr. Jana Pelánová  

termín: 12.06.2017

 

11/74/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Ncorp s.r.o., Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš na úpravu zázemí kulturního domu, budovách č.p. 9 v Holubí Zhoři za cenu 127.535,- Kč včetně DPH a uzavřít předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

řešitel: Ing. Milan Pelc    

termín: 31.05.2017

 

12/74/17/RM rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o převodu práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby č.j. MÚVB/7074/14/VÝST/BAL ze dne 17.12.2014 ke SO 402 – Veřejné osvětlení a nasvícení přechodu pro chodce z Kraje Vysočina na město Velká Bíteš.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

řešitel: Ing. Milan Pelc    

termín: 30.05.2017

 

 

 

13/74/17/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2017 dle rozpočtového opatření města č. 5/2017.   

odpovědnost:  odbor finanční                                     

řešitel: Bc. Věra Pokorná   

termín: 31.05.2017

 

14/74/17/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k částem pozemků ve vlastnictví města Velká Bíteš, a to pozemků p.č. 5280, p.č. 5277, p.č. 5278 a p.č. 6022 v k.ú. Holubí Zhoř z důvodu uložení zemního kabelu NN a umístění podpěrného sloupu v rámci stavby „H.Zhoř, rozš. NNk,  pč. 6021“ se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice s jednorázovou úhradou ve výši 67.800,- Kč.*

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.06.2017

 

15/74/17/RM rozhoduje poskytnout Tenisovému clubu města Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2017  na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1954/17 ve výši 5.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost:  odbor finanční                         

řešitel: Eva Blahová           

termín: 30.06.2017

 

16/74/17/RM doporučuje ZM rozhodnout poskytnout FC Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2017 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2994/17 ve výši 70.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost:  odbor finanční                         

řešitel: Eva Blahová           

termín: 12.06.2017

 

17/74/17/RM rozhoduje poskytnout HC Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2017 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2639/17 ve výši 30.000 Kč  a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost:  odbor finanční                         

řešitel: Eva Blahová           

termín: 30.06.2017

 

18/74/17/RM doporučuje ZM rozhodnout poskytnout TJ Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2017 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2635/17 ve výši 95.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost:  odbor finanční                         

řešitel: Eva Blahová           

termín: 12.06.2017

 

19/74/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti ATIKA – LYSÝ s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí; IČ: 60732610 na opravu střechy budovy na adrese: Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 646 za cenu 77.502,00 Kč bez DPH.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

řešitel: Ing. Jana Švecová  

termín: 31.07.2017

 

20/74/17/RM doporučuje ZM

a) rozhodnout neuzavírat s obcí Pucov, IČ: 00378330, Pucov 19, 675 71 Náměšť nad Oslavou dohodu o změně hranic území v souvislosti se stavbou č.e. 95 st. pro rod. rekr. na p.č. st. 50 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše a na p.č. st. 128 v k.ú. Pucov,

b) vzít na vědomí, že o změně hranic obcí rozhodne po projednání s příslušným katastrálním úřadem Ministerstvo vnitra z moci úřední.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

řešitel: Mgr. Jana Pelánová  

termín: 12.06.2017

 

21/74/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš na provedení stavebních úprav v Městské knihovně za cenu 193.340,- Kč včetně DPH a tyto práce objednat.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

řešitel: Ing. Milan Pelc  

termín: 31.05.2017

 

22/74/17/RM rozhoduje odepsat pohledávku ve výši 7.647,00 Kč po zemřelém, bývalém nájemci.*

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

řešitel: Ing. Jana Švecová  

termín: 31.05.2017

 

23/74/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti ATIKA – LYSÝ s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí; IČ: 60732610 na vícepráce v rámci stavební akce „Zřízení průchodu a rozšíření prodejny, Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš“ za cenu 100.727,00 Kč bez DPH a na realizaci těchto víceprací uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 02.01.2017, kterým mění rozsah stavebních prací (provedení keramického obkladu v sociálním vybavení v jedné z prodejen a zřízení denní místnosti včetně WC ve druhé z prodejen) a v souvislosti s tím také prodlužuje termín plnění díla do 30.06.2017.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

řešitel: Ing. Jana Švecová  

termín: 31.05.2017

 

24/74/17/RM – a) rozhoduje uzavřít mezi:

- Městem Velká Bíteš, IČ: 00295647 se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš, jako investorem stavby „Velká Bíteš - rekonstrukce křižovatky Nová Čtvrť - II/379 - K Mlýnům a veřejného osvětlení podél části II/379 a u hřbitova“

- Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, IČ: 43383513, se sídlem Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou jako vlastník stávajících staveb vodovodu a kanalizace ve Velké Bíteši

- Vodárenskou akciovou společností, a. s., IČ: 49455842, se sídlem Soběšická 820/156, 638 01 Brno, divize Žďár nad Sázavou jako provozovatel a správce majetku SVK Žďársko ve Velké Bíteši

předloženou Dohodu o prostorovém uspořádání staveb za účelem stanovení vzájemných práv a závazků při budování veřejného osvětlení do ochranného pásma vodovodu.

b) pověřuje starostu nebo místostarostu města uzavíráním dohod o prostorovém uspořádání staveb uzavíraných dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb.

odpovědnost:  odbor majetkový                      

řešitel: Ing. Nikola Kučerová  

termín: 30.06.2017

 

25/74/17/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt

- spoluvlastnický podíl k pozemku p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2, a to id. 1/21

- spoluvlastnický podíl k pozemku p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 617 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2, a to id. 1/21

s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů uvedených pozemků.*

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

řešitel: Mgr. Jana Pelánová  

termín: 12.06.2017

 

26/74/17/RM rozhoduje

a) zamítnout žádost o nájem části pozemku p.č. 748/1 orná půda o výměře cca 8 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

b) uzavřít smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 748/1 orná půda o výměře 42 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a nájemcem za nájemné ve výši 4,- Kč/m2 na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce s podmínkou, že na pronajaté části pozemku nebudou umísťovány dočasné prosklené stavby.*

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

řešitel: Mgr. Jana Pelánová  

termín: 30.06.2017

 

27/74/17/RM rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Základní uměleckou školou, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/3589/17.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.05.2017

 

28/74/17/RM rozhoduje uzavřít Darovací smlouvu s Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru na podporu převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času z kraje na obce a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školských sportovištích ve výši 114.428,- Kč.

odpovědnost:  odbor finanční                         

řešitel: Bc. Věra Pokorná  

termín: 20.05.2017

 

29/74/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku projektanta Uniprojekt, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 101 17 831 na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby „Akce I. – k ČOV“ a „Akce II. – k bioplynové stanici“ a uzavřít s ním smlouvu s cenou 233.000 Kč bez DPH.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

řešitel: Ing. Pavel Bednář  

termín: 09.06.2017

 

30/74/17/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Nádvoří za radnicí Velká Bíteš“ se zhotovitelem ATIKA- LYSÝ, s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 607 32 610, kterým se mění předmět plnění, navyšuje cena díla a prodlužuje termín dokončení.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

řešitel: Ing. Pavel Bednář  

termín: 09.06.2017

 

31/74/17/RM bere na vědomí informace o projektu „Revitalizace ZŠ Tišnovská Velká Bíteš – stavba 1 zateplení a stavba 2 odborné učebny a bezbariérovost“.

 

32/74/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku Technických služeb Velká Bíteš spol. s.r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš; IČ: 255 94 940 na realizaci akce „Sociální zázemí fotbalového stadionu ve Velké Bíteši“ v rozsahu cenové nabídky  ze dne 10.5.2017 za 294.866,37 Kč bez DPH a tyto práce objednat.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

řešitel: Ing. Lenka Kerberová  

termín: 31.07.2017

 

33/74/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku Technických služeb Velká Bíteš spol. s.r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš; IČ: 255 94 940 na realizaci akce „Rozšíření cvičného hřiště včetně zatravnění na fotbalovém stadionu ve Velké Bíteši“ v rozsahu cenové nabídky  ze dne 10.05.2017 za 297.464,00 Kč bez DPH a tyto práce objednat.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

řešitel: Ing. Lenka Kerberová  

termín: 31.07.2017

 

34/74/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Petr Osoba, Sadová 524, 595 01 Velká Bíteš; IČ: 725 07 713 na úpravu a ohřev teplé vody a výměnu kotle na fotbalovém stadionu ve Velké Bíteši za cenu 197.183 Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

řešitel: Ing. Lenka Kerberová  

termín: 31.07.2017

 

35/74/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Technické služby Velká Bíteš spol. s.r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš; IČ: 255 94 940 na realizaci akce „Dláždění chodníků v ulici Nová čtvrť, Velká Bíteš“ za cenu 1.418.286,- Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

řešitel: Ing. Lenka Kerberová  

termín: 30.06.2017

 

36/74/17/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 217 na adrese U Stadionu 475, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.07.2017 do 30.06.2018.*

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

řešitel: Dana Lipavská, DiS.  

termín: 30.06.2017

 

37/74/17/RM rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu k bytu č. 6 na adrese Návrší 249, Velká Bíteš ke dni 31.05.2017. 

Současně rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6, Návrší 249, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.06.2017 do 31.05.2018, za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst 1. písm. e) občanského soudního řádu).*

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

řešitel: Dana Lipavská, DiS.  

termín: 31.05.2017

 

38/74/17/RM rozhoduje zveřejnit záměr směny pozemků

- p.č. 2539/80 orná půda o výměře 741 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- p.č. 2539/81 orná půda o výměře 741 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- p.č. 2539/82 orná půda o výměře 1018 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

řešitel: Mgr. Jana Pelánová  

termín: 30.06.2017

 

39/74/17/RM rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy se spol. E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice z důvodu probíhajících příprav plánovaných stavebních úprav kulturního domu a jeho okolí ve Velké Bíteši.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

řešitel: Mgr. Jana Pelánová  

termín: 30.06.2017

 

40/74/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku od pana Jiřího Loukoty, Růžová 142, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 426 53 304 na provedení prací v rámci Opravy dešťové kanalizace – Velká Bíteš, místní část Pánov za cenu 94.380,- Kč včetně DPH a tyto práce objednat.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

řešitel: Ing. Nikola Kučerová  

termín: 30.06.2017

 

41/74/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku od Ing. arch Kunčíka Vlastimila, Preslova 119/87, 602 00 Brno – Pisárky, IČ: 11478802 na zpracování projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy a přístavba Mateřské školy, Masarykovo náměstí  86, Velká Bíteš“ za nabídkovou cenu 251.100,- Kč bez DPH a současně rozhoduje práce objednat.

odpovědnost:  odbor majetkový                                 

řešitel: Ing. Lenka Kerberová  

termín: 31.07.2017

 

42/74/17/RM rozhoduje uzavřít Rámcovou smlouvu o odběru a zpracování dokumentů určených ke skartování se zpracovatelem Eko Century s.r.o., se sídlem Karásek 2230/1h, 621 00 Brno

IČ: 01514237.

odpovědnost:  odbor správní                          

řešitel: Bc. Tomáš Zedník  

termín: 31.05.2017

 

43/74/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku dodavatele E.ON Energie, a.s. ,  F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 260 78 201 na dodávky plynu a elektřiny městu Velká Bíteš a jím zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2018 a uzavřít s tímto dodavatelem příslušné smlouvy o dodávce plynu a elektřiny.

odpovědnost: starosta

termín: 30.06.2017

 

44/74/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku od Ing. Tomáše Kůpy,  Pod Strání 2190/20, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 642 72 141 na vnitřní vybavení služebny Městské policie Velká Bíteš za cenu 182.011,- Kč bez DPH a toto vybavení objednat.

odpovědnost:  starosta                                  

termín: 31.05.2017

 

 

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

 

 

 

Počet listů: 4