73/17 - 24.04.2017

 

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

Č.j. MÚVB/3102/17/T/KLI

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 73/2017 konané dne 24.04.2017 v zasedací síni radnice

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/73/17/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 73/2017 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 72/2017
 3. Poděkování od TJ Favorit Brno
 4. Žádost Muzejního spolku Velkobítešska o úhradu dopravy
 5. Žádost SDH Velká Bíteš o souhlas s použitím dopravního automobilu
 6. Rozpočtové opatření č. 4/2017
 7. Oprava střešní krytiny na budově č.p.56 v m.č. Holubí Zhoř
 8. Žádost Mgr. Renaty Němcové o dotaci
 9. Žádost Domácího hospice Vysočina, o.p.s. o dotaci
 10. Smlouva o výpůjčce tenisového areálu
 11. Ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 6, Návrší 259, Velká Bíteš
 12. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, Návrší 259, Velká Bíteš
 13. Výměna plynových kotlů etážového vytápění v bytech 3 a 4, U Stadionu 275, Velká Bíteš
 14. Žádost České telekomunikační infrastruktury, a.s. o snížení úhrady za zřízení věcného břemene
 15. Úprava výše nájemného
 16. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
 17. Stavba garáže u RD v ul. Tišnovská ve Velké Bíteši
 18. Souhlas se stavbou kioskové trafostanice včetně přípojky
 19. Ukončení a  uzavření nájemní smlouvy k  bytu č. 301, U Stadionu 548, Velká Bíteš
 20. Dodatek č. 1 nájemní smlouvy- modernizace D1 úsek 22
 21. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 12.10.2012 – pronájem lesní půdy
 22. Ukončení dohody se spol. Pueblo na provádění ZAV na stavbě „Nádvoří za radnicí Velká Bíteš“
 23. Archaia Brno - záchranný archeologický výzkum na stavbě „Nádvoří za radnicí Velká Bíteš“
 24. Přeložka plynu u ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš
 25. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2169/2017 na vypracování projektové dokumentace pro „Revitalizaci ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“
 26. Licenční smlouva  č.: 2017016
 27. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 24.04.2017

2/73/17/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 72/2017 ze dne 10.04.2017.

odpovědnost: rada města

termín: 24.04.2017

3/73/17/RM bere na vědomí poděkování TJ Favorit Brno za podporu a poskytnuté zázemí pro zajištění mezinárodního cyklistického závodu Českého poháru 2017, který se konal 01.04.2016 na trati Velká Bíteš – Brno - Velká Bíteš.

 

4/73/17/RM rozhoduje uhradit Muzejnímu spolku Velkobítešska dopravu Národopisného souboru Bítešan do Prahy a zpět dne 13.05.2017 na III. ročník Krojovaných slavností.

odpovědnost: starosta

termín: 13.05.2017

 

5/73/17/RM rozhoduje souhlasit s použitím dopravního automobilu Renault  Trafic na dopravu  SDH Velká Bíteš na 16. hasičskou pouť ve Křtinách dne 30.04.2017 a na  Hasičské slavnosti v Litoměřicích dne 10.06.2017.

odpovědnost: starosta

termín: 30.04.2017

 

6/73/17/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2017dle rozpočtového opatření města č. 4/2017.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 30.04.2017

7/73/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Petr Dvořák, Jabloňov 56, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 41005384 na opravu střešní krytiny na budově č.p. 56 v Holubí Zhoři včetně výměny laťování, difuzní fólie, oplechování a nových okapů a svodů za cenu 135 498,66 Kč včetně DPH a uzavřít předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Milan Pelc

termín: 15.05.2017

8/73/17/RM rozhoduje poskytnout Mgr. Renatě Němcové - Domácí ošetřovatelská péče dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2017 na základě její žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2634/17 ve výši 13.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 31.05.2017

9/73/17/RM rozhoduje poskytnout organizaci Domácí hospic Vysočina, o.p.s., dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2017 na základě její žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1876/17 ve výši 10.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 31.05.2017

10/73/17/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi městem Velká Bíteš jako půjčitelem a Tenisovým Clubem Matador Velká Bíteš, IČ: 265 63 576, se sídlem Lípová 155, 595 01 Velká Bíteš jako vypůjčitelem, jejímž předmětem budou pozemky p.č. 198/3 trvalý travní porost, p.č. 198/4 trvalý travní porost, p.č. 198/5 zahrada vše v k.ú. a obci Velká Bíteš včetně všech jejich součástí a příslušenství, a to na dobu určitou od 01.05.2017 do 30.04.2018, s podmínkou, že bude celý areál po dobu výpůjčky řádně udržován a všechny tři tenisové kurty budou připraveny v nadcházející sezóně k užívání.

- pověřuje odbor majetkový zahájením prací na revitalizaci tohoto tenisového areálu.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.04.2017

11/73/17/RM rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu č. 6 v domě na adrese Návrší 259, Velká Bíteš, a to ke dni 30.04.2017. Současně rozhoduje uzavřít předloženou dohodu „Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení“.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 30.04.2017

 

12/73/17/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou od 01.05.2017 do 30.04.2018 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu).*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 30.04.2017

 

13/73/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti GB, spol. s r.o., Pražská 61, 64200 Brno, IČ:49972707 na vícepráce v rámci výměny dvou kotlů etážového vytápění v bytech 275/3 a 275/4 na adrese: U Stadionu 275, Velká Bíteš za cenu 20.016,00 Kč bez DPH a realizaci těchto víceprací objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 31.05.2017

 

14/73/17/RM rozhoduje na základě žádosti společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IČ: 040 84 063, se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 snížit jednorázovou úhradu budoucího věcného břemene zřizovaného na pozemcích ve vlastnictví města Velká Bíteš

- p.č. 1761/1 ostatní plocha, ostatní komunikace

- p.č. 1845/3 orná půda,

- p.č. 1874/1 ostatní plocha, ostatní komunikace,

- p.č. 1893/1 ostatní plocha, jiná plocha,

- p.č. 2752 trvalý travní porost,

- p.č. 2753/4 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené,

- p.č. 3887 orná půda,

- p.č. 3891 orná půda,

- p.č. 3892 orná půda,

- p.č. 3893 orná půda,

- p.č. 4147 orná půda,

- p.č. 4725 orná půda

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš a

- p.č. 311 orná půda,

- p.č. 312/1 orná půda,

- p.č. 354/9 orná půda

vše v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš

stanovenou dle Ceníku úhrady za zřízení věcného břemene pro inženýrské sítě, jiná zařízení a stavby na majetku města Velká Bíteš z důvodu uložení pokládky ochranných HDPE trubek pro optický kabel na částech uvedených pozemků o 90 %.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2017

 

15/73/17/RM rozhoduje u nově uzavíraných nájemních smluv k bytům č. 1 a č. 3 v domě Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš o 10 % slevě základního nájemného.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 30.06.2017

 

16/73/17/RM rozhoduje revokovat usnesení číslo 52/70/17/RM ze dne 27.03.2017 a nahradit novým usnesením ve znění: Rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.05.2017 do 30.04.2018 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc mínus 10 % sleva a s  notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu).*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 30.04.2017

17/73/17/RM rozhoduje nesouhlasit se stavbou garáže u RD, a současně nesouhlasit s rekonstrukcí opěrné zídky a předláždění původního vjezdu dle předložené situace.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 30.05.2017

18/73/17/RM rozhoduje souhlasit se stavbou odběratelské kioskové trafostanice 22/0,4kV 2x1000 kVA, včetně přípojky 22 kV dle předložené dokumentace s tím, že konkrétní podmínky budou stanoveny v písemném vyjádření odboru majetkového.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 30.05.2017

 

19/73/17/RM rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu č. 301 na adrese U Stadionu 548, Velká Bíteš ke dni 30.04.2017.

Současně rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 301, U Stadionu 548, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.05.2017 do 30.04.2018 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu).*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 30.04.2017

 

20/73/17/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 29.04.2016 mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 jako nájemcem na pronájem částí pozemků p.č. 2823 ostatní plocha o výměře 318 m2 a p.č. 2865 ostatní plocha o výměře 1122 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za účelem modernizace D1. Uzavřením dodatku dojde k prodloužení doby nájmu na dobu potřebnou k realizaci předmětného stavebního objektu, nejpozději do 31.12.2018.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2017

 

21/73/17/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 12.10.2012 mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a Technickými službami Velká Bíteš spol. s r.o., IČ: 255 94940, Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš jako nájemcem na pronájem lesních pozemků ve vlastnictví města ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 26.02.2014 a dodatku č. 2 ze dne 17.06.2016, jehož předmětem je dohoda smluvních stran o výši nájemného za pronájem lesní půdy pro rok 2017 stanoveného takto:

- 14 % z částky tržeb za prodej dřevní hmoty z pronajatých lesních pozemků v rozmezí 0,- až 2 500 000,- Kč,

- 16 % z částky tržeb za prodej dřevní hmoty z pronajatých lesních pozemků v rozmezí 2 500 000,- Kč až 5 000 000,- Kč,

- 18 % z částky tržeb za prodej dřevní hmoty z pronajatých lesních pozemků v rozmezí 5 000 000,- Kč a výše.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2017

 

22/73/17/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 k Dohodě se společnosti Pueblo – archeologická společnost, o.p.s., Podjavorinské 1601/8, 149 00 Praha, IČ: 289 66 465, kterým se rozšiřuje předmět plnění, navyšuje cena a ukončuje provádění záchranného archeologického výzkumu na stavbě „Nádvoří za radnicí Velká Bíteš“.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 12.05.2017

 

23/73/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Archaia Brno, o.p.s., Bezručova 78/15, 602 00 Brno, IČ: 262 68 469 na záchranný archeologický výzkum na stavbě „Nádvoří za radnicí Velká Bíteš“ za cenu 275.200 Kč bez DPH a uzavřít s ní předloženou dohodu.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 12.05.2017

 

24/73/17/RM rozhoduje uzavřít Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení č. 4000208503 a Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 880008623_1/BVB/P u ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš se společností GasNet, s.r.o., IČ: 272 95 567.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 12.05.2017

 

25/73/17/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o dílo se zhotovitelem STABIL s.r.o., Hlinky 142c, 603 00 Brno, IČ: 607 27 012 na prodloužení termínu dodání projektové dokumentace pro provádění stavby „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 12.05.2017

26/73/17/RM rozhoduje uzavřít Licenční smlouvu č.: 2017016 s poskytovatelem licence p. Evženem Proislem se sídlem 755 01 Vsetín, Velký Skalník 1898, IČO: 487951194 (č.j. 3045/17).

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Ing. Ondřej Špaček

termín: 05.05.2017

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

 

Počet listů: 2