72/17 - 10.04.2017

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

Č.j. MÚVB/2858/17/T/KLI

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 72/2017 konané dne 10.04.2017

v Kulturním domě Velká Bíteš

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/72/17/RM – schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 72/2017 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 71/2017
 3. Žádost ZŠ Velká Bíteš o schválení účetní závěrky k 31.12.2016 a rozdělení výsledku hospodaření
 4. Žádost MK Velká Bíteš o vyřazení majetku
 5. Oznámení ČŠI o inspekční činnosti
 6. Žádost o parkovací kartu
 7. Žádost Kynologického klubu Velká Bíteš podal o poskytnutí dotace
 8. Výměna oken a dveří na budovách č.p.9, 38 a 56 v m.č. Holubí Zhoř
 9. Záměr směny části pozemku p.č. 852/1 v k.ú. Velká Bíteš
 10. Úplatný převod částí pozemků p.č. 2210/1 a p.č. 2210/4 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Záměr pronájmu částí pozemku p.č. 748/1 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 117/1 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Dohoda o zrušení věcného předkupního práva
 14. Žádost o slevu na nájemném
 15. Výměna flexi hadic u plynových sporáků v bytech
 16. Odmítnutí uzavření smlouvy s Ochranným svazem autorským
 17. Oprava, ohřev TUV a výměna kotle na fotbalovém stadionu ve Velké Bíteši
 18. Kovaný ochranný koš studny na nádvoří za radnicí Velká Bíteš
 19. Žádost o rekonstrukci a modernizaci kotelny budovy Tišnovská 116
 20. Záměr výpůjčky části pozemku p.č. 2471/1 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním s dopravcem BDS-BUS, s.r.o.
 22. Veřejná zakázka „Oprava veřejného osvětlení ve Velké Bíteši ul. Lánice od  č.p 53 po č.p. 199“
 23. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 10.04.2017

 

2/72/17/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 71/2017 ze dne 04.04.2017.

odpovědnost: rada města

termín: 10.04.2017

 

3/72/17/RM – schvaluje účetní závěrku Základní školy Velká Bíteš,  příspěvkové organizace za rok 2016 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2016.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná  

termín: 30.04.2017

 

4/72/17/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2016 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 30.04.2017

 

5/72/17/RM – schvaluje vyřazení  drobného hmotného a nehmotného majetku z Městské knihovny Velká Bíteš dle návrhu odboru správního.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Bc. Hana Dočkalová  

termín: 30.04.2017

 

6/72/17/RM – bere na vědomí oznámení České školní inspekce č.j. ČŠIJ-469/17-J o inspekční činnosti  ve Střední odborné škole Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizaci.

7/72/17/RM rozhoduje vyhovět žádosti zaměstnankyň České spořitelny, a.s., pobočka Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 7, 595 01 Velká Bíteš tak, že uděluje výjimku z nařízení města Velká Bíteš č. 2/2013 a souhlasí s vydáním dvou ročních parkovacích karet pro žadatelky na rok 2017 v ceně, která je platná pro zaměstnance abonentů.*   

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Martina Frolková  

termín: 30.04.2017

8/72/17/RM rozhoduje poskytnout Kynologickému klubu Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2017 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1951/17 ve výši 21.840 Kč uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová  

termín: 30.04.2017

 

9/72/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy HZB spol. s r.o., Pražská 548/136, 642 00 Brno na výměnu oken a dveří na budovách č.p. 9, 38 a 56 v Holubí Zhoři za cenu 92 577,- Kč bez DPH (112.018,- Kč s DPH) a uzavřít předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Milan Pelc  

termín: 30.04.2017

 

10/72/17/RM doporučuje ZM zamítnout žádost o směnu části pozemku p.č. 852/1 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 50 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová  

termín: 12.06.2017

 

11/72/17/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 2210/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 12 m2 a část pozemku p.č. 2210/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 7 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města za cenu 500,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady na oddělení předmětných částí pozemků i náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová  

termín: 12.06.2017

 

12/72/17/RM rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. 748/1 orná půda o výměře cca 50 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš s podmínkou, že zde nebudou umísťovány dočasné prosklené stavby.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová  

termín: 30.04.2017

13/72/17/RM rozhoduje zamítnout žádost o pronájem části pozemku p.č. 117/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 28 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za účelem umístění dřevěného stánku na prodej zmrzliny a jiného drobného občerstvení.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová  

termín: 30.04.2017

 

14/72/17/RM doporučuje ZM rozhodnout uzavřít mezi městem Velká Bíteš a panem dohodu o zrušení věcného předkupního práva k pozemku p.č. 84/13 orná půda v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš zřízeného ve prospěch města Velká Bíteš. Náklady na výmaz věcného předkupního práva z katastru nemovitostí uhradí žadatel.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová  

termín: 12.06.2017

 

15/72/17/RM rozhoduje nesouhlasit se snížením nájemného za byt č. 8, Návrší 259, Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.  

termín: 31.12.2017

 

16/72/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Antonína Vondrušky, Hybešova 160, 595 01 Velká Bíteš; IČ: 75669617 na realizaci výměny flexi hadic u plynových sporáků v bytech na adrese: Velká Bíteš, Návrší 249, 250 a 259, U Stadionu 276, 277, 281 a 283 (tzn. 84 ks) za cenu 77.280,00 Kč bez DPH (cena za 1 ks bez DPH: 920,00 Kč). Současně rada města rozhoduje předmětné práce objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová  

termín: 31.05.2017

 

17/72/17/RM rozhoduje neuzavřít licenční smlouvu „VP_2017_43334“ o veřejném provozování chráněných děl s organizací OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, Č. Armády 786/20, Praha 6.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Ing. Ondřej Špaček

termín: 13.04.2017

 

18/72/17/RM rozhoduje pokračovat v projektu, jehož předmětem je řešení problému s ohřevem TUV včetně výměny plynového kotle na fotbalovém stadionu ve Velké Bíteši, dle předloženého předmětného návrhu od Ing. Mušky, Amtis spol. s.r.o., Břenkova 8, 613 00 Brno.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 30.06.2017

 

19/72/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku pana Pavla Tasovského, uměleckého kováře, E.F.Buriana 925, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 100 87 940 na dodávku kovaného ochranného koše včetně záchytné sítě studny na nádvoří za radnicí Velká Bíteš a uzavřít s ním smlouvu o dílo s cenou díla 69.733 Kč včetně DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 25.04.2017

 

20/72/17/RM rozhoduje na základě žádosti ředitelky Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace o rekonstrukci a  modernizaci kotelny budovy Tišnovská 116

pověřit odbor majetkový přípravou rekonstrukce kotelny.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Ladislav Rada

termín: 30.06.2017

 

21/72/17/RM rozhoduje zveřejnit záměr výpůjčky části pozemku p.č. 2471/1 trvalý travní porost o výměře cca 70 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš v souvislosti s probíhající stavbou II/379 Velká Bíteš-křiž. s III/3792.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová  

termín: 30.04.2017

 

22/72/17/RM rozhoduje zveřejnit oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním s dopravcem BDS-BUS, s.r.o., Vlkovská 334, 595 01  Velká Bíteš, č. AD1/2017.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Darina Burianová  

termín: 30.04.2017

23/72/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš IČ: 255 94 940 na realizaci akce „Oprava veřejného osvětlení ve Velké Bíteši ul. Lánice od  č.p 53 po č.p. 199“ za cenu 492.780,75 Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Milan Pelc  

termín: 30.04.2017

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města


Počet listů: 2