71/17 - 04.04.2017

Č.j. MÚVB/2690/17/T/KLI

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 71/2017 konané dne 04.04.2017 v kanceláři starosty

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/71/17/RM – schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 71/2017 takto:

  1. Zahájení, schválení programu schůze
  2. Zápis RM č. 70/2017
  3. Společný postup zadavatelů na soutěž „Inženýrské sítě na Babinci – 2. etapa“
  4. Výstavba technické infrastruktury a prodej stavebních pozemků v lokalitě Babinec
  5. Veřejná zakázka „Opatření k odstranění vlhkosti v části objektu ZUŠ – I. etapa a rekonstrukce instalace – II. etapa, Hrnčířská 117, Velká Bíteš“
  6. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 04.04.2017

 

2/71/17/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 70/2017 ze dne 27.03.2017.

odpovědnost: rada města

termín: 04.04.2017

 

3/71/17/RM – rozhoduje schválit smlouvu o společném postupu zadavatelů Města Velká Bíteš a SVK Žďársko pro realizaci veřejné zakázky „Inženýrské sítě na Babinci – 2. etapa“ za účelem výběru společného dodavatele.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář  

termín: 13.04.2017

 

4/71/17/RM – doporučuje ZM vzít na vědomí informace o zahájení I. etapy výstavby technické a dopravní infrastruktury a schválit změnu rozdělení pozemků v lokalitě Babinec do cenových oblastí dle předloženého zákresu.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová  

termín: 10.04.2017

 

5/71/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Antonín Vondruška, Hybešova 160, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 756 69 617 na realizaci akce „Opatření k odstranění vlhkosti v části objektu ZUŠ – I. etapa a rekonstrukce instalace – II. etapa, Hrnčířská 117, Velká Bíteš“ za cenu 1.095.554,- Kč bez DPH / 1.325.620,- Kč s DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová  

termín: 30.04.2017

 

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

 

 

Počet listů: 1