70/17 - 27.03.2017

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/2506/17/T/KLI

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 70/2017 konané dne 27.03.2017 v zasedací síni radnice

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/70/17/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 70/2017 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 69/2017
 3. Smlouvy o poskytnutí příspěvků na investice SVK Žďársko
 4. Závěrečný účet města Velká Bíteš za rok 2016
 5. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o schválení odpisového plánu pro rok 2017
 6. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o schválení účetní závěrky k 31.12.2016 a rozdělení výsledku hospodaření
 7. Žádost ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116 o schválení odpisového plánu pro rok 2017
 8. Žádost ZUŠ, Velká Bíteš o schválení odpisového plánu pro rok 2017
 9. Žádost ZŠ Velká Bíteš o schválení odpisového plánu pro rok 2017
 10. Žádost ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116 o souhlas s přijetím daru
 11. Žádosti o poskytnutí dotace z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2017 „Kultura a ostatní zájmová činnost“
 12. Žádosti o dotace z Grantového programu na rok 2017 „Sport a tělovýchova“
 13. Schválení účetní závěrky města Velká Bíteš k 31. 12. 2016
 14. Technický dozor objednatele – „Rekonstrukce MK Lánice a I/37 Velká Bíteš ul. Lánice akce č. 8 a akce č.1 SO 01 a SO 02“
 15. Veřejná zakázka „Výměna oken v části objektu ZUŠ – II. etapa, Hrnčířská 117, Velká Bíteš“
 16. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 12.10.2012 – pronájem lesní půdy
 17. Záměr směny části pozemku p.č. 1024/2 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o schválení odpisového plánu pro rok 2017
 19. Žádost Polikliniky Velká Bíteš o schválení odpisového plánu pro rok 2017
 20. Dodatek č. 1 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících s ICOM transport  a.s.
 21. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Velká Bíteš
 22. Program ZM č. 17/2017
 23. Rozpočtové opatření č. 3/2017
 24. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o schválení účetní závěrky k 31.12.2016 a rozdělení výsledku hospodaření
 25. Žádost Úřadu práce ČR) o předběžný souhlas k instalaci bezpečnostních prvků
 26. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Zřízení průchodu a rozšíření prodejny, Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš“
 27. Prodloužení rámcové smlouvy O2 – mobilní linky
 28. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4675 v k.ú. Velká Bíteš
 29. Úplatné nabytí pozemku p.č. 2285 v k.ú. Velká Bíteš
 30. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, Družstevní 584, Velká Bíteš
 31. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
 32. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 204, U Stadionu 475, Velká Bíteš
 33. Žádost o převod členského podílu
 34. Žádost ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116 o souhlas s realizací projektu
 35. Úhrada za zřízení věcného břemene – Holubí Zhoř – NNK
 36. Vyjádření zaměstnanců ICKK
 37. Informace ředitele ZŠ
 38. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 2538/5, 2563/3, 2563/4 v k.ú. Velká Bíteš
 39. Zajištění zadávacího řízení na realizaci stavby „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“
 40. Zajištění společného zadávacího řízení na realizaci 2. etapy inženýrských sítí na Babinci ve Velké Bíteši
 41. Program regenerace MPR a MPZ na rok 2017
 42. Smlouva o zajištění školení strážníků
 43. Nájem nebytových prostor na novém hřbitově
 44. Nájemní smlouvy– modernizace D1 úsek 22
 45. Úplatné nabytí pozemku v lokalitě Za Loukama
 46. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 27.03.2017

2/70/17/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 69/2017 ze dne 13.03.2017.

odpovědnost: rada města

termín: 27.03.2017

3/70/17/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční akci „Velká Bíteš – novostavba vodovodu a kanalizace pod základní školou + Babinec 1. etapa“ ve výši Kč 4.876.360,-, na akci „Velká Bíteš – SO 303 vodovod v ul. Jihlavská a Rajhradská – projektová dokumentace“ ve výši Kč 126.000,-, na akci „Velká Bíteš – SO splašková kanalizace ul. Rajhradská – projektová dokumentace“ ve výši Kč 46.000,- a dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční akci „ČOV Velká Bíteš – rekonstrukce kalové koncovky“ ve výši Kč 14.667,- se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 20.04.2017

4/70/17/RM doporučuje ZM schválit celoroční hospodaření města Velká Bíteš a závěrečný účet města za rok 2016 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku  přezkoumání hospodaření města za rok 2016 s výrokem „bez výhrad“.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 10.04.2017

5/70/17/RM schvaluje odpisový plán na rok 2017 dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2240/17.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.12.2017

6/70/17/RM schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace za rok 2016 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2016.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná 

termín: 30.04.2017

 

7/70/17/RM schvaluje výsledek hospodaření za rok 2016 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.04.2017

8/70/17/RM schvaluje odpisový plán na rok 2017 dle žádosti Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2258/17.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.12.2017

9/70/17/RM schvaluje odpisový plán na rok 2017 dle žádosti Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2259/17.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.12.2017

10/70/17/RM schvaluje odpisový plán na rok 2017 dle žádosti Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2165/17.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.12.2017

11/70/17/RM rozhoduje souhlasit s přijetím finančních darů Základní školou Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/2090/17.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 20.04.2017

12/70/17/RM rozhoduje poskytnout Moravskému rybářskému svazu, MO Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2017 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/482/17 ve výši 27.500 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2017

 

13/70/17/RM rozhoduje poskytnout Kynologickému klubu Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2017 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1952/17 ve výši 20.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2017

 

14/70/17/RM rozhoduje poskytnout Českému svazu včelařů, základní organizace Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2017 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2025/17 ve výši 20.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2017

15/70/17/RM rozhoduje poskytnout Mysliveckému sdružení Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2017 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2020/17 ve výši 8.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2017

 

16/70/17/RM rozhoduje poskytnout Českému svazu chovatelů, základní organizace Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2017 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1729/17 ve výši 48.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2017

17/70/17/RM rozhoduje poskytnout Územní organizaci Svazu diabetiků Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2017 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1424/17 ve výši 10.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2017

 

18/70/17/RM rozhoduje poskytnout Kolpingově rodině Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2017 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1691/17 ve výši 40.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2017

19/70/17/RM – rozhoduje poskytnout Pionýru, z.s. – Pionýrská skupina Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2017 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2064/17 ve výši 50.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2017

20/70/17/RM rozhoduje poskytnout Svazu dobrovolných hasičů Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2017 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/865/17 ve výši 14.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2017

 

21/70/17/RM doporučuje ZM rozhodnout poskytnout Klubu přátel vážné hudby dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2017 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2004/17 ve výši 75.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 10.04.2017

 

22/70/17/RM – rozhoduje poskytnout Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, ZO Velká dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2017 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1882/17 ve výši 40.000 Kč  a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2017

23/70/17/RM – rozhoduje poskytnout Muzejnímu spolku Velkobítešska dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2017 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1546/17 ve výši 22.890 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2017

 

24/70/17/RM – rozhoduje poskytnout Římskokatolické farnosti Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2017 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2056/17 ve výši 24.500 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2017

 

25/70/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout dotaci FC Spartak Velká Bíteš z Grantového programu na rok 2017 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. MÚVB/1556/17  ve výši 1.200.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 10.04.2017

 

26/70/17/RM – rozhoduje poskytnout Tenisovému clubu města Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2017 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1953/17 ve výši 12.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2017

27/70/17/RM – rozhoduje poskytnout Bítešskému spolku vytrvalostních sportů dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2017 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1852/17 ve výši 10.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2017

 

28/70/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout TJ Spartak Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2017 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2042/17 ve výši 420.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 10.04.2017

29/70/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout HC Spartak Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2017 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2063/17 ve výši 975.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 10.04.2017

30/70/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout TJ Sokol Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2017 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2032/17 ve výši 50.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 10.04.2017

31/70/17/RM – rozhoduje poskytnout Kung Fu Akademii dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2017 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1975/17 ve výši 31.500 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2017

 

32/70/17/RM – rozhoduje poskytnout Tenisovému clubu Matador Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2017 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2062/17 ve výši 12.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2017

 

33/70/17/RM – doporučuje ZM schválit účetní závěrku Města Velká Bíteš za rok 2016 k rozvahovému dni 31. 12. 2016 a pověřit odbor finanční MěÚ vypracováním protokolu o schvalování této účetní závěrky.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Ivana Zemanová

termín: 10.04.2017

 

34/70/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Vladimíra Ustohala, Lesní Hluboké 54, 664 83 Domašov, IČ: 603 90 221 na „Technický dozor objednatele – Rekonstrukce MK Lánice a I/37 Velká Bíteš ul. Lánice akce č. 8 a akce č. 1 SO 01 a SO 02“ za cenu 49.000 Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou příkazní smlouvu.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Milan Pelc

termín: 31.03.2017

 

35/70/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Truhlářství Jaroslav Kulík, Mlýnská 643, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, IČ: 127 51 057 na realizaci akce „Výměna oken v části objektu ZUŠ – II. etapa, Hrnčířská 117, Velká Bíteš“ za cenu 617.178,- Kč bez DPH / 746.785,38,- Kč s DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.

Rada města Velká Bíteš rozhoduje vyloučit ze zadávacího řízení uchazeče TRUHLÁŘSTVÍ URBAN, s.r.o., Lidická 502, 552 03 Česká Skalice, IČ: 275 01 701 z důvodu nesplnění podmínek zadávacího řízení.

Rada města Velká Bíteš rozhoduje vyloučit ze zadávacího řízení uchazeče Vojtěch Vymyslický, Spálený kopec 621, 692 01 Mikulov, IČ: 162 90 224 z důvodu nesplnění podmínek zadávacího řízení.

Rada města Velká Bíteš rozhoduje vyloučit ze zadávacího řízení uchazeče Stavební společnost Čáslava, s.r.o., Tomáškova 908/21, 602 00 Brno, IČ: 023 58 140 z důvodu nesplnění podmínek zadávacího řízení.

Rada města Velká Bíteš rozhoduje vyloučit ze zadávacího řízení uchazeče Jiří Novák, Bánov 500, 687 54 Bánov u Uherského Brodu, IČ: 100 95 802 z důvodu nesplnění podmínek zadávacího řízení.

Rada města Velká Bíteš rozhoduje vyloučit ze zadávacího řízení uchazeče Kroving s.r.o., Květinová 1281, 691 23 Pohořelice, IČ: 293 53 777 z důvodu nesplnění podmínek zadávacího řízení.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 31.03.2017

 

36/70/17/RM – rozhoduje zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy uzavřené dne 12.10.2012 mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a Technickými službami Velká Bíteš spol. s r.o., IČ: 255 94940, Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš jako nájemcem na pronájem lesních pozemků ve vlastnictví města ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 26.02.2014 a dodatku č. 2 ze dne 17.06.2016, jehož předmětem je dohoda smluvních stran o výši nájemného za pronájem lesní půdy pro rok 2017 stanoveného takto:

- 14 % z částky tržeb za prodej dřevní hmoty z pronajatých lesních pozemků v rozmezí 0,- až

2 500 000,- Kč,

- 16 % z částky tržeb za prodej dřevní hmoty z pronajatých lesních pozemků v rozmezí 2 500 000,- Kč až 5 000 000,- Kč,

- 18 % z částky tržeb za prodej dřevní hmoty z pronajatých lesních pozemků v rozmezí 5 000 000,- Kč a výše.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.04.2017

 

37/70/17/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 1024/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 50 m2 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.04.2017

 

38/70/17/RM schvaluje odpisový plán na rok 2017 dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2393/17.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.12.2017

39/70/17/RM schvaluje odpisový plán na rok 2017 dle žádosti Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2318/17.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.12.2017

40/70/17/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním s dopravcem ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, 587 32  Jihlava. č.:  91/2017.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Darina Burianová

termín: 14.04.2017

 

41/70/17/RM – doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Velká Bíteš.

odpovědnost: tajemnice

termín: 10.04.2017

 

42/70/17/RM – navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č.17/2017 takto:

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 10.04.2017 v 17:00 hod.

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Zveřejňování videozáznamů ze zasedání zastupitelstva
 4. Změna č. 9 Územního plánu města Velká Bíteš
 5. Rozpočtové opatření č. 2/2017 na vědomí
 6. Plnění rozpočtu k 31. 03. 2017
 7. Rozpočtové opatření č. 3/2017 ke schválení
 8. Poskytnutí dotací z grantových programů
 9. Poskytnutí dotace z rozpočtu města
 10. Závěrečný účet města za rok 2016
 11. Účetní závěrka města za rok 2016
 12. Zápis z jednání finančního výboru
 13. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 185 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 3314, 3321 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4679 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Úplatné nabytí spol. podílů pozemků p.č. 2538/5, 2563/3, 2563/4 v k.ú. Velká Bíteš
 17. Úplatné nabytí pozemku p.č. 2285 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Úplatné nabytí id. 7/8 části pozemku p.č. 4675 v k.ú. Velká Bíteš
 19. Úplatný převod části pozemku p.č. 89/1 v k.ú. Březka u Velké Bíteše
 20. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/176 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 21. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/177 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 22. Výstavba technické infrastruktury a prodej stavebních pozemků v lokalitě Babinec
 23. Program regenerace MPR a MPZ na rok 2017
 24. Uznání dluhu na nájemném a dohoda o jeho splácení
 25. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Velká Bíteš
 26. Diskuze
 27. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 10.04.2017

 

43/70/17/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2017 dle rozpočtového opatření města č. 3/2017.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 10.04.2017

 

44/70/17/RM – schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace za rok 2016 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2016.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 30.04.2017

 

45/70/17/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2016 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.04.2017

 

46/70/17/RM – rozhoduje souhlasit s instalací bezpečnostních prvků (provedení vertikálních přepážek s bezpečnostním sklem, osazení stávajících přepážek bezpečnostním sklem v rámu, výměna stávajících plných dveří za prosklené) v nebytovém prostoru číslo 102 na adrese: Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 7, dle návrhu žadatele, kterým je Úřad práce ČR – krajská pobočka v Jihlavě, Kontaktní pracoviště Velké Meziříčí, za podmínky, že po případné demontáži předmětných prvků budou instalací dotčené stavební konstrukce opraveny, resp. uvedeny do stavu před instalací.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 15.04.2017

 

47/70/17/RM – rozhoduje uzavřít předložený Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem ATIKA – LYSÝ s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí; IČ: 60732610 na realizaci akce „Zřízení průchodu a rozšíření prodejny, Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš“, kterým se mění termín dokončení díla.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 31.03.2017

48/70/17/RM – rozhoduje uzavřít dodatek rámcové smlouvy s firmou O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle na poskytování mobilních služeb.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Bc. Tomáš Zedník

termín: 29.03.2017

 

49/70/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 4675 orná půda o výměře cca 2025 m2 , a to id. ¾ a id. 1/8 do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady spojené s geometrickým oddělením části pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 10.04.2017

 

50/70/17/RM – doporučuje ZM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemek p.č. 2285 orná půda o výměře 1213 m2 do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady spojené s geometrickým dělením pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 10.04.2017

 

51/70/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3 na ulici Družstevní 584, Velká Bíteš na dobu neurčitou od 01.04.2017 za nájemné 65 Kč/m2/ měsíc mínus 20% sleva.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.03.2017

 

52/70/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.04.2017 do 31.03.2018 za nájemné 65,– Kč/m2/ měsíc a bez notářského zápisu (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu).*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.03.2017

 

53/70/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 204 na ulici U Stadionu 475, Velká Bíteš na dobu neurčitou od 01.04.2017 za nájemné 65,– Kč/m2/ měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.03.2017

54/70/17/RM – rozhoduje projednat postup navrhovaný odborem majetkovým ve věci odkupu členských práv a povinností od členů družstva majících členský podíl v Bytovém družstvu Města Velká Bíteš k bytům v domě č. p. 548, nacházející se na adrese U Stadionu 548, 595 01 Velká Bíteš, po jeho schválení členskou schůzí Bytového družstva Města Velká Bíteš.

odpovědnost: místostarosta

termín: 31.12.2017

 

55/70/17/RM – rozhoduje udělit Základní škole Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizaci souhlas s realizací projektu s názvem „Podpora žáků se SVP“ z OP VVV Výzvy č. 02_16_022 a Výzvy č. 02_16_023 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 01.09.2017

56/70/17/RM – rozhoduje na základě žádosti společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice stanovit jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene zřizovaného na pozemcích ve vlastnictví města Velká Bíteš, a to pozemků p.č. 5280, p.č. 5277, p.č. 5278 a p.č. 6022 v k.ú. Holubí Zhoř z důvodu uložení zemního kabelu NN a umístění podpěrného sloupu v rámci stavby „H.Zhoř, rozš. NNk, pč. 6021“ dle Ceníku úhrady za zřízení věcného břemene pro inženýrské sítě, jiná zařízení a stavby na majetku města Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.04.2017

 

57/70/17/RM – bere na vědomí vyjádření zaměstnanců ICKK a vyjádření výboru MO MRS Velká Bíteš doručené dne 24.03.2017.

58/70/17/RM – bere na vědomí informaci ředitele Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace o čerpání provozních prostředků v roce 2017.

59/70/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt spoluvlastnický podíl k pozemkům:

- p.č. 2538/5 trvalý travní porost o výměře 2453 m2,

- p.č. 2563/3 trvalý travní porost o výměře 3947 m2,

- p.č. 2563/4 trvalý travní porost o výměře 3031 m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to:

- id. 1/21 za cenu 25,- Kč/m2.

Náklady spojené s vkladem KS do KN hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 10.04.2017

 

60/70/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, IČ: 634 85 290 na zajištění zadávacího řízení 3 veřejných zakázek projektu „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ a uzavřít s ní příkazní smlouvu s cenou 90.000 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 13.04.2017

 

61/70/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti VIA Consult a.s., Kopečná 12, 602 00 Brno, IČ: 250 84 275 na zajištění společného zadávacího řízení na realizaci stavby „Inženýrské sítě na Babinci – 2. etapa“ a uzavřít s ní příkazní smlouvu s cenou 50.000 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 13.04.2017

 

62/70/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout přidělit v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2017 finanční prostředky ve výši 285 tis. Kč na výměnu oken v části objektu ZUŠ – II. etapa, Hrnčířská 117, Velká Bíteš a 150 tis. Kč na opatření k odstranění vlhkosti v části objektu ZUŠ, Hrnčířská 117, Velká Bíteš – I. etapa.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 10.04.2017

 

63/70/17/RM – rozhoduje uzavřít předloženou Smlouvu o zajištění školení strážníků č. 8217170012 s poskytovatelem Statutární město Brno – Městská policie Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno; IČ: 449 92 785.

odpovědnost: starosta

termín: 31.03.2017

 

64/70/17/RM – a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru pronájmu části nebytových prostor v budově č.p. 563 na p.č. 915 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to nebytového prostoru č. 01 o výměře 52,5 m2 za min. nájemné ve výši 1.005,- Kč/m2/rok s podmínkou, že se bude nájemce podílet na rekonstrukci nebytového prostoru, byly doručeny 2 nabídky nájemného,

b) otevřela a projednala doručené nabídky nájemného od Lucie Havlišové a RNDr. Františka Havleny,

c) rozhoduje pronajmout část nebytových prostor v budově č.p. 563 na p.č. 915 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to nebytový prostor č. 01 o výměře 52,5 m2 Lucii Havlišové, U Stadionu 277, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 046 26 044 za nájemné ve výši  1.015 Kč/m2/rok od 01.05.2017 s tím, že nájemce bude současně plnit funkci správce veřejného pohřebiště,

d) nepřijímá nabídku nájemného od RNDr. Františka Havleny, Soukenická 129/3, 674 01 Třebíč,. IČ: 152 03 531.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.04.2017

 

65/70/17/RM – rozhoduje zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy uzavřené dne 29.04.2016 mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 jako nájemcem na pronájem části pozemku p.č. 2823 ostatní plocha o výměře 318 m a části pozemku p.č. 2865 ostatní plocha o výměře 1122 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš spočívající v prodloužení doby nájmu na dobu potřebnou k realizaci předmětného stavebního objektu, nejpozději do 31.12.2018.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.04.2017

usnesení 66/70/17/RM – pověřuje starostu města Velká Bíteš jednáním o prodeji pozemku v lokalitě Za Loukama ve Velké Bíteši městu Velká Bíteš.*

odpovědnost: starosta

termín: 10.04.2017

 

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

 

 

Počet listů: 5