69/17 - 13.03.2017

 

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/2078/17/T/KLI

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 69/2017 konané dne 13.03.2017 v zasedací síni radnice

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/69/17/RM – schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 69/2017 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 68/2017
 3. Žádost ICKK o schválení účetní závěrky k 31.12.2016 a dokrytí ztráty z Rezervního fondu
 4. Žádost ICKK o schválení odpisového plánu pro rok 2017
 5. Inspekční zpráva a protokol  o kontrole ČŠI
 6. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o souhlas s přijetím daru
 7. Žádost ZUŠ, Velká Bíteš o souhlas s vyřazením majetku
 8. Žádost ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116 o souhlas s vyřazením majetku
 9. Souhlas s návrhem parkoviště u BD
 10. Žádost o prominutí nájemného z bytu
 11. Ukončení nájemní smlouvy dohodou
 12. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4679 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 185 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Úplatný převod částí pozemků p.č. 2210/1 a p.č. 2210/4 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 3314, 3321 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Převod výsledku hospodaření z hospodářské činnosti města Velká Bíteš
 17. Inventarizační zpráva
 18. Úplatný převod části pozemku p.č. 89/1 v k.ú. Březka u Velké Bíteše
 19. Dotační management „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš – odborné učebny a bezbariérovost“
 20. Soutěž „Projektová dokumentace pro provádění stavby Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“
 21. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 2538/5, 2563/3, 2563/4 v k.ú. Velká Bíteš
 22. Veřejná zakázka „I/37 Velká Bíteš ul. Lánice akce č.8 a akce č.1 SO 01 a SO 02“
 23. Smlouva o převodu práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby v lokalitě Babinec ve Velké Bíteši
 24. Zápis do mateřských škol na školní rok 2017/2018
 25. Projednání návrhů na doplnění dílčích změn ÚP do návrhu Změny č. 8 ÚP města Velká Bíteš
 26. Snížení úhrady za zřízení věcného břemene – Babinec – NN
 27. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 13.03.2017

 

2/69/17/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 68/2017 ze dne 27.02.2017.

odpovědnost: rada města

termín: 13.03.2017

 

3/69/17/RM – schvaluje účetní závěrku Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace za rok 2016 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2016.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 31.03.2017

 

4/69/17/RM – schvaluje dokrytí zhoršeného výsledku hospodaření Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace za rok 2016 z Rezervního fondu této příspěvkové organizace dle předloženého návrhu.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.03.2017

 

5/69/17/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2017 dle žádosti Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/1681/17.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.12.2017

 

 

6/69/17/RM – bere na vědomí inspekční zprávu České školní inspekce čj. ČŠIJ-123/17-J o inspekční činnosti  a protokol České školní inspekce čj. ČŠIJ-124/17-J o kontrole v Mateřské škole

Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace.

 

7/69/17/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/1705/17.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.03.2017

 

8/69/17/RM – rozhoduje souhlasit s vyřazením poškozeného neopravitelného majetku dle žádosti Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace  č.j. MÚVB/1925/17.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 30.04.2017

 

9/69/17/RM – rozhoduje souhlasit s vyřazením poškozeného a nepotřebného majetku dle žádosti Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace  č.j. MÚVB/1924/17.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.04.2017

 

10/69/17/RM – rozhoduje souhlasit s předloženým návrhem parkování u bytových domů v lokalitě Za Uličkami s tím, že pravá linie parkování bude členěna tak, aby za každým třetím parkovacím místem vzniklo místo pro výsadbu zeleně.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková 

termín: 30.03.2017

 

11/69/17/RM – rozhoduje prominout platby nájemného za byt v částce 2.047,– Kč/měsíc od 01.04.2017 do doby vyřešení stávající situace.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.   

termín: 31.03.2017

12/69/17/RM rozhoduje neuzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu č. 3, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš, a to ke dni 31.03.2017.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.   

termín: 31.03.2017

 

13/69/17/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 4679 orná půda o výměře cca 2162 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady spojené s geometrickým oddělením části pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová 

termín: 10.04.2017

14/69/17/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 185 oddělenou geometrickým plánem č. 2328-129/2016 a nově označenou p.č. 185/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 m2 v k.ú. Velká do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady spojené s geometrickým oddělením části pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová 

termín: 10.04.2017

15/69/17/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 2210/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 12 m2 a části pozemku p.č. 2210/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 7 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová 

termín: 30.04.2017

16/69/17/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 3314 orná půda o výměře cca 1101 m2 a část pozemku p.č. 3321 orná půda o výměře cca 4339 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady spojené s geometrickým oddělením části pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová 

termín: 10.04.2017

17/69/17/RM bere na vědomí výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Velká Bíteš a převedení částky 584.256,54 Kč z hospodářské činnosti na rozpočtový účet města (položka 4131).

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Ivana Zemanová 

termín: 30.04.2017

 

18/69/17/RM bere na vědomí Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku města Velká Bíteš za rok 2016.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Bc. Hana Dočkalová 

termín: 31.03.2017

 

19/69/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 89/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 1000 m2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 300,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, a s ujednáním věcného předkupního práva města Velká Bíteš k předmětnému pozemku za cenu 300,- Kč/m2 pro případ, že by kupující chtěl pozemek zcizit. Náklady spojené s geometrickým oddělením části pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová 

termín: 10.04.2017

 

20/69/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti RENARDS dotační, s.r.o., Vídeňská 228/7, 639 00 Brno, IČ: 283 37 361 a uzavřít s ní příkazní smlouvu na dotační management projektu „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš – odborné učebny a bezbariérovost“ za cenu 120.000 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář   

termín: 31.03.2017

 

21/69/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče STABIL s.r.o., Hlinky 142c, 603 00 Brno, IČ: 607 27 012 na dodávku „Projektové dokumentace pro provádění stavby Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo s cenou díla 750.000 Kč bez DPH.

Rada města Velká Bíteš rozhoduje vyloučit nabídku uchazeče DEA Energetická agentura, s.r.o., Sladkého 13, 617 00 Brno, IČ: 415 39 656 ze zadávacího řízení na dodávku „Projektové dokumentace pro provádění stavby Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ z důvodu obsahové neúplnosti nabídky.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář   

termín: 31.03.2017

 

22/69/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt spoluvlastnické podíly k pozemkům:

- p.č. 2538/5 trvalý travní porost o výměře 2453 m2,

- p.č. 2563/3 trvalý travní porost o výměře 3947 m2,

- p.č. 2563/4 trvalý travní porost o výměře 3031 m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to:

- id. 1/7,

- id. 1/7

za cenu 25,- Kč/m2.

Náklady spojené s vkladem KS do KN hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 10.04.2017

23/69/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha; IČ: 430 05 580 na realizaci akce „I/37 Velká Bíteš, ul. Lánice akce č.8 a akce č1 SO 01 a SO 02“ za cenu 2.443.276,77 Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Milan Pelc

termín: 31.03.2017

 

24/69/17/RM – rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o převodu práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby č.j. MÚVB/2989/15/VÝST/URB ze dne 10.12.2015. ke SO 07 Trafostanice VN/NN, SO 08 Kabelové rozvody NN a SO 09 Přeložky kabelů NN z města Velká Bíteš na E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 31.03.2017

25/69/17/RM – rozhoduje souhlasit se zápisem dětí do obou mateřských škol ve Velké Bíteši na nový školní rok 2017/2018 dle návrhu ředitelek MŠ.

odpovědnost: ředitelky MŠ

termín: 10.05.2017

 

26/69/17/RM – po projednání podkladů předložených pořizovatelem doporučuje ZM upravit a doplnit návrh Změny č. 8 ÚP města Velká Bíteš dle doporučení Komise RM pro územní plán a regionální rozvoj obsaženém v zápisu č.7/2017 a dále dle uplatněných návrhů, spočívajících v navržených změnách stávající funkční plochy zahrádkářských a chatových rekreačních lokalit (Zr) v lokalitě Karlov na funkční plochu bydlení předměstského typu (Bm) za účelem možnosti výstavby rodinných domů.*

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

řešitel: Ing. Ladislav Homola

termín: 14.06.2017

27/69/17/RM – rozhoduje na základě žádosti společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice stanovit jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene zřizovaného na pozemcích ve vlastnictví města Velká Bíteš v lokalitě Babinec v k.ú. a obci Velká Bíteš z důvodu uložení zemního kabelu NN a 32 pojistkových skříní v rámci stavby „VBT, Babinec, TS+NNk, 78RD, Město VBT, pč. 2539“ dle platného Ceníku úhrady za zřízení věcného břemene pro inženýrské sítě, jiná zařízení a stavby na majetku města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.03.2017

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

Počet listů: 2