68/17 - 27.02.2017

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

 

Č.j. MÚVB/1654/17/T/KLI

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 68/2017 konané dne 27.02.2017 v zasedací síni radnice

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/68/17/RM – schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 68/2017 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 67/2017
 3. Žádost ZUŠ Velká Bíteš o schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření
 4. Žádost ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116 o schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření
 5. Žádost Polikliniky Velká Bíteš o schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření
 6. Žádost SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš o schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření
 7. Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Návrh územního plánu Velká Bíteš“
 8. Rozpočtové opatření č. 2/2017
 9. Oznámení SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš o podání projektové žádosti
 10. Kupní smlouva na kontejnerové buňky pro fotbalový stadion
 11. Žádost do dotačního titulu IROP, výzva č. 28
 12. Výměna plynových kotlů „B“ v bytovém domě na Návrší č.p. 259
 13. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících s dopravcem ZDAR  a.s. na r. 2017, 2018
 14. Žádost FC Spartak Velká Bíteš o souhlas s umístěním banneru
 15. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě - p.č. 65 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše
 16. Souhlas se stavbou na části pozemku p.č. 373 v k.ú. Velká Bíteš
 17. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Masarykovo náměstí 67, Velká Bíteš
 18. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, Tyršova 239, Velká Bíteš
 19. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 206, U Stadionu 475, Velká Bíteš
 20. Smlouva o právní pomoci
 21. Záměr prodeje části pozemku p.č. 2539/70 v k.ú. Velká Bíteš
 22. Prodloužení servisních smluv - RICOH
 23. Uzavření provozu MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86
 24. Smlouva o společném zadání veřejných zadavatelů
 25. Platový výměr ředitele ZŠ Velká Bíteš
 26. Vypsání výběrového řízení na pozici ředitele ICKK
 27. Hranice požárně nebezpečného prostoru RD*
 28. Žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 2295/3 v k.ú. Velká Bíteš
 29. Záměr vypůjčit pozemky p.č. 198/3, p.č. 198/4  a p.č. 198/5 v k.ú. Velká Bíteš
 30. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 27.02.2017

 

2/68/17/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 66/2017 ze dne 13.02.2017.

odpovědnost: rada města

termín: 27.02.2017

 

3/68/17/RM – schvaluje účetní závěrku Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace za rok 2016 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2016.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 31.03.2017

 

4/68/17/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2016 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.03.2017

 

5/68/17/RM – schvaluje účetní závěrku Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace za rok 2016 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2016.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 31.03.2017

 

 

6/68/17/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2016 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.03.2017

 

7/68/17/RM – schvaluje účetní závěrku Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace za rok 2016 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2016.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 31.03.2017

 

8/68/17/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2016 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.03.2017

 

9/68/17/RM – schvaluje účetní závěrku Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace za rok 2016 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2016.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 31.03.2017

 

10/68/17/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2016 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.03.2017

 

11/68/17/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace (ID ZZ01946.0018) s Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749 na projekt „Návrh územního plánu Velká Bíteš“.

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

řešitel: Ing. Ladislav Homola

termín: 15.03.2017

12/68/17/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2017 dle rozpočtového opatření města č. 2/2017.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra pokorná

termín: 28.02.2017

13/68/17/RM bere na vědomí oznámení Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace o podání projektové žádosti do projektu ERASMUS+ 2017.

 

14/68/17/RM rozhoduje neuzavřít předloženou kupní smlouvu s firmou STG trade, s.r.o., Mikulášská 1141/89, 794 01 Krnov; IČ: 25832069 na dodávku 2ks kontejnerových modulů k akci „Sociální zařízení fotbalový stadion p. č. 877/3 Velká Bíteš“ a zrušuje usnesení Rady města Velká Bíteš č. 21/67/17/RM ze dne 13.02.2017.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová 

termín: 10.03.2017

15/68/17/RM rozhoduje realizovat žádost do dotačního titulu IROP, výzva č. 28 - Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. a uzavřít smlouvu o dílo s firmou RENARDS dotační, s.r.o. ve věci žádosti o dotaci z dotačního titulu IROP, výzva č. 28. - Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Bc. Tomáš Zedník

termín: 15.03.2017

 

16/68/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Ing. Jaroslav Vaňatka, Vrchlického sad 4, 602 00 Brno; IČ: 13666444 na realizaci výměny 9 ks plynových kotlů v bytech na adrese: Velká Bíteš, Návrší 259 za cenu 358.299,00 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 31.03.2017

 

17/68/17/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním s dopravcem ZDAR a.s., Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou, č.:  6011704023.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Darina Burianová 

termín: 20.03.2017

 

18/68/17/RM souhlasí na základě žádosti FC Spartak Velká Bíteš  z.s., IČ: 433 83 955, se sídlem Lánice 40, 595 01 Velká Bíteš s umístěním reklamního banneru o velikosti 2 m x 3 m na oplocení na pozemcích p.č. 877/1, p.č. 877/2, p.č. 877/3 v k.ú. Velká Bíteš při ulici Vlkovská dle smlouvy s První brněnskou strojírnou Velká Bíteš, a.s.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová 

termín: 31.03.2017

 

19/68/17/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 10.11.2008 ve znění jejích dodatků mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a p. Milanem Slámou, IČ: 185 31 083, Masarykovo náměstí 4, 595 01 Velká Bíteš jako nájemce pozemků, jehož předmětem bude rozšíření předmětu nájmu o pozemek p.č. 65 orná půda o výměře 3302 m2 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová 

termín: 30.04.2017

 

20/68/17/RM souhlasí s vybudováním zpevněného stání vydlážděného zámkovou dlažbou na části pozemku p.č. 373 v k.ú. a obci Velká Bíteš bezprostředně navazujícího na pozemek p.č. 480 v k.ú. a obci Velká Bíteš. Podmínky pro provedení stavby stanoví majetkový odbor.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová 

termín: 30.04.2017

 

21/68/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2 na ulici Masarykovo náměstí 67, Velká Bíteš na dobu určitou ode dne 01.03.2017 do 28.02. 2018 za nájemné 65,– Kč /m2/měsíc mínus 30 % sleva  a bez notářského zápisu (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu).*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.   

termín: 28.02.2017

 

22/68/17/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5 na ulici Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.03.2017 do 28.02.2018 za nájemné 45,– Kč/m2/měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.   

termín: 28.02.2017

 

23/68/17/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 206 na ulici U Stadionu 475, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.04.2017 do 31.03.2018 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu).*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.   

termín: 31.03.2017

 

24/68/17/RM – rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o právní pomoci mezi městem Velká Bíteš a advokátem Mgr. Filipem Lederem, IČ: 66248272, se sídlem Lidická 710/57, 602 00 Brno 2.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 15.04.2017

25/68/17/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 2539/70 orná půda o výměře cca 30 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 15.03.2017

 

26/68/17/RM – rozhoduje uzavřít servisní smlouvy a dodatek č. 2 servisní smlouvy s firmou RICOH Czech Republic s.r.o. Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4 na zajištění provozuschopnosti stávajících kopírovacích strojů a na dodávku spotřebního materiálu k nim.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Bc. Tomáš Zedník

termín: 15.03.2017

 

27/68/17/RM – bere na vědomí uzavření provozu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace dle žádosti paní ředitelky o projednání omezení č.j. MÚVB/1581/17.

 

28/68/17/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o společném zadání veřejných zadavatelů se zadavateli Krajská správa a údržba silnic Vysočiny p.o., Kosovská 1122/6, 586 01 Jihlava  IČ 00090450 a Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou IČ 43383513 na akci „Rekonstrukce MK Lánice –Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Milan Pelc

termín: 31.03.2017

29/68/17/RM – schvaluje platový výměr Mgr. Zdeňka Strašáka, ředitele Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace s účinností od 01.03.2017.

odpovědnost: rada města

termín: 01.03.2017

 

30/68/17/RM – rozhoduje vypsat výběrové řízení na pozici ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace k 01.05.2017.

odpovědnost: rada města

termín: 14.03.2017

 

31/68/17/RM – rozhoduje souhlasit s tím, že hranice požárně nebezpečného prostoru rodinného domu, který plánují realizovat na pozemku parc.č. 1339/15 v k.ú. Velká Bíteš, bude dle předložené situace zasahovat max. 3,2 m do pozemku parc.č. 1339/11 v k.ú. Velká Bíteš od jejich společné hranice.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 30.03.2017

 

32/68/17/RM – rozhoduje podat žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 2295/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 290 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.03.2017

 

33/68/17/RM – rozhoduje zveřejnit záměr vypůjčit pozemky p.č. 198/3 trvalý travní porost o výměře 1226 m2, p.č. 198/4 trvalý travní porost o výměře 1166 m2 a p.č. 198/5 zahrada o výměře 13 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš na dobu určitou 5 roků.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.03.2017

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města


Počet listů: 2