67/17 - 13.02.2017

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

 

Č.j. MÚVB/1230/17/T/KLI

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 67/2017 konané dne 13.02.2017

v Kulturním domě Velká Bíteš

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/67/17/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 67/2017 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 66/2017
 3. ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116 o schválení nepotřebného majetku
 4. Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření města Velká Bíteš za rok 2017
 5. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 206, U Stadionu 276, Velká Bíteš
 6. Výkon koordinátora BOZP na stavbách v ul. Lánice, Velká Bíteš
 7. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací v rámci akce „Velká Bíteš, ul. Lánice – chodníky, sjezdy a zpevněné plochy“
 8. Žádost o snížení nájemného za byt č. 6, Masarykovo náměstí 84, Velká Bíteš
 9. Ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 204, U Stadionu 283, Velká Bíteš a uzavření nájemní smlouvy k tomuto bytu
 10. Úplatné nabytí částí pozemků v k.ú. Košíkov
 11. Výběrové řízení na pojištění majetku a odpovědnosti
 12. Věcné břemeno a dohoda o provádění prací a vstupu na pozemek
 13. Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení
 14. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, Družstevní 584, Velká Bíteš
 15. Ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 206, U Stadionu 475, Velká Bíteš
 16. Výměna plynových kotlů etážového vytápění v bytech č. 3 a 4, U Stadionu 275, Velká Bíteš
 17. Nájem nebytových prostor – márnice s chladírnou na novém hřbitově
 18. Zpráva Městského muzea ve Velké Bíteši
 19. Záchranný archeologický výzkum na stavbě „Nádvoří za radnicí Velká Bíteš“
 20. Dotační management „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš – zateplení“
 21. Cenová nabídka na kontejnerové buňky pro fotbalový stadion
 22. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 13.02.2017

2/67/17/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 66/2017 ze dne 24.01.2017.

odpovědnost: rada města

termín: 24.01.2017

3/67/17/RM rozhoduje souhlasit s prodejem nepotřebného majetku dle žádosti Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/935/17.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.03.2017

4/67/17/RM rozhoduje uzavřít Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města Velká Bíteš za rok 2017 s auditorem Ing. Pavlem Hrabákem, č. auditorského oprávnění 996, jednajícího jménem InForm Audit s.r.o.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 31.03.2017

5/67/17/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 206, U Stadionu 276, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.04.2017 do 31.03.2018 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a bez notářského zápisu (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu).*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.03.2017

6/67/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti SCC CZECH s.r.o., Za Žoskou 383,288 02 Nymburk, IČ 28779321 na výkon funkce koordinátora BOZP na stavbách „I/37 Velká Bíteš, ul. Lánice akce č. 1, SO01 Kanalizace, SO 02 Úprava sjezdů“, „I/37 Velká Bíteš, ul. Lánice akce č. 8, Chodník a HTÚ na ZÚ vpravo km 0,025 – 0,165“ a „Rekonstrukce MK Lánice – Velká Bíteš“ za cenu 51.750 Kč bez DPH a uzavřít s ní příkazní smlouvu.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Milan Pelc

termín: 30.03.2017

 

7/67/17/RM rozhoduje uzavřít se zhotovitelem, Ncorp s.r.o, Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 27721043, dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Velká Bíteš, ul. Lánice – chodníky, sjezdy a zpevněné plochy“, kterým se navyšuje cena díla o 146.150 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Milan Pelc

termín: 01.03.2017

 

8/67/17/RM rozhoduje vyhovět žádosti nájemce bytu číslo 6 v domě č.p. 84 na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši a základní nájemné snížit o 10%, tzn. na 58,50 Kč/m2/měsíc.

Rada města rozhoduje snížit základní nájemné o 10%, tzn. na 58,50 Kč/m2/měsíc, také v bytě číslo 4 v domě č.p. 84 na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová 

termín: 31.03.2017

9/67/17/RM rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu k bytu č. 204 na ulici U Stadionu 283, Velká Bíteš, a to ke dni 28.02.2017.

Současně rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 204 na ulici U Stadionu 283, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.03.2017 do 28.02.2018 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu).*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.03.2017

10/67/17/RM bere na vědomí zprávu o probíhajících výkupech částí pozemků p.č. 42/3, 40, 37, 36/1, 542/1, 543, 544, 537, 86, 84, 79/1, 545, 44 v k.ú. Košíkov a o připravovaném posílení vedení NN umožňující napojení nové lokality RD včetně odstranění sloupu NN v ústí nové ulice, které připravuje spol. EON. Dále bere na vědomí postup prací na napojení místní části Košíkov na splaškovou kanalizaci včetně připravované nové lokality RD a ukládá majetkovému odboru, aby po nabytí částí pozemků p.č. 42/3, 40, 37, 36/1, 542/1, 543, 544, 537, 86, 84, 79/1, 545, 44 včetně části p.č. 81 v k.ú. Košíkov do vlastnictví města pokračoval v přípravě záměru vybudování dopravní a technické infrastruktury v této lokalitě.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.12.2017

 

11/67/17/RM – rozhoduje uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění majetku a odpovědnosti s firmou UNIQA pojišťovna, a. s., Evropská 136, Praha 6, IČ: 49240480 dle předložené cenové nabídky na tři roky za cenu na 1 rok ve výši 259 448,- Kč.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná 

termín: 30.06.2017

 

12/67/17/RM – rozhoduje

a) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene k částem pozemků p.č. 2537/3 ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 2538/1 trvalý travní porost, p.č. 2539/15 orná půda v k.ú. a obci Velká Bíteš za účelem zřízení, provozování, opravování a udržování kanalizačního řadu včetně práva vstupu a vjezdu na uvedené pozemky za jednorázovou úhradu ve výši 4.600,- Kč,

b) uzavřít dohodu o provádění prací a vstupu na pozemky p.č. 2537/3 ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 2538/1 trvalý travní porost, p.č. 2539/15 orná půda v k.ú. a obci Velká Bíteš v rámci výstavby dopravní a technické infrastruktury na Babinci s jednorázovou úhradou ve výši 50.000,- Kč za omezené užívání uvedených pozemků po dobu probíhající výstavby.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová 

termín: 31.03.2017

13/67/17/RM rozhoduje uzavřít s nájemcem nebytového prostoru číslo 110 v domě č.p. 85 na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši předloženou dohodu: UZNÁNÍ DLUHU A DOHODA O JEHO SPLÁCENÍ.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová 

termín: 15.03.2017

14/67/17/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 11, Družstevní 584, Velká Bíteš na dobu neurčitou od 01.03.2017 a za nájemné 65,- Kč/m2/měsíc mínus 20 % sleva.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 28.02.2017

 

15/67/17/RM rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu k bytu č. 206 na ulici U Stadionu 475, Velká Bíteš, a to ke dni 28.02.2017.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 28.02.2017

 

16/67/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti GB, spol. s r.o., Pražská 61, 642 00 Brno, IČ: 49972707 na realizaci výměny dvou kotlů etážového vytápění v bytech 275/3 a 275/4 na adrese: U Stadionu 275, Velká Bíteš za cenu 123.057,00 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová 

termín: 31.05.2017

 

17/67/17/RM rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části nebytových prostor v budově č.p. 563 na p.č. 915 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to nebytový prostor č. 01 o výměře 52,5 m2 za min. nájemné ve výši 1.005,- Kč/m2 s podmínkou podílu nájemce na rekonstrukci nebytových prostor.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 28.02.2017

 

18/67/17/RM bere na vědomí zprávu vedoucího Městského muzea ve Velké Bíteši o vývoji v rámci žaloby Římskokatolické farnosti Velká Bíteš o vydání věci, podané u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 8 C 290/2016.

19/67/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Pueblo – archeologická společnost, o.p.s., Praha, IČ: 289 66 465 na záchranný archeologický výzkum na stavbě „Nádvoří za radnicí Velká Bíteš“ za cenu 15.900 Kč bez DPH a uzavřít s ní předloženou dohodu.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 06.03.2017

 

20/67/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti RENARDS dotační, s.r.o., Vídeňská 228/7, 639 00 Brno, IČ: 283 37 361 a uzavřít s ní příkazní smlouvu na dotační management projektu „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš – zateplení“.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 06.03.2017

 

21/67/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče STG trade, s.r.o., Mikulášská 1141/89, 794 01 Krnov; IČ: 25832069 na dodávku k realizaci akce „Sociální zařízení fotbalový stadion p. č. 877/3 Velká Bíteš“ v rozsahu cenové nabídky č. 090/2017 za cenu 420.800,00 bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 31.03.2017

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

Počet listů: 2