66/17 - 24.01.2017

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/723/17/T/KLI

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 66/2017 konané dne 24.01.2017 v zasedací síni radnice

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/66/17/RM – schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 66/2017 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 65/2017
 3. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících s dopravcem ICOM transport  a.s.
 4. Zápis z jednání osadního výboru Košíkov
 5. Oznámení MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o vyřazení majetku
 6. Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje
 7. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 315, U Stadionu 475, Velká Bíteš
 8. Úplatné nabytí části pozemku parc.č. 4596 v k.ú. Velká Bíteš
 9. Záměr pronájmu pozemku p.č. 65 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše
 10. Žádost FC Spartak Velká Bíteš o souhlas s přenecháním části budovy do užívání třetího subjektu
 11. Nájem nebytových prostor – márnice s chladírnou na novém hřbitově
 12. Výběrové řízení na opravu výtahů v bytových domech
 13. Rozpočtové opatření č. 1/2017
 14. Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
 15. Program ZM č. 16/2017
 16. Dohoda o podmínkách bezúplatného převodu teplovodu a o vybudování parkovacích míst
 17. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
 18. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, Masarykovo náměstí 84, Velká Bíteš
 19. Prominutí příslušenství dluhu na nájemném
 20. Záměr prodeje části pozemku p.č. 89/1 v k.ú. Březka u Velké Bíteše
 21. Cenová nabídka na projekčně inženýrské práce na akci „Rozšíření zázemí hokejového stadionu HC Spartak Velká Bíteš“
 22. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 24.01.2017

 

2/66/17/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 65/2017 ze dne 09.01.2017.

odpovědnost: rada města

termín: 24.01.2017

 

3/66/17/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním s dopravcem ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, 587 32  Jihlava, č.:  91/2017.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Darina Burianová

termín: 31.01.2017

 

4/66/17/RM – bere na vědomí zápis z jednání osadního výboru Košíkov dne 06.01.2017.

 

5/66/17/RM – bere na vědomí oznámení Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace o vyřazení majetku z evidence č.j. MÚVB/542/17.

6/66/17/RM doporučuje ZM rozhodnout uzavřít Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje s Jihomoravským krajem, zastoupeným JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82  Brno.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Darina Burianová

termín: 13.02.2017

7/66/17/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 315 na ulici U Stadionu 475, Velká Bíteš na dobu neurčitou od 01.03.2017 za nájemné 65,– Kč/m2/ měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 28.02.2017

 

8/66/17/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku parc.č. 4596– orná půda o výměře cca 36 m2 do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 120 Kč/m2. Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 13.02.2017

 

9/66/17/RM rozhoduje zveřejnit záměr změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 10.11.2008 ve znění jejích dodatků mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a p. Milanem Slámou, IČ: 185 31 083, Masarykovo náměstí 4, 595 01 Velká Bíteš jako nájemce pozemků

- p.č. 47/1 trvalý travní porost

- p.č. 59/1 orná půda

- p.č. 60/1 orná půda

- p.č. 61/1 orná půda

- p.č. 62 orná půda

- p.č. 63 orná půda

- p.č. 64 orná půda

- p.č. 66 orná půda

- p.č. 67 orná půda

- část p.č. 84/1 orná půda

vše v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít k rozšíření předmětu nájmu o pozemek p.č. 65 orná půda v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová 

termín: 28.02.2017

10/66/17/RM souhlasí na základě žádosti FC Spartak Velká Bíteš z.s., IČ: 433 83 955, se sídlem Lánice 40, 595 01 Velká Bíteš s přenecháním části budovy bez čp/če obč. vyb. na p.č. 878 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to nebytového prostoru o výměře 68 m2 v uvedené budově do užívání třetího subjektu za účelem provozování restaurace včetně skladových prostor.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 28.02.2017

 

11/66/17/RM – pověřuje odbor majetkový provedením výběrového řízení na opravu výtahů v bytových domech na ulici U Stadionu č.p. 548 a č.p. 475 ve Velké Bíteši.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová 

termín: 30.06.2017

 

12/66/17/RM – doporučuje ZM  schválit úpravu rozpočtu roku 2017 dle rozpočtového opatření města č. 1/2017.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná 

termín: 13.02.2017

 

13/66/17/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 01.02.2016 o nájmu bytu č. 1, Holubí Zhoř 38, 595 01 Velká Bíteš. Předmětem dodatku je prodloužení doby nájmu o 1 rok, tj. do 31. 01.2018 za nájemné 36,58 Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS. 

termín: 31.01.2017

 

14/66/17/RM navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č.16/2017 takto:

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 13.02.2017 v 17:00 hod.

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Rozpočtové opatření č. 13/2016 na vědomí
 4. Plnění rozpočtu k 31. 12. 2016
 5. Rozpočtové opatření č. 1/2017 ke schválení
 6. Zápis z jednání finančního výboru
 7. Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje
 8. Schválení zadání Změny č. 9 Územního plánu města Velká Bíteš
 9. Směna části pozemku p.č. 187 v k.ú. Velká Bíteš
 10. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4596 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/127 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/163 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/176 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/177 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Uznání dluhu na nájemném a dohoda o jeho splácení
 16. Prominutí příslušenství dluhu na nájemném
 17. Videozáznamy ze zasedání zastupitelstva města
 18. Zřízení Městské policie Velká Bíteš – informace o výběrovém řízení
 19. Diskuze
 20. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 13.02.2017

 

15/66/17/RM a) rozhoduje uzavřít předloženou Dohodu o podmínkách převodu majetku a o vybudování parkovacích míst mezi městem Velká Bíteš a spol. S.O.K. real, a.s., IČ: 253 45 524, se sídlem Střítež, Hrotovická – Průmyslová zóna 162, jejímž předmětem je závazek uvedené společnosti vybudovat na vlastní náklady 18 parkovacích míst včetně přístupové komunikace a uhradit městu jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč za vybudování anglických dvorků a okapových chodníků na části p.č. 4605/1 v k.ú. Velká Bíteš,

b) rozhoduje bezúplatně nabýt do vlastnictví města teplovod DN 65, který spojuje šachtu s označením Š 574 s vytápěnými objekty č.p. 660 na p.č. 4605/2 a č.p. 687 na p.č. 4605/5 v k.ú. a obci Velká Bíteš včetně regulační armatury a měřiče tepla z vlastnictví spol. S.O.K. stavební, s.r.o., IČ: 255 48 484, se sídlem Střítež, Hrotovická – Průmyslová zóna 162.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová 

termín: 28.02.2017

 

16/66/17/RM rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavírané mezi městem Velká Bíteš, IČ: 00 29 56 47, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš, jako oprávněným, a Lesy České republiky, s. p., IČ: 42196451, se sídlem v Novém Hradci Králové, Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové, jako obtížený, spočívající ve zřízení, provozování, údržby a opravy výustního objektu kanalizace „ VELKÁ BÍTEŠ – ul. Tyršova, Lánice – dešťová kanalizace na části pozemku p. č. 3025/1 vodní plocha, koryto vodního toku v k. ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš úplatně na dobu životnosti stavby, po kterou bude oprávněný služebnost dle této smlouvy přijímat a obtížený je povinen výkon služebnosti strpět.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Milan Pelc 

termín: 28.02.2017

 

17/66/17/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3, Masarykovo náměstí 84, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.03.2017 do 28.02.2018 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu).*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 28.02.2017

 

18/66/17/RM doporučuje ZM rozhodnout prominout příslušenství dluhu na nájemném.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS. 

termín: 13.02.2017

 

19/66/17/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 89/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 1000 m2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová 

termín: 28.02.2017

 

20/66/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od projektanta Ing. Antonína Mušky, Břenkova 8, 613 00 Brno, IČ: 18 77 97 51 na projekčně inženýrské práce k akci „Rozšíření zázemí hokejového stadionu – HC Spartak Velká Bíteš“ za nabídkovou cenu 65.000,- Kč a současně rozhoduje projekčně inženýrské práce objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 28.02.2017

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

Karel Navrátil

člen rady města

 

 

 

Počet listů: 2