65/17 - 09.01.2017

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/221/17/T/KLI

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 65/2017 konané dne 09.01.2017 v zasedací síni radnice

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/65/17/RM – schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 65/2017 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 64/2016
 3. Záchranný archeologický výzkum na stavbě „Inženýrské sítě na Babinci – 1. etapa“
 4. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, U Stadionu 281, Velká Bíteš
 5. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, Družstevní 584, Velká Bíteš
 6. Žaloba o vydání movité věci
 7. Výpověď nájemní smlouvy – Agro Záblatí, a.s.
 8. Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě - BIKOS spol. s r.o.
 9. Žádost o prominutí nájmu za měsíc listopad 2016
 10. Ukončení nájmu nebytového prostoru č. 110, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
 11. Cenová nabídka na projekčně inženýrské práce na akci „Rozšíření zázemí fotbalového stadionu FC Spartak Velká Bíteš“
 12. Podnět ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku města
 13. Podnět ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku města
 14. Směna části pozemku p.č. 187 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Smlouva o výpůjčce – areál u ZŠ
 16. Žádost o poskytnutí daru
 17. Autorský dozor na stavbě „Inženýrské sítě na Babinci – 1. etapa“
 18. Informace starosty o dopisu spol. PIETAS-VYSIBLA s.r.o.
 19. Soutěž „Nádvoří za radnicí Velká Bíteš“
 20. Technický dozor objednatele na stavbě „Inženýrské sítě na Babinci – 1. etapa“
 21. Výkon koordinátora BOZP na stavbě „Inženýrské sítě na Babinci – 1. etapa“
 22. Dodávka a instalace gastronomického zařízení do kuchyně, Jihlavská 629, Velká Bíteš
 23. Souhlas s umístěním a provedením stavby – vodovod a kanalizace - Babinec II. etapa
 24. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 09.01.2017

 

2/65/17/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 64/2016 ze dne 19.12.2016.

odpovědnost: rada města

termín: 09.01.2017

 

3/65/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Pueblo – archeologická společnost, o.p.s., Praha, IČ: 289 66 465 na záchranný archeologický výzkum na stavbě „Inženýrské sítě na Babinci – 1. etapa“ za cenu 28.700 Kč bez DPH a uzavřít s ní předloženou dohodu.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 30.01.2017

 

4/65/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6, na ulici U Stadionu 281, Velká Bíteš na dobu určitou od 01. 02. 2017 do 31. 01. 2018 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a bez notářského zápisu (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu).*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.01.2017

 

5/65/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 8, na ulici Družstevní 584, Velká Bíteš na dobu neurčitou od 01. 03. 2017 za nájemné 60,78 Kč/m2/měsíc mínus 20 % sleva.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 28.02.2017

6/65/17/RM bere na vědomí žalobu Římskokatolické farnosti Velká Bíteš o vydání věci podanou u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou sp. zn. 8 C 290/2016, pověřuje Mgr. Ivo Kříže, vedoucího Městského muzea ve Velké Bíteši řešením této žaloby a žádá podání zprávy Radě města Velká Bíteš.

odpovědnost: vedoucí muzea

termín: 28.01.2017

 

7/65/17/RM rozhoduje vypovědět smlouvu o nájmu pozemků ze dne 01.01.2008 uzavřenou mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a Agro Záblatí, a.s., IČ: 607 28 353, se sídlem Záblatí 63, 594 53 Osová Bítýška jako nájemcem.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.01.2017

 

8/65/17/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě uzavřené dne 21.04.2015 mezi městem Velká Bíteš jako propachtovatelem a spol. BIKOS spol. s r.o. jako pachtýřem spočívající v rozšíření předmětu pachtu o pozemky uvedené v příloze, navýšení pachtovného ze stávajících 2.100,- Kč/ha/rok orné půdy na 3.500,- Kč/ha/rok orné půdy a prodloužení výpovědní doby z 1 roku na 3 roky, přičemž součástí dodatku bude i dohoda o ukončení nájemního vztahu uzavřeného dne 31.12.1992 na pronájem pozemků uvedených v příloze, o něž bude rozšířen předmět pachtu.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 28.02.2017

 

9/65/17/RM rozhoduje neprominout nájemcům bytu nájemné za měsíc listopad 2016 a doporučuje ZM uzavřít s těmito nájemci uvedeného bytu dohodu: UZNÁNÍ DLUHU A DOHODA O JEHO SPLÁCENÍ.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 31.01.2017

10/65/17/RM rozhoduje odstoupit od smlouvy o nájmu nebytových prostor číslo 110 na adrese: Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 85 a vyzvat nájemce předmětného nebytového prostoru k vyklizení tohoto prostoru v termínu dle článku IV. odstavce 7 smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 01.01.2016.

Rada města rozhoduje předat dluh na nájemném za užívání nebytového prostoru (dále jen „NP“) k vymáhání soudní cestou za předpokladu, že uvedený nájemce neuhradí tento dluh do dne stanoveného jako termín předání vyklizeného NP ani nebude mezi ním a městem uzavřena dohoda o uznání dluhu a jeho splácení.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 28.02.2017

 

11/65/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku od projektanta Ing. Antonína Mušky, Břenkova 8,  613 00 Brno, IČ: 18 77 97 51 na projekčně inženýrské práce k akci „Rozšíření zázemí fotbalového stadionu – FC Spartak Velká Bíteš“ za nabídkovou cenu 35.000,- Kč a současně rozhoduje práce objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 28.02.2017

 

12/65/17/RM – rozhoduje pokácet 5 ks bříz bělokorých a 1 ks vrbu jívu na pozemku parc.č. 420/1 v k.ú. Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš v lokalitě Chobůtky ve břehu nad pěšinou spojující větrolamy a cestu k sádkám.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková 

termín: 30.03.2017

 

13/65/17/RM rozhoduje nepokácet túji rostoucí v blízkosti hrobu č. 5031 na novém hřbitově a současně RM rozhoduje nepokácet stříbrný smrk rostoucí v blízkosti hrobu č. 301, na novém hřbitově.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková 

termín: 30.03.2017

14/65/17/RM doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku p.č. 187 ostatní plocha, ostatní komunikace oddělenou geometrickým plánem č. 2291-90/2016 a nově označenou p.č. 187/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města za části pozemku p.č. 182 oddělené GP č. 2291-90/2016 a nově označené p.č. 182/5 zahrada o výměře 9 m2 a p.č. 182/6 zahrada o výměře 7 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města s doplatkem 120,- Kč/m2 za rozdíl výměr pozemků. Náklady spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí smluvní strany rovným dílem.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová 

termín: 13.02.2017

 

15/65/17/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o výpůjčce část pozemku p.č. 1314/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 730 m2, jehož součástí je budova č.p. 259, jiná st. v k.ú. a obci Velká Bíteš mezi městem Velká Bíteš jako půjčitelem a vypůjčiteli na dobu určitou do 31.12.2017 za účelem vyklizení a předání předmětných nemovitostí.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová 

termín: 30.01.2017

 

16/65/17/RM rozhoduje poskytnout finanční dar ve výši 20.000 Kč Asociaci rodičů a dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR, Sokolovská 6062, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 01715640 a  uzavřít s obdarovaným  předloženou darovací smlouvu.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová 

termín: 30.01.2017

17/65/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. Františka Laštovičky, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 101 17 831 na výkon autorského dozoru na akci „Inženýrské sítě na Babinci – 1. etapa“ za cenu 85.000 Kč bez DPH a uzavřít s ním příslušnou příkazní smlouvu.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář 

termín: 30.01.2017

18/65/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče A T I KA – L Y S Ý, s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 607 32 610 na realizaci stavby „Nádvoří za radnicí Velká Bíteš“a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo s cenou díla 4.458.780,00 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář 

termín: 30.01.2017

 

19/65/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. Vladislava Donaťáka, Mackovec 349/9, 664 31 Lelekovice, IČ: 620 82 086 na „Technický dozor objednatele“ na stavbě „Inženýrské sítě na Babinci – 1. etapa“ za cenu 200.000 Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou příkazní smlouvu.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář 

termín: 30.01.2017

 

20/65/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. Česlava Veselého, Lesní 397/32, 591 02 Žďár nad Sázavou, IČ: 758 52 837 na výkon funkce koordinátora BOZP na stavbě „Inženýrské sítě na Babinci – 1. etapa“ za cenu 50.000 Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář 

termín: 30.01.2017

21/65/17/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče TeS, spol. s r.o. Chotěboř, Zednická 558, 583 01 Chotěboř; IČ: 60934395 na realizaci dodávky (včetně dopravy) a instalaci gastronomického zařízení do kuchyně s jídelnou na ulici Jihlavská, č.p. 629, Velká Bíteš, v rozsahu dle nabídky č. 17NA00008 za cenu 595.136,00 Kč bez DPH.

odpovědnost: jednatel TS

termín: 31.01.2017

 

22/65/17/RM – a) rozhoduje uzavřít mezi městem Velká Bíteš jako vlastníkem pozemků p.č. 2539/14, 2539/70, 2539/92, 2539/93, 2539/97 a 2539/99 v k.ú. a obci Velká Bíteš a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, IČ: 433 83 513, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou předloženou smlouvu, kterou město uděluje souhlas s umístěním a provedením stavby „Velká Bíteš – novostavba vodovodu a kanalizace Babinec II. etapa“ na výše uvedených pozemcích,

b) pověřuje starostu nebo místostarostu města uzavíráním smluv dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., jejímž předmětem je souhlas města Velká Bíteš s umístěním a provedením stavby na pozemcích v jeho vlastnictví.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 16.01.2017

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Alois Špaček

člen rady města

 

 

Počet listů: 2