64/16 - 19.12.2016

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/9265/16/T/KLI

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 64/2016 konané dne 19.12.2016 v zasedací síni radnice

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/64/16/RM – schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 64/2016 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 62/2016
 3. Usnesení 18/63/16/RM ze dne 12.12.2016
 4. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
 5. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o souhlas s přijetím daru
 6. Soutěž „Inženýrské sítě na Babinci – 1. etapa
 7. Souhlas se zřízením vyhrazeného parkovacího místa u bytového domu č.p. 548 U Stadionu ve Velké Bíteši
 8. Pronájem částí pozemků p.č. 1352/1 a p.č. 1354 v k.ú. Velká Bíteš
 9. Prodloužení vodovodního řadu v ulici Pod Babincem ve Velké Bíteši
 10. Teplovod v ulici U Stadionu ve Velké Bíteši – pasportizace a PD na opravu potrubí
 11. Severozápadní obchvat – změna
 12. Úprava křižovatky Tišnovská, Nová čtvrť, K Mlýnům
 13. Žádost TS Velká Bíteš o schválení ceníku prací a služeb pro rok 2017
 14. Darovací smlouva s dárcem E.ON Česká republika, s.r.o.
 15. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 19.12.2016

 

2/64/16/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 63/2016 ze dne 12.12.2016.

odpovědnost: rada města

termín: 19.12.2016

 

3/64/16/RM – rozhoduje zrušit usnesení Rady města Velká Bíteš č. 18/63/16/RM ze dne 12.12.2016.

 

4/64/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.01.2017 do 30.04.2017 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a bez notářského zápisu.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

 

5/64/16/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/9210/16.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.12.2016

 

6/64/16/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/14, 627 00 Brno, IČ: 253 22 257  na realizaci stavby „Inženýrské sítě na Babinci – 1. etapa“ a uzavřít s ním smlouvu o dílo s cenou díla 19.995.887,26 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 30.01.2017

 

7/64/16/RM rozhoduje souhlasit se zřízením vyhrazeného parkovacího místa na parkovišti před bytovým domem čp. 548 s tím, že instalaci značení včetně projednání s příslušnými orgány si zajistí žadatel na své náklady. Vyhrazené parkovací místo bude využíváno pouze pro vozidlo technicky způsobilé k provozu.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 15.01.2017

 

8/64/16/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a nájemcem na pronájem části pozemku p.č. 1352/1 zahrada o výměře cca 20 m2 a části pozemku p.č. 1354 zahrada o výměře cca 20 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 28.02.2017

 

9/64/16/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 k dohodě o finančním příspěvku na realizaci prodloužení vodovodního řadu v ulici Pod Babincem ve Velké Bíteši na pozemku par. č. 2538/30 k. ú. Velká Bíteš spočívající v úhradě rozdílu již uhrazené části finančního příspěvku a předpokládané ceny díla dle skutečnosti.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.12.2016

 

10/64/16/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku ze dne 08.12.2016 od firmy AGS07 s.r.o., Zámecká 4, Brno, IČ 28345932 v celkové výši 28.000 Kč bez DPH na pasportizaci teplovodu v ulici U Stadionu ve Velké Bíteši a předmětné práce objednat. Současně RM pověřuje odbor majetkový zajištěním strategie obnovy a rozšíření systému centrálního vytápění v lokalitě U Stadionu.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Ladislav Rada

termín: 31.05.2017

 

11/64/16/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku ze dne 09.12.2016 od firmy SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o., Šumavská 524/31, 602 00 Brno, IČ 469 68 822 v celkové výši 184.440 Kč bez DPH na úpravu projektové dokumentace pro územní řízení na stavbu „Silnice II/379 Velká Bíteš-SZ obchvat, 1. a 2. etapa“. Současně RM rozhoduje předmětné práce objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Ladislav Rada

termín: 31.01.2017

 

12/64/16/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku ze dne 02.12.2016 od firmy Ing. František Laštovička, Uniprojekt, Studentská 1133, Žďár nad Sázavou, IČ 10117831 v celkové výši 128.000 Kč bez DPH na zpracování projektové dokumentace  na stavbu „ Rekonstrukce a úprava křižovatky  ulic Tišnovská, Nová čtvrť, K mlýnům ve Velké Bíteši“. Současně RM rozhoduje předmětné práce v rozsahu předložené nabídky objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Ladislav Rada

termín: 31.01.2017

 

13/64/16/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.:

-       bere na vědomí zápis z 2. a 3. zasedání dozorčí rady TS

-       schvaluje ceník prací a služeb pro rok 2017

-       schvaluje modernizaci a rozšíření technologického vybavení kuchyně s jídelnou Jihlavská dle žádosti č.j. MÚVB/9287/16.

odpovědnost: jednatel TS

termín: průběžně

 

14/64/16/RM rozhoduje uzavřít darovací smlouvu s dárcem E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 25733591, jejímž předmětem je darování 2 ks bezpečných branek.

odpovědnost: starosta

termín: 31.12.2016

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města


Počet listů: 1