63/16 - 12.12.2016

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/9096/16/T/KLI

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 63/2016 konané dne 12.12.2016

v Kulturním domě Velká Bíteš

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/63/16/RM – schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 63/2016 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 62/2016
 3. Úprava rozpočtu r. 2016 – závěrečné rozpočtové opatření města Velká Bíteš č. 13
 4. Aktualizace vnitřních předpisů města Velká Bíteš
 5. Smlouva o poskytnutí příspěvku na investici SVK Žďársko
 6. Informace ředitele ZŠ Velká Bíteš
 7. Rekonstrukce rybníků v místních částech Březka a Bezděkov
 8. Oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním s dopravcem ZDAR  a.s. na rok 2017 a rok 2018
 9. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, Návrší 250, Velká Bíteš
 10. Žádost ICKK o  výpůjčku Masarykova náměstí k uspořádání akce „Novoroční oslavy“
 11. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 216, U Stadionu 475, Velká Bíteš
 12. Záměr výpůjčky pozemku p.č. 1314/1 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Ukončení nájemní smlouvy s nájemcem TC Matador
 14. Záměr směny části pozemku p.č. 187 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Pronájem nebytových prostor v budově č.p. 85 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Převod investorství – komunikace „Na Vyhlídce“
 17. Žádost ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116 o souhlas s přijetím daru
 18. Nájem nebytových prostor na novém hřbitově
 19. Veřejná zakázka „Zřízení průchodu a rozšíření prodejny, Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš“
 20. Žádost ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116 o schválení nákupu kompenzační pomůcky
 21. Platový výměr ředitele Polikliniky Velká Bíteš
 22. Schválení odměny ředitelům škol zřízených městem Velká Bíteš
 23. Schválení odměny řediteli Polikliniky Velká Bíteš
 24. Schválení odměny jednateli TS Velká Bíteš
 25. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 12.12.2016

 

2/63/16/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 62/2016 ze dne 05.12.2016.

odpovědnost: rada města

termín: 12.12.2016

 

3/63/16/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2016 dle závěrečného rozpočtového opatření města č. 13/2016.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 15.01.2017

 

4/63/16/RM – schvaluje s účinností od 1. 1. 2017 aktualizovanou Směrnici k oběhu účetních dokladů, Směrnici k tvorbě a čerpání sociálního fondu a Stanovení financování obědů pro zaměstnance města v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 01.01.2017

 

5/63/16/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční akci „Velká Bíteš – kanalizace a rekonstrukce vodovodu ul. Na Valech“ ve výši 11.606,- Kč se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 28.12.2016

 

6/63/16/RM bere na vědomí informace Mgr. Zdeňka Strašáka, ředitele Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace ze dne 02.11.2016 doručené pod č.j. MÚVB/8092/16.

 

7/63/16/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku příkazníka VZD invest s.r.o., kpt. Nálepky 2332, Pardubice, provozovna Hraničky 354/59, 625 00 Brno na akci „Rekonstrukce rybníku na p.č.74 v k.ú. Březka“, ve výši 72.600,- Kč včetně DPH.

RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku příkazníka VZD invest s.r.o., kpt. Nálepky 2332, Pardubice, provozovna Hraničky 354/59, 625 00 Brno na akci „Rekonstrukce rybníku na p.č.286 v k.ú. Bezděkov“, ve výši 72.600,- Kč včetně DPH.

Rada města Velká Bíteš dále rozhoduje v této věci uzavřít předložené příkazní smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Milan Pelc

termín: 20.12.2016

 

8/63/16/RM rozhoduje zveřejnit oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním s dopravcem ZDAR a.s., Jihlavská 759/4, 591 01  Žďár nad Sázavou. č.:  6111704023.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Darina Burianová

termín: 20.12.2016

 

9/63/16/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3 na ulici Návrší 250, Velká Bíteš na dobu neurčitou od 01.01.2017 a za nájemné 65,– Kč/m2/ měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.12.2016

 

10/63/16/RM rozhoduje poskytnout jako výpůjčku spodní část Masarykova náměstí ve Velké Bíteši Informačnímu centru a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizaci za účelem uspořádání a organizace kulturní akce „Novoroční oslavy“ dne 01.01.2017.

odpovědnost: starosta

termín: 01.01.2017

 

11/63/16/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 216 na ulici U Stadionu 475, Velká Bíteš na dobu neurčitou od 01.01.2017 a za nájemné 65,– Kč/m2/ měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.12.2016

 

12/63/16/RM rozhoduje zveřejnit záměr výpůjčky pozemku p.č. 1314/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1470 m2, jehož součástí je budova č.p. 259, jiná st. v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.12.2016

 

13/63/16/RM rozhoduje odstoupit od nájemní smlouvy uzavřené dne 22.02.2010 mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a Tenisovým Clubem Matador Velká Bíteš, IČ: 265 63 576, se sídlem Lípová 155, 595 01 Velká Bíteš jako nájemcem na pronájem pozemků označených ke dni uzavření nájemní smlouvy p.č. 198/1 a p.č. 197 v k.ú. a obci Velká Bíteš a vyzvat nájemce k vyklizení předmětu nájmu nejpozději do 28.02.2017.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.12.2016

14/63/16/RM rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 187 ostatní plocha, ostatní komunikace oddělené geometrickým plánem č. 2291-90/2016 a nově označené p.č. 187/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.12.2016

 

15/63/16/RM rozhoduje zamítnout žádost o pronájem nebytového prostoru č. 107 o výměře 36,3 m2 v budově č.p. 85 na p.č. 60 v k.ú. a obci Velká Bíteš za účelem provozování bazaru s použitým zbožím.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.12.2016

 

16/63/16/RM rozhoduje uzavřít dohodu o převodu investorství mezi městem Velká Bíteš jako přebírajícím investorství a

jako předávajícími investorství týkající se realizace staveb komunikace včetně oboustranného zpevněného chodníku, veřejného osvětlení a uložení metropolitní sítě na pozemcích p.č. 4062/1, p.č. 4058, 2037/1 v k.ú. a obci Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.01.2017

 

17/63/16/RM rozhoduje souhlasit s přijetím finančního a věcného daru Základní školou Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/9074/16.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.12.2016

18/63/16/RM – a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru pronájmu části nebytových prostor v budově č.p. 563 na p.č. 915 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to nebytového prostoru č. 01 o výměře 52,5 m2 za min. nájemné ve výši 681,- Kč/m2 byla doručena 1 nabídka nájemného,

b) otevřela a projednala doručenou nabídku nájemného od Lucie Havlišové, IČ: 046 26 044, U Stadionu 277, 595 01 Velká Bíteš,

c) rozhoduje pronajmout část nebytových prostor v budově č.p. 563 na p.č. 915 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to nebytový prostor č. 01 o výměře 52,5 m2 Lucii Havlišové, IČ: 046 26 044, U Stadionu 277, 595 01 Velká Bíteš za nájemné ve výši  707 Kč/m2 od 01.01.2017 s tím, že nájemce bude současně plnit funkci správce veřejného pohřebiště.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.12.2016

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo přijato.

usnesení 19/63/16/RM – rozhoduje vyloučit uchazeče s nabídkou č. 4  RÖSSLER – STAVITELSTVÍ s.r.o., Horní Libochová 74, 594 51 Křižanov; IČ:29374324 pro nesplnění podmínek v zadání veřejné zakázky. Dále Rada města Velká Bíteš rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče ATIKA – LYSÝ s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí; IČ: 60732610 na realizaci akce „Zřízení průchodu a rozšíření prodejny, Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš“ za cenu 1.073.669,00 Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 31.12.2016

20/63/16/RM rozhoduje souhlasit s nákupem kompenzační pomůcky oční komunikátor Základní školou Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/9114/16.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.12.2016

21/63/16/RM – schvaluje na základě nařízení vlády č. 316/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017 platový výměr MUDr. Svatopluka Horka, ředitele Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace.

odpovědnost: rada města

termín: 01.01.2017

22/63/16/RM – schvaluje vyplacení odměny za 2. pololetí roku 2016:

 • Mgr. Haně Sedlákové, ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace
 • Jiřině Janíkové, ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace
 • Ing. Josefu Chytkovi, řediteli Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace
 • Mgr. Blance Gaizurové, ředitelce Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace
 • Mgr. Zdeňku Strašákovi, řediteli Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
 • Františku Kratochvílovi, řediteli Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace.

odpovědnost: ředitel/ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.12.2016

23/63/16/RM – schvaluje vyplacení odměny za rok 2016 MUDr. Svatopluku Horkovi, řediteli Polikliniky Velká Bíteš, příspěvková organizace.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.12.2016

24/63/16/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. schvaluje vyplacení odměny za rok 2016 jednateli společnosti Ing. Pavlu Gaizurovi.

odpovědnost: jednatel TS

termín: 31.12.2016

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Zdeněk Řezáč

člen rady města

 

Počet listů: 2