62/16 - 05.12.2016

 

Č.j. MÚVB/8933/16/T/KLI

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 62/2016 konané dne 05.12.2016 v zasedací síni radnice

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/62/16/RM – schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 62/2016 takto:

  1. Zahájení, schválení programu schůze
  2. Zápis RM č. 61/2016
  3. Dohoda o řešení vad stavby „II/379 Velká Bíteš – ul. Na Valech včetně okružní křižovatky“
  4. Předběžný souhlas k realizaci projektu Sociální bydlení
  5. Darovací smlouva s Krajem Vysočina
  6. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 05.12.2016

 

2/62/16/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 61/2016 ze dne 28.11.2016.

odpovědnost: rada města

termín: 05.12.2016

 

3/62/16/RM – rozhoduje uzavřít předloženou dohodu o řešení vad stavby „II/379 Velká Bíteš – ul. Na Valech včetně okružní křižovatky“ se zhotovitelem Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 014 30 050, kterou se poskytuje sleva z ceny díla.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 19.12.2016

 

4/62/16/RM – rozhoduje neudělit předběžný souhlas se záměrem realizace projektu Sociální bydlení v objektu č.p. 70 v ul. Kostelní ve Velké Bíteši.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 30.12.2016

 

5/62/16/RM rozhoduje uzavřít Darovací smlouvu č. O01885.0014 s Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749,  jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 45.000,- Kč v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 20.12.2016

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Zdeněk Řezáč

člen rady města

 

Počet listů: 1