61/16 - 28.11.2016

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/8734/16/T/KLI

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 61/2016 konané dne 28.11.2016 v zasedací síni radnice

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

1/61/16/RM – schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 61/2016 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 59/2016
 3. Žádost Městské knihovny Velká Bíteš o převod finančních prostředků ze závazného ukazatele do provozních prostředků
 4. Nájemní smlouva k bytu č. 13, Sadová 579, Velká Bíteš
 5. Nájemní smlouva bytu č. 16, U Stadionu 475, Velká Bíteš
 6. Žádost o uzavření provozu MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86
 7. Uznání dluhu a  dohoda o jeho splácení
 8. Program ZM č. 15/2016
 9. Smlouva o výpůjčce – fotbalový stadion
 10. Úplatné nabytí pozemků p.č. 1198/3 a p.č. 1064/16 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Cenová nabídka na nákup licencí softwaru
 12. Dotační titul VISK3 - grantový program Ministerstva kultury ČR 2017
 13. Úpravy okolí KD v ulici Vlkovská ve Velké Bíteši
 14. Smlouva o poskytnutí služeb a servisu kopírovacího stroje
 15. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na akci „II/379 Velká Bíteš – ul. Na Valech včetně okružní  křižovatky“
 16. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 28.11.2016

 

2/61/16/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 60/2016 ze dne 21.11.2016.

odpovědnost: rada města

termín: 28.11.2016

 

3/61/16/RM – doporučuje ZM přesunout nevyčerpanou částku ze závazného ukazatele rozpočtu na rok 2016 na mzdové a ostatní osobní výdaje pro Městskou knihovnu Velká Bíteš do provozních prostředků této organizační složky města pro tento rok.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 12.12.2016

 

4/61/16/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 01.12.2015 uzavřené mezi Městem Velká Bíteš a , a to tak, že nájem se uzavírá na dobu určitou od 01.12.2016 do 31.12.2016 a za nájemné 54,– Kč/m2/měsíc.

Současně rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 13, Sadová 579, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.01.2017 do 31.12.2017 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc mínus 10% sleva a bez notářského zápisu (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu).*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.12.2016

 

5/61/16/RM rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu k bytu č. 16, U Stadionu 475, Velká Bíteš ke dni 31.12.2016.

Současně rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 16, U Stadionu 475, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.01.2017 do 31.12.2017 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a bez notářského zápisu (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu).*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.12.2016

 

6/61/16/RM rozhoduje souhlasit s  uzavřením Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace v období vánočních prázdnin od 23.12.2016 do 30.12.2016.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 23.12.2016

 

7/61/16/RM rozhoduje uzavřít předloženou dohodu – „Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení“.* odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.12.2016

 

8/61/16/RM navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č.15/2016 takto:

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 12.12.2016 v 17:00 hod.

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Rozpočtové opatření č. 11/2016 na vědomí
 4. Rozpočtové opatření č. 12/2016 ke schválení
 5. Plnění rozpočtu k 30. 11. 2016
 6. Rozpočet na rok 2017
 7. Grantové programy na rok 2017
 8. Schválení zadání Změny č. 9 Územního plánu města Velká Bíteš
 9. Směna části pozemku p.č. 1239/1 v k.ú. Velká  Bíteš
 10. Směna části pozemku p.č. 2282 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Směna části pozemku p.č. 540 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Úplatné nabytí částí pozemků v k.ú. Košíkov
 13. Úplatné nabytí id. 1/11 pozemků p.č. 1847 a p.č. 1829/2 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/127 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 15. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/163 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 16. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/175 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 17. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/176 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 18. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/177 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 19. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/151 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 20. Úplatné nabytí pozemků p.č. 1198/3 a p.č. 1064/16 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Uznání dluhu na nájemném a dohoda o jeho splácení
 22. Videozáznamy ze zasedání zastupitelstva města
 23. Diskuze
 24. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 12.12.2016

 

9/61/16/RM rozhoduje

a) uzavřít dohodu o ukončení nájmu pozemků p.č. 877/1 a p.č. 877/2 v k.ú. a obci Velká Bíteš pronajatých na základě nájemní smlouvy ze dne 25.09.2008 uzavřené mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a FC Spartak Velká Bíteš, IČ: 433 83 955, 595 01 Velká Bíteš jako nájemcem,

b) uzavřít dohodu o ukončení výpůjčky pozemků p.č. 877/1, 877/2, 877/3 a 878 v k.ú. a obci Velká Bíteš vypůjčených na základě smlouvy o výpůjčce ze dne 21.10.2005 uzavřené mezi původním půjčitelem Tělovýchovnou jednotou Spartak Velká Bíteš, IČ: 155 44 389, 595 01 Velká Bíteš a FC Spartak Velká Bíteš, IČ: 433 83 955, 595 01 Velká Bíteš jako vypůjčitelem, neboť do práv a povinností půjčitele vstoupilo město Velká Bíteš nabytím výše uvedených nemovitostí do svého vlastnictví,

c) uzavřít smlouvu o výpůjčce následujících nemovitostí:

- pozemek p.č. 877/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 133 m2, jehož součástí je budova bez čp/če , obč. vyb.,

- pozemek p.č. 878 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 351 m2, jehož součástí je budova bez čp/če, obč. vyb.,

- pozemek p.č. 877/1 ostatní plocha, sport. a rekr. pl. o výměře 6326 m2,

- pozemek p.č. 877/2 ostatní plocha, sport. a rekr. pl. o výměře 4528 m2,

- pozemek p.č. 877/3 ostatní plocha, sport. a rekr. pl. o výměře 5557 m2,

- pozemek p.č. 874/2 zahrada o výměře 441 m2,

- pozemek p.č. 875/2 zahrada o výměře 278 m2,

- pozemek p.č. 876/4 zahrada o výměře 93 m2,

- pozemek p.č. 876/5 zahrada o výměře 495 m2,

- část pozemku p.č. 876/2 ovocný sad o výměře cca 500 m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš mezi městem Velká Bíteš jako půjčitelem a FC Spartak Velká Bíteš z.s., IČ: 433 83 955, se sídlem Na Výsluní 654, 595 01 Velká Bíteš jako vypůjčitelem na dobu 10 let s možností podnájmu vypůjčených nemovitostí třetím subjektům po předchozím souhlasu vlastníka nemovitostí.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jan Pelánová

termín: 31.12.2016

 

10/61/16/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt

a) spoluvlastnické podíly k pozemku p.č. 1198/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 103 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2, a to

- id. 1/4,

- id. 1/4,

- id. 1/2,

b) spoluvlastnické podíly k pozemku p.č. 1064/16 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 22 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2, a to

- id. 1/4,

- id. 1/4

s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů uvedených pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jan Pelánová

termín: 12.12.2016

 

11/61/16/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku na nákup licencí softwaru kancelářského balíku v celkové výši 85.378,00 Kč s DPH od firmy AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00, Ostrava.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Bc. Tomáš Zedník

termín: 15.12.2016

 

12/61/16/RM bere na vědomí grantový titul vypisovaný Ministerstvem kultury a pověřuje vedoucího odboru správního k podání žádosti o grantovou podporu projektu městské knihovny z titulu VISK3.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Bc. Tomáš Zedník

termín: 10.12.2016

 

13/61/16/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku od firmy AP-atelier, s.r.o., Kabátníkova 2, 602 00 Brno, IČ 60725681 na zpracování projektové dokumentace na „Venkovní úpravy dvorní části  a parkoviště s vazbou na park u KD Velká Bíteš“ za nabídkovou cenu 298.000 Kč bez DPH v rozsahu cenové nabídky ze dne 11.08.2016. Současně RM rozhoduje předmětné práce u této firmy objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Ladislav Rada

termín: 31.12.2016

 

14/61/16/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí kopírovacích služeb s firmou COPY PLUS, s.r.o., IČO: 27756904, Merhautova 64, 613 00 Brno.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Bc. Tomáš Zedník

termín: 15.12.2016

 

15/61/16/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „II/379 Velká Bíteš – ul. Na Valech včetně okružní křižovatky“ se zhotovitelem Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 014 30 050, kterým se rozšiřuje předmět plnění a navyšuje cena díla.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 09.12.2016

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města


Počet listů: 2