60/16 - 21.11.2016

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/8562/16/T/KLI

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 60/2016 konané dne 21.11.2016 v zasedací síni radnice

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

 

1/60/16/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 60/2016 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 59/2016
 3. Grantové programy města Velká Bíteš na rok 2017
 4. Opravný daňový doklad pro firmu EnviTec Biogas Central Europe s.r.o.
 5. Žádost Oblastní charity Třebíč o dotaci
 6. Rozpočtové opatření č. 11/2016
 7. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o souhlas s přijetím daru
 8. Zpráva o činnosti školské rady SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš
 9. Výroční zpráva ZUŠ,Velká Bíteš, Hrnčířská 117 za školní rok 2015/2016
 10. Žádost Městské knihovny Velká Bíteš o uzavření v období vánočních svátků
 11. Žádost o uzavření provozu MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538
 12. Rozpočtové opatření č. 12/2016
 13. Podnět ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku města
 14. Bytové domy Velká Bíteš
 15. Schválení zadání Změny č. 9 Územního plánu města Velká Bíteš
 16. Oprava I/37 Velká Bíteš akce č.1 a č. 8
 17. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací v rámci akce „Velká Bíteš, ul. Lánice – chodníky, sjezdy a zpevněné plochy“
 18. Žádost o prominutí nájemného
 19. Nájemní smlouva k bytu č. 1, Jihlavská 282, Velká Bíteš
 20. Žádost o pronájem bytu
 21. Nájemní smlouva k bytu č. 304, U Stadionu 475, Velká Bíteš
 22. Konec nájmu a dluh za nájemné*
 23. Převod investorství – kanalizace a vodovod – „Na Vyhlídce“
 24. Pronájem nebytových prostor v budově č.p. 85 v k.ú. Velká Bíteš
 25. Ukončení nájmu pozemku p.č. 877/4 v k.ú. Velká Bíteš
 26. Úplatné nabytí částí pozemků v k.ú. Košíkov
 27. Záměr pronájmu částí pozemků p.č. 1352/1 a p.č. 1354 v k.ú. Velká Bíteš
 28. Ceník úhrad za zřízení věcného břemene na majetku města Velká Bíteš
 29. Přeložka plynovodu u  KD v ulici Vlkovská ve Velké Bíteši
 30. Předběžný souhlas k stavebním úpravám domu č.p. 70 v ul. Kostelní, Velká Bíteš
 31. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 21.11.2016

2/60/16/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 59/2016 ze dne 07.11.2016.

odpovědnost: rada města

termín: 21.11.2016

3/60/16/RM doporučuje ZM schválit Grantové programy na rok 2017 Sport a tělovýchova a Kultura a ostatní zájmová činnost v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 12.12.2016

4/60/16/RM rozhoduje uzavřít dohodu o narovnání s firmou EnviTec Biogas Central Europe s. r. o., v předloženém znění a dále vystavit opravný daňový doklad k daňovému dokladu č. 3780 z roku 2014 v souladu s touto dohodou.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 20.12.2016

5/60/16/RM doporučuje ZM rozhodnout poskytnout Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Třebíč dotaci z rozpočtu města na rok 2017 na základě její žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 8056/16  ve výši 20.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 13.02.2017

 

6/60/16/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2016 dle rozpočtového opatření města č. 11/2016.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 30.11.2016

7/60/16/RM rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/8250/16.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.11.2016

8/60/16/RM bere na vědomí zprávu o činnosti školské rady Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace doručenou dne 08.11.2016 pod č.j.  MÚVB/8268/16.

 

9/60/16/RM bere na vědomí výroční zprávu Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace za školní rok 2015/2016.

10/60/16/RM rozhoduje souhlasit s uzavřením  knihovny dle žádosti Městské knihovny Velká Bíteš ve dnech 23.12.2016 - 30.12.2016.

odpovědnost: Bc. Hana Vokřínková

termín: 23.12.2016

 

11/60/16/RM rozhoduje souhlasit s  uzavřením Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace v období vánočních prázdnin od 23.12.2016 do 30.12.2016.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 23.12.2016

12/60/16/RM doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2016 dle rozpočtového opatření města č. 12/2016.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 12.12.2016

13/60/16/RM rozhoduje pokácet poškozenu břízu na pozemku parc.č. 847/3 v k.ú. Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš v prostoru naproti zadní bráně MŠ U Stadionu.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 30.12.2016

 

14/60/16/RM rozhoduje souhlasit se změnou stavby před dokončením akce “Bytové domy Velká Bíteš“, kterou předložil Ing. Jan Štěpán. Změna spočívá v osazení balkónů na uliční fasádu bytových domů.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 21.12.2016

 

15/60/16/RM bere na vědomí návrh zadání Změny č. 9 Územního plánu města Velká Bíteš a doporučuje ZM schválit návrh zadání s úpravami, které případně vyplynou z vyhodnocení  uplatněných připomínek, požadavků a podnětů pořizovatelem.

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

řešitel: Ing. Ladislav Homola

termín: 12.12.2016

 

16/60/16/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku zhotovitele projektové dokumentace firmy Jan Mikulaštík, Štefánikova 23, 602 00 Brno na akci „I/37 Velká Bíteš akce č. 1 – Kanalizace a úprava sjezdu od RD čp. 592  a  z  polní cesty  na  silnici I/37“, ve výši 32.000,- Kč včetně DPH.

Současně RM Velká Bíteš  rozhoduje  přijmout cenovou nabídku zhotovitele projektové dokumentace firmy Jan Mikulaštík, Štefánikova 23, 602 00 Brno na akci „I/37 Velká Bíteš akce č. 8 - Chodník a HTÚ na ZÚ vpravo  km0,025  –  0,165“  za 37.000,- Kč včetně DPH

RM   Velká Bíteš  dále rozhoduje předmětné práce objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Milan Pelc

termín: 30.11.2016

17/60/16/RM rozhoduje uzavřít se zhotovitelem, Ncorp s.r.o, Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 27721043, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Velká Bíteš, ul. Lánice – chodníky, sjezdy a zpevněné plochy“, kterým se navyšuje cena díla o 67.667 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Milan Pelc

termín: 05.12.2016

18/60/16/RM rozhoduje prominout nájemné za pronájem pozemku p. č. 1136  - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené v k. ú. Březka u Velké Bíteše za rok 2016 ve výši 1.112 Kč.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 30.11.2016

 

19/60/16/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, Jihlavská 282, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.01.2017 do 31.12.2017 za nájemné 43,88 Kč/m2/měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.12.2016

 

20/60/16/RM bere na vědomí žádost o přidělení a pronájem bytu.*

 

21/60/16/RM rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu k bytu č. 304, U Stadionu 475, Velká Bíteš ke dni 30.11.2016.

Současně rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 304, U Stadionu 475, Velká Bíteš, a to od 01.12.2016 do doby trvání pracovního poměru u PBS a za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 30.11.2016

 

22/60/16/RM bere na vědomí o neplnění povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce a rozhoduje neuzavírat smlouvu o nájmu předmětného bytu na další rok mezi tímto nájemcem a městem.

Rada města rozhoduje předat dluh na nájemném za užívání bytu k vymáhání soudní cestou za předpokladu, že uvedený nájemce neuhradí tento dluh do doby ukončení nájmu ani nebude mezi ním a městem uzavřena dohoda o uznání dluhu a jeho splácení.

Rada města rozhoduje prostřednictvím právního zástupce podat žalobu na vyklizení bytu v případě, že uvedený nájemce ke dni skončení nájmu ani ke dni stanoveném v případné výzvě k předání vyklizeného bytu předmětný byt městu vyklizený nepředá.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jan Švecová

termín: 31.03.2017

23/60/16/RM rozhoduje uzavřít dohodu o převodu investorství mezi městem Velká Bíteš jako předávajícím investorství a Svazem vodovodu a kanalizací Žďársko, IČ: 43383513, se sídlem Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou jako přebírajícím investorství týkající se realizace staveb dešťové a splaškové kanalizace a vodovodu včetně jejich přípojek na pozemku p.č. 4062/1 v k.ú. Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jan Pelánová

termín: 31.01.2017

24/60/16/RM rozhoduje zamítnout žádost o pronájem nebytového prostoru č. 107 o výměře 36,3 m2 v budově č.p. 85 na p.č. 60 v k.ú. a obci Velká Bíteš za účelem provozování zastavárny.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jan Pelánová

termín: 31.12.2016

 

25/60/16/RM rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu pozemku p.č. 877/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 133 m2 v k.ú. Velká Bíteš uzavřenou 17.12.2007 mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a TJ Spartak Velká Bíteš, z.s., IČ: 155 44 389, se sídlem Tyršova 617, 595 01 Velká Bíteš jako nájemcem a současně rozhoduje prominout nájemci nájemné za rok 2016 ve výši 931,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jan Pelánová

termín: 31.12.2016

 

26/60/16/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt

- část pozemku p.č. 42/3 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 541/14 zahrada o výměře 69 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,

- id. 1/4 části pozemku p.č. 40 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 541/13 zahrada o výměře 147 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,

- id. ¾ části pozemku p.č. 40 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 541/13 zahrada o výměře 147 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,

- část pozemku p.č. 37 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 541/10 zahrada o výměře 217 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,

- části pozemku p.č. 36/1 oddělené geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označené p.č. 541/9 ovocný sad o výměře 227 m2 a p.č. 541/22 ovocný sad o výměře 44 m2 a části pozemku p.č. 542/1 oddělené geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označené p.č. 541/31 orná půda o výměře 86 m2 a p.č. 541/21 orná půda o výměře 18 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,

- části pozemku p.č. 543 oddělené geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označené p.č. 541/8 orná půda výměře 241 m2 a p.č. 541/20 orná půda výměře 42 m2 v v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,

- id. ½ p.č. 544 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 541/7 orná půda výměře 1313 m2 a id. ½ p.č. 537 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 541/30 orná půda o výměře 103 m2 vše v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,

- id. ½ p.č. 544 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 541/7 orná půda výměře 1313 m2 a id. ½ p.č. 537 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 541/30 orná půda o výměře 103 m2 vše v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,

- část pozemku p.č. 86 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 541/11 ovocný sad výměře 140 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,

- část pozemku p.č. 84 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 541/12 ovocný sad výměře 156 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,

- část pozemku p.č. 79/1 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 541/16 ovocný sad výměře 85 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,

- id. ½ části pozemku p.č. 545 oddělené geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označené p.č. 541/6 orná půda výměře 686 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,

- id. ½ části pozemku p.č. 545 oddělené geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označené p.č. 541/6 orná půda výměře 686 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,

- část pozemku p.č. 44 oddělenou geometrickým plánem č. 231-37/2008 a nově označenou p.č. 44/2 zahrada výměře 79 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství

za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí částí pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jan Pelánová

termín: 12.12.2016

 

27/60/16/RM rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. 1352/1 zahrada o výměře cca 20 m2 a části pozemku p.č. 1354 zahrada o výměře cca 20 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jan Pelánová

termín: 31.12.2016

 

28/60/16/RM rozhoduje schválit Ceník úhrad za zřízení věcného břemene na majetku města Velká Bíteš s účinností od 01.12.2016.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jan Pelánová

termín: 30.11.2016

 

29/60/16/RM rozhoduje uzavřít s firmou GasNet, s.r.o., IČ 27295567, předloženou smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení úhradě nákladů s ní souvisejících, č. smlouvy 2000163340. V této souvislosti RM rozhoduje s výše uvedenou firmou uzavřít předloženou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s jednorázovou úhradou ve výši 500 Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Ladislav Rada

termín: 31.12.2016

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 


Počet listů: 3