59/16 - 07.11.2016

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/8197/16/T/KLI

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 59/2016 konané dne 07.11.2016

v Kulturním domě Velká Bíteš

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/59/16/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 59/2016 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 58/2016
 3. Smlouvy o poskytnutí příspěvku na investici SVK Žďársko
 4. Výroční zpráva SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš za školní rok 2015/2016
 5. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o souhlas se zařazením do projektu
 6. Ukončení nájmu, uznání dluhu a dohoda o jeho splácení
 7. Žádost Domácího hospice Vysočina, o.p.s. o dotaci
 8. Projektová dokumentace „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“
 9. Studie „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“
 10. Doplněný seznam akcí ICKK pro r. 2016/2017
 11. Návrh odvolání ředitele ICKK
 12. Výše nájemného v bytech ve vlastnictví města
 13. Oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících
 14. Změna nájemního vztahu – p.č. 4003/3, 4039, 4030 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Žádost Muzejního spolku Velkobítešska o souhlas s umístěním sídla
 16. Smlouva o výpůjčce s SDH Košíkov
 17. Realizace pokládky ochranných trubek pro metropolitní síť města
 18. Nabídka E.ON Energie, a.s. na dodávky plynu a elektřiny na rok 2017
 19. Zveřejnění záměru výpůjčky - fotbalový stadion
 20. Rozšíření kamerových bodů
 21. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 07.11.2016

2/59/16/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 58/2016 ze dne 24.10.2016.

odpovědnost: rada města

termín: 24.10.2016

3/59/16/RM – rozhoduje uzavřít smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města pro Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko na investiční akce „Velká Bíteš – novostavba vodovodu ul. Na Valech – projektová dokumentace“ ve výši 28.000,- Kč a „Velká Bíteš – vodovod ul. Lánice – projektová dokumentace“ ve výši 52.000,- Kč se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 25.11.2016

4/59/16/RM – bere na vědomí výroční zprávu Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace za školní rok 2015/2016.

5/59/16/RM souhlasí se zařazením Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace do projektu „Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech“ dle žádosti č.j. MÚVB/7957/16.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.03.2017

 

6/59/16/RM rozhoduje uzavřít předloženou dohodu o ukončení nájmu bytu  na adrese: Družstevní 584, 595 01 Velká Bíteš a souhlasit s tím, aby město odkoupilo nábytek nájemkyně za 2.579 Kč, na své náklady zajistilo vyklizení, výmalbu a případné opravy bytu na adrese: Družstevní 584, 595 01 Velká Bíteš,

- doporučuje ZM uzavřít s nájemcem předloženou dohodu: UZNÁNÍ DLUHU A DOHODA O JEHO SPLÁCENÍ.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 31.03.2017

7/59/16/RM rozhoduje poskytnout organizaci Domácí hospic Vysočina, o.p.s., dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2016 na základě její žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 8013/16 ve výši 10.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.11.2016

8/59/16/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti STABIL s.r.o., Hlinky 142c, 603 00 Brno, IČ: 607 27 012 a uzavřít s ní smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení stavby „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ za cenu 775.000 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 21.11.2016

9/59/16/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. arch. Stanislavy Fixelové, Axmanova 15, 623 00 Brno, IČ: 433 90 404 a uzavřít s ní smlouvu o dílo na vypracování studie stavby „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ za cenu 218.000 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 21.11.2016

10/59/16/RM bere na vědomí doplněný seznam akcí Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace pro r. 2016/2017.

11/59/16/RM rozhoduje zveřejnit oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním s dopravcem ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, 587 32  Jihlava, č.:  91/2017.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Darina Burianová

termín: 30.11.2016

 

12/59/16/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 06.08.2012 mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a jako nájemci na pronájem pozemků p.č. 4003/3 , p.č. 4039, p.č. 4030 v k.ú. a obci Velká Bíteš, jehož předmětem bude změna na straně nájemce.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.06.2017

 

13/59/16/RM - rozhoduje souhlasit s tím, aby na adrese Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš, na pozemku parc.č. 161 v obci a k.ú. Velká Bíteš, bylo umístěno sídlo Muzejního spolku Velkobítešska, IČ: 67006604.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 13.11.2016

 

14/59/16/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o výpůjčce pozemku p.č. 144/8 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 96, obč. vyb. v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš mezi městem Velká Bíteš jako vypůjčitelem a SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Košíkov, IČ: 65 758102, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš jako půjčitelem na dobu neurčitou.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.06.2017

15/59/16/RM rozhoduje realizaci pokládky ochranných trubek pro metropolitní síť města v celkové výši 159.237,70 Kč bez DPH od firmy TEMO –TELEKOMUNIKACE, a.s., U Záb. zámku 233/15, Praha 10.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Bc. Tomáš Zedník

termín: 15.11.2016

 

16/59/16/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku dodavatele E.ON Energie, a.s. , IČ: 260 78 201, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na dodávky plynu a elektřiny městu Velká Bíteš a jím zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2017 a uzavřít s tímto dodavatelem příslušné smlouvy o dodávce plynu a elektřiny.

odpovědnost: starosta

termín: 31.12.2016

17/59/16/RM rozhoduje zveřejnit záměr výpůjčky následujících nemovitostí:

- pozemek p.č. 877/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 133 m2, jehož součástí je budova bez čp/če , obč. vyb.,

- pozemek p.č. 878 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 351 m2, jehož součástí je budova bez čp/če, obč. vyb.,

- pozemek p.č. 877/1 ostatní plocha, sport. a rekr. pl. o výměře 6326 m2,

- pozemek p.č. 877/2 ostatní plocha, sport. a rekr. pl. o výměře 4528 m2,

- pozemek p.č. 877/3 ostatní plocha, sport. a rekr. pl. o výměře 5557 m2,

- pozemek p.č. 874/2 zahrada o výměře 441 m2,

- pozemek p.č. 875/2 zahrada o výměře 278 m2,

- pozemek p.č. 876/4 zahrada o výměře 93 m2,

- pozemek p.č. 876/5 zahrada o výměře 495 m2,

- část pozemku p.č. 876/2 ovocný sad o výměře cca 500 m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.11.2016

 

18/59/16/RM rozhoduje rozšířit počet kamerových bodů pro zajištění prevence kriminality na městě a přijmout cenovou nabídku firmy AXEC, s.r.o., Palackého tř. 93, 612 00 Brno ve výši 198.816 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Bc. Tomáš Zedník

termín: 30.11.2016

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

Počet listů: 2