58/16 - 24.10.2016

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/7896/16/T/KLI

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 58/2016 konané dne 24.10.2016 v zasedací síni radnice

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

 

1/58/16/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 58/2016 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 57/2016
 3. Smlouva o propagaci - SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš
 4. Výroční zpráva ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116 za školní rok 2015/2016
 5. Schválení ústřední inventární komise
 6. Rozpočtový výhled města Velká Bíteš na roky 2018 a 2019
 7. Návrh rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2017
 8. Realizace přípolože ochranných trubek pro metropolitní síť města
 9. Účetní závěrky příspěvkových organizací města Velká Bíteš k 30.09.2016
 10. Rekonstrukce obecních rybníků v obcích Březka a Bezděkov
 11. Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení
 12. Rozpočtové opatření č. 9/2016
 13. Smlouva o poskytnutí příspěvku na investici SVK Žďársko
 14. Úplatný převod bytové jednotky č. 278/14 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Úplatné nabytí pozemků p.č. 5432, p.č. 5160 v k.ú. Holubí Zhoř
 16. Souhlas vlastníka bytu s podnájmem
 17. Pronájem části pozemku p.č. 38/1 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Nájemní smlouva k bytu č. 4, Tyršova 239, Velká Bíteš
 19. Nájemní smlouva k bytu č. 1, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
 20. Vyúčtování akce „TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY 2016“ a folklorního festivalu „SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU 2016“
 21. Nájemní smlouva k bytu č. 208, U Stadionu 548, Velká Bíteš
 22. Nájemní smlouva k bytu č. 302, U Stadionu 548, Velká Bíteš
 23. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na Opravu cest v místních částech města Velká Bíteš
 24. Rozpočtové opatření č. 10/2016
 25. Program ZM č. 14/2016
 26. Parkování v lokalitě Vlkovská
 27. Servisní smlouva s LANius s.r.o.
 28. Platový výměr ředitele ICKK
 29. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 24.10.2016

2/58/16/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 57/2016 ze dne 10.10.2016.

odpovědnost: rada města

termín: 24.10.2016

3/58/16/RM – bere na vědomí uzavření smlouvy o propagaci mezi Střední odbornou školou Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkovou organizací jako poskytovatelem a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. jako objednatelem.

4/58/16/RM – bere na vědomí výroční zprávu Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace za školní rok 2015/2016.

5/58/16/RM schvaluje ústřední inventární komisi pro zajištění inventur majetku města Velká Bíteš za rok 2016 ve složení JUDr. Radka Klímová, Bc. Hana Dočkalová, Bc. Věra Pokorná, Ing. Ladislav Rada.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Bc. Hana Dočkalová

termín: 31.03.2017

 

6/58/16/RM schvaluje rozpočtový výhled města Velká Bíteš na roky 2018 a 2019.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 31.10.2016

7/58/16/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku na realizaci přípolože ochranných trubek pro metropolitní síť města v celkové výši 274.904,48 Kč bez DPH od firmy TEMO – TELEKOMUNIKACE, a.s., U Záb. zámku 233/15, Praha 10.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Bc. Tomáš Zedník

termín: 31.10.2016

8/58/16/RM bere na vědomí účetní závěrky k 30.09.2016 příspěvkových organizací zřízených městem Velká Bíteš.

 

9/58/16/RM rozhoduje

- přijmout cenovou nabídku zhotovitele projektové dokumentace firmy VZD invest s.r.o., kpt. Nálepky 2332, Pardubice, provozovna Hraničky 354/59, 625 00 Brno na akci „Rekonstrukce rybníku na p.č.74 v k.ú. Březka“, ve výši 199.560,- Kč včetně DPH

- přijmout cenovou nabídku zhotovitele projektové dokumentace firmy VZD invest s.r.o., kpt. Nálepky 2332, Pardubice, provozovna Hraničky 354/59, 625 00 Brno na akci „Rekonstrukce rybníku na p.č.286 v k.ú. Bezděkov“, ve výši 151.250,- Kč včetně DPH

- vystavit   objednávku  pro  zhotovitele   projektové   dokumentace,  VZD invest s.r.o., kpt. Nálepky 2332, Pardubice, provozovna Hraničky 354/59, 625 00 Brno na vypracování projektové dokumentace pro opravu rybníků p.č. 74 v k.ú. Březka o výměře 5873 m2 a p.č. 286 v k.ú. Bezděkov o výměře 1273 m2.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Milan Pelc

termín: 31.10.2016

10/58/16/RM rozhoduje uzavřít s nájemcem bytu předloženou dohodu:

UZNÁNÍ DLUHU A DOHODA O JEHO SPLÁCENÍ.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 30.11.2016

11/58/16/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2016 dle rozpočtového opatření města č. 9/2016.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 31.10.2016

12/58/16/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města pro Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko na investiční akci „Velká Bíteš – prodloužení vodovodního řádu ul. Pod Babincem“ ve výši 179.300,- Kč se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 10.11.2016

 

13/58/16/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést

- bytovou jednotku č. 278/14 v budově č.p. 278, byt. dům, na p.č. 800,

- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 278 ve výši id. 6340/71470,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 6340/71470

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš

z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu obvyklou ve výši 838.600,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy a že náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 07.11.2016

 

14/58/16/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt

a) spoluvlastnický podíl k pozemku p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2, a to

- id. 1/21

- id. 1/21

b) spoluvlastnický podíl k pozemku p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 617 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2, a to

- id. 1/21

s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů uvedených pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 07.11.2016

 

15/58/16/RM souhlasí s podnájmem bytu č. 22, Jihlavská 282, Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.10.2016

 

16/58/16/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem na pronájem části pozemku p.č. 38/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 12 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš za nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za účelem vybudování dočasného bezbariérového přístupu do domu č.p. 92 v k.ú. Velká Bíteš. Uvedený přístup bude technicky řešen takovým způsobem, aby nebyl pevně spojen se zemí.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.12.2016

17/58/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4, Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.11.2016 do 31.10.2017 za nájemné 45,– Kč/m2/měsíc a současně za předpokladu, že doložené příjmy za rozhodné období nepřesáhnou 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy za NH podle ČSÚ.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.10.2016

18/58/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.11.2016 do 28.02.2017 za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc a bez notářského zápisu (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu).*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.10.2016

19/58/16/RM – bere na vědomí vyúčtování akce „TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY 2016“ a folklorního festivalu „SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU 2016“ předložené Informačním centrem a Klubem kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizací.

 

20/58/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 208, U Stadionu 548, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.11.2016 do 30.10.2017 za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu).*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.10.2016

21/58/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 302, U Stadionu 548, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.12. 2016 do 30.11.2017 za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc a bez notářského zápisu (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu).*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 30.11.2016

 

22/58/16/RM – rozhoduje uzavřít se zhotovitelem, COLAS, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005, předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava cest v místních částech města Velká Bíteš“, kterým se navyšuje cena díla o 245.377,- Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 07.11.2016

 

23/58/16/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2016 dle rozpočtového opatření města č. 10/2016.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 07.11.2016

 

24/58/16/RM navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 14/2016 takto:

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 07.11.2016 v 19:30 hod.

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Rozpočtové opatření č. 9/2016 na vědomí
 4. Rozpočtové opatření č. 10/2016 ke schválení
 5. Plnění rozpočtu k 30. 09. 2016
 6. Účetní závěrka města k 30. 09. 2016 na vědomí
 7. Zápis z jednání finančního výboru
 8. Úplatné nabytí id. 2/21 pozemku p.č. 5432 a id. 1/21 p.č. 5160 v k.ú. Holubí Zhoř
 9. Úplatný převod části pozemku p.č. 249/5 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše
 10. Úplatný převod bytové jednotky č. 278/14 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/127 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 12. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/120 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 13. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/163 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 14. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/175 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 15. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/176 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 16. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/177 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 17. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/150 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 18. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/151 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 19. Úplatný převod souboru pozemků p.č. 2539/158-162 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 20. Zamítnutí žádosti o prodej pozemku p.č. 2937/4 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Pozemkové úpravy v k.ú. Březka u Velké Bíteše
 22. Diskuze
 23. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 07.11.2016

 

25/58/16/RM – rozhoduje řešit parkování u bytových domů v lokalitě ul. Vlkovská a ul. U Stadionu vytvořením parkovacích (barevných) zón a současně pověřuje majetkový odbor zadáním příslušné projektové dokumentace.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 30.12.2016

 

26/58/16/RM – rozhoduje uzavřít předloženou Servisní smlouvu se společností LANius s.r.o., Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČ: 25150707.

odpovědnost: vedoucí knihovny

termín: 31.10.2016

27/58/16/RM schvaluje na základě nařízení vlády č. 316/2016 Sb. s účinností od 01.11.2016 platový výměr Tomáše Jelínka, ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace.

odpovědnost: rada města

termín: 24.10.2016

 

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

Počet listů: 3