57/16 - 10.10.2016

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/7536/16/T/KLI

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 57/2016 konané dne 10.10.2016 v zasedací síni radnice

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

 

1/57/16/RM – schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 57/2016 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 56/2016
 3. Smlouva o poskytnutí příspěvku na investici SVK Žďársko
 4. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Sadová 579, Velká Bíteš
 5. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Tyršova 239, Velká Bíteš
 6. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, Tyršova 239, Velká Bíteš
 7. Změna nájemce nebytového prostoru č. 104, Masarykovo náměstí 7, Velká Bíteš
 8. Žádost MC Bítešáček o souhlas s konáním akce dne 13.11.2016
 9. Dodatky smluv o výpůjčce předložené Městským muzeem ve Velké Bíteši
 10. Směna části pozemku p.č. 1239/1 za část pozemku p.č. 1270/1 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Prodej části pozemku p.č. 249/5 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše
 12. Převod investorství – kanalizace a vodovod v ul. Lípová, Strojní
 13. Převod investorství – kanalizace a vodovod „Na Vyhlídce“
 14. Snížení úhrady za zřízení věcného břemene – přeložka VN Babinec
 15. Snížení úhrady za zřízení věcného břemene – NN Babinec
 16. Žádost ICKK o ponechání si finančních darů v organizaci
 17. Cenová nabídka na zpracování energetického posudku na ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš
 18. Cenová nabídka na realizaci projektu Bezpečnost ICT Město Velká Bíteš
 19. Žádost o úplatný převod pozemku p.č. 2937/4 v k.ú. Velká Bíteš
 20. Smlouva o spolupráci s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s
 21. Záměr prodeje souboru pozemků v lokalitě Babinec
 22. Záměr prodeje pozemků v lokalitě Babinec
 23. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 10.10.2016

 

2/57/16/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 56/2016 ze dne 26.09.2016.

odpovědnost: rada města

termín: 10.10.2016

 

3/57/16/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční akci „ČOV Velká Bíteš – rekonstrukce kalové koncovky“ se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, jímž se navyšuje částka příspěvku na tuto investici o 3.549,- Kč, v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 20.10.2016

 

4/57/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 na ulici Sadová 579, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.11.2016 do 31.10.2017 za nájemné 60,– Kč/m2/ měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.10.2016

 

5/57/16/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou od 01.11.2016 do 31.10.2017 za nájemné 45,– Kč/m2/ měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.10.2016

 

 

6/57/16/RM rozhoduje neuzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou od 01.11.2016 do 31.10.2017 za nájemné 45,– Kč/m2/měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.10.2016

7/57/16/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 01.04.2016 uzavřené mezi městem Velká Bíteš a paní Ivou Matouškovou z důvodu změny na straně nájemce, a to tak, že novým nájemcem je Obuv Iva, s. r. o., IČ: 048 00 711.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.10.2016

 

8/57/16/RM rozhoduje souhlasit s pořádáním akce Svatomartinský průvod světýlek dne 13.11.2016 dle žádosti MC Bítešáček č.j. MÚVB/7361/16.

odpovědnost: starosta

termín: 31.10.2016

 

9/57/16/RM rozhoduje

a) uzavřít předložený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č.j. SPH 1060/2016 ze dne 21.04.2016 s vypůjčitelem Správou Pražského hradu, příspěvkovou organizací, Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1, IČ: 49366076.

b) uzavřít předložený Dodatek č. VD/2300/2/2016 ke Smlouvě o výpůjčce č. V/2300/26/2016 s půjčitelem Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782.

odpovědnost: vedoucí muzea

termín: 31.10.2016

 

10/57/16/RM rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 1239/1 ostatní plocha, ostatní komunikace oddělené geometrickým plánem č. 2307-135/2016 a nově označené p.č. 1239/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 15.11.2016

 

11/57/16/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 249/5 zahrada o výměře cca 75 m2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části tohoto pozemku a že současně bude ve prospěch města bezúplatně zřízeno věcné břemeno k části pozemku p.č. 249/2 zahrada v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše za účelem umožnění rekonstrukce a oprav studny umístěné na p.č. 249/5 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše včetně práva vstupu a vjezdu.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 12.12.2016

 

12/57/16/RM rozhoduje uzavřít dohodu o převodu investorství mezi městem Velká Bíteš jako předávajícím investorství a Svazem vodovodu a kanalizací Žďársko, IČ: 43383513, se sídlem Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou jako přebírajícím investorství týkající se realizace staveb „SO 04 Splašková kanalizace – propojení ul. Lípová – Strojní SO 05 Vodovod – propojení ul. Lípová – Strojní“.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.12.2016

 

13/57/16/RM rozhoduje uzavřít dohodu o převodu investorství mezi městem Velká Bíteš jako přebírajícím investorství a

jako předávajícími investorství týkající se realizace staveb dešťové a splaškové kanalizace a vodovodu včetně jejich přípojek na pozemku p.č. 4062/1 v k.ú. Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.12.2016

 

14/57/16/RM rozhoduje snížit společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Velká Bíteš v lokalitě Babinec v k.ú. a obci Velká Bíteš z důvodu umístění kabelu NN a VN, podpěrného bodu VN v rámci stavby „VBT, Babinec, přel. VN v156 na VNk, Město VBT“ na cenu 10.000,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.12.2016

 

15/57/16/RM rozhoduje nesnížit společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene zřizovaného na pozemcích ve vlastnictví města Velká Bíteš v lokalitě Babinec v k.ú. a obci Velká Bíteš z důvodu uložení zemního kabelu NN a 32 pojistkových skříní v rámci stavby „VBT, Babinec, TS+NNk, 78RD, Město VBT, pč. 2539“ na cenu 10.000,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.12.2016

16/57/16/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančních darů účelově určených Informačním centrem a Klubem kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace dle žádosti č.j. MÚVB/7495/16.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.10.2016

17/57/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. Jiřího Cihláře, Kalvodova 109/9, 602 00 Brno, IČ: 756 45 874 na zpracování energetického posudku ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš za cenu 63.000 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 24.10.2016

 

18/57/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku na realizaci projektu Bezpečnost ICT Město Velká Bíteš v celkové výši 199.185 Kč s DPH od firmy AutoCont CZ a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 47676795.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Bc. Tomáš Zedník

termín: 15.10.2016

 

19/57/16/RM – doporučuje ZM zamítnout žádost spol. Rybářství Kolář, a.s., IČ: 499 677 20, se sídlem Dešná 19, 378 73 Dešná o úplatný převod pozemku p.č. 2937/4 vodní plocha, rybník o výměře 2678 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 12.12.2016

 

20/57/16/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o spolupráci mezi městem Velká Bíteš na straně jedné a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 na straně druhé, jejímž předmětem bude zajištění vybudování připojení optické sítě k veřejné komunikační síti.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.12.2016

 

21/57/16/RM – rozhoduje zveřejnit záměr prodeje souboru pozemků:

- p.č. 2539/158 orná půda o výměře 1006 m2

- p.č. 2539/159 orná půda o výměře 853 m2

- p.č. 2539/160 orná půda o výměře 868 m2

- p.č. 2539/161 orná půda o výměře 868 m2

- p.č. 2539/162 orná půda o výměře 860 m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za

- nejvyšší nabídnutou kupní cenu, min. za 1.450,- Kč/m2,

- se splatností kupní ceny nejpozději do 30.06.2017,

- se složením kauce ve výši 250.000,- Kč při podání nabídky kupní ceny.

V kupní smlouvě bude uveden závazek kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí souboru pozemků do jeho vlastnictví ke kolaudaci min. 5 staveb rodinných domů na tomto souboru pozemků, uhradí městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výši 250,- Kč/m2 celkové výměry souboru předmětných pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 07.11.2016

 

usnesení 22/57/16/RM – rozhoduje zveřejnit záměr prodeje pozemků:

- p.č. 2539/163 orná půda o výměře 1132 m2

- p.č. 2539/175 orná půda o výměře 905 m2

- p.č. 2539/176 orná půda o výměře 883 m2

- p.č. 2539/177 orná půda o výměře 783 m2

- p.č. 2539/150 orná půda o výměře 896 m2

- p.č. 2539/151 orná půda o výměře 993 m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš, každý z uvedených pozemků za

- nejvyšší nabídnutou kupní cenu, min. za 1.450,-Kč/m2,

- se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy,

- se složením kauce ve výši 50.000,- Kč/1 pozemek při podání nabídky kupní ceny.

V kupní smlouvě bude uveden závazek kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výši 250,- Kč/m2 celkové výměry předmětného pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 07.11.2016

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

Počet listů: 2