56/16 - 26.09.2016

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/7151/16/T/KLI

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 56/2016 konané dne 26.09.2016

v Kulturním domě Velká Bíteš

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

1/56/16/RM - schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 56/2016 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 55/2016
 3. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o schválení odpisového plánu
 4. Ukončení nájmu v nebytovém prostoru č. 109 v domě č.p.85 na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši
 5. Změna nájemního vztahu – p.č. 4003/3, 4039, 4030 v k.ú. Velká Bíteš
 6. Navýšení pachtovného – BIKOS spol. s r.o.
 7. Sportovní (fotbalový) stadion ve Velké Bíteši – zjištěné skutečnosti v rámci předání nemovitostí městu
 8. Žádost o ukončení nájmu bytu č. 4, Tyršova 239, Velká Bíteš
 9. Nájemní smlouva k bytu č. 14, U Stadionu 475, Velká Bíteš
 10. Přechod nájmu bytu č. 7, U Stadionu 475, Velká Bíteš
 11. Předběžný souhlas s napojením pozemku parc.č. 2188/11 na místní komunikaci v ulici Pod Spravedlností ve Velké Bíteši
 12. Žádost Polikliniky Velká Bíteš o úpravu limitu na mzdy a žádost o změnu účelu příspěvku
 13. Výběr projektanta na vyhotovení ÚPD pro Územní plán Velká Bíteš
 14. Smlouva o poskytnutí příspěvku na investici SVK Žďársko
 15. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „II/379 Velká Bíteš – ul. Na Valech včetně okružní křižovatky“
 16. Pravidla pro veřejné zakázky malého rozsahu
 17. Veřejná zakázka „Oprava cest v místních částech města Velká Bíteš“
 18. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Instalace 1ks inteligentního dynamického zpomalovacího semaforu ve městě Velká Bíteš, ul. Jihlavská“
 19. Smlouva o poskytnutí dotace na akci „Rekonstrukce cesty Jestřabí – Březka, 4. etapa“
 20. Cenová nabídka na zpracování žádosti o dotaci na ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš
 21. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 26.09.2016

2/56/16/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 55/2016 ze dne 19.09.2016.

odpovědnost: rada města

termín: 26.09.2016

3/56/16/RM – schvaluje účetní odpisy DHIM na rok 2016 dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/7079/16.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.12.2016

4/56/16/RM – rozhoduje

a)    uzavřít předloženou dohodu o ukončení nájmu nebytového prostoru číslo 109 na adrese: Masarykovo náměstí 85, 595 01 Velká Bíteš

b)    prominout nájemci nebytového prostoru číslo 109 na adrese: Masarykovo náměstí 85, 595 01 Velká Bíteš nájemné za měsíc září 2016.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 31.10.2016

5/56/16/RM rozhoduje

a) zveřejnit záměr změny nájemního vztahu uzavřeného dne 06.08.2016 mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a ….jako nájemci na pronájem pozemků p.č. 4003/3 , p.č. 4039, p.č. 4030 v k.ú. a obci Velká Bíteš tak, že místo ….jsou nájemci…,

b) nevyhovět žádosti o změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 06.08.2016 na pronájem pozemků p.č. 4003/3 , p.č. 4039, p.č. 4030 v k.ú. a obci Velká Bíteš spočívající ve vypuštění následujícího ustanovení:

„Pronajímatel je oprávněn zvýšit nájemné při změně okolností rozhodných pro jeho stanovení, tj. zejména při změně cenových předpisů upravujících maximální výši nájemného. Tato úprava nájemného bude provedena v dodatku této smlouvy.“ *

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.12.2016

 

6/56/16/RM rozhoduje

a) zveřejnit záměr změny pachtovního vztahu uzavřeného dne 21.04.2015 mezi městem Velká Bíteš jako propachtovatelem a spol. BIKOS spol. s r.o. jako pachtýřem spočívající v rozšíření předmětu pachtu o pozemky uvedené v příloze, navýšení pachtovného ze stávajících 2.100,- Kč/ha/rok na 3.500,- Kč/ha/rok a prodloužení výpovědní doby na 3 roky, jejíž součástí bude i dohoda o ukončení nájemního vztahu uzavřeného dne 31.12.1992 na pronájem pozemků uvedených v příloze,

b) rozhoduje nevyhovět žádosti spol. BIKOS spol. s r.o. o prodloužení výpovědní doby u pachtovního vztahu uzavřeného dne 21.04.2015 mezi městem Velká Bíteš jako propachtovatelem a spol. BIKOS spol. s r.o. jako pachtýřem na 5 let.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.12.2016

7/56/16/RM bere na vědomí předložený materiál odboru majetkového o zjištěných skutečnostech v rámci předání nemovitostí městu na sportovním (fotbalovém) stadionu ve Velké Bíteši a rozhoduje zahájit přípravné práce pro celkovou obnovu areálu stadionu.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 31.12.2016

 

8/56/16/RM rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu  č. 4, Tyršova 239, Velká Bíteš, a to ke dni 30.09.2016.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 30.09.2016

9/56/16/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu bytu č. 14, U Stadionu 475, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.11.2016 do 31.10.2017 za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu).*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.10.2016

10/56/16/RM - rozhoduje uzavřít smlouvu o nájmu bytu č. 7, U Stadionu 475, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.10.2016 do 30.09.2017 za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1.písm.e) občanského soudního řádu).*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 30.09.2016

11/56/16/RM rozhoduje předběžně souhlasit s napojením části pozemku parc.č. 2188/1 (dle GP č. 2313-162/2016 pozemek parc.č. 2188/11) v k.ú. Velká Bíteš na místní komunikaci v ulici Pod Spravedlností s tím, že bude zřízen pouze jeden společný sjezd pro pozemky parc.č. 2188/1 a parc.č. 2188/11 v k.ú. Velká Bíteš (oba dle výše uvedeného GP).

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 19.10.2016

 

12/56/16/RM doporučuje ZM navýšit v rámci schváleného příspěvku na provoz v rozpočtu města pro rok 2016 mzdový limit pro Polikliniku, příspěvkovou organizaci, Velká Bíteš, Tyršova 223, a to pro středisko Domov důchodců o 80 tis. Kč a pro středisko Poliklinika o 60 tis. Kč. Dále rada města Velká Bíteš doporučuje zastupitelstvu přesunout částku ve výši 300 tis. Kč z účelově určeného příspěvku v rozpočtu na rok 2016 pro výše uvedenou příspěvkovou organizaci na výměnu oken, a to částku ve výši 84 579,- Kč na pořízení analyzátoru krevních iontů a částku 215 421,- Kč do částky příspěvku na provoz pro tuto organizaci a pro tento rok.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 30.11.2016

 

13/56/16/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku  na vyhotovení ÚPD „Územní plán Velká Bíteš“ předloženou Ing. arch. Alenou Košťálovou, architektonicko urbanistická projekční kancelář, Zavřená 32, 634 00 Brno a  současně rozhoduje  uzavřít příslušnou  smlouvu o dílo dle předloženého návrhu s tím, že celková  cena díla  bez DPH  bude činit 470.000,-Kč.

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

řešitel: Ing. Ladislav Homola

termín: 26.10.2016

 

14/56/16/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční akci „Velká Bíteš – kanalizace a rekonstrukce vodovodu ul. Na Valech“ se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, jímž se navyšuje částka příspěvku na tuto investici o 167.270,- Kč, v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 20.10.2016

 

15/56/16/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „II/379 Velká Bíteš – ul. Na Valech včetně okružní křižovatky“ se zhotovitelem Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 014 30 050, kterým se rozšiřuje předmět plnění a navyšuje cena díla.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 07.10.2016

 

16/56/16/RM schvaluje předložená Pravidla města Velká Bíteš určující postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 03.10.2016

17/56/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče COLAS, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9; IČ: 26177005 na realizaci akce „Oprava cest v místních částech města Velká Bíteš“ za cenu 790.728,00 Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 31.10.2016

18/56/16/RM – rozhoduje uzavřít se zhotovitelem, DOSIP Servis s.r.o., Krahulov 37, 675 21 Okříšky; IČ:27720713 předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Instalace 1ks inteligentního dynamického zpomalovacího semaforu ve městě Velká Bíteš, ul. Jihlavská“, kterým se prodlužuje termín plnění díla.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 31.10.2016

 

19/56/16/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace (ID FV01637.0030) s Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749 na akci „Rekonstrukce cesty Jestřabí – Březka, 4. etapa“.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 31.10.2016

 

20/56/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti RENARDS DOTAČNÍ, s.r.o., Vídeňská 7, 639 00 Brno, IČ: 283 37 361 na zpracování žádosti o dotaci z IROP na odborné učebny a bezbariérovost ZŠ Tišnovská 115 za cenu 75.000 Kč bez DPH a uzavřít smlouvu o dílo.

Rada města Velká Bíteš rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti RENARDS DOTAČNÍ, s.r.o., Vídeňská 7, 639 00 Brno, IČ: 283 37 361 na zpracování žádosti o dotaci z OPŽP na zateplení ZŠ Tišnovská 115 za cenu 75.000 Kč bez DPH a uzavřít smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 10.10.2016

 

 

 

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

Počet listů: 2